STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1HUỲNH THIỆN AN2000-11-01 00:00:0075200022353B2LT+MP+SH+ĐT
2NGUYỄN NGỌC AN1997-01-10 00:00:0040097022679B2LT+MP+SH+ĐT
3PHAN NGUYỄN THÀNH AN2003-02-28 00:00:0075203022179B2LT+SH+MP
4LÝ KIM AN1979-08-30 00:00:00280762603B2LT+SH+MP
5NGÔ THẢO HOÀNG ANH1995-11-04 00:00:0025620932B2LT+MP+SH+ĐT
6CẦN THỤY TRÂM ANH1990-03-21 00:00:0024368531B2LT+MP+SH+ĐT
7ĐINH HOÀNG ANH2001-07-16 00:00:00385805192B2LT+MP+SH+ĐT
8TRẦN ĐỨC ANH1997-12-06 00:00:0026097002960B2LT+MP+SH+ĐT
9PHẠM ĐÌNH HOÀNG ANH1985-11-25 00:00:0079185018498B2LT+MP+SH+ĐT
10NGUYỄN NGỌC NHẬT ANH1999-08-15 00:00:0075099011167B2LT+MP+SH+ĐT
11LÊ NGUYỄN HỒNG ÂN1998-11-16 00:00:0079198000169B2LT+MP+SH+ĐT
12QUAN GIA ÂN1995-08-08 00:00:0079195012580B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN HỒNG ÂN1996-09-06 00:00:00272711824B2LT+MP+SH+ĐT
14CHUNG GIA BẢO1996-05-04 00:00:0025885027B2LT+MP+SH+ĐT
15NGÔ THIỆN BẢO1993-11-13 00:00:00272339249B2LT+SH+MP
16PHẠM HÀ HOÀI BẮC1998-03-25 00:00:0075198016709B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN CÔNG BẰNG1998-02-08 00:00:00366192796B2LT+MP+SH+ĐT
18BÙI THỊ NGỌC BÍCH2000-06-21 00:00:0079300025584B2LT+SH+MP
19NGUYỄN NINH BÌNH1996-10-01 00:00:0036096007898B2LT+MP+SH+ĐT
20TRẦN NGUYÊN BÌNH1995-05-04 00:00:0079095011889B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN THÁI BÌNH1979-12-15 00:00:00271488877CSH+MP
22PHAN VĂN BÌNH1973-02-21 00:00:0038073025056B2LT+SH+MP
23LÊ MINH CẢNH2000-04-01 00:00:0075200001821B2LT+MP+SH+ĐT
24TỐNG VĂN CẬN1990-07-05 00:00:00272740480B2LT+MP+SH+ĐT
25BÙI VĂN CÔNG1986-10-20 00:00:00186478665B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN VĂN CÔNG1987-05-14 00:00:00151587441B2LT+SH+MP
27NGUYỄN VĂN SĨ CỐP1988-03-05 00:00:00162968404B2LT+MP+SH+ĐT
28VŨ HỒNG CƯƠNG1979-10-07 00:00:0077079000782B2LT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN QUỐC CƯỜNG1997-08-20 00:00:0075097006875B2LT+MP+SH+ĐT
30ĐÀM TRUNG CƯỜNG1999-10-31 00:00:0079099029023B2LT+MP+SH+ĐT
31LÊ MINH CƯỜNG1994-04-27 00:00:0075094021713B2LT+MP+SH+ĐT
32TRƯƠNG MINH CHÂU1989-01-02 00:00:0079089035328B2LT+MP+SH+ĐT
33NGUYỄN THÀNH CHÍ1994-06-06 00:00:0060094012513B2LT+MP+SH+ĐT
34NGUYỄN MINH CHÍ1996-01-01 00:00:00334799758B2LT+MP+SH+ĐT
35PHẠM TRẦN NGỌC CHIẾN1997-04-06 00:00:00312330014B2LT+MP+SH+ĐT
36NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG1992-07-02 00:00:00272326702B2LT+MP+SH+ĐT
37PHẠM THANH DÂN1989-12-05 00:00:00371231341B2LT+MP+SH+ĐT
38NGUYỄN THÙY DUNG1992-08-29 00:00:0044192002680B2LT+MP+SH+ĐT
39TRẦN MỸ DUNG1991-08-05 00:00:00272195028B11LT+SH+MP
40LÊ NGUYỄN HOÀNG DŨNG1995-04-04 00:00:0079095003710B2LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN PHÚC ANH DUY1998-02-25 00:00:00231063778B2LT+MP+SH+ĐT
42TRƯƠNG NGỌC MỸ DUYÊN1996-11-17 00:00:00225581621B2LT+SH+MP
43NGUYỄN VĂN DƯ1985-02-03 00:00:00271608789B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG1990-02-17 00:00:0087190008154B2LT+MP+SH+ĐT
45PHẠM VĂN DƯƠNG1990-09-12 00:00:0051090009705B2LT+SH+MP
46NGUYỄN VĂN ĐẠO1992-07-08 00:00:00241349108B2LT+MP+SH+ĐT
47NGUYỄN TIẾN ĐẠT1998-08-15 00:00:0035098002683B2LT+MP+SH+ĐT
48VŨ MINH ĐĂNG1992-07-20 00:00:00272225393B2LT+MP+SH+ĐT
49NGUYỄN QUANG HẢI ĐĂNG2001-03-16 00:00:00272798996B2LT+SH+MP
50NGUYỄN VĂN ĐÍCH1977-06-17 00:00:0075077001478CSH+MP
51HOÀNG VĂN ĐIỆP1994-02-08 00:00:00184143308B2LT+MP+SH+ĐT
52TRIỆU NGUYÊN ĐỨC1979-03-30 00:00:00285143919B2LT+MP+SH+ĐT
53NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC1994-08-12 00:00:00261360308B2LT+MP+SH+ĐT
54KHƯU ĐẠI HOÀNG GIA2001-12-18 00:00:0079201015961B2LT+MP+SH+ĐT
55TRẦN QUANG GIANG1981-05-15 00:00:0056081000133B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN THỊ THÙY GIANG1993-12-25 00:00:00241259007B2LT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN THỊ THANH HÀ1979-04-01 00:00:0044179001950B2LT+MP+SH+ĐT
58TRẦN VĂN HÀ1990-07-03 00:00:00272210948CLT+SH+MP
59LÊ CÔNG HẢI1992-09-09 00:00:0030092008160B2LT+MP+SH+ĐT
60NGUYỄN VĂN HẢI1993-09-09 00:00:0040093009991B2LT+SH+MP
61NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH1986-02-25 00:00:0079186019532B2LT+SH+MP
62NGUYỄN HUY ANH HÀO2002-10-03 00:00:0077202000699B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN THỊ THANH HẰNG1986-05-15 00:00:0074186000039B2LT+MP+SH+ĐT
64NGUYỄN THỊ HẰNG1971-02-23 00:00:0030171005169B11LT+SH+MP
65MAI THỊ HẬU2000-11-07 00:00:0058300008494B2LT+MP+SH+ĐT
66NGUYỄN ĐĂNG HẬU1983-03-14 00:00:0079083010336B2LT+MP+SH+ĐT
67TRẦN QUANG HIỆP1993-02-15 00:00:00230870570B2LT+MP+SH+ĐT
68HOÀNG VĂN HIẾU1987-03-14 00:00:0040087031327B2LT+MP+SH+ĐT
69ĐỖ CHÍ HIẾU1987-02-05 00:00:0024350209B2LT+MP+SH+ĐT
70TRẦN VĂN HIẾU2002-12-12 00:00:00331948515B2LT+MP+SH+ĐT
71TRẦN TRUNG HIẾU1994-04-08 00:00:00212764230B2LT+MP+SH+ĐT
72TRẦN THỊ HỒNG HIẾU1984-07-09 00:00:0082184002945B2LT+MP+SH+ĐT
73TỪ KIẾM HIẾU1994-01-01 00:00:00272241841B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN ĐÌNH KHẢI HOÀN1999-03-25 00:00:0079099035163B2LT+MP+SH+ĐT
75LÊ CÔNG HOÀN1988-04-30 00:00:0034088001811CLT+SH+MP
76TRẦN TRỌNG HOÀNG1983-02-13 00:00:00250519282B2LT+MP+SH+ĐT
77LÊ NGUYÊN HOÀNG2002-04-10 00:00:0067202000029B2LT+MP+SH+ĐT
78PHẠM THỊ XUÂN HỒNG1979-01-01 00:00:00271377940B2LT+MP+SH+ĐT
79ĐẶNG THỊ THU HỒNG1969-10-06 00:00:0074169007637B2LT+SH+MP
80TRƯƠNG THỊ LÊ HUỆ1997-11-06 00:00:00212573002B2LT+MP+SH+ĐT
81NGÔ MẠNH HÙNG1996-08-26 00:00:0075096000408B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN QUỐC HÙNG1985-04-17 00:00:0030085006763B2LT+MP+SH+ĐT
83KIM THANH HÙNG1991-10-29 00:00:0094091010002CLT+SH+MP
84NGUYỄN QUANG HUY1989-10-23 00:00:00250758079B2LT+MP+SH+ĐT
85TRẦN QUANG HUY1992-04-22 00:00:0075192009392B2LT+MP+SH+ĐT
86NGÔ TÁ HOÀNG HUY1999-02-21 00:00:0079099011175B2LT+SH+MP
87NGUYỄN QUANG HUY2002-03-23 00:00:0075202006739B2SH
88TRẦN NGUYỄN NGỌC HUYỀN2003-11-07 00:00:00272939455B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN THỊ THU HUYỀN1995-07-15 00:00:0075195009780B2LT+MP+SH+ĐT
90GIANG QUỐC HƯNG1987-07-27 00:00:0079087014919B2LT+MP+SH+ĐT
91NGUYỄN HOÀNG HƯNG1992-10-17 00:00:0075092013572B2LT+MP+SH+ĐT
92HOÀNG TUẤN HƯNG1997-02-27 00:00:00281101782CMP
93TRẦN THỊ THU HƯƠNG1983-11-02 00:00:0036183011741B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN THỊ HƯƠNG1988-06-29 00:00:00271976910B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN CÔNG HƯỞNG1987-07-18 00:00:0087087000117B2LT+MP+SH+ĐT
96NGÔ THANH KIÊM1975-10-29 00:00:0036075029142B2LT+MP+SH+ĐT
97TIÊU HOÀNG KIẾM1986-01-16 00:00:00385295531B2LT+MP+SH+ĐT
98NGUYỄN KIM KHA1998-08-07 00:00:00215438692B2LT+MP+SH+ĐT
99TRẦN GIA KHANG1999-04-24 00:00:00272688770B2LT+MP+SH+ĐT
100LÊ HOÀI KHÁNH1993-11-16 00:00:0079093012804B2LT+MP+SH+ĐT
101ĐỚI SĨ KHIÊM1995-03-05 00:00:0072095008714B2LT+MP+SH+ĐT
102LÊ PHẠM NGỌC ANH KHOA2000-10-18 00:00:00341450148B2LT+MP+SH+ĐT
103TRẦN ANH KHOA1998-10-18 00:00:00212817670B2LT+MP+SH+ĐT
104LÊ THỊ PHƯƠNG LAM1983-09-18 00:00:0087183000599B2LT+MP+SH+ĐT
105TĂNG CÔNG LÂM1992-04-07 00:00:0075092018062B2LT+MP+SH+ĐT
106DƯƠNG THÁI LÂM1994-08-19 00:00:0079094003719B2LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN THANH LÂM1991-01-10 00:00:0080091000343B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN THỊ TRÚC LINH1987-08-05 00:00:0042187029081B2LT+MP+SH+ĐT
109NGUYỄN KIỀU LINH1987-08-01 00:00:00271932923B2LT+MP+SH+ĐT
110TRỊNH HOÀI LINH1998-01-21 00:00:00381870024CSH
111NGUYỄN ĐỨC LONG1980-05-19 00:00:0038080002374B2LT+MP+SH+ĐT
112PHẠM MẬU LONG1988-06-04 00:00:00271933386B2LT+MP+SH+ĐT
113VÕ HOÀNG LONG1989-05-01 00:00:00285264495B2LT+MP+SH+ĐT
114HỒ XUÂN LONG1990-01-02 00:00:0077090007692B2LT+MP+SH+ĐT
115NGUYỄN ĐỨC LONG2003-09-22 00:00:00281351824B2MP
116NGUYỄN THỊ LUÂN1987-03-05 00:00:0042187005238B2LT+MP+SH+ĐT
117PHAN ĐỨC MINH LUÂN1999-08-23 00:00:0075099008935B2LT+MP+SH+ĐT
118THÁI HIỀN LƯƠNG1997-05-13 00:00:0077197003063B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI1995-08-05 00:00:0091195001173B2LT+MP+SH+ĐT
120ĐẬU NHẬT MINH1996-05-24 00:00:00250975555B2LT+MP+SH+ĐT
121PHẠM HOÀNG MINH1994-08-22 00:00:00352218036B2LT+MP+SH+ĐT
122ĐINH THỊ MUỘI2000-01-01 00:00:00364050846B2LT+MP+SH+ĐT
123HÀ TRÀ MY1993-09-02 00:00:00272449250B2LT+MP+SH+ĐT
124NGUYỄN THỊ HOÀNG N.NHUNG1998-10-09 00:00:00225588840B2LT+SH+MP
125TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG NAM1998-04-21 00:00:0066098017916B2LT+MP+SH+ĐT
126PHẠM NGỌC NAM1995-11-28 00:00:0025213696B2LT+MP+SH+ĐT
127NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA1992-09-23 00:00:0025184832B2LT+MP+SH+ĐT
128LÊ THỊ NGUYỆT NGA1992-08-27 00:00:0075192023099B2LT+MP+SH+ĐT
129THÂN NGUYÊN BẢO NGHI1988-11-17 00:00:00271960445B2LT+MP+SH+ĐT
130NGUYỄN QUỲNH ĐÔNG NGHI2001-12-17 00:00:0075301005559B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1993-08-14 00:00:00312261041B2LT+MP+SH+ĐT
132NGUYỄN HỮU NGHĨA1995-09-24 00:00:0022095000302B2LT+MP+SH+ĐT
133LÊ TUẤN NGHĨA1973-07-14 00:00:0040073000129B2LT+MP+SH+ĐT
134HUỲNH MINH NGHĨA1998-08-17 00:00:00312360753B2LT+MP+SH+ĐT
135TRẦN THỊ ÁNH NGỌC1998-06-28 00:00:0075198017349B2LT+SH+MP
136TRẦN THỊ BÍCH NGUYÊN1985-10-10 00:00:0064185000097B2LT+SH+MP
137NGUYỄN CHÍ NGUYỆN2002-12-08 00:00:00381965328B2LT+MP+SH+ĐT
138ĐINH THỊ NHÂM2002-10-18 00:00:0036302002938B2LT+MP+SH+ĐT
139HOÀNG QUÝ NHÂN1986-07-22 00:00:001086005600B2LT+MP+SH+ĐT
140HUỲNH VĂN NHẬT1997-08-08 00:00:0052097014333B2LT+MP+SH+ĐT
141LÊ THỊ TUYẾT NHI1996-08-19 00:00:00272476435B2LT+MP+SH+ĐT
142NGUYỄN VĂN NHO1983-09-29 00:00:0079083021859B2LT+MP+SH+ĐT
143TRẦN ĐOÀN THÀNH NHƠN2001-04-21 00:00:0075201018940B2LT+MP+SH+ĐT
144NGUYỄN THỊ NHUNG1985-02-16 00:00:0075185006932B2LT+SH+MP
145TRỊNH MINH MỸ NHƯ1998-09-19 00:00:00231244068B2LT+MP+SH+ĐT
146VÕ THỊ MINH NHƯ1996-09-16 00:00:00272497538B2MP
147NGUYỄN MINH NHỰT1987-07-11 00:00:0079087009158B2LT+MP+SH+ĐT
148NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1982-12-01 00:00:0083182001192B2LT+MP+SH+ĐT
149ĐẶNG THỊ THÚY OANH1988-10-02 00:00:00215008659B2LT+MP+SH+ĐT
150NGUYỄN TUẤN PHÁT1992-09-01 00:00:00272878790B2LT+MP+SH+ĐT
151VƯƠNG VĨNH PHI1999-09-09 00:00:00352448313B2LT+MP+SH+ĐT
152LÊ HOÀNG PHI1994-03-27 00:00:0080094001989B2LT+MP+SH+ĐT
153LÂM VĂN PHI1982-08-21 00:00:0094082000465B2LT+MP+SH+ĐT
154NGUYỄN MẠNH PHONG1991-07-20 00:00:00245183543B2LT+MP+SH+ĐT
155THÂN VĂN PHONG1995-10-10 00:00:0075095020516CLT+SH+MP
156NGUYỄN THÀNH PHONG1997-02-05 00:00:00272642844CLT+SH+MP
157ĐẶNG MINH PHÚC1988-06-20 00:00:00261062875B2LT+MP+SH+ĐT
158TRẦN HỮU PHÚC2001-05-08 00:00:0087201013164B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG1988-09-25 00:00:0024154030B11LT+SH+MP
160LÊ HẢI QUÂN2004-01-30 00:00:00272990792B2LT+MP+SH+ĐT
161NGUYỄN TIẾN QUÂN2001-04-11 00:00:0075201011311B2LT+MP+SH+ĐT
162PHẠM NGUYỄN KHẮC QUI1996-09-13 00:00:0082096015021B2LT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN HOÀNG THÁI QUỐC1997-01-06 00:00:00272578890CLT+SH+MP
164LƯU KIM QUÝ1993-08-20 00:00:001093049994B2LT+MP+SH+ĐT
165HỒ THỊ QUYÊN1992-04-05 00:00:0049192000172B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN HOÀNG SANG1984-06-30 00:00:0023707325B2LT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN THÁI SANG1994-03-26 00:00:00264443318B2LT+MP+SH+ĐT
168TRẦN ĐÌNH SANG1999-06-14 00:00:0070099001867B2LT+MP+SH+ĐT
169PHẠM NGỌC SƠN1999-11-14 00:00:00197440847B2LT+MP+SH+ĐT
170NGUYỄN HỒNG SƠN1979-05-24 00:00:00301026227B2LT+MP+SH+ĐT
171CHU QUANG TẠ1995-11-23 00:00:0079095006193B2LT+MP+SH+ĐT
172LÊ TRỌNG TÀI1992-02-10 00:00:00250912208B2LT+MP+SH+ĐT
173PHẠM VĂN TÀI1994-08-22 00:00:0025343069B2LT+MP+SH+ĐT
174TRẦN TRỌNG TÀI1991-01-02 00:00:0077091007607B2LT+SH+MP
175TRẦN TÁNH1989-04-18 00:00:00261088032B11LT+SH+MP
176LƯU HOÀI TÂM1999-06-01 00:00:00272678455B2LT+MP+SH+ĐT
177HUỲNH MINH TÂN1998-05-28 00:00:00321593800B2LT+SH+MP
178HUỲNH TRỌNG TIẾN1985-12-24 00:00:0079085011693B2LT+MP+SH+ĐT
179VĂN CÔNG TIẾN1993-11-13 00:00:00230886489B2LT+MP+SH+ĐT
180VŨ VĂN TIẾN1993-02-16 00:00:0037093004744B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN LỄ TRUNG TIN1983-03-03 00:00:0049083001587B2LT+MP+SH+ĐT
182NGUYỄN THÀNH TÍN1999-10-13 00:00:00312403001CMP
183NGUYỄN CAO TOÀN1996-08-17 00:00:0075096008362B2LT+MP+SH+ĐT
184TRẦN VĂN TOÁN1997-07-19 00:00:0086097008827B2LT+MP+SH+ĐT
185HUỲNH KIM TÔN1982-12-06 00:00:0054082006656B2LT+MP+SH+ĐT
186HUỲNH HÀ THANH TÚ1991-08-07 00:00:0024708046B2LT+MP+SH+ĐT
187DƯƠNG VĂN TÚ1978-10-06 00:00:0035078007892B2LT+MP+SH+ĐT
188PHẠM ANH TÚ1996-11-21 00:00:00272499786B2LT+SH+MP
189NGUYỄN VĂN TUẤN1984-11-28 00:00:00271608998B2LT+MP+SH+ĐT
190VÕ MINH TUẤN1968-06-06 00:00:0042068009393B2LT+MP+SH+ĐT
191DƯƠNG TIẾN TUẤN1983-04-24 00:00:0026083006347B2LT+MP+SH+ĐT
192DƯƠNG VĂN TUẤN1978-08-26 00:00:0045068008691B2LT+MP+SH+ĐT
193PHẠM ANH TUẤN1998-07-25 00:00:001098034666CLT+SH+MP
194BÙI THANH TÙNG1984-07-16 00:00:00271615056B2SH+MP
195NGUYỄN SƠN TUYỀN1999-07-31 00:00:0079199005567B2LT+MP+SH+ĐT
196NGUYỄN THANH TUYỀN1988-08-16 00:00:00271966551B11LT+SH+MP
197NGUYỄN THÀNH THÁI1984-03-30 00:00:00225182337B2LT+MP+SH+ĐT
198NGUYỄN QUANG THÁI1987-09-22 00:00:00321224430B2LT+MP+SH+ĐT
199NGUYỄN ĐỨC THÁI1986-12-02 00:00:00271743794B2LT+SH+MP
200HOÀNG QUỐC THANH1992-12-22 00:00:00187049359B2LT+MP+SH+ĐT
201LỤC TẤN THÀNH1989-06-10 00:00:0079089008561B2LT+MP+SH+ĐT
202NGUYỄN TUẤN THÀNH1995-03-10 00:00:0072095002616B2LT+MP+SH+ĐT
203NGUYỄN HỮU THÀNH2002-12-31 00:00:0079202015631B2LT+MP+SH+ĐT
204HOÀNG THỊ THU THẢO1994-09-17 00:00:0074194001675B2LT+MP+SH+ĐT
205LÊ THỊ NGỌC THẢO1997-05-25 00:00:00272478837B2LT+MP+SH+ĐT
206LÊ QUYẾT THẮNG1996-12-04 00:00:0075096007196B2LT+MP+SH+ĐT
207NGUYỄN XUÂN THẮNG1998-04-10 00:00:00272806260CLT+SH+MP
208PHẠM VĂN THẾ1995-09-14 00:00:00145704392CLT+SH+MP
209CẦN QUỐC THI1962-08-12 00:00:0091062009109B2LT+MP+SH+ĐT
210NGUYỄN MINH THI1999-05-13 00:00:00261629338CMP
211NGUYỄN CHÍ THIỆN1986-02-02 00:00:0075086013032B2LT+MP+SH+ĐT
212NGUYỄN NGỌC THỊNH1999-03-15 00:00:0077099009682B2LT+MP+SH+ĐT
213HUỲNH HƯNG THỊNH2000-03-17 00:00:0079200003896B2LT+MP+SH+ĐT
214BÙI ĐỨC THỊNH1993-07-05 00:00:00230919613B2LT+MP+SH+ĐT
215PHAN VĂN THUẬN1985-03-03 00:00:0075085002697B2LT+MP+SH+ĐT
216VÕ THỊ PHƯƠNG THUÝ1991-05-30 00:00:00250883778B2LT+MP+SH+ĐT
217LÊ THỊ THỦY1999-10-10 00:00:00241750247B2LT+MP+SH+ĐT
218LẠI VĨNH THỤY1990-01-30 00:00:0024392397B2LT+MP+SH+ĐT
219PHẠM NGỌC THƯƠNG THƯƠNG1999-05-02 00:00:0054199000128B2LT+MP+SH+ĐT
220HOÀNG THỊ THƯƠNG1990-12-14 00:00:00186937495B11LT+SH+MP
221TRƯƠNG VĂN HOÀNG THƯỞNG1993-02-08 00:00:00371702054B2LT+MP+SH+ĐT
222DƯƠNG VŨ LINH TRANG1994-08-25 00:00:001194019949B2LT+MP+SH+ĐT
223DƯƠNG H. T. THÙY TRANG1985-11-20 00:00:0079185005310B2LT+MP+SH+ĐT
224NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG1992-03-15 00:00:00273424238B2LT+SH+MP
225NGUYỄN THÙY TRANG1995-08-29 00:00:0040195000266B11LT+SH+MP
226LÊ THỊ THÙY TRANG1984-07-06 00:00:0075184003035B2LT+SH+MP
227HỒ THỤY QUỲNH TRÂM1986-03-12 00:00:0023971946B2LT+MP+SH+ĐT
228NGUYỄN ĐƯỢC NGỌC TRÂN1999-07-25 00:00:0072199003942B2LT+MP+SH+ĐT
229HOÀNG VĂN TRIỀN1967-02-05 00:00:0034067015906B2LT+MP+SH+ĐT
230DIỆP THỊ TUYẾT TRINH1982-06-27 00:00:0079182026912B2LT+MP+SH+ĐT
231HOÀNG THỊ TUYẾT TRINH1989-12-10 00:00:0070189000242B2LT+MP+SH+ĐT
232LÊ VƯƠNG TRỌNG1983-11-07 00:00:00260969426B2LT+MP+SH+ĐT
233LÃ VĂN TRỌNG1987-07-10 00:00:00163042030B2LT+MP+SH+ĐT
234LÊ THÀNH TRUNG1992-12-13 00:00:00264383747B2LT+MP+SH+ĐT
235NGUYỄN NHẤT TRUNG1978-07-08 00:00:00272639428CSH+MP
236NGUYỄN TRỌNG NHẬT TRƯỜNG1981-12-20 00:00:0079081015736B2LT+SH+MP
237PHAN THỊ MAI UYÊN1995-06-29 00:00:0066195000008B2LT+MP+SH+ĐT
238TẠ KHÁNH VÂN1995-12-31 00:00:00251101951B2LT+MP+SH+ĐT
239TRẦN CẨM VÂN1989-08-29 00:00:00341527800B2LT+MP+SH+ĐT
240PHẠM HỒNG NHẬT VI2000-02-27 00:00:0079300012799B2LT+MP+SH+ĐT
241TÔ TỬ VIÊN1984-01-27 00:00:00273135373B2LT+MP+SH+ĐT
242NGUYỄN QUỐC VIỆT1998-03-16 00:00:0075098017197B2LT+MP+SH+ĐT
243NGÔ QUỐC VINH1995-10-28 00:00:00301575592B2LT+MP+SH+ĐT
244TRẦN BẢO TRƯỜNG VŨ1996-12-12 00:00:0077096001570B2LT+MP+SH+ĐT
245NGUYỄN CAO DUY VŨ1990-01-18 00:00:0079090019974B2LT+MP+SH+ĐT
246NGÔ TUẤN VŨ1997-11-12 00:00:00225759897B2MP
247NGUYỄN HUỲNH ANH VŨ1997-01-01 00:00:0025954320CLT+SH+MP
248NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG2001-09-29 00:00:00272758948B2LT+MP+SH+ĐT
249PHẠM HOÀNG VỸ1999-04-09 00:00:0056099004286B2LT+MP+SH+ĐT
250NGUYỄN VĂN Ý1998-08-15 00:00:00341925864B2LT+MP+SH+ĐT
251NGUYỄN THỊ HẢI YẾN1991-03-17 00:00:0066191000284B2LT+MP+SH+ĐT
252PHẠM HUỲNH SANG1993-07-20 00:00:00272210748CLT+SH+MP
253NGUYỄN THỊ THUÝ AN1993-02-04 00:00:0075193002029B2LT+MP+SH+ĐT
254NGUYỄN THÁI AN1997-11-02 00:00:00341813188CLT+SH+MP
255PHẠM THỤC ANH2001-11-14 00:00:0082316873B2LT+MP+SH+ĐT
256NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH1998-08-20 00:00:0068198002827B2LT+MP+SH+ĐT
257TRƯƠNG NGỌC ANH2001-11-05 00:00:00272875566B2LT+MP+SH+ĐT
258TRẦN THỊ VÂN ANH2003-09-17 00:00:00276051464B2LT+MP+SH+ĐT
259BÙI ĐỨC ANH1995-12-01 00:00:00272534193B2LT+MP+SH+ĐT
260NGUYỄN THÙY TIÊN ANH1991-10-23 00:00:0075191016279B2LT+MP+SH+ĐT
261HỒ THỊ NGỌC ANH1997-08-14 00:00:00291166376B2LT+SH+MP
262LÊ QUỐC ANH1995-10-02 00:00:001095010747B11LT+SH+MP
263ĐOÀN VĂN BẢO1991-06-20 00:00:00221308509B2LT+MP+SH+ĐT
264TRỊNH CÔNG BẰNG1986-05-22 00:00:00240908778B2LT+MP+SH+ĐT
265TRẦN THỊ BÉ1987-03-27 00:00:0036187008611B11LT+SH+MP
266PHÙNG NGUYỄN GIA BÌNH2003-04-06 00:00:0075203002343B2LT+MP+SH+ĐT
267NGUYỄN VĂN BÌNH2002-09-16 00:00:0075202007545B2LT+MP+SH+ĐT
268TRẦN VĂN BÌNH1993-02-26 00:00:00250840280B2LT+MP+SH+ĐT
269NGUYỄN THANH CAN1994-02-05 00:00:00191812051B2LT+SH+MP
270LỀNH HẮM CÓNG1989-12-20 00:00:00272000581B2LT+SH+MP
271TRẦN VĂN CƯỜNG1999-04-15 00:00:00331827306B2LT+MP+SH+ĐT
272TÔ MẠNH CƯỜNG1985-06-27 00:00:00271644158B2LT+MP+SH+ĐT
273ỪNG PHÁT CHẮN1993-10-11 00:00:0075093018322B2LT+MP+SH+ĐT
274NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂM2003-01-08 00:00:0060303003990B2LT+MP+SH+ĐT
275NGUYỄN THỊ CHI1994-01-02 00:00:0052194000019B2LT+MP+SH+ĐT
276TRƯƠNG KIM CHI1989-10-20 00:00:00271925028B2LT+MP+SH+ĐT
277TRẦN THỊ THẢO CHI1988-07-08 00:00:0046188005280B2LT+SH+MP
278NGUYỄN MINH CHUẨN2002-08-14 00:00:0095202005059B2LT+MP+SH+ĐT
279PHẠM HOÀNG DANH1988-01-01 00:00:00371255813B2LT+MP+SH+ĐT
280LÊ VĂN DANH1990-09-12 00:00:00133644128B2LT+SH+MP
281LẦU CHI DẢU1982-11-10 00:00:00271451012B2MP
282TRẦN ĐỨC DÂN1978-03-20 00:00:00291189540B2LT+MP+SH+ĐT
283THÔNG NHỘC DẾNH1998-06-30 00:00:00272667595B2LT+SH+MP
284HUỲNH TRÍ DU1985-07-19 00:00:00271602322B2LT+MP+SH+ĐT
285MAI KHÁNH DUNG1990-06-08 00:00:0075190000690B2LT+MP+SH+ĐT
286NGUYỄN DUNG1989-10-12 00:00:00212738214CLT+SH+MP
287NGUYỄN NGỌC DŨNG1987-12-20 00:00:00271747842B2LT+MP+SH+ĐT
288CHU TIẾN DŨNG1985-03-20 00:00:0075085015306CSH
289Ê BAN DU Y DUY1994-02-06 00:00:0079094021198B2LT+MP+SH+ĐT
290LÊ VĂN DUY1992-09-08 00:00:0051092013290B2LT+MP+SH+ĐT
291NGUYỄN KHẮC DUY1986-05-28 00:00:00271834263B2LT+MP+SH+ĐT
292TRẦN VĂN ĐẠI1983-01-25 00:00:0034083027780B2LT+MP+SH+ĐT
293LÊ THẾ ĐẠI1999-11-20 00:00:00272784645B2LT+MP+SH+ĐT
294NGUYỄN HOÀNG ĐAN1983-08-07 00:00:0038083008352B2LT+MP+SH+ĐT
295PHẠM THÀNH ĐẠT1994-03-01 00:00:0079094003678B2LT+MP+SH+ĐT
296ĐỖ ĐẠT1993-05-02 00:00:00241393468B2LT+MP+SH+ĐT
297NGUYỄN TẤN ĐẠT1998-09-01 00:00:00301630444CLT+SH+MP
298TRẦN VŨ HẢI ĐĂNG1997-04-12 00:00:00272549428B2LT+MP+SH+ĐT
299TRẦN VƯƠNG HẢI ĐĂNG2003-01-29 00:00:0082203019025B2LT+MP+SH+ĐT
300DƯƠNG VĂN ĐỒNG1976-08-23 00:00:0034076012487B2LT+SH+MP
301NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC1992-01-01 00:00:0094092018146B2LT+MP+SH+ĐT
302HOÀNG VŨ MINH ĐỨC2003-08-21 00:00:00272956415B2LT+MP+SH+ĐT
303NGUYỄN VĂN HOÀNG ĐỨC1997-09-06 00:00:0075097000460B2LT+MP+SH+ĐT
304NGUYỄN TẤN ĐỨC1970-11-26 00:00:0052070001036B2LT+MP+SH+ĐT
305NGUYỄN HOÀNG ĐỨC1993-10-21 00:00:0075093004569B2LT+MP+SH+ĐT
306VŨ THÙY ĐƯƠNG1991-07-28 00:00:0075191014137B2LT+MP+SH+ĐT
307LÊ THỊ HUYỀN GIANG2002-02-10 00:00:00372005130B2LT+MP+SH+ĐT
308NGUYỄN Đ. NG. MINH GIANG1987-11-09 00:00:0068087000251B2LT+SH+MP
309BÙI ĐÌNH GIÁP1994-12-22 00:00:00241467686B2LT+MP+SH+ĐT
310PHẠM VĂN GIÀU1996-05-26 00:00:00272533783B2LT+MP+SH+ĐT
311NGUYỄN THỊ THU HÀ1990-02-10 00:00:00272004870B2LT+MP+SH+ĐT
312VÕ ĐOÀN BẢO HÀ2002-12-24 00:00:0075302019100B2LT+MP+SH+ĐT
313NGUYỄN THỊ THU HÀ1998-10-23 00:00:0075198017237B11LT+SH+MP
314ĐỖ VĂN TRÍ HẢI1987-06-18 00:00:00351847429B2LT+MP+SH+ĐT
315TRẦN MINH HẢI1993-09-26 00:00:00241426333B2LT+MP+SH+ĐT
316DƯƠNG QUỐC HẢI1997-09-25 00:00:00241733963B2LT+MP+SH+ĐT
317NGUYỄN HOÀNG HẢI1993-03-10 00:00:0068093001949B2LT+MP+SH+ĐT
318LÊ THỊ HỒNG HẠNH1995-11-16 00:00:0077195003626B2LT+MP+SH+ĐT
319NGUYỄN MỸ HẠNH1977-01-01 00:00:00271242470B2LT+MP+SH+ĐT
320ĐỖ ANH HÀO2002-11-30 00:00:007920208781B2LT+MP+SH+ĐT
321LÊ THỊ THU HẰNG1991-04-18 00:00:0054191000036B2LT+MP+SH+ĐT
322LÊ ĐÀO THUÝ HẰNG1983-05-25 00:00:00271506678B2LT+MP+SH+ĐT
323VŨ THỊ HẰNG2002-04-21 00:00:00272880339B2LT+MP+SH+ĐT
324NGUYỄN THÚY HẰNG1987-09-07 00:00:0072187000560B2LT+MP+SH+ĐT
325ĐỖ NGỌC HIỂN1982-04-30 00:00:0079082017275B2LT+MP+SH+ĐT
326NGUYỄN VĂN HIỆP1993-08-02 00:00:0068093001320B2LT+MP+SH+ĐT
327PHẠM TRUNG HIẾU1991-03-17 00:00:00365804259B2LT+MP+SH+ĐT
328NGUYỄN TRUNG HIẾU1986-11-08 00:00:00271810722B2LT+MP+SH+ĐT
329NGUYỄN THỊ HOA1983-11-05 00:00:00272772535B11LT+SH+MP
330NGUYỄN HỮU HÒA1986-01-19 00:00:0077086000008B2LT+SH+MP
331SẨM PHI HÒA1985-05-16 00:00:00271719075CSH+MP
332HÀ THƯ HOÀN2002-05-05 00:00:00272908831B2LT+MP+SH+ĐT
333LÊ THANH HOÀNG1994-08-28 00:00:00281062152B2LT+MP+SH+ĐT
334NGUYỄN VIẾT HỘI1980-02-18 00:00:0046080013132B2LT+MP+SH+ĐT
335ĐOÀN THỊ HUỆ1990-07-23 00:00:008190005271B2LT+MP+SH+ĐT
336ĐỖ MẠNH HÙNG1993-08-17 00:00:00174326282B2LT+SH+MP
337TRẦN QUANG HUY2001-07-25 00:00:00261587177B2LT+MP+SH+ĐT
338LÊ PHẠM VŨ HUY1991-11-28 00:00:00312171840B2LT+MP+SH+ĐT
339VÕ HOÀNG PHẠM HƯNG1990-05-23 00:00:0060090000071B11LT+SH+MP
340CHU LIÊN HƯƠNG1977-10-14 00:00:0079177016286B2LT+MP+SH+ĐT
341PHẠM TIẾN TRUNG KIÊN2001-12-23 00:00:0079201003010B2LT+MP+SH+ĐT
342HOÀNG VĂN KIÊN1979-03-02 00:00:001079045121B2LT+MP+SH+ĐT
343NGÔ QUANG KIÊN1991-03-08 00:00:00241117263CLT+SH+MP
344TRẦN BÁ KIỆT1992-05-07 00:00:0079092001690B2LT+MP+SH+ĐT
345DƯƠNG THÚY KIỀU1995-12-28 00:00:00250950012B2LT+MP+SH+ĐT
346HOÀNG TRUNG KIM1989-04-08 00:00:0075089022542B2LT+MP+SH+ĐT
347TRƯƠNG ĐỨC KHANG1973-10-12 00:00:0079073036327B2LT+MP+SH+ĐT
348NGUYỄN THẾ KHANH1991-10-11 00:00:00272072812B2LT+MP+SH+ĐT
349NGUYỄN BÁ KHANH1979-12-15 00:00:0049079022430B2LT+MP+SH+ĐT
350VŨ HỒNG KHANH1989-01-18 00:00:00271972837B2LT+MP+SH+ĐT
351TRẦN PHÚC HOÀNG LÂM1994-01-15 00:00:0075094011453B2LT+MP+SH+ĐT
352NGUYỄN HOÀNG LÊ1991-01-01 00:00:0082091015740B2LT+MP+SH+ĐT
353LÊ THỊ MỸ LỆ1989-04-10 00:00:00212313433B2LT+MP+SH+ĐT
354NGUYỄN THANH LỆ1987-05-31 00:00:0079187016679B2LT+SH+MP
355NGUYỄN THỊ NGỌC LINH1994-09-20 00:00:0034194013580B2LT+MP+SH+ĐT
356QUÁCH THỊ THÙY LINH1987-10-11 00:00:00271717261B2LT+MP+SH+ĐT
357VŨ THỊ KHÁNH LINH1990-04-12 00:00:00271972688B2LT+MP+SH+ĐT
358MAI VĂN LINH1991-06-02 00:00:0038091034275B2LT+MP+SH+ĐT
359NGUYỄN VĂN LONG1987-01-05 00:00:0038087013062B2LT+MP+SH+ĐT
360HOÀNG VĂN LONG2000-04-28 00:00:00272873587CLT+SH+MP
361BÙI HOÀNG LỘC1998-01-10 00:00:00251126677B2LT+MP+SH+ĐT
362ĐỖ HỒNG LỘC1996-01-23 00:00:0025750631B2LT+MP+SH+ĐT
363NGUYỄN THANH LỘC1995-02-13 00:00:00272476994B2LT+MP+SH+ĐT
364NGUYỄN VĂN LỢI1986-02-13 00:00:00272876834B2LT+MP+SH+ĐT
365CAO PHƯỚC LỢI1994-07-23 00:00:00301530500B2LT+MP+SH+ĐT
366NGUYỄN QUANG TẤN LỢI2002-05-09 00:00:0079202002621B2LT+MP+SH+ĐT
367ĐỖ TIẾN LỰC2000-05-05 00:00:00272712197CLT+SH+MP
368NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI1985-01-18 00:00:00331454905B2LT+MP+SH+ĐT
369ĐỖ QUỐC MẠNH1993-12-19 00:00:00363683817B2LT+MP+SH+ĐT
370NGUYỄN ĐÌNH NAM1999-12-23 00:00:00366212610B2LT+MP+SH+ĐT
371NGUYỄN DUY NAM2000-02-25 00:00:0093200000214B2LT+MP+SH+ĐT
372VŨ ĐÌNH NAM1975-01-11 00:00:0075075010269B2LT+MP+SH+ĐT
373NGUYỄN THỊ HOÀI NAM1998-04-06 00:00:0060198004344B2LT+MP+SH+ĐT
374LÊ THỊ MỸ NƯƠNG1983-01-28 00:00:00271506854B2LT+MP+SH+ĐT
375NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1992-04-11 00:00:00280990993B2LT+MP+SH+ĐT
376TRẦN HỮU NGHĨA1994-11-11 00:00:0075094010696B2LT+MP+SH+ĐT
377TRẦN ĐẶNG NGHĨA1992-03-21 00:00:0075092022074B2LT+MP+SH+ĐT
378NGUYỄN HOÀNG NGỌC1982-10-02 00:00:0075082015361B2LT+MP+SH+ĐT
379TRỊNH MINH VĨNH NGUYÊN1990-04-25 00:00:0060090000101B2LT+MP+SH+ĐT
380PHẠM THỊ MINH NGUYỆT1985-10-30 00:00:00271806108B2LT+MP+SH+ĐT
381NGUYỄN NỮ THANH NGUYỆT1994-11-16 00:00:00250874111B2LT+MP+SH+ĐT
382LÊ TRỌNG NHẪN1979-03-14 00:00:00205252431B2SH+MP
383PHẠM MINH NHẬT1990-04-19 00:00:0079090015901B2LT+MP+SH+ĐT
384PHẠM TRẦN KHOA NHI1992-02-20 00:00:00250923777B2LT+MP+SH+ĐT
385NGUYỄN VÕ YẾN NHI1995-05-27 00:00:00272317903B2LT+MP+SH+ĐT
386VÕ TẤN NHUẬN1990-09-12 00:00:0049090001412B2LT+MP+SH+ĐT
387ĐẶNG THỊ THU NHUNG1995-08-09 00:00:0051195006533B2LT+MP+SH+ĐT
388PHẠM THỊ TỐ NHƯ1987-04-26 00:00:00271900040B2LT+MP+SH+ĐT
389VŨ ĐÌNH PHÁI1993-04-15 00:00:00285430599B2LT+MP+SH+ĐT
390HỒ VĂN THỊNH PHÁT2002-04-13 00:00:0079202003706B2LT+MP+SH+ĐT
391MỌC LỶ PHẮN1999-03-09 00:00:0075199012906B2LT+MP+SH+ĐT
392ĐINH VĂN PHONG1992-12-02 00:00:0042092000219B2LT+MP+SH+ĐT
393ĐOÀN THANH PHONG1979-09-20 00:00:0075079001047B2LT+MP+SH+ĐT
394BÙI NGUYỄN THANH PHONG1993-12-08 00:00:0079093001244B2LT+SH+MP
395TRẦN THANH PHÚ1993-09-23 00:00:0079093014647B2LT+SH+MP
396HOÀNG GIA PHÚ1994-04-25 00:00:00272460813CLT+SH+MP
397TRỊNH PHÚC1971-10-15 00:00:00270982346B2LT+MP+SH+ĐT
398NGUYỄN ĐÌNH PHÚC1995-02-23 00:00:0052095015829B2LT+MP+SH+ĐT
399HUỲNH LÊ PHÚC1985-12-09 00:00:0070085007692B2LT+MP+SH+ĐT
400BÙI VĂN PHỤNG1993-09-26 00:00:00272269161B2LT+SH+MP
401TRỊNH QUỐC PHƯƠNG1995-11-23 00:00:00215354640B2LT+MP+SH+ĐT
402NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG1989-11-09 00:00:0075089001418B2LT+MP+SH+ĐT
403HỒ DUY PHƯƠNG1995-10-20 00:00:00191863712B2LT+MP+SH+ĐT
404VŨ MINH PHƯƠNG1998-08-06 00:00:00272654826CLT+SH+MP
405PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG1991-12-13 00:00:00205571387B2LT+SH+MP
406NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG1989-08-31 00:00:0060189000223B11LT+SH+MP
407NGUYỄN NGỌC QUAN2002-09-12 00:00:0075202016413B2LT+SH+MP
408NGUYỄN ĐĂNG QUANG1994-07-13 00:00:00272404044B2LT+MP+SH+ĐT
409CHU NHẬT QUANG1980-03-05 00:00:0079080003520B2LT+MP+SH+ĐT
410TRƯƠNG TRÍ QUANG1978-01-16 00:00:00271371040B2LT+SH+MP
411TRẦN DUY QUANG1997-02-02 00:00:00272683692CLT+SH+MP
412LÊ HỒNG QUÂN1997-10-20 00:00:0075097022442B2LT+MP+SH+ĐT
413PHẠM THANH THIÊN QUÝ1999-08-27 00:00:0075099006094B2LT+MP+SH+ĐT
414LÊ THỊ KIM QUYÊN1992-04-15 00:00:00321486778B2LT+MP+SH+ĐT
415NGUYỄN VĂN SANG1983-01-01 00:00:0087083009101B2LT+MP+SH+ĐT
416NGUYỄN VĂN SIÊNG1966-11-04 00:00:0075066000136B2LT+MP+SH+ĐT
417ĐOÀN VĂN SƠN1981-08-23 00:00:00271425525B2LT+MP+SH+ĐT
418VÕ THANH TÀI1987-03-28 00:00:00271840059B2LT+MP+SH+ĐT
419LÊ THỊ DIỆU TÂM1994-07-27 00:00:0075194007023B2LT+MP+SH+ĐT
420TRẦN THANH TÂM1994-06-24 00:00:00272419114B2SH+MP
421ĐỖ VĂN TẤN1987-09-23 00:00:00271965937B2LT+MP+SH+ĐT
422ĐÀO MINH TẤN1999-05-07 00:00:0075099018056B2LT+MP+SH+ĐT
423HUỲNH NGỌC THÙY TIÊN1991-01-31 00:00:0079191001732B2LT+MP+SH+ĐT
424ÔN VĨNH TIẾN2000-06-29 00:00:0075200021963CLT+SH+MP
425NGUYỄN TRẦN CÔNG TÍN1994-10-10 00:00:0083094001218B2LT+SH+MP
426NGUYỄN ĐỨC TỊNH1984-07-11 00:00:0075084015935B2LT+MP+SH+ĐT
427MAI DUY TOÀN1996-06-18 00:00:0079096034545B2LT+MP+SH+ĐT
428TRẦN THANH TOÀN1997-11-27 00:00:0074097000182CLT+SH+MP
429NGUYỄN NGỌC TÚ1995-02-22 00:00:0056095010470B2LT+MP+SH+ĐT
430ĐẠO THANH TUẤN1987-09-09 00:00:0058087005383B2LT+MP+SH+ĐT
431VŨ QUỐC TUẤN1978-05-23 00:00:0079078031125B2LT+MP+SH+ĐT
432NGUYỄN MINH TUẤN2001-11-27 00:00:00272855277B2LT+MP+SH+ĐT
433NGÔ THANH TUẤN2001-09-09 00:00:0075201000965B2LT+MP+SH+ĐT
434LƯU ANH TUẤN2001-01-18 00:00:00241827261B2LT+MP+SH+ĐT
435NGUYỄN THANH TUẤN2000-05-25 00:00:00272736881CLT+SH+MP
436CHÂU THANH TÙNG1989-03-15 00:00:00321268914B2LT+MP+SH+ĐT
437NGUYỄN HỮU TÙNG1992-12-23 00:00:0024950091CLT+SH+MP
438NGUYỄN THANH TÙNG1992-03-01 00:00:0024515016CLT+SH+MP
439PHAN VĂN TƯỞNG1995-03-20 00:00:00272497736B2LT+MP+SH+ĐT
440LÊ QUỐC THÁI2000-10-29 00:00:0079200004089B2LT+MP+SH+ĐT
441NGÔ THỊ XUÂN THANH1997-10-11 00:00:00201698273B2LT+MP+SH+ĐT
442HUỲNH NGỌC THANH1984-10-09 00:00:00240950269B2LT+MP+SH+ĐT
443TRẦN THỊ HÀ THANH1983-11-18 00:00:0075183001667B2LT+MP+SH+ĐT
444TRẦN QUỐC THANH1977-09-04 00:00:0079077031397B2LT+MP+SH+ĐT
445ĐỖ THỊ THANH1972-01-01 00:00:0037172010013B2LT+MP+SH+ĐT
446NGUYỄN TRUNG THÀNH1981-08-01 00:00:0072081003504B2LT+MP+SH+ĐT
447HÀ VIẾT THẾ THÀNH1999-01-15 00:00:00272665554CMP
448ĐẶNG HOÀNG THÀNH1983-02-19 00:00:0079083028720B2LT+SH+MP
449LÊ MINH THẢO1992-04-18 00:00:00215207495B2LT+MP+SH+ĐT
450NGUYỄN THU THẢO1988-11-02 00:00:00197228004B2LT+MP+SH+ĐT
451NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1992-01-01 00:00:0075192009926B2LT+MP+SH+ĐT
452TRẦN QUANG THẮNG1984-03-14 00:00:0037084008188B2LT+MP+SH+ĐT
453NGUYỄN QUANG THẮNG1998-04-26 00:00:0075098019922B2LT+MP+SH+ĐT
454NGUYỄN TOÀN THẮNG1990-09-07 00:00:00272012429B2LT+SH+MP
455HUỲNH THIỆN1994-10-10 00:00:00191813407B2LT+MP+SH+ĐT
456LÊ VĂN THIỆN1995-04-26 00:00:00197346941B2LT+MP+SH+ĐT
457LÊ VĂN THIỀU1989-04-08 00:00:00191659751B2LT+MP+SH+ĐT
458LÊ ĐỨC THỊNH1994-08-24 00:00:00245220063B2LT+MP+SH+ĐT
459TRẦN HUỲNH HƯNG THỊNH2001-01-01 00:00:0072201002887B2LT+MP+SH+ĐT
460TRƯƠNG QUỐC THỊNH1987-03-28 00:00:0079087007209B2LT+MP+SH+ĐT
461NGUYỄN THỌ1997-08-20 00:00:00272558484B2LT+MP+SH+ĐT
462NGUYỄN VĂN THOAN1982-01-02 00:00:0042082007822B2LT+MP+SH+ĐT
463LÝ THỊ THƠM1986-06-16 00:00:0020186002730B11LT+SH+MP
464PHẠM THỊ THU1982-02-15 00:00:00260941993B2LT+MP+SH+ĐT
465ĐÀM THỊ MINH THÙY1990-01-08 00:00:00271896821B2LT+MP+SH+ĐT
466ĐINH NGỌC THÚY1994-09-26 00:00:0075194005900B2LT+MP+SH+ĐT
467PHAN THỊ THÚY1989-05-27 00:00:0038189040620B2LT+MP+SH+ĐT
468LÃ THỊ THÚY1982-04-28 00:00:00271891273B2LT+SH+MP
469TRẦN MINH THỨC1982-03-07 00:00:0052082008048B2LT+MP+SH+ĐT
470NGUYỄN THỊ XUÂN THƯƠNG1988-03-10 00:00:0083188017270B2LT+SH+MP
471NGUYỄN THANH TRÀ1996-11-20 00:00:0052096003056B11LT+SH+MP
472NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1994-08-24 00:00:00273560942B2LT+SH+MP
473LÊ ĐÌNH BÁ TRI1989-09-05 00:00:0052089000197B2LT+MP+SH+ĐT
474NGUYỄN TRẦN ĐÌNH TRÍ1995-11-15 00:00:00261451463B2LT+MP+SH+ĐT
475PHẠM MINH TRÍ1995-02-19 00:00:0079095004513B2LT+MP+SH+ĐT
476VÕ TRỌNG TRÍ1992-12-16 00:00:0024646776B11LT+SH+MP
477NGUYỄN CÔNG TRIỂN1991-05-12 00:00:0051091004958B2LT+MP+SH+ĐT
478NGUYỄN VĂN TRIỀU1991-05-12 00:00:0077091003353B2LT+MP+SH+ĐT
479NGUYỄN QUỐC TRIỆU2000-03-17 00:00:00331911561CLT+SH+MP
480NGUYỄN VĂN TRỊNH1994-10-12 00:00:00272507127B2LT+SH+MP
481BÙI THỊ THANH TRÚC2003-06-01 00:00:00272929088B2LT+MP+SH+ĐT
482PHẠM ĐỨC TRUNG1993-11-01 00:00:00215268100B2LT+MP+SH+ĐT
483NGUYỄN QUANG TRUNG1979-08-20 00:00:0051079009935B2LT+MP+SH+ĐT
484TRỊNH ĐỨC TRUNG2001-12-19 00:00:0075201021668B2LT+MP+SH+ĐT
485PHAN THÀNH TRUNG1997-11-29 00:00:0075097003092B2LT+MP+SH+ĐT
486HUỲNH BÁ TRUNG1996-04-21 00:00:0079096010927CLT+SH+MP
487TRẦN THANH VĂN1984-01-08 00:00:00371039829B2LT+MP+SH+ĐT
488NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI1991-07-30 00:00:0024446076B11LT+SH+MP
489HUỲNH ĐẠI VĨ2004-03-26 00:00:00276036006B2LT+MP+SH+ĐT
490LÊ QUANG VINH1999-08-29 00:00:00241818609B2LT+MP+SH+ĐT
491PHẠM QUANG VINH1990-11-28 00:00:00276130256B2LT+SH+MP
492NGUYỄN LÂM VŨ1983-10-12 00:00:00233054583B2LT+MP+SH+ĐT
493LÝ HOÀNG VŨ2000-01-01 00:00:00212580433B11LT+SH+MP
494CAO XUÂN VŨ1986-12-06 00:00:0079086019696B2LT+SH+MP
495NGUYỄN MINH VƯƠNG1989-01-01 00:00:0075089006436B2LT+MP+SH+ĐT
496HUỲNH CHÍ VỸ2001-10-01 00:00:0079201018470B2LT+MP+SH+ĐT
497TRẦN THỊ KIM YẾN1995-09-17 00:00:0075195020542B2LT+MP+SH+ĐT