STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1PANGPOMMA ANWAR1999-05-08 00:00:0025930420B2LT+MP+SH+ĐT
2TRẦN ĐỨC ANH1998-09-04 00:00:0077098000518B2LT+MP+SH+ĐT
3TRẦN PHẠM LAN ANH12/25/2002276084431B2LT+MP+SH+ĐT
4PHAN GIA BẢO2003-10-27 00:00:00272950375B2LT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN CÔNG BẰNG1998-08-02 00:00:00366192796B2LT+MP+SH+ĐT
6NGUYỄN VĂN CÚC1985-05-30 00:00:0075085007123B2LT+MP+SH+ĐT
7NGUYỄN VIỆT CƯỜNG1995-06-23 00:00:00231032492B2LT+MP+SH+ĐT
8VẠN THANH CHẤN7/17/2001264540187B2LT+MP+SH+ĐT
9NGUYỄN VĂN DIỆN2003-05-21 00:00:00272911426B2LT+MP+SH+ĐT
10NGUYỄN THỊ DUNG11/14/1989272116868B2LT+MP+SH+ĐT
11TRẦN QUỐC DŨNG1979-03-30 00:00:0060079002962B2LT+MP+SH+ĐT
12LÊ TIẾN DŨNG7/26/199838098002231B2LT+MP+SH+ĐT
13NGÔ ĐỨC DUY2002-12-11 00:00:0080202000957B2LT+MP+SH+ĐT
14PHAN LÊ PHƯƠNG DUY12/25/199179091026483B2LT+MP+SH+ĐT
15NGUYỄN TRẦN MẠNH ĐAN2001-03-06 00:00:0079201018970B2LT+MP+SH+ĐT
16VÕ THÀNH ĐẠT1998-03-28 00:00:0086098004808B2LT+MP+SH+ĐT
17LÊ HOÀNG ĐĂNG1991-04-02 00:00:00261174526B2LT+MP+SH+ĐT
18NGUYỄN NGỌC ĐIỆP1/24/1992215300123B2LT+MP+SH+ĐT
19TRẦN VĂN ĐÔ2000-12-02 00:00:00241778710B2LT+MP+SH+ĐT
20BÙI NGUYỄN BẢO ĐỨC1992-09-24 00:00:00272358552B2LT+MP+SH+ĐT
21PHẠM THỊ MỸ HÀ1990-06-20 00:00:0077190010812B2LT+MP+SH+ĐT
22PHÍ VĂN HÀ1974-07-17 00:00:0090846494B2LT+MP+SH+ĐT
23TRẦN THỊ THU HÀ10/14/199074190001652B2LT+MP+SH+ĐT
24VŨ HỒNG HẢI1995-02-02 00:00:00231035844B2LT+MP+SH+ĐT
25PHẠM XUÂN HẢI1994-03-11 00:00:0075094009829B2MP
26VŨ VĂN HẠNH1982-09-15 00:00:0035082001899B2LT+MP+SH+ĐT
27NGUYỄN NGỌC HẠNH4/21/197574075005086B2LT+MP+SH+ĐT
28NGÔ VĂN HÀO1993-07-11 00:00:0038093049004B2LT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN ANH HÀO1990-01-04 00:00:0075090010392B2LT+MP+SH+ĐT
30LÊ GIA NGỌC HẬU2001-01-02 00:00:0077201002177B2LT+MP+SH+ĐT
31NGUYỄN VĂN HIỀN1969-01-06 00:00:00186005431B2LT+MP+SH+ĐT
32VŨ THÚY HIỀN12/14/1999272760424B2LT+MP+SH+ĐT
33NGUYỄN MINH HOÀNG8/15/1998272599590B2LT+MP+SH+ĐT
34LÊ VĂN HÙNG2000-09-03 00:00:00184382628B2LT+MP+SH+ĐT
35NGUYỄN ĐÌNH MẠNH HÙNG1985-07-27 00:00:00271800973B2LT+MP+SH+ĐT
36TRƯƠNG ĐỨC HUY1998-11-20 00:00:0075098006031B2LT+MP+SH+ĐT
37VŨ ĐỨC HUY1994-07-07 00:00:00272318643B2LT+MP+SH+ĐT
38MAI THẾ HUY8/20/199738097001519B2LT+MP+SH+ĐT
39PHẠM ANH HUY2002-06-10 00:00:00241869839B2LT+MP+SH+ĐT
40TRỊNH LÊ HUỲNH1988-05-07 00:00:00271959460B2LT+MP+SH+ĐT
41VƯƠNG THỊ THÚY KIỀU1988-12-16 00:00:0075188002186B2LT+MP+SH+ĐT
42PHẠM THIỀU KHANG1985-08-03 00:00:0046085000052B2LT+MP+SH+ĐT
43PHẠM VĂN LÂM1973-01-01 00:00:00320808817B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN THỊ LỆ1981-04-06 00:00:0025914787B2LT+MP+SH+ĐT
45PHẠM THỊ LIỄU1980-03-04 00:00:0030180015570B2LT+MP+SH+ĐT
46PHẠM ĐỨC LINH2003-01-27 00:00:0068203002206B2LT+MP+SH+ĐT
47TRẦN THỊ THÙY LINH1987-01-08 00:00:00276029964B2LT+MP+SH+ĐT
48PHAN THỊ NGỌC LINH1985-03-04 00:00:0075185007386B2LT+MP+SH+ĐT
49PHÓ THIÊN LONG2000-12-30 00:00:0079200004537B2LT+MP+SH+ĐT
50NGUYỄN ÂU THÀNH LONG1/29/2002272872137B2LT+MP+SH+ĐT
51NGUYỄN TIẾN LỢI1969-11-04 00:00:0037069009307B2LT+MP+SH+ĐT
52NGUYỄN THÀNH LUÂN2000-08-24 00:00:00241842030B2LT+MP+SH+ĐT
53NGUYỄN VĂN LƯỢM1991-12-02 00:00:00215207056B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN VĂN MINH1989-12-18 00:00:0033089003434B2LT+MP+SH+ĐT
55TRẦN ĐỨC MINH1993-09-21 00:00:0075093004089B2LT+MP+SH+ĐT
56TRẦN VĂN MINH1970-03-30 00:00:0075070007765B2LT+MP+SH+ĐT
57DƯƠNG PHẠM HOÀNG NAM2003-11-27 00:00:0079203015557B2LT+MP+SH+ĐT
58NGUYỄN KHOA NAM2/15/1985276119536B2LT+MP+SH+ĐT
59KHUẤT THỊ DIỆU NINH1990-05-10 00:00:001190007489B2MP
60PHAN KHÁNH NGÂN2002-03-10 00:00:00251200417B2LT+MP+SH+ĐT
61NGUYỄN MINH NGHĨA4/30/1976371329423B2MP
62NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1992-11-04 00:00:00280990993B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN XUÂN NGUYÊN1996-11-15 00:00:00215380978B2LT+MP+SH+ĐT
64NGUYỄN VĂN NGUYÊN10/15/1983172618338B2LT+MP+SH+ĐT
65TRẦN CHÂU NGUYỆT9/27/1988272164315B2MP
66NGUYỄN TIẾN MINH NHẬT2002-05-12 00:00:0075202023952B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN VƯƠNG NHẬT1991-10-01 00:00:0075091020121B2LT+MP+SH+ĐT
68HOÀNG MINH NHẬT4/21/2002272799888B2LT+MP+SH+ĐT
69TRƯƠNG YẾN NHI10/14/2001272797602B2MP
70LÂM A NHIỆT1986-11-24 00:00:00271670153B2LT+MP+SH+ĐT
71DƯƠNG MINH NHỰT1999-09-05 00:00:0080099009926B2LT+MP+SH+ĐT
72HỒ NGỌC OANH1998-08-15 00:00:0075198005131B2LT+MP+SH+ĐT
73TRẦN NGỌC PHÁT1990-08-23 00:00:0049090000148B2LT+MP+SH+ĐT
74HUỲNH NGUYỄN TẤN PHÁT9/23/2003276049597B2LT+MP+SH+ĐT
75MAI LƯU NGỌC PHI1978-08-31 00:00:0080078000345B2LT+MP+SH+ĐT
76HUỲNH THANH PHONG1974-12-28 00:00:0077074003581B2LT+MP+SH+ĐT
77LÊ PHAN PHƯỚC1996-02-05 00:00:0075096022935B2LT+MP+SH+ĐT
78VÕ HỒ MỸ PHƯƠNG1978-10-29 00:00:00271388530B2LT+MP+SH+ĐT
79NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1973-07-10 00:00:0037073007286B2LT+MP+SH+ĐT
80NGUYỄN VĂN THÁI MINH QUÂN7/23/199579095004087B2LT+MP+SH+ĐT
81PHẠM NGUYỄN KHẮC QUI9/13/199682096015021B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN KHẮC QUÍ1993-11-15 00:00:00225700521B2LT+MP+SH+ĐT
83NGUYỄN HỒ QUANG SANG1999-06-09 00:00:0068099005235B2LT+MP+SH+ĐT
84VÕ VĂN SƠN2002-06-10 00:00:00241943700B2LT+MP+SH+ĐT
85MAI PHÁT TÀI1999-08-22 00:00:001099039154B2LT+MP+SH+ĐT
86HOÀNG TRỌNG TÂM1993-09-08 00:00:00241910495B2LT+MP+SH+ĐT
87TRẦN VÕ MINH TÂM2003-01-30 00:00:0075203003799B2LT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN THÀNH TIẾN1987-11-24 00:00:00215013356B2LT+MP+SH+ĐT
89TRẦN TRỌNG TIẾN1998-08-30 00:00:00221460490B2LT+MP+SH+ĐT
90LÊ MINH TÚ1991-05-21 00:00:0079091001116B2LT+MP+SH+ĐT
91NGUYỄN TRẦN ANH TUẤN1987-09-08 00:00:0024268914B2LT+MP+SH+ĐT
92TRƯƠNG ANH THÁI1992-04-12 00:00:00250930769B2LT+MP+SH+ĐT
93NGUYỄN XUÂN THANH2000-03-05 00:00:0075200001185B2LT+MP+SH+ĐT
94PHẠM PHƯƠNG THANH1999-01-01 00:00:0075199006720B2LT+MP+SH+ĐT
95CHÂU VĂN THÀNH1991-01-17 00:00:0049091000765B2LT+MP+SH+ĐT
96NGUYỄN TẤT THÀNH1995-07-11 00:00:0077095001245B2LT+MP+SH+ĐT
97HOÀNG HỒ DẠ THẢO1981-09-21 00:00:0045181003030B2LT+MP+SH+ĐT
98VÕ ĐÌNH THẢO1991-05-08 00:00:0051091000079B2LT+MP+SH+ĐT
99TRẦN MINH THIÊN1996-11-28 00:00:00272566986B2LT+MP+SH+ĐT
100NGUYỄN HỒ ĐÌNH THIỆN2002-01-19 00:00:00241881761B2LT+MP+SH+ĐT
101UÔNG QUỐC THIỆN9/18/2001272845624B2LT+MP+SH+ĐT
102BÙI HOÀNG THỊNH2001-10-28 00:00:0079201010567B2LT+MP+SH+ĐT
103LÊ ĐỨC THỊNH8/24/1994245220063B2LT+MP+SH+ĐT
104TRƯƠNG PHI THÔNG6/30/200187201008633B2LT+MP+SH+ĐT
105MAI THỊ THƠM1995-10-26 00:00:0075195010633B2LT+MP+SH+ĐT
106NGUYỄN THỊ LÊ THU1981-06-20 00:00:0060181007782B2LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN PHƯỚC THUẬN2000-04-09 00:00:0087200003980B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY1976-04-07 00:00:00272582322B2LT+MP+SH+ĐT
109NGÔ THỊ THÚY1/18/1979272208851B2LT+MP+SH+ĐT
110PHẠM LÊ ANH THƯ2003-07-22 00:00:00272990008B2LT+MP+SH+ĐT
111PHẠM QUỲNH THƯ3/30/2000241896289B2LT+MP+SH+ĐT
112NGÔ QUANG THƯỞNG1987-07-12 00:00:00221179324B2LT+MP+SH+ĐT
113PHẠM THỊ THANH TRÀ1986-03-17 00:00:0044186002909B2LT+MP+SH+ĐT
114VÕ HỒ MỸ TRANG1983-07-29 00:00:00271491567B2LT+MP+SH+ĐT
115NGUYỄN PHAN BẢO TRÂN2001-10-03 00:00:0046301000045B2LT+MP+SH+ĐT
116HOÀNG MINH TRÍ1993-02-10 00:00:00272378420B2LT+MP+SH+ĐT
117NGUYỄN VĂN TRỌNG1996-10-02 00:00:0070096009174B2MP
118LÃ VĂN TRỌNG1987-10-07 00:00:00163042030B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN VIẾT TRUNG1987-01-01 00:00:0077087010429B2LT+MP+SH+ĐT
120NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1987-01-01 00:00:00261079536B2LT+MP+SH+ĐT
121VŨ MẠNH TRƯỜNG1986-06-10 00:00:0035086008470B2LT+MP+SH+ĐT
122NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN1994-02-13 00:00:0025134962B2LT+MP+SH+ĐT
123HÀ CAO VÂN1997-04-19 00:00:0037097001227B2LT+MP+SH+ĐT
124TRẦN QUANG VINH1999-08-07 00:00:0025995774B2LT+MP+SH+ĐT
125TRƯƠNG ĐỨC VINH1993-10-10 00:00:00261255490B2LT+MP+SH+ĐT
126NGUYỄN DƯƠNG VŨ1993-09-10 00:00:00301470876B2LT+MP+SH+ĐT
127NGUYỄN VIẾT VŨ2002-10-23 00:00:0038202000322B2LT+MP+SH+ĐT
128VÒNG THẾ VŨ1/26/1992272060663B2MP
129ĐẬU TUẤN ANH1993-02-09 00:00:00183979612B2LT+MP+SH+ĐT
130CẦN THỤY TRÂM ANH3/21/199024368531B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN THỊ ÁNH1989-10-09 00:00:00241127726B2LT+MP+SH+ĐT
132TRẦN VIẾT BẢO1993-10-28 00:00:00191787723B2LT+MP+SH+ĐT
133ĐÀO CHÍ CƯỜNG1992-01-13 00:00:0024793400B2LT+MP+SH+ĐT
134NGUYỄN VĂN CƯỜNG1982-09-09 00:00:00331322201B2LT+MP+SH+ĐT
135DỊCH CỎNG CHÁNH1975-10-08 00:00:0060075006265B2LT+MP+SH+ĐT
136NGUYỄN VĂN CHINH1981-07-12 00:00:00172122592B2LT+MP+SH+ĐT
137NGUYỄN ĐÌNH CHỨC1962-02-23 00:00:0030062004115B2LT+MP+SH+ĐT
138ĐÀM VĂN CHƯƠNG1990-06-18 00:00:00245174438B2LT+MP+SH+ĐT
139TRẦN THỊ MỸ DUNG2000-09-05 00:00:00261616083B2LT+MP+SH+ĐT
140ĐẶNG CHUNG DŨNG1984-06-30 00:00:00271711850B2LT+MP+SH+ĐT
141TRẦN MINH DŨNG1988-03-06 00:00:00241077500B2LT+MP+SH+ĐT
142PHẠM VĂN DUY1990-01-20 00:00:00272156276B2LT+MP+SH+ĐT
143NGUYỄN TRẦN THỊ MỸ DUYÊN1994-06-02 00:00:00250943175B2LT+MP+SH+ĐT
144VÕ DUY ĐOAN2000-01-25 00:00:0051200009437B2LT+MP+SH+ĐT
145MAI VĂN ĐOÁN1984-06-25 00:00:008084006643B2LT+MP+SH+ĐT
146KHƯU ĐẠI HOÀNG GIA12/18/200179201015961B2LT+MP+SH+ĐT
147HỒ SỸ GIANG1985-04-24 00:00:0040085031910B2LT+MP+SH+ĐT
148NGUYỄN THỊ HIỀN1984-07-27 00:00:0019184001109B2LT+MP+SH+ĐT
149NGUYỄN THANH HIỀN1995-01-07 00:00:0079095036641B2LT+MP+SH+ĐT
150NGUYỄN VĂN HIẾU1988-03-16 00:00:0038088019042B2LT+MP+SH+ĐT
151NGUYỄN ĐÌNH HUY HOÀNG2000-06-23 00:00:0075200005326B2LT+MP+SH+ĐT
152NGUYỄN THANH HOÀNG1990-01-01 00:00:00363554882B2LT+MP+SH+ĐT
153ĐỖ THỊ BÍCH HỒNG1972-12-22 00:00:00271183600B2LT+MP+SH+ĐT
154LÊ THỊ HUỆ1987-04-04 00:00:0030187008517B2LT+MP+SH+ĐT
155NGUYỄN HÙNG1956-05-03 00:00:0045056003515B2LT+MP+SH+ĐT
156TRẦN QUỐC HUY1984-02-06 00:00:00271654594B2LT+MP+SH+ĐT
157TRẦN QUỐC HUY1997-08-07 00:00:00272512556B2LT+MP+SH+ĐT
158HOÀNG HIỆP HƯNG1994-12-06 00:00:0075094017247B2LT+MP+SH+ĐT
159VŨ MINH HƯNG2002-09-18 00:00:00285841946B2LT+MP+SH+ĐT
160TRẦN QUỐC KHÁNH1992-02-08 00:00:0075092012380B2LT+MP+SH+ĐT
161HỒ DƯƠNG TÂN KHOA2002-08-14 00:00:00261595445B2LT+MP+SH+ĐT
162TRỊNH HOÀNG KHƯƠNG1996-05-01 00:00:00261392601B2LT+MP+SH+ĐT
163DỊCH NGỌC LINH1991-03-20 00:00:0075191022918B2LT+MP+SH+ĐT
164LÊ NHỰT LINH2003-04-01 00:00:00272909969B2LT+MP+SH+ĐT
165NGUYỄN THỊ THÚY LINH1984-09-07 00:00:0075184007279B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN THỊ LUYẾN1988-03-29 00:00:0038188028972B2LT+MP+SH+ĐT
167DƯƠNG LƯU1980-05-05 00:00:0042080011942B2LT+MP+SH+ĐT
168NGUYỄN DOÃN MẠNH1990-10-10 00:00:0075090001023B2LT+MP+SH+ĐT
169ĐẶNG QUỐC NAM1987-10-17 00:00:0075087001773B2LT+MP+SH+ĐT
170NGÔ VĂN NAM1976-05-17 00:00:0091700519B2LT+MP+SH+ĐT
171VÕ HOÀI NAM10/23/2000272797568B2LT+MP+SH+ĐT
172TRẦN THỊ VÂN NGA1988-05-19 00:00:0036188024393B2LT+MP+SH+ĐT
173VŨ VĂN NGHIÊM2003-05-01 00:00:00225770375B2LT+MP+SH+ĐT
174ĐOÀN THỊ Ý NHI1990-03-25 00:00:00271989434B2LT+MP+SH+ĐT
175LẦM CÁ NHÌ1978-09-02 00:00:0075078010829B2LT+MP+SH+ĐT
176PHẠM THỊ HỒNG NHIÊN1985-06-23 00:00:00271673203B2LT+MP+SH+ĐT
177LẠI THỊ OANH1985-12-10 00:00:00321831965B2LT+MP+SH+ĐT
178NGUYỄN VĂN PHÁP1994-09-25 00:00:0051094012837B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN THANH PHONG1987-09-20 00:00:0024187197B2LT+MP+SH+ĐT
180LẦM SÌN PHU2002-06-20 00:00:0075202002231B2LT+MP+SH+ĐT
181LÊ VĂN PHÚC1997-11-20 00:00:0052097000911B2LT+MP+SH+ĐT
182NGÔ BẢO PHƯƠNG1995-02-20 00:00:0077095003002B2LT+MP+SH+ĐT
183NGUYỄN MAI NHƯ PHƯƠNG1992-11-06 00:00:0079192010232B2LT+MP+SH+ĐT
184NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG7/15/199175191001707B2LT+MP+SH+ĐT
185NGUYỄN VĂN QUÂN1998-05-25 00:00:0040098013416B2LT+MP+SH+ĐT
186NGUYỄN HỮU QUỐC1980-03-26 00:00:0054080002011B2LT+MP+SH+ĐT
187PHẠM ANH QUYỀN1998-08-13 00:00:00251130261B2LT+MP+SH+ĐT
188NGUYỄN VĂN QUỲNH1979-07-12 00:00:0025079007720B2LT+MP+SH+ĐT
189NGUYỄN THANH SANG2002-11-01 00:00:00272948814B2LT+MP+SH+ĐT
190NGUYỄN TẤN SÂN2001-05-29 00:00:0080201001578B2LT+MP+SH+ĐT
191NGUYỄN VĂN SƠN1989-10-06 00:00:0075089010010B2LT+MP+SH+ĐT
192NGUYỄN THỊ QUỐC SỬ1979-10-19 00:00:0051179001646B2LT+MP+SH+ĐT
193PHAN THỊ SƯƠNG1979-02-02 00:00:0052179015438B2LT+MP+SH+ĐT
194HÀ ANH TÀI1996-07-16 00:00:00272490274B2LT+MP+SH+ĐT
195LÊ THÀNH TÂM1986-09-19 00:00:0025035437B2LT+MP+SH+ĐT
196NGUYỄN THỊ CHÍ TÂM1981-01-01 00:00:00271431039B2LT+MP+SH+ĐT
197TRẦN ĐỨC TIẾN1994-02-21 00:00:0066094015190B2LT+MP+SH+ĐT
198PHẠM HUỲNH TÍN1991-07-04 00:00:00215215346B2LT+MP+SH+ĐT
199ĐOÀN DUY TÌNH1995-03-15 00:00:00281080500B2LT+MP+SH+ĐT
200NGUYỄN THỊ TÌNH1982-04-10 00:00:00281387103B2LT+MP+SH+ĐT
201LÊ VĂN TÍNH1995-07-18 00:00:0079095007935B2LT+MP+SH+ĐT
202ĐẶNG MINH TUẤN1986-10-25 00:00:00272646928B2LT+MP+SH+ĐT
203TRẦN HỒNG TUẤN2002-07-14 00:00:00281270059B2LT+MP+SH+ĐT
204PHẠM SỸ TÙNG1991-06-01 00:00:00172917849B2LT+MP+SH+ĐT
205VŨ ĐỨC TUYÊN1995-07-15 00:00:00272815715B2LT+MP+SH+ĐT
206NGUYỄN THỊ THU TUYỀN1986-03-10 00:00:0051186007693B2LT+MP+SH+ĐT
207NGUYỄN THỊ TUYẾN1984-09-16 00:00:0034184022435B2LT+MP+SH+ĐT
208NGUYỄN VĂN THẠCH1997-01-09 00:00:0075097005064B2LT+MP+SH+ĐT
209HỒ VĂN THANH1984-08-26 00:00:00321197331B2LT+MP+SH+ĐT
210DƯƠNG NGÔ THÀNH1991-03-10 00:00:00122047105B2LT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN THỊ MỸ THẠNH1976-04-14 00:00:0049176003948B2LT+MP+SH+ĐT
212NGUYỄN TOÀN THẮNG1987-12-03 00:00:0077087004345B2LT+MP+SH+ĐT
213CẦN QUỐC THI1962-12-08 00:00:0091062009109B2LT+MP+SH+ĐT
214ĐỖ TẤN THỊNH1993-12-17 00:00:00291092233B2LT+MP+SH+ĐT
215NGUYỄN MINH THUẬN1992-03-11 00:00:00273489578B2LT+MP+SH+ĐT
216TRẦN VĂN THUỶ1983-07-20 00:00:00281336614B2LT+MP+SH+ĐT
217VŨ CHÍ THÙY1993-02-13 00:00:004093004082B2LT+MP+SH+ĐT
218VŨ THỊ THỦY1985-02-21 00:00:0034185022930B2LT+MP+SH+ĐT
219VÕ MINH THƯƠNG1992-03-19 00:00:0087092011430B2LT+MP+SH+ĐT
220ĐINH THỊ THANH TRANG1994-04-03 00:00:00250976439B2LT+MP+SH+ĐT
221LÊ MINH TRÍ1995-08-19 00:00:00352333735B2LT+MP+SH+ĐT
222NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG2000-10-04 00:00:00184304911B2LT+MP+SH+ĐT
223PHAN NHẬT TRƯỜNG1985-11-04 00:00:00225216671B2LT+MP+SH+ĐT
224NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG7/18/1990212316326B2LT+MP+SH+ĐT
225PHẠM NHƯ Ý1984-02-05 00:00:0038084011009B2LT+MP+SH+ĐT