STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1TRƯƠNG THỊ NHƯ ÁI1/20/1990241074246B2LT+SH+MP
2CAO THỊ HOÀNG ANH1976-03-08 00:00:0075176012433B2LT+MP+SH+ĐT
3ĐỖ PHƯƠNG ANH1996-03-14 00:00:00272467685B2LT+MP+SH+ĐT
4PHẠM TUẤN ANH2/15/1991221292398B2LT+SH+MP
5NGUYỄN CẢNH THẾ ANH7/22/1996272569908B2LT+SH+MP
6PHẠM LÂM QUANG BÌNH1997-10-15 00:00:0034097011127B2LT+MP+SH+ĐT
7TRẦN THANH BÌNH1975-01-01 00:00:0087075017098B2LT+MP+SH+ĐT
8NGUYỄN NINH BÌNH1996-01-10 00:00:0036096007898B2LT+SH+MP
9ỪNG CHI CƯỜNG1974-04-27 00:00:0079074023991B2LT+MP+SH+ĐT
10PHẠM MINH DIỄM1996-08-17 00:00:00272456580B2LT+MP+SH+ĐT
11NGUYỄN VĂN DINH11/16/1991272085052CLT+SH+MP
12ĐINH THỊ KIM DUNG1987-01-05 00:00:0075187014791B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN THỊ DUNG1996-01-08 00:00:00272480257B11LT+SH+MP
14NGUYỄN ĐỨC DŨNG1997-12-04 00:00:0075097008269B2LT+MP+SH+ĐT
15LÊ NGUYỄN HOÀNG DŨNG1995-04-04 00:00:0079095003710B2LT+SH+MP
16ĐOÀN THUỲ DƯƠNG2004-05-16 00:00:0075304007228B2LT+MP+SH+ĐT
17ĐỖ VĂN ĐẠI1985-07-11 00:00:00271905170B2LT+MP+SH+ĐT
18NGUYỄN VĂN ĐẠI1988-03-03 00:00:00250773505B2LT+MP+SH+ĐT
19LÊ HÀ ĐAN2002-08-30 00:00:0052202011457B2LT+MP+SH+ĐT
20NGUYỄN VĂN ĐẠO1992-08-07 00:00:00241349108B2LT+SH+MP
21NGUYỄN DUY ĐẠT1980-09-14 00:00:00186148699B2LT+MP+SH+ĐT
22BÙI TIẾN ĐẠT1996-08-20 00:00:0075096010565B11LT+MP+SH+ĐT
23NGUYỄN VĂN ĐẠT2/29/200040200002039CSH
24VÕ TUẤN ĐIỆP1984-09-10 00:00:0040084008087B2LT+MP+SH+ĐT
25DƯƠNG TIẾN ĐỨC1995-02-10 00:00:00194594342B2SH
26NGUYỄN VĂN ĐƯỢC2/15/196075060007789B11LT+SH+MP
27NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM1989-01-06 00:00:00271795053B11LT+MP+SH+ĐT
28HỒ VŨ TRÚC GIANG1982-07-25 00:00:0075082004554B2LT+MP+SH+ĐT
29NGÔ THỊ THANH HÀ1985-01-11 00:00:0045185000620B2LT+MP+SH+ĐT
30NGUYỄN NGỌC HÀ1988-09-27 00:00:0060188008314B2LT+MP+SH+ĐT
31ĐOÀN THANH HẢI1991-01-24 00:00:00272132974B2LT+MP+SH+ĐT
32LƯƠNG THỊ HẢI1989-11-28 00:00:008189007528B2LT+MP+SH+ĐT
33LÊ CÔNG HẢI1992-09-09 00:00:0030092008160B2LT+SH+MP
34ĐỖ HỒNG HẠNH1987-08-30 00:00:00125279922B2LT+MP+SH+ĐT
35BÙI THỊ KIM HẰNG1993-10-14 00:00:00272211388B2LT+MP+SH+ĐT
36NGUYỄN THÁI HIỆP1967-03-27 00:00:0075067000568B2LT+MP+SH+ĐT
37LÊ TRỌNG HIẾU1998-07-03 00:00:0064098011127B2LT+MP+SH+ĐT
38MẠCH NGỌC HIẾU1993-05-30 00:00:0075093016939B2LT+MP+SH+ĐT
39TRẦN DUY HIẾU1993-01-05 00:00:00272427946B2LT+MP+SH+ĐT
40TRẦN THỊ HỒNG HIẾU1984-09-07 00:00:0082184002945B2LT+SH+MP
41TRẦN TRUNG HIẾU1994-08-04 00:00:00212764230B2LT+SH+MP
42NGUYỄN THỊ HỒNG HOA1991-07-01 00:00:0054191007257B2LT+MP+SH+ĐT
43ĐỒNG THỊ HÒA1984-01-10 00:00:00271572685B2MP
44NGUYỄN THỊ HOÀN1978-03-01 00:00:001178027462B2LT+MP+SH+ĐT
45NGUYỄN VĂN HOÀN1984-07-20 00:00:0037084008667B2LT+MP+SH+ĐT
46HỒ LÊ HOÀNG1987-04-21 00:00:0040087034442B2LT+MP+SH+ĐT
47TRẦN KHẮC HOÀNG1980-10-10 00:00:0075080006787B2LT+MP+SH+ĐT
48VÕ HUY HOÀNG1988-04-12 00:00:00261038258B2LT+MP+SH+ĐT
49TRẦN HUY HOÀNG1997-07-13 00:00:001097020165B11LT+MP+SH+ĐT
50LÊ VĂN HOÀNG1/20/1986172756600B2LT+SH+MP
51PHẠM THỊ THANH HỒNG1988-04-13 00:00:00272115903B2LT+MP+SH+ĐT
52NGUYỄN VĂN HUÂN1990-03-05 00:00:00186846215B2LT+MP+SH+ĐT
53NGUYỄN ĐỨC HUÂN1989-12-10 00:00:0079089020787CLT+SH+MP
54LÊ THỊ BẠCH HUỆ2000-05-11 00:00:00366161683B2LT+SH+MP
55VŨ VĂN HÙNG1973-10-29 00:00:0033073010059B11LT+MP+SH+ĐT
56ĐẶNG THẾ HÙNG12/18/2000272769366CSH+MP
57PHẠM HỮU HƯNG1996-04-21 00:00:0038096008535B2LT+MP+SH+ĐT
58TRẦN THỊ HƯNG1986-11-16 00:00:00271945534B2LT+MP+SH+ĐT
59VÕ ĐÌNH HƯNG2002-06-11 00:00:00191920349B2LT+MP+SH+ĐT
60BÙI THỊ THANH HƯƠNG1992-02-22 00:00:00272378138B2LT+MP+SH+ĐT
61CHU LIÊN HƯƠNG10/14/197779177016286B2LT+SH+MP
62NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU1994-02-15 00:00:00194554911B2LT+MP+SH+ĐT
63TẠ HỒNG KIỀU1989-09-02 00:00:00276085280B11LT+MP+SH+ĐT
64NGUYỄN THANH KIM1988-01-01 00:00:00290936869B2LT+MP+SH+ĐT
65LƯU NGUYÊN KHANG1992-01-01 00:00:0079092025641B11LT+SH+MP
66NGUYỄN QUANG KHÁNH2001-01-25 00:00:0054201009135B2LT+MP+SH+ĐT
67NGÔ ĐÌNH KHÔI1999-10-17 00:00:0075099008313B2LT+MP+SH+ĐT
68ĐÀM QUANG LÂM1983-01-06 00:00:0063131458B2LT+MP+SH+ĐT
69LÊ HỮU TRẮC LÂM1990-01-05 00:00:0075090000117B2LT+MP+SH+ĐT
70NGUYỄN QUANG LÂM2002-01-04 00:00:0024202015174B2LT+MP+SH+ĐT
71NGUYỄN THÀNH LÂM2/20/1996215402196CLT+SH+MP
72ĐẶNG THỊ HỒNG LIÊN1989-12-18 00:00:00271828050B2LT+MP+SH+ĐT
73PHAN ĐÌNH LIÊN1966-07-15 00:00:00272115113B11LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN THỊ LIỄU1987-05-21 00:00:0030187017840B11LT+MP+SH+ĐT
75HÀ THỊ THUỲ LINH2003-11-26 00:00:0038303005086B11LT+MP+SH+ĐT
76PHẠM THỊ MỸ LINH1993-01-17 00:00:00272262155B11LT+MP+SH+ĐT
77NGUYỄN THỊ NGỌC LINH9/20/199434194013580B2LT+SH+MP
78THỊ LOAN1991-03-08 00:00:0075191007151B2LT+MP+SH+ĐT
79TRẦN KHÁNH LỘC1/18/199289092000156B2LT+SH+MP
80LÊ THỊ LỢI1992-12-04 00:00:0051192002265B2LT+MP+SH+ĐT
81NGUYỄN THÀNH LUÂN1996-02-12 00:00:0075096021000B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN NGỌC MAI LY1989-12-21 00:00:0075189014502B2LT+MP+SH+ĐT
83NGUYỄN THANH LÝ1983-12-24 00:00:0075083011027B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN THỊ MAI10/16/1975272589692B11SH+MP
85ĐỖ TIẾN MẠNH2000-11-10 00:00:0037200006674B2LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN HOÀNG MINH1997-03-13 00:00:0079197009364B11LT+MP+SH+ĐT
87NGUYỄN THỊ TRÀ MY2003-07-15 00:00:00272964974B2LT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN HỮU NĂNG1979-10-01 00:00:0058079000054B2LT+SH+MP
89VŨ AN NINH1993-07-04 00:00:0077093010719B11LT+SH+MP
90NGUYỄN THỊ THANH NGA1/29/1981271417613B2LT+SH+MP
91PHAN BÁ NGỌ1990-10-14 00:00:00191716542B2LT+MP+SH+ĐT
92ĐỖ THỊ NGOÃN1992-06-16 00:00:0037192012096B2LT+MP+SH+ĐT
93KIỀU NHƯ NGỌC1991-02-01 00:00:00250860430B2LT+MP+SH+ĐT
94CÙ THỊ MỸ NGỌC1986-07-15 00:00:0079186009999B11LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC1987-08-15 00:00:0079187031517B11LT+MP+SH+ĐT
96NGUYỄN THÁI THẢO NGUYÊN1995-12-28 00:00:0075195006918B2LT+MP+SH+ĐT
97VŨ THỊ YẾN NHI2001-10-09 00:00:0075301001403B2LT+MP+SH+ĐT
98PHẠM THỊ YẾN NHI1998-04-08 00:00:00272591058B11LT+MP+SH+ĐT
99ĐINH TRẦN THANH PHONG1978-10-01 00:00:0023666802B11LT+MP+SH+ĐT
100ĐỖ MINH PHONG1992-10-11 00:00:00225523936B2LT+SH+MP
101NGUYỄN HỮU PHÚC1981-08-24 00:00:00341120522B2LT+MP+SH+ĐT
102PHAN VĂN PHÚC1985-05-19 00:00:0075085020660B2LT+MP+SH+ĐT
103LỘC BẢO PHÚC11/16/1999272701950CSH+MP
104TRẦN VĂN PHƯỚC1982-01-27 00:00:0075082014920B2LT+MP+SH+ĐT
105NGUYỄN DUY PHƯƠNG1989-02-20 00:00:00261148886B2LT+MP+SH+ĐT
106NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG1991-07-15 00:00:0075191001707B2LT+MP+SH+ĐT
107TRẦN THỊ PHƯỢNG1979-02-01 00:00:00271612049B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG1987-08-01 00:00:0025955327B11LT+MP+SH+ĐT
109PHAN BÍCH PHƯỢNG1991-10-01 00:00:0036191023572B11LT+MP+SH+ĐT
110TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG4/16/198479184024163B2LT+SH+MP
111HỨA ĐĂNG QUANG2001-09-16 00:00:00272855220B2LT+MP+SH+ĐT
112LÊ THIỆN QUANG1/19/198979089010944B2LT+SH+MP
113CHU NHẬT QUANG1980-05-03 00:00:0079080003520B2LT+SH+MP
114ĐINH THỊ QUY1987-01-01 00:00:0075187005867B11LT+MP+SH+ĐT
115ĐẶNG THỊ TỐ QUYÊN1991-01-03 00:00:0075191017301B2LT+MP+SH+ĐT
116LÊ THỊ KIM QUYÊN4/15/1992321486778B2SH
117NGUYỄN THÁI SANG3/26/1994264443318B2LT+SH+MP
118DƯƠNG VĂN SƠN1971-01-01 00:00:0083071013117B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN NGỌC SƠN2001-08-27 00:00:0064201009434B2LT+MP+SH+ĐT
120LÊ THỊ DIỆU TÂM7/27/199475194007023B2SH+MP
121VÕ NGUYỄN THÀNH TÂM1986-04-01 00:00:0049086000097B2LT+SH+MP
122LƯU VĂN TÂN1998-09-01 00:00:0038098029733B2LT+MP+SH+ĐT
123PHẠM THỊ THỦY TIÊN2001-01-19 00:00:00272796025B11LT+MP+SH+ĐT
124ĐẶNG CÔNG TIẾN2002-04-09 00:00:00272869088B2LT+MP+SH+ĐT
125NGUYỄN VIẾT TIẾN1991-05-06 00:00:00341531990B2LT+MP+SH+ĐT
126ĐÀO TRỌNG TÌNH1996-05-09 00:00:0075096019443B2LT+MP+SH+ĐT
127TRẦN VĂN TÍNH1992-02-03 00:00:0036092006947B2LT+MP+SH+ĐT
128LÊ THANH TOÀN1991-11-03 00:00:00365909017B2LT+MP+SH+ĐT
129CAO THANH TÚ1981-07-05 00:00:0052081013231B2LT+MP+SH+ĐT
130TRƯƠNG THỊ NGỌC TÚ1988-01-01 00:00:00341515554B2LT+MP+SH+ĐT
131TRẦN VĂN TUẤN1989-11-05 00:00:00186643462B2LT+MP+SH+ĐT
132VŨ QUỐC TUẤN5/23/197879078031125B2LT+SH+MP
133DƯƠNG VĂN TUẤN8/26/197845068008691B2LT+SH+MP
134VÕ THANH TÙNG3/15/1987271837900B2LT+SH+MP
135QUÃNG THỊ MỘNG TUYỀN1982-04-03 00:00:0075182005093B11LT+MP+SH+ĐT
136LÊ MINH TUYỂN1991-01-22 00:00:00271947946B2LT+MP+SH+ĐT
137TRƯƠNG VĂN TÝ1974-06-02 00:00:00271135664B2LT+MP+SH+ĐT
138KHỔNG BÍCH THÀ1981-11-20 00:00:00272791422B2LT+MP+SH+ĐT
139PHẠM THỊ THU THANH1987-02-03 00:00:00271708825B2LT+MP+SH+ĐT
140ĐỖ MINH THÀNH1989-08-10 00:00:00212734608B2LT+MP+SH+ĐT
141LÊ TIẾN THÀNH2000-12-09 00:00:00225929126B2LT+MP+SH+ĐT
142NGUYỄN TẤN THÀNH1/28/199875098005210CSH+MP
143NGUYỄN TUẤN THÀNH1995-10-03 00:00:0072095002616B2LT+SH+MP
144LÊ HỒNG THÀNH8/24/1994272456204CLT+SH+MP
145ĐINH THỊ THU THẢO1992-02-01 00:00:0075192008797B2LT+MP+SH+ĐT
146ĐÀO THỊ THANH THẢO3/29/198551185000743B11LT+SH+MP
147TRẦN MINH THIÊN1999-04-21 00:00:0075099006040B2LT+MP+SH+ĐT
148DƯƠNG HOÀNG THỊNH2000-09-19 00:00:00352542506B2LT+MP+SH+ĐT
149NGUYỄN THỊ KIM THOA1990-07-24 00:00:0072190010972B2LT+MP+SH+ĐT
150NGUYỄN HỒNG THU1985-04-03 00:00:00331516596B11LT+MP+SH+ĐT
151NGÔ ĐỨC THUẬN1997-11-03 00:00:00272782391B2LT+MP+SH+ĐT
152NGUYỄN VĂN THUẬN1991-06-01 00:00:00173164510B2LT+MP+SH+ĐT
153HỒ KIM THỦY1985-04-05 00:00:0075185015197B2LT+MP+SH+ĐT
154PHÙNG QUANG THỦY1987-11-01 00:00:00271780753B2LT+MP+SH+ĐT
155TẠ THỊ THU THỦY1998-04-11 00:00:00197366850B2LT+SH+MP
156CHU THỊ THÚY1976-10-12 00:00:0042176009308B11LT+MP+SH+ĐT
157ĐÀO ĐẶNG ANH THƯ2002-03-29 00:00:0075302001133B2LT+MP+SH+ĐT
158VÕ HOÀNG ANH THƯ7/26/199870198007701B2LT+SH+MP
159PHAN THỊ ANH THƯ8/22/198466184002548B2SH
160NGUYỄN VĂN THƯ9/28/198387083008747B2LT+SH+MP
161HUỲNH NGỌC CẨM THY1994-04-29 00:00:00272349493B2LT+MP+SH+ĐT
162TRẦN VŨ HUYỀN TRANG2000-04-18 00:00:00272740258B2LT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG1988-02-28 00:00:00272875971B11LT+MP+SH+ĐT
164NGUYỄN THỊ HÀ TRANG3/29/1997272581871B2LT+SH+MP
165PHẠM HUỲNH ĐOAN TRANG11/17/199889198008746B2LT+SH+MP
166LÊ ĐÌNH BÁ TRI3/26/199452089000197B2LT+SH+MP
167NGUYỄN CÔNG TRÌNH1976-12-21 00:00:0042076003991B2LT+MP+SH+ĐT
168TRẦN THỊ TRÚC1989-05-08 00:00:0075189002407B2LT+MP+SH+ĐT
169NGUYỄN ĐỨC NGỌC TRUNG1991-08-15 00:00:0075091013099B2LT+MP+SH+ĐT
170HỒ VĂN TRUNG10/13/199456094010526B11LT+SH+MP
171NGUYỄN THÀNH TRUNG1997-11-06 00:00:00272725087B2LT+SH+MP
172NGUYỄN THIỆN VƯƠNG1994-12-11 00:00:00272485956B2LT+MP+SH+ĐT
173ĐẶNG ĐỨC VƯƠNG10/15/1996272564244B2SH
174TRẦN LỆ XUÂN9/18/1991285628285B11LT+SH+MP
175TRẦN NHƯ Ý1994-07-10 00:00:00371579572B11LT+MP+SH+ĐT
176VĂN THỊ HOÀNG YẾN1991-11-15 00:00:0075191016381B2LT+MP+SH+ĐT
177HÀ THỊ BẠCH YẾN1984-04-10 00:00:0080184013097B11LT+MP+SH+ĐT
178BÙI THANH AN2001-11-19 00:00:00281277879B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN HOÀNG AN2003-06-01 00:00:0075203002155B2LT+MP+SH+ĐT
180TỪ ĐỨC AN1983-02-08 00:00:0040083003368B2LT+MP+SH+ĐT
181LÝ KIM AN8/30/197974179004968B2SH+MP
182NGUYỄN THỊ THÚY AN1993-04-02 00:00:0075193002029B2LT+SH+MP
183PHẠM MINH ANH2002-06-21 00:00:0075302018426B2LT+MP+SH+ĐT
184BÙI ĐỖ QUỐC ANH1988-10-10 00:00:00271874944B2LT+SH+MP
185GIÁP THANH BẰNG6/17/1982271513384B2SH+MP
186PHẠM VĂN CHÁU1971-10-10 00:00:00271032415B2LT+MP+SH+ĐT
187LÝ HOÀNG CHÂU1984-09-26 00:00:00365662579B2LT+MP+SH+ĐT
188VI THỊ CHÂU1982-05-05 00:00:0038182042644B2LT+MP+SH+ĐT
189NGUYỄN TRUNG CHIẾN1986-11-01 00:00:0080086004590B2LT+MP+SH+ĐT
190NÔNG ĐÌNH CHIẾN1996-02-11 00:00:00272492135CLT+SH+MP
191LÊ ĐỨC CHUNG1986-08-27 00:00:00225426144B2LT+MP+SH+ĐT
192TRẦN THỊ CHUNG1998-01-15 00:00:00187689752B2LT+MP+SH+ĐT
193CAO HỮU DANH5/19/2000272766230B2LT+SH+MP
194NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG1987-03-28 00:00:00271726464B2LT+MP+SH+ĐT
195TRẦN MỸ DUNG1991-05-08 00:00:00272195028B11LT+SH+MP
196NGÔ TRÍ DŨNG1993-01-14 00:00:0075095022281B2LT+MP+SH+ĐT
197NGUYỄN THÀNH DUY1995-08-24 00:00:00231077021B2LT+MP+SH+ĐT
198QUAN NGỌC DUY1996-06-24 00:00:0079096009765B2LT+MP+SH+ĐT
199TRƯƠNG LÝ MỸ DUYÊN2/28/199475194007689B2SH
200HUỲNH THUỲ DƯƠNG1986-02-04 00:00:0082186018395B2LT+MP+SH+ĐT
201MAI ĐẠI DƯƠNG1995-02-27 00:00:00163360090B2LT+MP+SH+ĐT
202NGUYỄN QUANG ĐẠT1996-12-05 00:00:0036096002625B2LT+MP+SH+ĐT
203NGUYỄN QUỐC ĐẠT1992-02-10 00:00:0040092016158B2LT+MP+SH+ĐT
204NGUYỄN TẤN ĐẠT1998-02-19 00:00:00301646364B2LT+MP+SH+ĐT
205NGUYỄN NGỌC ĐIỆP2/27/198260082011608B2LT+SH+MP
206LÊ VĂN ĐÍNH1994-08-08 00:00:0045094009588B2LT+SH+MP
207BÙI THỊ ĐOÀN1986-03-11 00:00:0037186009784B2LT+MP+SH+ĐT
208LÊ VĂN ĐỨC1973-01-01 00:00:00272395288B2LT+MP+SH+ĐT
209DẦM VĂN THÔNG EM1994-02-22 00:00:00272318048B2LT+MP+SH+ĐT
210TRẦN HOÀNG EM1984-01-01 00:00:00381406101B2LT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN THỊ HÀ1993-08-26 00:00:0066193022536B2LT+MP+SH+ĐT
212NGUYỄN TRẦN MINH HÀ1990-11-11 00:00:0038190025734B2LT+MP+SH+ĐT
213PHẠM THỊ HẢI1987-04-04 00:00:0075187020093B11LT+MP+SH+ĐT
214NGUYỄN HỒNG HẠNH1985-03-01 00:00:00271672121B2LT+MP+SH+ĐT
215NGUYỄN NGỌC HẠNH1984-03-02 00:00:0045184001025B11LT+MP+SH+ĐT
216ỨNG QUANG HẠNH1968-02-14 00:00:001068029025B11LT+MP+SH+ĐT
217LƯƠNG KIỆN HÀO2000-07-08 00:00:0026002348B2LT+MP+SH+ĐT
218NGÔ NGUYỄN NGỌC HÂN2002-11-19 00:00:0075302001354B2LT+MP+SH+ĐT
219TRỊNH CÔNG HẬU1996-10-21 00:00:00272669682B2LT+MP+SH+ĐT
220NGUYỄN THỊ HẬU1988-06-26 00:00:0058188002007B11LT+MP+SH+ĐT
221NGUYỄN THỊ THU HIỀN1987-10-10 00:00:0077187003067B2LT+MP+SH+ĐT
222TIẾU THANH HIỀN8/22/199544095000261CMP
223HỒ CÔNG HIẾU1988-05-05 00:00:00215019563B2LT+MP+SH+ĐT
224NGUYỄN TRUNG HIẾU1990-07-04 00:00:0079090016216B2LT+MP+SH+ĐT
225TRẦN VĂN HIẾU1985-04-07 00:00:0046085006493B2LT+MP+SH+ĐT
226CAO TRUNG HIẾU9/27/1965272499389B2LT+SH+MP
227PHẠM NGỌC HÒA2/20/200074200007446B2MP
228NGUYỄN NGỌC HÒA1979-09-06 00:00:00271439927B2MP
229VŨ THỊ HÒA4/16/199034190010064B2LT+SH+MP
230VÕ MINH HOÀNG1993-06-17 00:00:0075093024143B2LT+MP+SH+ĐT
231LÊ QUANG HOÀNG1976-02-09 00:00:00272371323B11LT+MP+SH+ĐT
232ĐINH VĂN HÙNG1984-01-07 00:00:0035084008895B2LT+MP+SH+ĐT
233NGUYỄN VĂN HUY1977-07-07 00:00:0030077009637B2LT+MP+SH+ĐT
234NGUYỄN QUANG HUY2/24/1982271520898B2SH
235ĐÀO QUANG HUY1997-12-09 00:00:00272639698B2LT+SH+MP
236PHẠM THỊ BÍCH HUYỀN1985-07-01 00:00:0075185024970B11LT+MP+SH+ĐT
237NGUYỄN HỒNG KIỆT1969-11-22 00:00:00271223200B2LT+MP+SH+ĐT
238LÊ TUẤN KHANH2003-03-03 00:00:00276009222B11LT+MP+SH+ĐT
239KHUẤT DUY KHÁNH1999-01-23 00:00:0079099020260B2LT+MP+SH+ĐT
240TẠ VĂN KHOA1975-05-03 00:00:00285389150B2LT+SH+MP
241LÊ ĐÌNH KHÔI2000-06-11 00:00:0025981895B2LT+MP+SH+ĐT
242PHẠM THỊ LAN1998-04-06 00:00:00184315973B11LT+MP+SH+ĐT
243HOÀNG THỊ LIÊN1975-02-03 00:00:00271811949B11LT+MP+SH+ĐT
244HOÀNG KIM LIÊN1/17/199375193017827B11LT+SH+MP
245DƯƠNG QUỐC LIỄN9/18/1988215049094B2SH
246LÊ PHƯỢNG LINH1998-01-22 00:00:0075198004239B2LT+MP+SH+ĐT
247PHAN VĂN LINH1984-10-28 00:00:00273165914B2LT+MP+SH+ĐT
248VÕ THỊ CẨM LINH1993-10-15 00:00:00250841692B11LT+MP+SH+ĐT
249NGUYỄN DUY LINH11/30/1986221145380B2SH
250NGUYỄN BẢO LỘC1983-07-12 00:00:0075083001118CLT+SH+MP
251NGUYỄN NHẬT LUÂN1989-08-01 00:00:00261089885CLT+SH+MP
252PHẠM VĂN LUÂN3/29/199364093014224B2LT+SH+MP
253HUỲNH MINH MẾN2001-08-09 00:00:00272877577B2LT+MP+SH+ĐT
254ĐẶNG CÔNG MINH1992-02-24 00:00:00272201843B2LT+MP+SH+ĐT
255NGUYỄN VĂN MINH1985-03-06 00:00:00183380137B2LT+MP+SH+ĐT
256LÊ QUANG MINH1982-05-10 00:00:0038082004451CSH
257PHAN THỊ MƠ1983-11-29 00:00:0042183000017B2LT+MP+SH+ĐT
258ĐINH THỊ TUYẾT MỸ1992-05-20 00:00:00272176660B2LT+MP+SH+ĐT
259NGUYỄN SỸ NAM1982-02-28 00:00:00271467682B2LT+MP+SH+ĐT
260TỐNG VĂN NAM1982-06-05 00:00:0038082002744B2LT+MP+SH+ĐT
261TRƯƠNG THÀNH NAM2001-04-28 00:00:0075201015415B2LT+MP+SH+ĐT
262NGUYỄN THỊ NGÂN1988-06-05 00:00:00164375280B2LT+MP+SH+ĐT
263THÒNG CHÍNH NGHĨA2001-08-03 00:00:00272904028B2LT+MP+SH+ĐT
264ĐOÀN HOÀNG NGỌC1978-06-11 00:00:0075178011860B2LT+MP+SH+ĐT
265BÙI THANH THẢO NGUYÊN2002-12-24 00:00:00272959008B2LT+MP+SH+ĐT
266K NHÃ1990-03-05 00:00:0068090008932B2LT+MP+SH+ĐT
267NGUYỄN THỊ THẢO NHI2003-05-05 00:00:0075303002980B2LT+MP+SH+ĐT
268TRẦN PHƯƠNG NHƯ1995-12-16 00:00:0079195037032B11LT+MP+SH+ĐT
269NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH1988-10-05 00:00:0075188023295B11LT+MP+SH+ĐT
270NGUYỄN HỒNG PHÁT2000-06-27 00:00:00281230883B2LT+MP+SH+ĐT
271NGUYỄN THANH PHONG2003-07-30 00:00:00272924399B2LT+MP+SH+ĐT
272NGUYỄN ĐÌNH PHÚ1995-04-10 00:00:0025201508B2LT+MP+SH+ĐT
273NGUYỄN NHỰT PHÚ2/20/1998272497961B2LT+SH+MP
274NGUYỄN NGỌC PHÚC1988-02-06 00:00:0075088004418B2LT+MP+SH+ĐT
275NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC1998-05-12 00:00:0075198000618B2LT+MP+SH+ĐT
276NGÔ THỊ TUYẾT PHƯƠNG1998-04-12 00:00:00352473193B2LT+MP+SH+ĐT
277NGUYỄN DUY PHƯƠNG2001-11-15 00:00:00281302413B2LT+MP+SH+ĐT
278PHẠM CÔNG LÊ DUY PHƯƠNG1995-05-20 00:00:00261491227B2LT+MP+SH+ĐT
279TRẦN DUY PHƯƠNG1987-08-14 00:00:00271735379B2LT+MP+SH+ĐT
280NGUYỄN TRI PHƯƠNG1982-02-13 00:00:0075082006258B11LT+MP+SH+ĐT
281NGUYỄN HOÀNG QUÂN1997-01-31 00:00:00272462988B2LT+MP+SH+ĐT
282HOÀNG VƯƠNG QUỐC1985-04-03 00:00:00197193738B2LT+MP+SH+ĐT
283NGUYỄN THỊ DIỆU QUYÊN1991-10-08 00:00:0044191003702B2LT+MP+SH+ĐT
284ĐỖ MINH SÁNG1989-05-01 00:00:0075089004293B2LT+MP+SH+ĐT
285ĐẶNG VĂN SINH1981-10-05 00:00:0036081002873B2LT+MP+SH+ĐT
286LÊ VĂN SỦY1955-02-01 00:00:0046055012954B2LT+MP+SH+ĐT
287PHẠM HỒNG TÀI1984-05-20 00:00:0089084022588B2LT+MP+SH+ĐT
288LÊ TRỌNG TÀI1992-10-02 00:00:00250912208B2LT+SH+MP
289NGUYỄN TRUNG TÂN1996-02-12 00:00:00245287617B2LT+MP+SH+ĐT
290NGUYỄN THỊ TIẾM1995-09-03 00:00:00381778206B2LT+MP+SH+ĐT
291NGUYỄN TRỌNG TIÊN1984-07-07 00:00:00261011967B2LT+MP+SH+ĐT
292LÊ ĐÌNH TIẾN1972-02-18 00:00:0051072014256B2LT+MP+SH+ĐT
293NGUYỄN MINH TIẾN2001-08-22 00:00:00281242447B2LT+MP+SH+ĐT
294NGUYỄN VĂN TIẾN1987-02-04 00:00:00121656479B2LT+MP+SH+ĐT
295HỒ SỸ NGỌC TIẾN1998-04-18 00:00:0075098005182B11LT+MP+SH+ĐT
296LẠC QUỐC TOÀN2001-03-16 00:00:0026094867B2LT+MP+SH+ĐT
297LÊ KIẾN TOÀN1996-04-17 00:00:0025399697B2LT+MP+SH+ĐT
298NGUYỄN MẠNH TOÀN1978-12-25 00:00:0045078004957B2LT+MP+SH+ĐT
299HỒ THANH TÚ2001-11-03 00:00:0074201003959B2LT+MP+SH+ĐT
300LÊ PHÚC TÚ8/21/1995272555323CLT+SH+MP
301VŨ VĂN TUẤN1988-10-22 00:00:00173422048B2LT+MP+SH+ĐT
302LÝ ĐỨC TÙNG1987-08-08 00:00:00261128278B2LT+MP+SH+ĐT
303NGUYỄN DUY TÙNG1998-11-01 00:00:00251080281B2LT+SH+MP
304TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG2/25/1993173692307B2LT+SH+MP
305HOÀNG NHẬT THANH1992-11-04 00:00:0075092012286CSH
306DIỆP NGHỆ THÀNH1990-03-22 00:00:0079090007196B2LT+MP+SH+ĐT
307PHẠM TUẤN THÀNH7/23/198638086045057B2SH
308LÊ VĂN THÀNH4/24/1999163450120CSH
309PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO2003-10-21 00:00:0075303008029B11LT+MP+SH+ĐT
310NGUYỄN VĂN THẮNG1991-01-08 00:00:00205433427B2LT+MP+SH+ĐT
311NGUYỄN ĐÌNH PHÚC THIỆN2002-08-21 00:00:00225950912B2LT+MP+SH+ĐT
312NGÔ THỊ KIM THOA1989-05-31 00:00:00272334875B2LT+MP+SH+ĐT
313TRẦN THỊ THOA1985-12-05 00:00:0042185000541B11LT+MP+SH+ĐT
314NGUYỄN VĂN THUẬN1985-12-11 00:00:0037085000709B2LT+MP+SH+ĐT
315VÕ MINH THUẬN2001-09-16 00:00:00272867127B2LT+MP+SH+ĐT
316MAO THANH THUẬN10/20/1993341734241B2LT+SH+MP
317TRẦN CẨM THUÝ1988-02-02 00:00:00285128233B2LT+MP+SH+ĐT
318ĐẶNG THỊ THU THỦY1979-03-30 00:00:0051179006603B2LT+MP+SH+ĐT
319DƯƠNG THỊ THỦY1989-12-07 00:00:0075189017176B2LT+SH+MP
320VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY5/30/1991250883778B2LT+SH+MP
321LÊ THỊ THU TRANG1985-04-13 00:00:0083185009708B11LT+MP+SH+ĐT
322NGUYỄN THÙY TRANG1982-10-15 00:00:0091182000481B11LT+MP+SH+ĐT
323NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG1/31/200131301000706B2LT+SH+MP
324NGUYỄN THỊ THANH TRÂM1987-03-09 00:00:0075187020365B11LT+MP+SH+ĐT
325DƯƠNG HOÀNG TRỌNG1987-10-24 00:00:00271728724B2LT+MP+SH+ĐT
326ĐỖ THÀNH TRUNG1991-06-09 00:00:00271992734B2LT+MP+SH+ĐT
327CAO QUỐC TRUNG1980-01-01 00:00:00341007328CMP
328PHẠM ĐỨC TRUNG1993-01-11 00:00:00215268100B2LT+SH+MP
329ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG1998-08-13 00:00:00187588784B2LT+MP+SH+ĐT
330TRẦN LÊ NHẬT TRƯỜNG2001-10-06 00:00:00272819296B2LT+MP+SH+ĐT
331TRẦN NHỰT TRƯỜNG5/21/1996371724691B2MP
332NGÔ THÁI UYÊN2000-08-27 00:00:00272804376B11LT+MP+SH+ĐT
333NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN2000-12-11 00:00:00272831779B11LT+MP+SH+ĐT
334NGUYỄN NGUYỄN BÍCH UYỂN1973-01-01 00:00:00280691557B2LT+MP+SH+ĐT
335ĐỖ THỊ THUỲ VÂN1995-04-11 00:00:0075195019171B11LT+MP+SH+ĐT
336NGUYỄN THỊ THÙY VÂN1995-07-20 00:00:0075195012913B11LT+MP+SH+ĐT
337TRẦN ĐÌNH VIỆT1954-09-02 00:00:0010231312B11LT+MP+SH+ĐT
338TRẦN VĂN VIỆT1998-03-05 00:00:0038098030096CLT+SH+MP
339NGUYỄN VĂN VÕ1991-05-01 00:00:0040091010759B2LT+MP+SH+ĐT
340TRẦN BẢO TRƯỜNG VŨ1996-12-12 00:00:0077096001570B2LT+SH+MP
341PHẠM THỊ TƯỜNG VY1996-02-20 00:00:0049196000072B11LT+MP+SH+ĐT
342NGUYỄN VĂN XUÂN1970-01-01 00:00:00272593517B2LT+SH+MP
343NGUYỄN THỊ YẾN1991-12-02 00:00:00122025044B2LT+MP+SH+ĐT