STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1TRƯƠNG MẠNH ANH1983-08-14 00:00:0025083004724B2LT+MP+SH+ĐT
2VŨ NGỌC MINH ANH11/28/2001272831317B2MP
3HUỲNH QUANG BẢO11/20/1991273405262B2LT+SH+MP
4HOÀNG THANH BÌNH1987-07-21 00:00:00271684361B2LT+MP+SH+ĐT
5TRẦN XUÂN CẢNH1977-06-05 00:00:00272748229B2LT+SH+MP
6TRẦN QUANG CƯỜNG2001-05-18 00:00:00272813215B2LT+MP+SH+ĐT
7SỲ PHƯƠNG CƯỜNG1992-06-05 00:00:00250951490B2LT+MP+SH+ĐT
8TRƯƠNG THỊ MỸ CHÂU1978-02-12 00:00:0075178006122B2LT+MP+SH+ĐT
9TRẦN THỊ DIỄM CHI1985-07-04 00:00:0060185000525B2LT+MP+SH+ĐT
10TRẦN HÀ MỸ CHI1982-07-11 00:00:0079182006447B2LT+MP+SH+ĐT
11LONG VĂN CHIÊN1991-09-15 00:00:00261206122B2LT+MP+SH+ĐT
12TRẦN THỊ THANH DIỆU1983-06-06 00:00:00272771304B2LT+MP+SH+ĐT
13LÊ ĐỨC DŨNG2001-03-15 00:00:0075201021833B2LT+MP+SH+ĐT
14NGUYỄN NGỌC DUY1983-09-13 00:00:0060083000290B2LT+MP+SH+ĐT
15NGUYỄN VIẾT HẢI DƯƠNG1986-02-10 00:00:00271863227B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN VĂN ĐẠI1986-02-06 00:00:00276053667B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN HỒNG ĐAN5/24/1997272474509B2LT+SH+MP
18NGUYỄN TUẤN ĐẠT2003-12-21 00:00:0074203003939B2LT+MP+SH+ĐT
19HUỲNH SĨ ĐẠT11/16/1995261326524B2LT+SH+MP
20NGUYỄN HUY ĐOÀN1983-05-05 00:00:00271525674B2LT+MP+SH+ĐT
21PHẠM VĂN ĐỒNG1975-09-19 00:00:00271593889B2LT+MP+SH+ĐT
22LÊ MINH ĐỨC1998-02-11 00:00:00272586166B2LT+MP+SH+ĐT
23NGÔ ANH ĐỨC1990-07-27 00:00:0066090019239B2LT+MP+SH+ĐT
24LÊ THÀNH ĐỨC2000-10-01 00:00:0052200007380B2LT+SH+MP
25LÊ BÁ HẢI1983-07-01 00:00:00172454808B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN NGỌC HẬU1997-08-25 00:00:00272655892B2LT+MP+SH+ĐT
27NGUYỄN TRỌNG HIẾU1995-10-31 00:00:00272533108B2LT+MP+SH+ĐT
28NGUYỄN MẠNH HIẾU1994-05-12 00:00:00225574928B2LT+MP+SH+ĐT
29LÊ THỊ NGỌC HIẾU1983-07-08 00:00:00271545823B2LT+SH+MP
30HOÀNG THỊ QUỲNH HOA1974-10-24 00:00:00272205700B2LT+MP+SH+ĐT
31CÙ MINH HUY1983-07-20 00:00:00183424034B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN ĐỨC HUY1996-05-21 00:00:00272438167B2LT+MP+SH+ĐT
33TÔ QUỐC HƯNG1989-01-01 00:00:0075089008141B2LT+MP+SH+ĐT
34TRẦN VĂN HƯNG1984-08-25 00:00:0036084020356B2LT+MP+SH+ĐT
35NGUYỄN TIẾN KIÊN1982-09-25 00:00:00272645190B2LT+MP+SH+ĐT
36TRẦN TRUNG KIÊN2003-08-19 00:00:00272991325B2LT+MP+SH+ĐT
37NGUYỄN CÔNG KIỀU4/15/197240072025230B2LT+SH+MP
38LÊ TRUNG KHANH1994-11-14 00:00:00272422558B2LT+MP+SH+ĐT
39ĐÀO ĐỨC KHOA2001-10-30 00:00:0036201013753B2LT+MP+SH+ĐT
40NGUYỄN VĂN LÂN1990-05-02 00:00:0038090006079B2LT+MP+SH+ĐT
41LÊ MẬU LIÊM1979-10-25 00:00:00194056640B2LT+MP+SH+ĐT
42HOÀNG THỊ LIÊN1985-12-22 00:00:00271635372B2LT+MP+SH+ĐT
43ĐINH VĂN LINH1998-09-02 00:00:00164653203B2LT+MP+SH+ĐT
44TRƯƠNG VỦ LINH1996-09-01 00:00:00352322766B2LT+MP+SH+ĐT
45NGUYỄN THỊ THÙY LINH1992-11-10 00:00:00272372825B2LT+MP+SH+ĐT
46LÊ THỊ HỒNG LOAN1987-11-26 00:00:00271820986B2LT+MP+SH+ĐT
47HOÀNG LONG1968-11-06 00:00:0056068009958B2LT+MP+SH+ĐT
48ĐẶNG THẾ LONG1968-06-15 00:00:00272186566B2LT+MP+SH+ĐT
49NGUYỄN VĂN LUYỆN1992-01-21 00:00:00272295638B2LT+MP+SH+ĐT
50NGUYỄN VĂN MẠNH1990-08-03 00:00:001090016610B2LT+MP+SH+ĐT
51NGUYỄN CÔNG MINH2001-01-08 00:00:00272799003B2LT+MP+SH+ĐT
52LÊ HOÀI NAM1985-11-01 00:00:0037085003880B2LT+MP+SH+ĐT
53PHẠM THU NGA1991-02-23 00:00:001191013806B2LT+MP+SH+ĐT
54TRẦN THỊ HỒNG NGỌC1988-08-09 00:00:0024407094B2LT+MP+SH+ĐT
55LÊ THỊ THẢO NGUYÊN1982-11-28 00:00:0075182001548B2LT+MP+SH+ĐT
56LÊ VĂN NHẢ1992-04-13 00:00:00272102370B2LT+MP+SH+ĐT
57ĐỖ THỊ NHÀI1986-06-17 00:00:00281018189B2LT+MP+SH+ĐT
58PHẠM HỒNG NHÂN10/24/1995272432623B2MP
59NGUYỄN NGỌC UYỂN NHI9/14/2001272846991B2MP
60ĐÀO QUỲNH NHƯ1992-05-17 00:00:00272219982B2LT+MP+SH+ĐT
61VÕ THỊ HƯƠNG OANH1975-03-02 00:00:00276040449B2MP
62HỒ TẤN PHÁT1991-05-03 00:00:0075091024780B2LT+MP+SH+ĐT
63TRẦN DUY PHÁT1996-04-06 00:00:0075096020586B2LT+MP+SH+ĐT
64NGUYỄN HỮU PHONG1991-11-26 00:00:00197243724B2LT+MP+SH+ĐT
65NGUYỄN XUÂN PHONG1987-10-09 00:00:0091087000030B2LT+MP+SH+ĐT
66DƯƠNG TỶ PHÚ1997-12-22 00:00:00291153733B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC1988-07-15 00:00:00271795188B2LT+MP+SH+ĐT
68NGUYỄN TRI PHƯƠNG1992-08-02 00:00:0036092015474B2LT+MP+SH+ĐT
69TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG7/22/1995272534692B11MP
70NGUYỄN MINH QUANG1982-05-29 00:00:00271506575B2LT+MP+SH+ĐT
71LOAN THANH QUANG1994-11-19 00:00:00215298170B2LT+MP+SH+ĐT
72BÙI VĂN QUÂN1999-02-25 00:00:00241823220B2LT+MP+SH+ĐT
73ĐỖ VĂN QUYỀN1995-04-18 00:00:0037095003584B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN VĂN QUYẾT1986-05-25 00:00:00272615842B2LT+MP+SH+ĐT
75NGUYỄN VĂN QUYẾT1978-01-01 00:00:00272687845B2LT+SH+MP
76LÊ TẤN QUỲNH2001-02-18 00:00:00221481887B2LT+MP+SH+ĐT
77TRẦN TẤN SANG2003-02-23 00:00:0075203023589B2LT+MP+SH+ĐT
78HỒ VĂN SANG1978-12-30 00:00:0075078004765B2LT+MP+SH+ĐT
79NGUYỄN THÀNH SANG1985-06-03 00:00:00264278668B2LT+SH+MP
80PHẠM LĂNG SƠN1993-02-14 00:00:0031093004978B2LT+MP+SH+ĐT
81TRẦN ANH TÀI2000-12-27 00:00:00215513704B2LT+MP+SH+ĐT
82TRẦN KIM TÀI1996-05-24 00:00:0075096019372B2LT+MP+SH+ĐT
83HOÀNG ĐẠI TRÍ TÂM1999-07-17 00:00:00272657188B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN VĂN TIÊN12/22/1995272541944B2MP
85PHẠM ĐỨC TIẾN1/15/198179081010490B2SH
86NGUYỄN ĐỨC TOÀN1997-09-07 00:00:00272590055B2LT+MP+SH+ĐT
87TRƯƠNG MINH TOÀN1987-01-01 00:00:00365644398B2LT+MP+SH+ĐT
88ĐÀO THANH TÚ1999-08-15 00:00:00272875089B2LT+MP+SH+ĐT
89PHẠM HOÀNG TUÂN2000-11-14 00:00:00261418164B2LT+MP+SH+ĐT
90NGUYỄN THANH TUẤN1987-11-18 00:00:00271774089B2LT+MP+SH+ĐT
91LỮ PHỤNG TUẤN1984-05-25 00:00:0068084009506B2LT+MP+SH+ĐT
92ĐÀO QUANG TÙNG1974-05-20 00:00:00272848643B2LT+MP+SH+ĐT
93PHAN THỊ THANH TÙNG1988-11-10 00:00:00271845636B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN TRUNG THÁI1994-08-12 00:00:0073387914B2LT+MP+SH+ĐT
95TĂNG THỊ CHÂU THANH1982-01-01 00:00:0080182011715B2LT+MP+SH+ĐT
96TRẦN THỊ THANH THANH1997-08-07 00:00:0079197006742B2LT+SH+MP
97BÙI ĐĂNG THÀNH2003-08-16 00:00:00125942189B2LT+MP+SH+ĐT
98PHẠM QUYẾT THẮNG9/20/1982194127179B2SH+MP
99NGUYỄN THỊ THƠ1993-11-20 00:00:0046193000111B2LT+MP+SH+ĐT
100NGUYỄN THỊ THƠM1982-08-20 00:00:00271450204B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN QUANG THUẬN1993-02-18 00:00:00272150314B2LT+MP+SH+ĐT
102NGÔ THỊ THÚY1979-01-18 00:00:00272208851B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG5/26/1989271829513B2LT+SH+MP
104NGUYỄN ĐỨC TRỌNG12/28/1997272520395B2LT+SH+MP
105NGUYỄN THÀNH TRUNG1997-06-11 00:00:00272725087B2LT+MP+SH+ĐT
106NGUYỄN MAI QUỐC TRUNG2003-11-13 00:00:00276050781B2LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN THÀNH TRUNG1993-03-13 00:00:00272160830B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN10/15/1999272778720B2LT+SH+MP
109ĐỖ ĐÌNH VINH1982-08-17 00:00:00271542285B2LT+MP+SH+ĐT
110LÊ TRỌNG VŨ1978-04-10 00:00:00221042861B2LT+MP+SH+ĐT
111HUỲNH NGỌC ANH VŨ1985-02-15 00:00:0024032017B2LT+MP+SH+ĐT
112NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG3/22/1987281353294B2LT+SH+MP
113QUÁCH CHÍ AN1974-02-14 00:00:0075074006831B2LT+MP+SH+ĐT
114TRẦN THỊ THÚY AN1991-01-18 00:00:00272073674B2LT+MP+SH+ĐT
115LÊ THỊ NGỌC ANH1983-12-28 00:00:0035183005874B2LT+MP+SH+ĐT
116TRỊNH THẾ ANH2001-03-18 00:00:00272844091B2LT+MP+SH+ĐT
117ĐOÀN LÊ HOÀI BẢO1999-05-19 00:00:00272779759B2LT+MP+SH+ĐT
118TRẦN QUỐC BẢO12/26/1986191557223B2LT+SH+MP
119NGUYỄN THỊ THU CÚC1985-01-01 00:00:00261073222B2LT+MP+SH+ĐT
120ĐỖ HẢI CƯỜNG1990-02-17 00:00:0031090001276B2LT+MP+SH+ĐT
121HOÀNG BÁ CƯỜNG1995-06-12 00:00:00272510525B2LT+MP+SH+ĐT
122PHAN VĂN CHIẾN1973-06-01 00:00:0040073005308B2LT+MP+SH+ĐT
123PHẠM THANH CHUYỀN2000-03-03 00:00:0036200004300B2LT+MP+SH+ĐT
124NGUYỄN TRẦN HOÀI DIỄM4/24/1995250942222B2LT+SH+MP
125TRẦN VĂN DIỆN1982-04-12 00:00:00272928236B2LT+MP+SH+ĐT
126PHAN NGUYỄN KHẮC DOÃN1997-04-05 00:00:00225812287B2LT+MP+SH+ĐT
127VŨ VĂN DUẨN1984-03-04 00:00:00271809025B2LT+MP+SH+ĐT
128NGUYỄN TIẾN DŨNG1983-07-14 00:00:00271499349B2LT+MP+SH+ĐT
129NGUYỄN TIẾN DŨNG1968-07-20 00:00:0026068006150B2LT+MP+SH+ĐT
130DƯƠNG NGUYỄN KHÁNH DŨNG1994-06-01 00:00:00272321179B2LT+SH+MP
131NGUYỄN VĂN QUỐC ĐẠI1993-04-11 00:00:00291036027B2LT+MP+SH+ĐT
132NGUYỄN VIỆT ĐỨC1996-10-23 00:00:00272466084B2LT+MP+SH+ĐT
133NGUYỄN ĐÌNH EM1969-05-06 00:00:00271975042B2LT+MP+SH+ĐT
134NGUYỄN HOÀNG GIAO8/24/199579095007518B2LT+SH+MP
135PHẠM THỊ THANH HÀ1983-05-04 00:00:00272723543B2LT+MP+SH+ĐT
136NGÔ THỊ NGỌC HÀ1989-12-06 00:00:0075189020178B2LT+MP+SH+ĐT
137NGUYỄN VŨ NHẬT HẠ2003-06-03 00:00:00272975720B2LT+MP+SH+ĐT
138HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH1995-04-19 00:00:00272451111B2LT+MP+SH+ĐT
139ĐÀO THỊ MINH HẰNG1995-02-19 00:00:00272584584B2LT+MP+SH+ĐT
140VÕ NGỌC BẢO HÂN2003-08-28 00:00:0075303000952B2LT+MP+SH+ĐT
141CAO THỊ MỸ HIỀN1996-09-10 00:00:0083196004498B2LT+MP+SH+ĐT
142LÊ MINH HIỆP1955-10-22 00:00:0075055000329B2LT+MP+SH+ĐT
143ĐẶNG VĂN HIỆU1988-03-15 00:00:0040088000702B2LT+MP+SH+ĐT
144LÊ ĐỨC HÒA1998-07-25 00:00:00272658376B2LT+MP+SH+ĐT
145CAO THỊ HỒNG1985-06-07 00:00:0040185001869B2LT+MP+SH+ĐT
146TRƯƠNG ĐÌNH HUÂN1/29/198475084013299B2LT+SH+MP
147NGUYỄN THỊ KIM HUỆ1986-06-30 00:00:0060186007179B2LT+MP+SH+ĐT
148NGHIÊM XUÂN HUY2001-02-02 00:00:00272809670B2LT+MP+SH+ĐT
149NGUYỄN HỮU HƯNG1981-01-20 00:00:0024081021111B2LT+MP+SH+ĐT
150PHẠM THỊ HƯƠNG1984-10-20 00:00:00285112753B2LT+MP+SH+ĐT
151HUỲNH THỊ THU HƯƠNG1988-04-10 00:00:0075188010280B2LT+MP+SH+ĐT
152NGHIÊM ĐỨC KIÊN1978-07-12 00:00:0033078010299B2LT+MP+SH+ĐT
153NGUYỄN TRẦN HOÀNG KHANG2001-02-24 00:00:0068201001145B2LT+MP+SH+ĐT
154NGUYỄN HOÀNG KHÁNH2001-05-04 00:00:00215529302B2MP
155KIỀU THANH LÂM2002-05-05 00:00:00272872244B2LT+MP+SH+ĐT
156NGUYỄN LƯU PHƯƠNG LINH1990-11-22 00:00:00272229135B2LT+MP+SH+ĐT
157HOÀNG THỊ MỸ LINH1990-05-23 00:00:00271876329B2LT+MP+SH+ĐT
158LỀNH KHÁNH LINH2001-08-10 00:00:00272838999B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN THỌ LONG1993-01-01 00:00:00187121272B2LT+SH+MP
160BÙI XUÂN LỘC1995-06-28 00:00:00272421341B2LT+MP+SH+ĐT
161TRƯƠNG VĂN LỢI1997-10-06 00:00:00272684458B2LT+MP+SH+ĐT
162TRẦN KHẮC LUÂN2001-10-31 00:00:0075201010692B2LT+MP+SH+ĐT
163THẬP XUÂN LUÂN1995-05-04 00:00:00264468377B2LT+SH+MP
164PHẠM TẤN LỰC1988-09-30 00:00:0072088007128B2LT+MP+SH+ĐT
165TRẦN THỊ KHÁNH LY1997-02-28 00:00:0044197000870B2LT+MP+SH+ĐT
166LÊ THỊ HỒNG LÝ1985-06-20 00:00:0083185000804B2LT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN XUÂN MẬN8/28/197442074000714B2LT+SH+MP
168PHÙ CHÍ MINH1989-03-24 00:00:00271796820B2LT+MP+SH+ĐT
169LÂM VĂN MINH1998-04-17 00:00:00272664103B2LT+MP+SH+ĐT
170TSẦN PHÁT NAM2001-08-17 00:00:00272946003B2LT+MP+SH+ĐT
171NGUYỄN KHOA NAM1985-02-15 00:00:00276119536B2LT+MP+SH+ĐT
172ĐỖ TRỌNG NGHĨA1992-06-27 00:00:00321458188B2LT+MP+SH+ĐT
173LƯU TRỌNG NGHĨA1986-10-16 00:00:0070086005279B2LT+MP+SH+ĐT
174LÊ VĂN HẢI NGUYÊN2001-09-25 00:00:00272823063B2LT+MP+SH+ĐT
175NGUYỄN VĂN NGUYÊN1983-10-15 00:00:00172618338B2LT+MP+SH+ĐT
176PHẠM HỒNG THANH NHÀN1998-02-02 00:00:00272635313B2LT+MP+SH+ĐT
177NGUYỄN THANH NHẬT2001-12-15 00:00:00272809298B2LT+MP+SH+ĐT
178NGUYỄN THẾ YẾN NHI1990-10-13 00:00:0075190023234B2LT+MP+SH+ĐT
179VY THỊ ÁNH NHI2003-02-17 00:00:00272959695B2LT+MP+SH+ĐT
180TRẦN VĂN PHONG1991-10-03 00:00:00272263062B2LT+MP+SH+ĐT
181HOÀNG TUẤN PHONG1994-09-13 00:00:0031094006749B2LT+MP+SH+ĐT
182NGUYỄN DOÃN PHÚ1971-05-01 00:00:0040071028119B2LT+MP+SH+ĐT
183NGUYỄN NGHIÊM PHỤNG1981-03-09 00:00:0091081017542B2LT+MP+SH+ĐT
184ĐOÀN THANH PHƯƠNG1968-06-19 00:00:00270799058B2LT+MP+SH+ĐT
185HỒ VŨ PHƯƠNG1981-11-10 00:00:00334995042B2LT+MP+SH+ĐT
186LÊ HOÀNG LAN PHƯƠNG2002-11-09 00:00:00272929599B2LT+MP+SH+ĐT
187PHẠM VĂN QUANG1990-08-23 00:00:00276017345B2LT+MP+SH+ĐT
188NGUYỄN THÀNH QUỐC2/16/198877088007293B2LT+SH+MP
189NGUYỄN THANH SANG1994-06-20 00:00:00352192434B2LT+MP+SH+ĐT
190LÊ MINH SƠN1984-12-24 00:00:0077084010857B2LT+MP+SH+ĐT
191VŨ QUANG TẠO1991-09-08 00:00:0026091001517B2LT+MP+SH+ĐT
192LÊ THỊ THANH TÂM1999-03-29 00:00:0060199001938B2LT+MP+SH+ĐT
193TRẦN THIỆN TÔN1997-04-11 00:00:00371787942B2LT+SH+MP
194TRẦN NGỌC TÚ1983-12-19 00:00:0036083009020B2LT+MP+SH+ĐT
195NGUYỄN NGỌC TUÂN1978-03-26 00:00:00272798386B2LT+MP+SH+ĐT
196NGUYỄN TRỌNG TUẤN2003-05-27 00:00:00272957379B2LT+MP+SH+ĐT
197NGUYỄN LÊ NGỌC TUẤN2003-01-13 00:00:00276106459B2LT+MP+SH+ĐT
198MAI THỊ ÁNH TUYẾT9/14/198538185020365B2LT+SH+MP
199VÕ QUANG THANH6/23/1989205589056B2SH+MP
200PHẠM THANH THÀNH1976-10-04 00:00:00320910705B2LT+MP+SH+ĐT
201NGUYỄN THỊ THU THẢO1973-02-09 00:00:0086173000079B2LT+MP+SH+ĐT
202TRỊNH MINH THẾ1979-05-01 00:00:0096079000256B2LT+MP+SH+ĐT
203PHẠM THỊ HOÀI THƠ1985-09-10 00:00:00271656406B2LT+MP+SH+ĐT
204VÕ QUỐC THỚI1974-01-01 00:00:00272739577B2LT+MP+SH+ĐT
205NGUYỄN VĂN THUẬN1992-10-20 00:00:00215324449B2LT+MP+SH+ĐT
206LIÊNG THẤT THUYẾT1961-01-10 00:00:0075061000495B2LT+MP+SH+ĐT
207LÊ THỊ HUYỀN TRANG1997-10-14 00:00:0068197000121B2LT+MP+SH+ĐT
208NGUYỄN ĐỨC TRÁNG1972-09-01 00:00:0075072011704B2LT+MP+SH+ĐT
209NGUYỄN ÁI TRÂN2002-07-07 00:00:0079302006764B2LT+MP+SH+ĐT
210NGUYỄN MINH TRÍ1970-04-28 00:00:0086070004539B2LT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN ĐỖ ĐỨC TRUNG1993-12-02 00:00:00215251454B2LT+MP+SH+ĐT
212NGUYỄN MINH TRUNG1980-06-04 00:00:00171686939B2LT+SH+MP
213LƯU NHẬT TRƯỜNG1981-03-09 00:00:0070081001949B2LT+MP+SH+ĐT
214VƯƠNG XUÂN VIỆT1993-11-29 00:00:00272236745B2LT+MP+SH+ĐT
215DIỆP THIẾU VINH1975-10-09 00:00:00271229282B2LT+MP+SH+ĐT
216ĐOÀN THỊ BÍCH VY4/24/2000272828798B2LT+SH+MP
217DANH TẤN Ý1990-10-04 00:00:0091090016717B2LT+SH+MP