STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1LÊ TUẤN AN2001-01-01 00:00:00272774296B2LT+MP+SH+ĐT
2NGUYỄN VIỆT AN2002-06-19 00:00:0030202003509B2LT+MP+SH+ĐT
3NGUYỄN QUANG PHƯỚC AN2000-06-10 00:00:00272745698B2LT+MP+SH+ĐT
4NGUYỄN TRẦN TRƯỜNG AN2001-06-27 00:00:0092201001200B2LT+MP+SH+ĐT
5BẾ THỊ NGỌC AN6/19/198226048379B2LT+SH+MP
6PHẠM HOÀNG TÚ ANH2002-11-23 00:00:0075202011833B2LT+MP+SH+ĐT
7NGUYỄN QUỲNH ANH1987-02-24 00:00:00271942645B2LT+MP+SH+ĐT
8BÙI THỊ LAN ANH2002-04-15 00:00:00272883715B2LT+MP+SH+ĐT
9TRẦN VŨ MINH ANH2003-08-31 00:00:0075303004460B2LT+MP+SH+ĐT
10BÙI QUANG THỤC ANH1989-11-01 00:00:0024278524B2LT+MP+SH+ĐT
11TRẦN NGỌC VÂN ANH1995-06-01 00:00:0077195000650B2LT+MP+SH+ĐT
12NGÔ THỊ KIM ANH12/24/199231192002049B2LT+SH+MP
13NGUYỄN ĐỨC ANH12/24/1998272820904CLT+SH+MP
14TRẦN VĂN ANH5/15/1996272624033CLT+SH+MP
15LÊ HOÀNG ÂN1978-07-01 00:00:0072078004526B2LT+MP+SH+ĐT
16PHẠM THÀNH ÂN1/25/1985271760031B2LT+SH+MP
17TRƯƠNG VĂN BA1987-03-07 00:00:00186425239B2LT+MP+SH+ĐT
18DƯƠNG HOÀI BẢO6/23/1995285601206CSH
19CAO NGỌC BÍCH1989-07-26 00:00:0074189001431B2LT+MP+SH+ĐT
20HOÀNG THANH BÌNH1991-08-16 00:00:00272831467B2LT+MP+SH+ĐT
21TRẦN CAO BÌNH2002-06-29 00:00:00264548854B2LT+MP+SH+ĐT
22TRẦN VĂN BỈNH1982-02-27 00:00:00271447150B2LT+MP+SH+ĐT
23TRẦN NGỌC BỬU1996-05-24 00:00:00272599681B2LT+MP+SH+ĐT
24NGUYỄN CHÍ CƯỜNG1999-03-19 00:00:00272785843B2LT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN QUỐC CƯỜNG1989-09-15 00:00:0075089004443B2LT+MP+SH+ĐT
26BÙI THỊ THÁI CHÂN1989-11-12 00:00:0075189001857B2LT+MP+SH+ĐT
27BÙI VĨNH NGỌC CHÂU1998-01-19 00:00:00272752760B2LT+MP+SH+ĐT
28NGUYỄN LÊ QUỲNH CHI1985-10-12 00:00:0025226549B11LT+SH+MP
29NGUYỄN VĂN CHUNG1993-01-01 00:00:00272157113B2LT+MP+SH+ĐT
30NGUYỄN THANH CHUNG1994-09-22 00:00:00363743922B2LT+MP+SH+ĐT
31ĐOÀN VĂN CHUỘN1965-10-20 00:00:0030065007271B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP1989-03-07 00:00:001189014862B2LT+MP+SH+ĐT
33LÊ TRUNG DŨNG1996-11-23 00:00:00241521607B2LT+MP+SH+ĐT
34TRẦN TRUNG DŨNG1963-02-03 00:00:00271030496B2LT+MP+SH+ĐT
35TRẦN QUỐC DŨNG1999-01-09 00:00:0079099017026CLT+SH+MP
36NGUYỄN HỮU DUY1988-02-15 00:00:0075088021470B2LT+MP+SH+ĐT
37VŨ THANH DUY1978-07-03 00:00:0025151217B2LT+MP+SH+ĐT
38PHẠM VĂN DUY1993-10-10 00:00:00261245964B2LT+MP+SH+ĐT
39NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN2000-02-19 00:00:00312429065B2LT+MP+SH+ĐT
40NGUYỄN KHẮC DƯƠNG2/25/2001272879587B2LT+SH+MP
41NGUYỄN VĂN DƯỠNG1972-10-09 00:00:00272039369B2LT+MP+SH+ĐT
42NGUYỄN TÂN ĐẠI1991-03-14 00:00:00272113775B2LT+MP+SH+ĐT
43TRẦN ĐẠI1986-07-13 00:00:0075086009375B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN CHÍ ĐẠI1999-11-10 00:00:0079099003498CSH+MP
45DƯƠNG TẤN ĐẠT1982-01-01 00:00:00271500459B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN THÀNH ĐẠT10/26/1999272638078CLT+SH+MP
47NGÔ VĂN ĐỊNH1991-10-14 00:00:00164387228B2LT+MP+SH+ĐT
48ĐOÀN VĂN ĐÔNG1984-09-01 00:00:00225904172B2LT+MP+SH+ĐT
49TRẦN HỮU ĐỨC1985-01-02 00:00:0042085008981B2LT+MP+SH+ĐT
50ĐẶNG XUÂN ĐƯỜNG1981-02-27 00:00:00272762282B2LT+MP+SH+ĐT
51TRẦN VĂN THÁI EM1991-01-01 00:00:0094091000190B2LT+MP+SH+ĐT
52NGUYỄN QUỐC HÀ1993-03-13 00:00:0026093005165B2LT+MP+SH+ĐT
53NGUYỄN SƠN HÀ1986-09-17 00:00:0075086016883B2LT+MP+SH+ĐT
54PHAN VĂN HẢI1986-11-02 00:00:0060086000800B2LT+MP+SH+ĐT
55NGUYỄN THANH PHƯỚC HẢI1996-02-16 00:00:0079096005299B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN VĂN HẢI1992-04-10 00:00:00197268213B2LT+MP+SH+ĐT
57THÁI NGỌC HẢI1987-11-21 00:00:0031087012052B2LT+MP+SH+ĐT
58NGUYỄN THỊ HẠNH1988-08-17 00:00:0075188013032B2LT+MP+SH+ĐT
59PHẠM THỊ HỒNG HẠNH1991-03-10 00:00:00245124940B2LT+MP+SH+ĐT
60HUỲNH NGỌC HẠNH1979-03-25 00:00:0075179017738B2LT+MP+SH+ĐT
61PHẠM PHÚC HẬU1995-04-16 00:00:0075095023466B2LT+MP+SH+ĐT
62TRẦN THIỆN HẬU1991-02-02 00:00:00261279069B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN MINH HIỀN2004-01-15 00:00:0075204002800B2LT+MP+SH+ĐT
64TRẦN TRUNG HIỀN1982-02-08 00:00:00271520484B2LT+MP+SH+ĐT
65PHẠM THỊ MINH HIẾU1988-08-02 00:00:0075188017960B2LT+MP+SH+ĐT
66TRẦN THANH HIẾU1995-08-30 00:00:00272467800B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN TRUNG HIẾU1971-03-21 00:00:0046071002151B2LT+MP+SH+ĐT
68NGUYỄN VĂN HIẾU1981-07-21 00:00:0054081000088B2LT+MP+SH+ĐT
69NGUYỄN XUÂN HIẾU1986-08-10 00:00:00183438815B2LT+MP+SH+ĐT
70HUỲNH TRỌNG HIẾU11/30/1997212713499CSH
71PHÙ VÀY HÌN1971-07-27 00:00:0079071037530B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN THỊ ÁNH HOA2001-08-26 00:00:00272844262B2LT+MP+SH+ĐT
73PHẠM THỊ HOA1995-09-15 00:00:00122106502B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN PHƯỚC HÒA2002-06-18 00:00:0075202009326B2LT+MP+SH+ĐT
75LÊ QUANG HÒA1999-11-03 00:00:00272801027CLT+SH+MP
76VÕ THANH HOÀI6/30/1998206210313CLT+SH+MP
77NGUYỄN VIẾT HOÀN1993-10-24 00:00:00184049857B2LT+MP+SH+ĐT
78HÀ DUY HOÀNG1965-11-21 00:00:00270543432B2LT+MP+SH+ĐT
79NGUYỄN HỮU HOÀNG1986-06-10 00:00:0075086017885CSH+MP
80NGUYỄN ĐĂNG HUẤN1980-10-08 00:00:00271521496B2LT+MP+SH+ĐT
81ÂU DƯƠNG HUÊ12/20/199975099018036B11LT+SH+MP
82NGÔ VĂN HÙNG1985-07-24 00:00:0090978683B2LT+MP+SH+ĐT
83NGUYỄN TIẾN HÙNG1993-11-30 00:00:0077093004613B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN HOÀNG KHẢ HÙNG1999-11-01 00:00:0075099014250B2LT+MP+SH+ĐT
85TRẦN XUÂN HÙNG1983-08-19 00:00:00172174098B2LT+MP+SH+ĐT
86NGHIÊM ĐÌNH HÙNG2002-01-28 00:00:00231286842B2LT+MP+SH+ĐT
87HỒ THANH HÙNG1996-06-01 00:00:00212828500CLT+SH+MP
88NGUYỄN THANH HUY1988-01-29 00:00:0079088008309B2LT+MP+SH+ĐT
89DƯƠNG MINH HUY1995-09-12 00:00:0079095003365B2LT+MP+SH+ĐT
90HOÀNG THANH HUY1997-04-23 00:00:0075097000892B2LT+MP+SH+ĐT
91TRẦN XUÂN HUY2003-02-09 00:00:00272943806B2LT+MP+SH+ĐT
92NGUYỄN VĂN THẾ HUY1988-04-24 00:00:0049088000141B2LT+MP+SH+ĐT
93TRẦN KHÁNH HUY7/13/2000301760790CLT+SH+MP
94PHẠM VĂN HUY1981-10-02 00:00:0092081000671CLT+SH+MP
95NGUYỄN THỊ HUYỀN1980-06-13 00:00:0026180012124B2LT+MP+SH+ĐT
96CHẮNG THIÊN HƯNG2/14/2000272733893CSH+MP
97NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG1996-10-30 00:00:0074196000896B2LT+MP+SH+ĐT
98LÊ VĂN HỮU1993-11-09 00:00:0072093006100B2LT+MP+SH+ĐT
99NGUYỄN VĂN KHẢI1996-10-20 00:00:0051096009448B2LT+MP+SH+ĐT
100ĐẶNG AN KHANG1995-03-18 00:00:00272311438B2LT+MP+SH+ĐT
101BÙI VĂN KHANG5/20/199475094022468CLT+SH+MP
102HUỲNH TUẤN KHANH1984-06-08 00:00:0074084026875B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN HOÀNG KHÁNH2000-11-06 00:00:00272728882B2LT+MP+SH+ĐT
104NGUYỄN ĐĂNG KHOA1999-07-05 00:00:00285782817B2LT+MP+SH+ĐT
105NGUYỄN THÀNH KHOA1995-11-07 00:00:00221402124B2LT+MP+SH+ĐT
106MAI THỊ CẨM LAI1985-03-25 00:00:0075185009423B2LT+MP+SH+ĐT
107LÝ VĂN LÂM1984-03-22 00:00:0037084002544B2LT+MP+SH+ĐT
108PHẠM HỮU LỄ4/29/1997371875972CLT+SH+MP
109NGUYỄN THANH LIÊM1990-06-13 00:00:0075090025720B2LT+MP+SH+ĐT
110NÔNG THỊ LIÊN1985-02-22 00:00:0024185007859B2LT+MP+SH+ĐT
111LÊ THỊ LIÊN1996-08-24 00:00:0022196002286B2LT+MP+SH+ĐT
112PHAN THỊ DIỆU LIÊN1983-02-13 00:00:0046183001776B2LT+MP+SH+ĐT
113LÊ THỊ HOÀI LINH1988-04-17 00:00:0075188020883B2LT+MP+SH+ĐT
114DƯƠNG NGỌC LINH1988-12-17 00:00:0037088001990B2LT+MP+SH+ĐT
115VŨ PHẠM THÙY LINH2002-05-03 00:00:00272871694B2LT+MP+SH+ĐT
116VŨ THIỆN HOÀNG LONG2000-03-03 00:00:00272767888B2LT+MP+SH+ĐT
117TRẦN ĐỨC LONG2001-06-08 00:00:00272796497B2LT+MP+SH+ĐT
118TRẦN TẤN LỘC1991-01-01 00:00:00271991902B2LT+SH+MP
119ĐÀO ĐỨC LƯƠNG2001-04-25 00:00:0075201011640B2LT+MP+SH+ĐT
120DƯƠNG THỊ THẢO LY1991-03-13 00:00:0052191000419B2LT+MP+SH+ĐT
121NGUYỄN THỊ THẢO LY1990-05-18 00:00:0075190000106B2LT+MP+SH+ĐT
122ĐOÀN NGUYỄN NHẬT MINH1988-10-03 00:00:0052088000260B11LT+SH+MP
123BÙI VĂN MÙI3/24/199138091042865B2LT+SH+MP
124LÊ VĂN MÙI1991-01-02 00:00:00272959725CLT+SH+MP
125PHẠM THỊ THẢO MY2000-02-22 00:00:0075300016935B2LT+MP+SH+ĐT
126MAI HOÀNG MY2001-10-15 00:00:0079301002893B2LT+MP+SH+ĐT
127VÕ HOÀNG NAM1999-04-30 00:00:0075099005004B2LT+MP+SH+ĐT
128NGUYỄN VĂN NAM1973-10-07 00:00:0026073013208B2LT+MP+SH+ĐT
129HUỲNH PHƯƠNG NAM1994-05-15 00:00:00272396383B2LT+MP+SH+ĐT
130TRỊNH ĐÌNH NAM1986-07-09 00:00:00272919432B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN HOÀNG NAM2/23/2002272969796B2LT+SH+MP
132ĐẶNG NGUYỄN NGỌC NGÂN10/27/200382303003128B11LT+SH+MP
133BÙI THỊ YẾN NGÂN7/24/198795187000121B11LT+SH+MP
134HOÀNG ĐẠI NGHĨA1983-03-17 00:00:0038083042920B2LT+MP+SH+ĐT
135NGUYỄN HỮU NGHĨA1997-10-13 00:00:00272657707B2LT+MP+SH+ĐT
136NGUYỄN HỮU NGHĨA1991-11-05 00:00:0068091000958B2LT+MP+SH+ĐT
137LÊ TRỌNG NGHĨA1992-08-02 00:00:0077092001706CSH+MP
138NGUYỄN KIỀU NHƯ NGỌC1988-07-06 00:00:00271840917B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN BÍCH NGỌC1987-02-06 00:00:0079187027957B2LT+MP+SH+ĐT
140BÙI THỊ BÍCH NGỌC1992-09-11 00:00:0075192006495B2LT+MP+SH+ĐT
141NGUYỄN KHẢI NGUYÊN1992-09-21 00:00:00381530772B2LT+MP+SH+ĐT
142VÕ THANH NGUYÊN2000-12-28 00:00:0082200000097B2LT+MP+SH+ĐT
143NGUYỄN THỊ NGUYỆT1982-01-23 00:00:0037182012878B2LT+MP+SH+ĐT
144TRƯƠNG THỊ NHÀN1979-08-15 00:00:0037179010271B2LT+MP+SH+ĐT
145PHAN BÁ NHÂN1/23/199960099004074CLT+SH+MP
146TRÀ THỊ HỒNG NHUNG1998-08-18 00:00:00273637700B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN THỊ NHUNG1985-02-16 00:00:0042185019364B2LT+MP+SH+ĐT
148KIỀU THỊ KIỀU OANH1993-04-28 00:00:00272225240B2LT+MP+SH+ĐT
149TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH1978-08-25 00:00:0040178004670B2LT+MP+SH+ĐT
150NGUYỄN MẬU PHÁP1995-10-04 00:00:0051095012038B2LT+MP+SH+ĐT
151PHAN NGỌC PHI2001-09-05 00:00:0075201013465B2LT+MP+SH+ĐT
152LÊ HUỲNH PHONG1992-09-05 00:00:00261232546B2LT+MP+SH+ĐT
153NGUYỄN HOÀI PHONG1/21/1998331828866CSH+MP
154TRẦN VĂN PHỔ1982-05-03 00:00:00191549446CSH+MP
155VÕ HOÀNG PHÚC1984-11-08 00:00:00271792611B2LT+MP+SH+ĐT
156NGUYỄN GIA PHÚC1996-10-20 00:00:0075096013968B2LT+MP+SH+ĐT
157LỘC BẢO PHÚC11/16/1999272701950CSH+MP
158HUỲNH HẠNH PHÚC1980-01-01 00:00:0092080008848CSH+MP
159PHAN NGỌC PHƯƠNG1993-02-11 00:00:00272257720B2LT+MP+SH+ĐT
160LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG1996-05-18 00:00:00272984491B2LT+MP+SH+ĐT
161NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG1989-11-16 00:00:00215566140B2LT+MP+SH+ĐT
162HUỲNH ANH PHƯƠNG1995-02-10 00:00:0079095015820B2LT+SH+MP
163VÕ THỊ THÙY PHƯỢNG1974-06-14 00:00:0045174008118B2LT+MP+SH+ĐT
164NGUYỄN LÊ QUANG1988-07-24 00:00:0046088000183B2LT+MP+SH+ĐT
165VŨ MINH QUANG1992-05-29 00:00:0075092014716B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN MINH QUÂN6/30/1999272726650CSH
167PHẠM ĐỖ PHÚ QUÍ2000-02-01 00:00:00272767333CSH+MP
168LÊ BÁ QUỐC1982-10-13 00:00:00197093579B2LT+MP+SH+ĐT
169TRẦN BÁ QUỐC9/14/200075200002164CLT+SH+MP
170DƯƠNG HỒNG QUÝ2003-03-20 00:00:00272866545B2LT+MP+SH+ĐT
171LẦU NGỌC QUÝ2/28/1996272452438CSH
172NGUYỄN VĂN QUỲNH1990-05-17 00:00:00186776422B2LT+MP+SH+ĐT
173ĐINH VĂN SANG1991-02-06 00:00:0075091024125B2LT+MP+SH+ĐT
174PHẠM NGỌC SANG2002-01-28 00:00:00272845010B2LT+MP+SH+ĐT
175VÒNG CHUYẾN SÁNG1995-10-28 00:00:0075095017032B2LT+MP+SH+ĐT
176ỪNG CHI SẤM12/19/1997272617957CLT+SH+MP
177TSAN A SẦU1993-12-13 00:00:0075093008253B2LT+MP+SH+ĐT
178ĐINH THANH SONG1996-08-20 00:00:00194547300B2LT+MP+SH+ĐT
179TRẦN HOÀNG SƠN2003-01-17 00:00:00272899865B2LT+MP+SH+ĐT
180ĐẶNG THANH SƠN1980-01-01 00:00:00341047555B2LT+MP+SH+ĐT
181VŨ HỒNG SƠN5/26/199836098017759CSH+MP
182NGUYỄN HOÀNG SƠN1999-06-09 00:00:00272724303CLT+SH+MP
183NINH VĂN TÀI1987-08-10 00:00:00271752393B2LT+MP+SH+ĐT
184NGÔ ĐÌNH TÀI10/26/199072090005517CLT+SH+MP
185ĐỖ THÀNH TÀI1980-02-10 00:00:0079080003493B2SH+MP
186NGUYỄN ĐÌNH TÂM2000-08-14 00:00:0075200010283B2LT+MP+SH+ĐT
187VÕ ĐỨC TẤN1997-07-11 00:00:00212713496CMP
188NGUYỄN VĂN TIÊM1999-10-07 00:00:00272756270CLT+SH+MP
189NGUYỄN THÀNH TIỀN1985-05-16 00:00:0075085012286B2LT+MP+SH+ĐT
190PHẠM HUY TIẾN1980-07-12 00:00:00141919069B2LT+MP+SH+ĐT
191LƯU THỊ MINH TIẾN1983-05-04 00:00:00271707660B2LT+MP+SH+ĐT
192HOÀNG QUỐC TĨNH1979-03-01 00:00:00272704004CSH+MP
193TRẦN QUANG TOÀN1990-11-13 00:00:00272032484B2LT+MP+SH+ĐT
194NGUYỄN TRƯỜNG TỒN1994-08-19 00:00:00221354645B2LT+MP+SH+ĐT
195VŨ ĐÌNH NGỌC TÚ1987-01-15 00:00:0079187005775B2LT+MP+SH+ĐT
196NGUYỄN THANH TÚ2002-08-08 00:00:0075202013464B2LT+MP+SH+ĐT
197BÙI HOÀNG TÚ2004-01-01 00:00:0075204002925B2LT+MP+SH+ĐT
198NGUYỄN THANH TÚ1985-02-19 00:00:00271680455B2LT+MP+SH+ĐT
199NGUYỄN QUỐC ANH TÚ1996-03-29 00:00:00272504928B2LT+MP+SH+ĐT
200PHAN MINH TUẤN1985-11-28 00:00:0082085005705B2LT+MP+SH+ĐT
201VŨ MẠNH TUẤN1994-10-20 00:00:0066094004599B2LT+MP+SH+ĐT
202VÕ MINH TUẤN1991-09-19 00:00:00271995660B2LT+MP+SH+ĐT
203LÊ MINH TUẤN1997-07-24 00:00:0075097008420B2LT+MP+SH+ĐT
204TRẦN THANH TUẤN1995-01-01 00:00:00341722727B2LT+MP+SH+ĐT
205NGÔ VĂN TUẤN1986-05-05 00:00:0035086000729B2LT+MP+SH+ĐT
206NGUYỄN VĂN TUẤN6/20/1995241563257CLT+SH+MP
207PHẠM ANH TUẤN3/25/199836098014871CLT+SH+MP
208NGUYỄN THANH TUẤN10/14/1995272385475B11LT+SH+MP
209NGUYỄN BÁ TÙNG1987-09-14 00:00:0052087004959B2LT+MP+SH+ĐT
210VÕ MẠNH TÙNG1985-06-04 00:00:0052085004255B2LT+MP+SH+ĐT
211VŨ VĂN TÙNG1986-07-07 00:00:0030086018293B2LT+MP+SH+ĐT
212NGUYỄN VĂN TÙNG2/14/198440084020654CSH+MP
213PHẠM XUÂN TÙNG8/29/2000272706710CLT+SH+MP
214NGUYỄN THANH TUYỀN1984-12-30 00:00:0075084007744B2LT+MP+SH+ĐT
215TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT1/13/199979199010615B2LT+SH+MP
216NGUYỄN VĂN TƯỞNG2002-01-14 00:00:00272798531B2LT+MP+SH+ĐT
217TRẦN QUANG THÁI8/28/198979089002260CSH+MP
218NGUYỄN TUẤN THANH1990-08-29 00:00:0075090025020B2LT+MP+SH+ĐT
219PHAN XUÂN THANH1990-01-06 00:00:0075090008881B2LT+MP+SH+ĐT
220VÕ TẤN THÀNH1982-03-14 00:00:00205097334B2LT+MP+SH+ĐT
221TRẦN VĂN THÀNH1993-10-27 00:00:00272884671B2LT+MP+SH+ĐT
222TRẦN THỊ THẢO1997-10-10 00:00:00184216412B2LT+MP+SH+ĐT
223LÊ DUY THẮNG1987-10-14 00:00:00276077042B2LT+MP+SH+ĐT
224NGUYỄN VĂN THẮNG1984-05-09 00:00:00271756623CSH+MP
225NGUYỄN XUÂN THÂN1981-10-16 00:00:0040081031633B2LT+MP+SH+ĐT
226TRẦN THANH THIỆN1993-08-21 00:00:00272231808B2LT+MP+SH+ĐT
227NGUYỄN HỮU THIỆN1995-07-02 00:00:0079095018824B2LT+SH+MP
228TRẦN VĂN THIỆU1977-05-10 00:00:0042077003477CLT+SH+MP
229TRƯƠNG VĂN THỎA1987-05-03 00:00:0034087008828B2LT+MP+SH+ĐT
230BÙI PHI THÔNG1998-05-02 00:00:00272760655B2LT+MP+SH+ĐT
231PHẠM ĐÌNH MINH THÔNG2002-05-15 00:00:0075202008100B2LT+MP+SH+ĐT
232PHẠM NGUYỄN MINH THÔNG1988-02-17 00:00:0079088009603B2LT+MP+SH+ĐT
233BÙI THỊ THU2001-10-09 00:00:00272826190B2LT+MP+SH+ĐT
234PHẠM CHIẾU THUẦN2003-11-20 00:00:0068203005153B2LT+MP+SH+ĐT
235NGUYỄN QUANG THUẬN1979-07-03 00:00:00271356667B2LT+MP+SH+ĐT
236NGUYỄN THẾ THUẬN9/19/1997272560844CLT+SH+MP
237NGUYỄN ĐỨC NHƯ THỦY1990-07-15 00:00:0079190009354B2LT+MP+SH+ĐT
238LÊ THỊ DIỆU THÚY10/15/1989201570730B11LT+SH+MP
239DƯƠNG MINH THƯ2003-08-08 00:00:0080303000224B2LT+MP+SH+ĐT
240LÂM VĂN THỬ1995-02-24 00:00:0025701617B2LT+MP+SH+ĐT
241NGUYỄN ĐÌNH THỰC1986-06-06 00:00:0030086018353B2LT+MP+SH+ĐT
242NGÔ THỊ MAI THƯƠNG1987-10-06 00:00:00271935385B2LT+MP+SH+ĐT
243LÊ HOÀNG THANH TRÀ1988-02-28 00:00:00301246244B2LT+MP+SH+ĐT
244ĐOÀN THỊ HỒNG TRANG1986-06-24 00:00:0075186006334B2LT+MP+SH+ĐT
245NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1992-02-22 00:00:00230956474B2LT+MP+SH+ĐT
246DIỆP THANH TRANG10/26/1983321152503B2MP
247TRẦN THỊ THUỲ TRANG5/16/1994272236126B2LT+SH+MP
248MAI NHẬT TRIỆU1998-01-08 00:00:00212283074CSH+MP
249NGUYỄN HOÀNG TRUNG1981-09-21 00:00:0079081001749B2LT+MP+SH+ĐT
250NGUYỄN MINH TRUNG1996-05-05 00:00:00272505451CSH
251PHAN TUẤN TRƯỜNG1983-11-07 00:00:0042083007104B2LT+MP+SH+ĐT
252ĐỖ TRỌNG VĂN1985-11-15 00:00:0075085018012B2LT+MP+SH+ĐT
253TRẦN THỊ THANH VÂN1998-02-04 00:00:00272642117B2LT+MP+SH+ĐT
254NGUYỄN HỒNG VIỆT1981-01-25 00:00:001081049882B2LT+MP+SH+ĐT
255LÊ PHƯỚC VIỆT1972-05-15 00:00:0045072001375B2LT+MP+SH+ĐT
256LÃ TIẾN VINH1985-07-18 00:00:0075085002650B2LT+MP+SH+ĐT
257PHẠM CÔNG VINH1998-11-10 00:00:00272627179CLT+SH+MP
258LÊ TRUNG VĨNH1998-12-02 00:00:00341891999B2LT+MP+SH+ĐT
259TRẦN LÂM ANH VŨ1991-10-25 00:00:00261204210B2LT+MP+SH+ĐT
260HỒ PHI VŨ1994-11-30 00:00:00272434680B2LT+MP+SH+ĐT
261LÊ PHƯỚC VŨ1998-06-23 00:00:0075098013048B2LT+MP+SH+ĐT
262TRẦN THANH VŨ8/25/198975089012756B2LT+SH+MP
263BÙI TẤN VƯƠNG1981-06-12 00:00:00212121477B2LT+MP+SH+ĐT
264BÙI ĐỨC VƯƠNG1995-05-06 00:00:00272443919B2LT+MP+SH+ĐT
265TRẦN THỊ THÚY VY1997-05-09 00:00:0079197024166B2LT+MP+SH+ĐT
266NGÔ THỊ HỒNG XUYẾN1982-04-01 00:00:00272656351B2LT+MP+SH+ĐT
267ĐOÀN THỊ HOÀNG YẾN1992-02-12 00:00:0079192012443B11LT+SH+MP