STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1LÊ THỊ THÚY ÁI1988-02-20 00:00:0075188001946B2LT+MP+SH+ĐT
2TẠ THỊ THÚY AN3/26/198879188020440B2LT+SH+MP
3LÊ TUẤN ANH6/26/199191635016B2LT+SH+MP
4NGUYỄN THÀNH BA1983-12-30 00:00:00272929331B2LT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN VĂN BÌNH1976-01-15 00:00:0038076014871B2LT+MP+SH+ĐT
6NGUYỄN QUANG CƯỜNG1992-09-16 00:00:00241847074B2LT+MP+SH+ĐT
7PHẠM CAO CƯỜNG1990-02-15 00:00:0075090020169B2LT+MP+SH+ĐT
8NGUYỄN TẤN DINH1983-03-27 00:00:0075083013130B2LT+MP+SH+ĐT
9NGUYỄN THỊ DUNG1987-01-14 00:00:00264452440B2LT+MP+SH+ĐT
10LƯU TUẤN DŨNG1997-12-01 00:00:00122273897B2LT+MP+SH+ĐT
11NGUYỄN HỮU DŨNG1985-01-01 00:00:00183485580B2LT+MP+SH+ĐT
12TRẦN NGỌC DŨNG11/18/200177201005718B2LT+SH+MP
13NGŨ LÊ QUANG DUY1995-11-03 00:00:0079095003456B2LT+MP+SH+ĐT
14TÔ VĂN DUY1995-07-30 00:00:0036095015078B2LT+MP+SH+ĐT
15QUÁCH ĐƯỜNG SƠN ĐẠI1977-12-08 00:00:0079077005247B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN VĂN ĐIỀN1987-05-31 00:00:00271959130B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN QUÝ ĐOÀN1977-10-15 00:00:0040077024328B2LT+MP+SH+ĐT
18LÊ HUỲNH BẢO GIA9/30/199677096001537B2MP
19TRẦN HƯƠNG GIANG1989-12-19 00:00:00285161895B2LT+MP+SH+ĐT
20NGUYỄN THANH HẢI1998-10-13 00:00:00272573754B2LT+MP+SH+ĐT
21QUẢNG VĂN HẢI1997-09-04 00:00:0075097017734B2LT+MP+SH+ĐT
22TRỊNH THANH HẢI1985-02-21 00:00:00271603421B2LT+MP+SH+ĐT
23NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1995-11-09 00:00:00273651405B2LT+MP+SH+ĐT
24TRƯƠNG ĐỨC HẠNH1/20/199152091001363B2MP
25PHẠM HOÀNG VŨ HÀO1987-09-27 00:00:0075087005884B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG10/16/1999192100985B11MP
27TRẦN GIA HÂN7/15/200375303000452B2LT+SH+MP
28CAO THỊ HIỀN1996-02-10 00:00:00215384949B2LT+MP+SH+ĐT
29HUỲNH QUỐC HIỆP1992-04-21 00:00:0079092007726B2LT+MP+SH+ĐT
30NGUYỄN VĂN HIẾU1980-07-27 00:00:00272505527B2LT+MP+SH+ĐT
31NGUYỄN VĂN HIẾU1996-06-15 00:00:00174899739B2LT+MP+SH+ĐT
32CHÌU TÚ VIỆT HOA1997-03-15 00:00:0075097009324B2LT+MP+SH+ĐT
33DƯƠNG THỊ HỒNG HOA1/22/199617196000044B2LT+SH+MP
34TRẦN CÔNG HIỀN HOÀ5/25/199675096013070B2SH
35TRẦN TRUNG HÒA9/27/200026032034B2LT+SH+MP
36NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI1994-02-10 00:00:0045194010477B2LT+MP+SH+ĐT
37NGUYỄN VĂN HOAN1980-01-01 00:00:0034080007578B2LT+MP+SH+ĐT
38TRƯƠNG MINH HOÀNG1982-12-12 00:00:0079082004270B2LT+SH+MP
39VŨ XUÂN HOẰNG1978-12-07 00:00:0037078003365B2MP
40NGUYỄN VĂN HUÂN4/22/1982131309076B2MP
41VŨ MẠNH HÙNG1988-02-13 00:00:0075088015143B2LT+MP+SH+ĐT
42NGUYỄN HOÀNG HUY1999-01-01 00:00:0075099018400B2LT+MP+SH+ĐT
43TRỊNH QUANG HUY1991-03-19 00:00:0091091020716B2LT+MP+SH+ĐT
44TRẦN QUỐC HƯNG1985-09-05 00:00:0036085024772B2LT+MP+SH+ĐT
45NGUYỄN TẤN HƯNG1981-10-01 00:00:00212106003B2LT+SH+MP
46NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG1995-04-11 00:00:00272467772B2LT+MP+SH+ĐT
47NGUYỄN THỊ HƯƠNG1985-03-03 00:00:00271684550B2SH
48QUẢNG THỊ KIM KHIẾU1996-07-17 00:00:00264473400B2LT+MP+SH+ĐT
49CÙ THỊ LIÊN1983-02-22 00:00:0025183012689B2LT+MP+SH+ĐT
50LÊ VĂN CHÍ LINH2001-12-15 00:00:00341986456B2LT+MP+SH+ĐT
51PHẠM ĐỨC LONG1981-06-02 00:00:00272482106B2LT+MP+SH+ĐT
52TRẦN LƯƠNG LUẤN1997-11-22 00:00:00272541249B2LT+MP+SH+ĐT
53ĐỖ ĐÌNH LUYẾN1974-03-14 00:00:0025074002730B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI2002-12-29 00:00:0075302001880B2LT+MP+SH+ĐT
55THIỀU ĐÌNH MINH1965-10-10 00:00:00276002942B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN HẢI NAM1988-04-25 00:00:00271971845B2LT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN HOÀNG NAM1997-05-14 00:00:00272451261B2LT+MP+SH+ĐT
58TRẦN VĂN NAM1989-04-01 00:00:00271983323B2LT+MP+SH+ĐT
59BÙI ĐÌNH NIỀM1972-10-07 00:00:0038072014916B2LT+MP+SH+ĐT
60CHÌU CHỈ NGÀ1992-04-03 00:00:0075092017959B2LT+MP+SH+ĐT
61HUỲNH NGỌC TUYẾT NGÂN1/25/199379193032009B2LT+SH+MP
62TRẦN THỊ BÍCH NGỌC1984-02-10 00:00:00191504394B2LT+SH+MP
63NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN1996-12-04 00:00:0079196026276B2LT+MP+SH+ĐT
64BÙI TRỌNG NHÂN1996-09-16 00:00:00312310769B2LT+MP+SH+ĐT
65NGUYỄN ĐÌNH NHẬT2000-02-10 00:00:0034200004562B2LT+MP+SH+ĐT
66CAO THỊ QUỲNH NHI2/20/199362193000026B2LT+SH+MP
67NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH1984-08-03 00:00:00271667063B2LT+MP+SH+ĐT
68PHẠM THỊ OANH1995-03-03 00:00:0051195015349B2LT+MP+SH+ĐT
69LÊ VĂN PHƯƠNG1987-01-01 00:00:00321234884B2LT+SH+MP
70DƯƠNG THỊ YẾN PHƯỢNG1991-08-25 00:00:0064191005121B2LT+MP+SH+ĐT
71LÊ HUY QUANG1987-10-10 00:00:00172197806B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN HỒNG QUÂN2002-11-10 00:00:0036202019525B2LT+MP+SH+ĐT
73NGUYỄN VĂN SANG1999-07-22 00:00:0052099012925B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN VĂN SƠN1997-08-10 00:00:0038097002567B2LT+MP+SH+ĐT
75LƯƠNG NGỌC TÂM1981-10-10 00:00:0077181004432B2LT+MP+SH+ĐT
76TRỊNH KHẮC TÂN1983-05-05 00:00:0038083022460B2LT+MP+SH+ĐT
77LÊ VĂN TOÁN4/30/1997212828809B2LT+SH+MP
78TRƯƠNG MINH TUẤN5/25/1986271786893B2SH
79NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN11/29/200051200011035B2LT+SH+MP
80NGUYỄN HOÀNG TUẾ1995-06-26 00:00:00272541073B2LT+MP+SH+ĐT
81HỒ KỲ TÙNG1969-03-23 00:00:00201048330B2LT+MP+SH+ĐT
82HOÀNG THANH TÙNG2003-02-07 00:00:0015203009207B2LT+MP+SH+ĐT
83MỘC A TÙNG2001-01-01 00:00:0077201006116B2LT+SH+MP
84PHẠM VĂN TÙNG6/15/1990125336751B2LT+SH+MP
85NGUYỄN THẾ TUYÊN1975-02-23 00:00:0027075015349B2LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN HOÀNG THÁI1994-10-28 00:00:0075094007763B2LT+MP+SH+ĐT
87PHẠM NHƯ THÁI1979-10-17 00:00:00272309602B2LT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN NGỌC THANH1/29/199531095008517B2LT+SH+MP
89HUỲNH THỊ THEO1983-06-30 00:00:0075183012108B2LT+MP+SH+ĐT
90TRẦN NGUYỄN GIA THI1993-06-02 00:00:00201609975B2LT+SH+MP
91TRẦN QUỐC THIÊN1992-01-06 00:00:0068092005672B2LT+SH+MP
92VŨ HOÀNG VĨNH THỊNH1995-02-24 00:00:0075095010999B2LT+MP+SH+ĐT
93ĐẶNG TRẦN NHƯ THỦY1986-04-19 00:00:0080186014919B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN THỊ THANH THỦY1986-10-27 00:00:0072186011684B2LT+MP+SH+ĐT
95TRẦN THỊ THANH THÚY1981-04-13 00:00:00273089239B2LT+MP+SH+ĐT
96HUỲNH THANH THUYÊN1978-02-28 00:00:00212088182B2LT+MP+SH+ĐT
97NGUYỄN MINH TRANG2000-11-04 00:00:0075300015975B2LT+MP+SH+ĐT
98LÊ THỊ BÍCH TRÂM1993-01-11 00:00:0075193011553B11MP
99LÊ HUỲNH ĐỨC TRÍ1997-11-01 00:00:0025979041B2LT+MP+SH+ĐT
100VÕ ĐÌNH CAO MINH TRÍ1995-07-18 00:00:0075095001242B2LT+MP+SH+ĐT
101HUỲNH THỊ TRIỀU1978-02-12 00:00:0023230177B2LT+MP+SH+ĐT
102CAO THANH TRỌNG1993-05-23 00:00:00215371886B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN LÂM ĐẮC TRUNG4/30/1995241436976B2SH
104LÊ ANH TRƯƠNG1998-03-03 00:00:00272614268B2LT+MP+SH+ĐT
105NGUYỄN THẢO UYÊN1992-03-12 00:00:0075192023263B2LT+SH+MP
106NGUYỄN NGỌC VUI1990-11-20 00:00:00271920574B2LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN QUANG VUI2003-09-11 00:00:0042203013048B2LT+MP+SH+ĐT
108LÝ HẢI THIÊN VƯƠNG1988-02-02 00:00:0075088001658B2LT+MP+SH+ĐT
109VŨ HỮU VƯƠNG1994-04-28 00:00:00174901124B2LT+MP+SH+ĐT
110ĐỖ TRANG HẢI VY1995-04-24 00:00:00225576279B2LT+MP+SH+ĐT
111LÊ NGUYỄN THANH AN2003-12-11 00:00:0079203028830B2LT+MP+SH+ĐT
112NÔNG THỊ ANH1990-02-23 00:00:0067190002037B2LT+MP+SH+ĐT
113NGUYỄN VĂN ÂN1997-02-16 00:00:00312302655B2LT+MP+SH+ĐT
114TRẦN NHƯ BÁCH2/19/2003272937966B2LT+SH+MP
115LÂM THANH BÌNH1990-05-19 00:00:00272883797B2LT+MP+SH+ĐT
116ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG1992-04-25 00:00:00272074122B2LT+MP+SH+ĐT
117VÕ VĂN CƯỜNG1996-05-08 00:00:0075096013937B2LT+MP+SH+ĐT
118ĐINH THỊ CHINH1984-03-08 00:00:0025184009889B2LT+MP+SH+ĐT
119TRẦN THỊ NHẤT CHINH1988-01-01 00:00:00272870777B2LT+SH+MP
120MAI VĂN DUẨN1982-06-11 00:00:0034082024710B2LT+MP+SH+ĐT
121LÂM THỊ NGỌC DUNG1990-01-02 00:00:00271874520B2LT+MP+SH+ĐT
122PHAN THỊ DUNG1982-04-16 00:00:00272636020B2LT+MP+SH+ĐT
123LÊ CÔNG DŨNG1989-01-02 00:00:00271840747B2LT+MP+SH+ĐT
124NGUYỄN VĂN ĐẠI1981-09-05 00:00:00271373601B2LT+MP+SH+ĐT
125TRẦN TRỌNG ĐẠT2000-09-07 00:00:00272729337B2LT+MP+SH+ĐT
126TRẦN HỮU ĐỨC1991-04-07 00:00:0030091014888B2LT+MP+SH+ĐT
127TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG1977-02-01 00:00:0079177009928B2LT+MP+SH+ĐT
128PHAN HỒNG HÀ1992-08-06 00:00:0042092000455B2LT+MP+SH+ĐT
129NGUYỄN MINH HIỆP1986-09-29 00:00:00271740537B2LT+MP+SH+ĐT
130TRẦN VĂN HIỆP1988-05-24 00:00:00271832250B2LT+MP+SH+ĐT
131HÀ VĂN HIẾU1995-10-27 00:00:00221345393B2LT+MP+SH+ĐT
132LÊ VĂN HIẾU1997-11-06 00:00:0075097018606B2LT+MP+SH+ĐT
133TRẦN TRUNG HIẾU1989-08-11 00:00:0075089015780B2LT+MP+SH+ĐT
134NGUYỄN VĂN HOÀNG1989-10-08 00:00:0075089005836B2LT+MP+SH+ĐT
135NGÔ THỊ THU HỒNG1985-02-17 00:00:00272329650B2LT+MP+SH+ĐT
136MẠNH XUÂN HỢP1966-10-11 00:00:0042066000835B2LT+MP+SH+ĐT
137LÊ XUÂN HUÂN1976-06-25 00:00:0040076012851B2LT+MP+SH+ĐT
138NGUYỄN PHI HÙNG1972-12-10 00:00:0079072027989B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN QUỐC HUY1989-10-06 00:00:00221249293B2LT+MP+SH+ĐT
140NGUYỄN KHẮC KIỀU1996-03-18 00:00:0024096016208B2LT+MP+SH+ĐT
141NGUYỄN KHÁNH1984-09-01 00:00:0075084017829B2LT+MP+SH+ĐT
142ĐẶNG KHÁNH LINH10/21/1994273537017B2LT+SH+MP
143DƯƠNG PHI LONG2000-02-14 00:00:0075200015112B2LT+MP+SH+ĐT
144HOÀNG MINH LỘC1975-10-10 00:00:00183001861B2LT+MP+SH+ĐT
145TRẦN TẤN LỘC1991-01-01 00:00:00271991902B2LT+MP+SH+ĐT
146LÌU GIA LUÂN2003-03-05 00:00:00272928581B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN THANH LUYỆN1986-10-05 00:00:00271834636B2LT+MP+SH+ĐT
148ĐẶNG THỊ LY1996-01-01 00:00:00187362982B2LT+MP+SH+ĐT
149HỒ VĂN MƯỜI1983-09-27 00:00:0089083000167B2LT+MP+SH+ĐT
150NGUYỄN THỊ KIỀU MỸ1980-07-28 00:00:0075180009271B2LT+MP+SH+ĐT
151BÙI THỊ KIM NGÂN1994-09-10 00:00:0075194009893B2LT+MP+SH+ĐT
152NGUYỄN NGỌC THOẠI NGÂN1988-07-02 00:00:00271913772B2LT+MP+SH+ĐT
153NGUYỄN THỊ NGÂN1995-02-12 00:00:00272499031B2LT+MP+SH+ĐT
154ĐOÀN PHẠM THẢO NGUYÊN1998-03-02 00:00:0075198016444B2LT+MP+SH+ĐT
155TRẦN PHÚ NGUYÊN1992-09-25 00:00:00187123099B2LT+MP+SH+ĐT
156PHẠM HỒNG NGUYÊN8/23/1995272438524B2SH
157HÀ THỊ NGUYỆN1985-03-13 00:00:0038185049425B2LT+MP+SH+ĐT
158NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG1990-01-06 00:00:0075190018767B2LT+MP+SH+ĐT
159VÕ THỊ HỒNG NHUNG1978-08-06 00:00:0075178001513B2LT+MP+SH+ĐT
160PHẠM XUÂN PHÁT2002-05-23 00:00:00272895201B2LT+MP+SH+ĐT
161NGUYỄN THIÊN PHÚ1994-11-10 00:00:00272291984B2LT+MP+SH+ĐT
162NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG1987-04-04 00:00:00272856350B2LT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN THÀNH QUỐC1991-09-12 00:00:0075091015199B2LT+MP+SH+ĐT
164NGUYỄN VĂN QUỲNH1987-12-04 00:00:0035087005367B2LT+MP+SH+ĐT
165NGUYỄN THANH SANG1988-09-18 00:00:0075088025692B2LT+MP+SH+ĐT
166MAI BẢO SƠN1983-07-25 00:00:00272780615B2LT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN VĂN SƠN1987-01-26 00:00:0075087017300B2LT+MP+SH+ĐT
168NGUYỄN VĂN SƠN1981-07-17 00:00:0075081005676B2LT+MP+SH+ĐT
169NGUYỄN VŨ ĐĂNG SƠN1977-06-10 00:00:00271547322B2LT+MP+SH+ĐT
170VŨ HỒNG SƠN9/24/199825727479B2SH+MP
171NGUYỄN VÕ TẤN TÀI1981-02-24 00:00:0075081009168B2LT+MP+SH+ĐT
172BÙI NHƯ TÂM1982-10-01 00:00:00272337812B2LT+MP+SH+ĐT
173BÙI VŨ THÀNH TÂM1994-06-10 00:00:00272568909B2LT+MP+SH+ĐT
174NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM1988-02-22 00:00:0075188023740B2LT+MP+SH+ĐT
175TRẦN VĂN TÂM1986-07-10 00:00:00271832249B2LT+MP+SH+ĐT
176NGUYỄN KIỀU MỘNG TIÊN1990-02-20 00:00:0096190006750B2LT+MP+SH+ĐT
177NGUYỄN THỊ NHƯ TÌNH1979-12-06 00:00:00271694026B2LT+MP+SH+ĐT
178PHAN NGỌC TÙNG2003-08-14 00:00:00276006902B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN TRẦN PHÚC TƯỜNG1994-03-05 00:00:0075094000975B2LT+MP+SH+ĐT
180TIÊU VĨNH TƯỜNG1997-11-15 00:00:0079097011802B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN VĂN TÝ1989-01-01 00:00:00381556645B2LT+MP+SH+ĐT
182MAI NGỌC THẠCH1992-11-04 00:00:00272106681B2LT+MP+SH+ĐT
183TRỊNH VĂN THẮNG1998-12-03 00:00:00221454990B2LT+SH+MP
184NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH1989-05-20 00:00:0075189021568B2LT+MP+SH+ĐT
185PHẠM CÔNG THỊNH1995-04-01 00:00:0075095007018B2LT+MP+SH+ĐT
186NGUYỄN VĂN THO1983-01-01 00:00:00290789352B2LT+MP+SH+ĐT
187TRẦN THỊ HUYỀN TRANG1985-08-08 00:00:00271609834B2LT+MP+SH+ĐT
188PHẠM THỊ THÙY TRANG1998-11-08 00:00:00321730890B2LT+SH+MP
189DƯƠNG KHÁNH TRÂN1994-01-21 00:00:0075194010344B2LT+MP+SH+ĐT
190ĐỖ MINH TRÍ1987-05-04 00:00:00250640277B2LT+MP+SH+ĐT
191PHẠM QUỐC TRÍ1995-04-20 00:00:00272488075B2LT+MP+SH+ĐT
192PHẠM VÕ MINH TRÍ2002-01-18 00:00:00272802823B2LT+MP+SH+ĐT
193NGÔ ĐỨC TRỌNG1988-08-17 00:00:0040088037993B2LT+MP+SH+ĐT
194TRẦN TRỌNG1982-03-04 00:00:0052082011011B2LT+MP+SH+ĐT
195NGUYỄN LÊ QUANG VINH1988-05-18 00:00:0075088020667B2LT+MP+SH+ĐT
196TRẦN CÔNG VĨNH1981-01-02 00:00:00272427576B2LT+MP+SH+ĐT
197ĐẶNG ĐỨC VƯƠNG1996-10-15 00:00:00272564244B2LT+MP+SH+ĐT