STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1TRẦN THỦ AN1996-10-27 00:00:00272531168B2LT+MP+SH+ĐT
2PHẠM PHƯỚC ÂN1983-02-01 00:00:0083083000141B2LT+MP+SH+ĐT
3CHÂU QUỐC BẢO1995-05-01 00:00:00272410700B2LT+MP+SH+ĐT
4HOÀNG QUỐC BẢO2002-12-20 00:00:0075202019928B2LT+MP+SH+ĐT
5HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG1989-01-05 00:00:0075189025572B2LT+MP+SH+ĐT
6NGUYỄN VĂN CƯỜNG1978-07-25 00:00:0051078016055B2LT+MP+SH+ĐT
7NGUYỄN TRỊNH KIM CHI2002-09-05 00:00:00261617014B2LT+MP+SH+ĐT
8HÀ THỊ PHAN CHI1985-10-29 00:00:0075185019086B2LT+MP+SH+ĐT
9HOÀNG VĂN CHIẾN1996-05-06 00:00:0075096011503B2LT+MP+SH+ĐT
10ĐẶNG THẾ DÂN1998-07-30 00:00:0054098007705B2LT+MP+SH+ĐT
11VY THỊ NHƯ DIỄM1983-10-06 00:00:0075183017908B2LT+MP+SH+ĐT
12VÒNG NHỘC DSẾNH1985-10-10 00:00:00271651657B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN TIẾN DU1986-06-25 00:00:00271767001B2LT+MP+SH+ĐT
14HOÀNG THỊ PHƯƠNG DUNG1988-03-14 00:00:0075188014692B2LT+MP+SH+ĐT
15LÊ KIM DUNG1995-10-29 00:00:0079195017728B2LT+MP+SH+ĐT
16ĐÀO HẢI DƯƠNG1983-04-19 00:00:0033083017309B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG1996-07-13 00:00:0025465225B2LT+MP+SH+ĐT
18HOÀNG MINH DƯƠNG1984-03-14 00:00:0080084005563B2LT+MP+SH+ĐT
19ĐOÀN MINH ĐẠT1982-03-19 00:00:00271458069B2LT+MP+SH+ĐT
20LƯU QUỐC ĐẠT2000-02-20 00:00:0052200007948B2LT+MP+SH+ĐT
21VÕ TIẾN ĐẠT2001-06-18 00:00:0074201004173B2LT+MP+SH+ĐT
22NGUYỄN TẤN ĐẠT1996-05-07 00:00:0079096000469B2LT+MP+SH+ĐT
23LƯ PHỤNG ĐÌNH1985-07-10 00:00:0079185030672B2LT+MP+SH+ĐT
24TRẦN VĂN ĐỨC2003-05-25 00:00:00184417187B2LT+MP+SH+ĐT
25LÊ NGUYỄN MINH ĐỨC2002-08-27 00:00:0031202001873B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN HỒNG GIANG1982-10-22 00:00:0037082013865B2LT+MP+SH+ĐT
27NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG GIANG2001-04-29 00:00:0075301019922B2LT+MP+SH+ĐT
28TRẦN HOÀNG GIANG1997-08-06 00:00:0034097002154B2LT+MP+SH+ĐT
29TRIỆU ĐỖ NGUYÊN GIÁP1984-10-26 00:00:00271567650B2LT+MP+SH+ĐT
30PHẠM NGỌC GIÀU1988-08-01 00:00:0054188012371B2LT+MP+SH+ĐT
31ĐỖ THỊ THU HÀ1995-09-14 00:00:0034195000288B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN TRỌNG HẢI1992-07-12 00:00:00187173460B2LT+MP+SH+ĐT
33NGUYỄN LÊ HOÀNG HẢI1996-12-13 00:00:0079096013196B2LT+MP+SH+ĐT
34NGUYỄN MINH HẢI1983-03-10 00:00:0079083004009B2LT+MP+SH+ĐT
35PHẠM THỊ HẰNG1989-08-28 00:00:0038189002640B2LT+MP+SH+ĐT
36LÊ THANH HẰNG1987-09-14 00:00:0054187000054B2LT+MP+SH+ĐT
37HOÀNG THỊ DIỆU HIỀN1990-02-18 00:00:00272004418B2LT+MP+SH+ĐT
38TRẦN VĂN HIỆP2002-06-11 00:00:0034202012103B2LT+MP+SH+ĐT
39NGUYỄN TRUNG HIẾU2000-03-24 00:00:00194635551B2LT+MP+SH+ĐT
40NGUYỄN ĐỨC HIẾU1996-07-04 00:00:0075096011566B2LT+MP+SH+ĐT
41LÊ THẾ HÓA1990-09-02 00:00:0074090007419B2LT+MP+SH+ĐT
42NGUYỄN HỒNG HÓA1970-06-19 00:00:0060070008518B2LT+MP+SH+ĐT
43TÔ NGỌC HOÀN1967-02-10 00:00:0042067006357B2LT+MP+SH+ĐT
44DƯƠNG MINH HOÀNG1992-07-17 00:00:0079092019222B2LT+MP+SH+ĐT
45TRẦN VĂN HOÀNG1999-02-01 00:00:0056099006118B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN KHOA HỌC2002-06-10 00:00:0091202003178B2LT+MP+SH+ĐT
47ĐINH THANH HỒNG1984-12-30 00:00:0075084020497B2LT+MP+SH+ĐT
48NGUYỄN VĂN HỒNG1974-07-05 00:00:0082074001264B2LT+MP+SH+ĐT
49BÙI THỊ HỒNG1992-11-20 00:00:00187075310B2LT+MP+SH+ĐT
50PHẠM HỒNG HÙNG1987-08-26 00:00:0042087017608B2LT+MP+SH+ĐT
51LÊ THANH HÙNG1990-09-20 00:00:0068090005419B2LT+MP+SH+ĐT
52LÊ HUY1992-12-01 00:00:00272332484B2LT+MP+SH+ĐT
53PHẠM GIA HUY2003-09-12 00:00:0077203007880B2LT+MP+SH+ĐT
54TRƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG2000-07-25 00:00:0075300009480B2LT+MP+SH+ĐT
55CHU ĐÌNH HƯỜNG1992-09-07 00:00:0040092017862B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU1986-05-10 00:00:0051186001916B2LT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN VĂN ĐĂNG KHOA2003-02-10 00:00:0075203003609B2LT+MP+SH+ĐT
58TRẦN ANH KHOA1993-12-05 00:00:0079093024103B2LT+MP+SH+ĐT
59ĐOÀN ANH KHOA1991-09-05 00:00:0080091017740B2LT+MP+SH+ĐT
60LÊ THỊ LAN1997-06-17 00:00:00125833028B2LT+MP+SH+ĐT
61NGUYỄN THỊ LẮM1979-07-16 00:00:0083179006720B2LT+MP+SH+ĐT
62LÊ QUANG LÂM1998-07-10 00:00:00241669008B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN HÀ LÂM1999-01-15 00:00:0077099004350B2LT+MP+SH+ĐT
64CHU PHÚ LÂN2000-05-29 00:00:0067200002568B2LT+MP+SH+ĐT
65LÊ HỒNG ĐỨC LIÊM1984-04-08 00:00:0075084023988B2LT+MP+SH+ĐT
66TRẦN THANH LIÊM1988-11-03 00:00:00272069262B2LT+MP+SH+ĐT
67BÙI THỊ KIM LIÊN1985-05-18 00:00:0075185019680B2LT+MP+SH+ĐT
68NGUYỄN VÕ HOÀI LINH2000-08-27 00:00:00276075315B2LT+MP+SH+ĐT
69LÊ THỊ LOAN1991-10-05 00:00:0042191007441B2LT+MP+SH+ĐT
70PHÚN THỊ NGỌC LOAN1982-08-17 00:00:0075182019310B2LT+MP+SH+ĐT
71PHẠM HOÀNG LONG1999-10-21 00:00:0075099010997B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN KIM LONG1976-11-20 00:00:0022945895B2LT+MP+SH+ĐT
73TRẦN MINH LỢI1971-12-10 00:00:0040071031274B2LT+MP+SH+ĐT
74ĐOÀN VĂN LUÂN1990-09-09 00:00:0033090013667B2LT+MP+SH+ĐT
75NGUYỄN LONG BẢO LUÂN1988-08-06 00:00:0079088029738B2LT+MP+SH+ĐT
76HUỲNH HUY LUẬT1980-12-20 00:00:0056080000048B2LT+MP+SH+ĐT
77PHẠM THỊ MẾN1987-10-19 00:00:0033187002093B2LT+MP+SH+ĐT
78VÒNG QUANG MINH2002-12-22 00:00:00272886321B2LT+MP+SH+ĐT
79VƯƠNG THỊ NGỌC MINH1996-08-14 00:00:0075196006542B2LT+MP+SH+ĐT
80HỒ THANH DIỄM MY1997-07-20 00:00:00272556739B2LT+MP+SH+ĐT
81LƯƠNG VĂN NAM1993-04-06 00:00:00191796138B2LT+MP+SH+ĐT
82LÂM THỊ TRÀ NI1993-03-17 00:00:00272198143B2LT+MP+SH+ĐT
83NGUYỄN DƯƠNG NIN1995-08-05 00:00:0075095010350B2LT+MP+SH+ĐT
84LÊ THỊ BÍCH NGỌC1989-10-02 00:00:0075189010572B2LT+MP+SH+ĐT
85BÙI THỊ NGỌC1997-01-19 00:00:00285553448B2LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN THÁI NGUYÊN1993-12-03 00:00:0075093014129B2LT+MP+SH+ĐT
87HỒ THỊ NGUYỆT1987-07-08 00:00:0040187089488B2LT+MP+SH+ĐT
88TRẦN HUỲNH THIỆN NHÂN2000-03-25 00:00:00272723127B2LT+MP+SH+ĐT
89ĐỖ THỊ UYÊN NHI1999-01-02 00:00:0045199002432B2LT+MP+SH+ĐT
90HUỲNH ÁI NHƯ1999-09-09 00:00:0066199008479B2LT+MP+SH+ĐT
91ĐIỂU OANH1994-09-02 00:00:0070094003089B2LT+MP+SH+ĐT
92NGUYỄN TẤN PHÁT1999-03-05 00:00:0079099009086B2LT+MP+SH+ĐT
93HỒ MINH PHÚ1992-11-03 00:00:0083092001456B2LT+MP+SH+ĐT
94ĐINH QUỐC PHÚ1987-02-02 00:00:00240877315B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN CÔNG PHÚC1990-03-02 00:00:00271957437B2LT+MP+SH+ĐT
96NGUYỄN ĐỨC PHÚC2003-05-28 00:00:0077203002394B2LT+MP+SH+ĐT
97TRẦN NGUYỄN NHƯ PHỤNG2000-06-13 00:00:0079300016673B2LT+MP+SH+ĐT
98NGUYỄN THÚY PHƯƠNG1972-12-22 00:00:0022328464B2LT+MP+SH+ĐT
99PHAN THỊ QUỲNH PHƯƠNG1991-10-24 00:00:0048191000752B2LT+MP+SH+ĐT
100TRẦN NGỌC LAM PHƯƠNG1999-06-13 00:00:0080199001815B2LT+MP+SH+ĐT
101DOÃN MINH QUANG2002-04-11 00:00:0010202005705B2LT+MP+SH+ĐT
102NGUYỄN THỊ QUANG1984-01-19 00:00:0038184025038B2LT+MP+SH+ĐT
103HỒ ĐÌNH QUANG1996-10-06 00:00:00187579139B2LT+MP+SH+ĐT
104TRỊNH TRỌNG QUÍ1994-11-12 00:00:00215322697B2LT+MP+SH+ĐT
105CÁI VŨ TRỌNG QUỐC2000-01-24 00:00:00192175715B2LT+MP+SH+ĐT
106VŨ THỤY MỘNG QUỲNH1983-12-04 00:00:00271535655B2LT+MP+SH+ĐT
107ĐOÀN VĂN QUỲNH1994-04-12 00:00:00197317060B2LT+MP+SH+ĐT
108NGÔ VĂN SAN1998-10-09 00:00:0036098017195B2LT+MP+SH+ĐT
109NGUYỄN THANH SANG1983-09-02 00:00:00271534620B2LT+MP+SH+ĐT
110TRẦN XUÂN SƠN1990-09-22 00:00:0012667609B2LT+MP+SH+ĐT
111PHÙNG ĐÌNH TÂM1990-05-20 00:00:00215148654B2LT+MP+SH+ĐT
112TRẦN MINH TÂM1996-04-20 00:00:00321562638B2LT+MP+SH+ĐT
113TRƯƠNG VĂN TÂM1966-11-08 00:00:0075066000805B2LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN KHÁNH TÂN1992-07-14 00:00:0075092023840B2LT+MP+SH+ĐT
115TRẦN THẠCH TIẾN1997-07-10 00:00:00331820282B2LT+MP+SH+ĐT
116VÕ HỒNG TIẾN1985-10-01 00:00:00271624531B2LT+MP+SH+ĐT
117NGUYỄN TỰ TÍN1998-01-01 00:00:0080098005849B2LT+MP+SH+ĐT
118TRẦN QUỐC TOÀN1996-12-06 00:00:00321566875B2LT+MP+SH+ĐT
119PHẠM NGỌC KIM TOÀN2002-10-31 00:00:0079202008704B2LT+MP+SH+ĐT
120BÙI NGỌC TÚ1981-02-09 00:00:0045081002346B2LT+MP+SH+ĐT
121LÊ HỮU TUẤN1994-12-05 00:00:00184174553B2LT+MP+SH+ĐT
122NGUYỄN MẠNH TUẤN1979-07-19 00:00:0079079002288B2LT+MP+SH+ĐT
123TRẦN ANH TUẤN1985-09-05 00:00:0079085032619B2LT+MP+SH+ĐT
124NGUYỄN DUY TÙNG1998-01-11 00:00:00251080281B2LT+MP+SH+ĐT
125NGUYỄN THỊ TUYẾT1986-03-19 00:00:0040186031312B2LT+MP+SH+ĐT
126TRẦN VĂN THÁI25/01/0025276109724B2LT+MP+SH+ĐT
127LÊ THỊ HOÀNG THÁI1975-05-15 00:00:0075175004425B2LT+MP+SH+ĐT
128PHAN THỊ HOÀI THANH1993-05-25 00:00:00272372745B2LT+MP+SH+ĐT
129LÊ VĂN THÀNH1998-02-01 00:00:00352506689B2LT+MP+SH+ĐT
130NGUYỄN XUÂN THẠNH1988-06-06 00:00:0049088014200B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO2001-02-12 00:00:0075301008784B2LT+MP+SH+ĐT
132VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO1993-03-04 00:00:0091193015926B2LT+MP+SH+ĐT
133ĐẶNG THỤY HỒNG THẢO1983-01-03 00:00:0079183005269B2LT+MP+SH+ĐT
134NGUYỄN PHƯƠNG THẢO1997-12-07 00:00:0034197003692B2LT+MP+SH+ĐT
135PHAN THỊ THẠO1989-01-25 00:00:0033189001717B2LT+MP+SH+ĐT
136NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM1997-04-23 00:00:00272495348B2LT+MP+SH+ĐT
137ĐOÀN ĐỨC THẮNG2003-02-01 00:00:0077203002906B2LT+MP+SH+ĐT
138HOÀNG VĂN THẮNG1984-11-06 00:00:0038084038861B2LT+MP+SH+ĐT
139LÊ ĐÌNH THẮNG1966-05-20 00:00:0045066000117B2LT+MP+SH+ĐT
140PHẠM VĂN THẮNG2000-01-28 00:00:00272686072B2LT+MP+SH+ĐT
141NGUYỄN TRUNG THẮNG2003-04-29 00:00:0075203010352B2LT+MP+SH+ĐT
142ĐINH VĂN THỊNH1995-02-14 00:00:00164549197B2LT+MP+SH+ĐT
143HỒ THỊ THỊNH1994-06-20 00:00:0040194033947B2LT+MP+SH+ĐT
144HỒ TRỌNG THỌ1995-06-16 00:00:00187488902B2LT+MP+SH+ĐT
145HỒ NGUYỄN THOẠI1977-06-28 00:00:0083077009518B2LT+MP+SH+ĐT
146NGUYỄN THÔI1987-10-30 00:00:0075087002108B2LT+MP+SH+ĐT
147TRẦN THU1983-05-13 00:00:0049083012269B2LT+MP+SH+ĐT
148NGÔ THANH THUẦN1980-01-31 00:00:0049080014292B2LT+MP+SH+ĐT
149NGUYỄN VĂN THUẬN1985-10-03 00:00:0079085007366B2LT+MP+SH+ĐT
150TRẦN BỬU THUẬN1988-11-28 00:00:0048088000035B2LT+MP+SH+ĐT
151LÊ THỊ MỸ THÙY1984-04-16 00:00:00221095467B2LT+MP+SH+ĐT
152VŨ THỊ BÍCH THỦY1985-03-15 00:00:0037185004240B2LT+MP+SH+ĐT
153TRƯƠNG THỊ NGỌC THỦY2002-01-29 00:00:0068302011918B2LT+MP+SH+ĐT
154NGÔ THỊ THU THỦY1987-11-15 00:00:0075187012352B2LT+MP+SH+ĐT
155ĐỖ PHAN THỦY1983-06-29 00:00:0075083007766B2LT+MP+SH+ĐT
156LÊ THỊ THÚY1986-02-20 00:00:00352546518B2LT+MP+SH+ĐT
157ĐẶNG THỊ KIM THƯ1985-03-23 00:00:00271595400B2LT+MP+SH+ĐT
158LÊ VĂN THƯ1980-06-11 00:00:0040080016393B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN KIẾN THỨC1982-06-04 00:00:0079082025785B2LT+MP+SH+ĐT
160PHẠM THỊ THƯƠNG1986-03-10 00:00:0042186007793B2LT+MP+SH+ĐT
161NGÔ THỊ TUYẾT THƯƠNG1984-10-02 00:00:0075184007252B2LT+MP+SH+ĐT
162ĐOÀN THỊ THUỲ TRANG1990-11-14 00:00:0066190014563B2LT+MP+SH+ĐT
163TRƯƠNG TRỌNG TRÍ1991-04-03 00:00:0067091004187B2LT+MP+SH+ĐT
164NGÔ THỊ MỸ TRINH1995-03-20 00:00:0068195007183B2LT+MP+SH+ĐT
165NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1996-12-24 00:00:00272597590B2LT+MP+SH+ĐT
166ĐỖ KIÊN TRUNG1979-03-30 00:00:0025079000308B2LT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN PHÚ TRUNG1997-03-07 00:00:0026097008945B2LT+MP+SH+ĐT
168TẠ VĂN ÚT1979-12-17 00:00:0083079011263B2LT+MP+SH+ĐT
169NGUYỄN THỊ CẨM VÂN1991-03-30 00:00:0080191016737B2LT+MP+SH+ĐT
170ĐỖ THI TƯỜNG VI1991-07-03 00:00:0045191004713B2LT+MP+SH+ĐT
171TẰNG VĂN VĨ1995-10-27 00:00:00272456293B2LT+MP+SH+ĐT
172HỒ THỊ VINH1995-12-14 00:00:00272508409B2LT+MP+SH+ĐT
173TẠ THỊ I VON1992-08-09 00:00:0031192002968B2LT+MP+SH+ĐT
174ĐỖ THANH TUẤN VŨ1990-11-06 00:00:0075090010563B2LT+MP+SH+ĐT
175VƯƠNG QUỐC VŨ1992-10-26 00:00:0079092026388B2LT+MP+SH+ĐT
176LÝ ANH VŨ1999-10-25 00:00:0079099005124B2LT+MP+SH+ĐT
177ĐẬU NGỌC VŨ1999-12-13 00:00:0066099012343B2LT+MP+SH+ĐT
178NGUYỄN KIM Ý1993-12-15 00:00:0096193013318B2LT+MP+SH+ĐT
179LÊ HỒNG ANH1997-11-19 00:00:00272606706B2LT+MP+SH+ĐT
180NGUYỄN KHẮC BẢO ANH1988-08-02 00:00:00271855330B2LT+MP+SH+ĐT
181BÙI ĐỖ QUỐC ANH1988-10-10 00:00:00271874944B2LT+MP+SH+ĐT
182TRẦN THỊ KIM ANH1984-06-03 00:00:0075184001310B2LT+MP+SH+ĐT
183THÂN TUẤN ANH1997-09-12 00:00:00272501069B2LT+MP+SH+ĐT
184ĐINH LÂM ANH1999-10-03 00:00:00272695164B2LT+MP+SH+ĐT
185PHẠM HUỲNH TUẤN ANH1998-08-13 00:00:0075098005255B2LT+MP+SH+ĐT
186BÙI THIÊN ÂN1987-10-03 00:00:0075087010588B2LT+MP+SH+ĐT
187NGUYỄN THẾ BANG1992-05-19 00:00:00187309618B2LT+MP+SH+ĐT
188NGUYỄN THỊ BÍCH1985-12-10 00:00:0075185017604B2LT+MP+SH+ĐT
189PHẠM NGỌC CẢNH2001-01-28 00:00:0075201012483B2LT+MP+SH+ĐT
190NGUYỄN CHÍ CƯỜNG1988-06-27 00:00:00271840913B2LT+MP+SH+ĐT
191PHAN DUY CƯỜNG1985-10-05 00:00:0040085025344B2LT+MP+SH+ĐT
192PHAN THẾ CƯỜNG1984-12-15 00:00:0040084028851B2LT+MP+SH+ĐT
193CHÂU GIẢNG MINH CHÂU1992-01-01 00:00:00352088075B2LT+MP+SH+ĐT
194NGUYỄN HỮU CHIẾN1990-10-05 00:00:0033090004358B2LT+MP+SH+ĐT
195BÙI CÔNG CHÍNH1987-10-04 00:00:00271750786B2LT+MP+SH+ĐT
196ĐỖ HUY CHƯƠNG1986-02-17 00:00:0075086001462B2LT+MP+SH+ĐT
197GIẢNG THANH DANH1998-02-02 00:00:00352447076B2LT+MP+SH+ĐT
198GIẢNG THANH DINH2000-06-30 00:00:0089200010627B2LT+MP+SH+ĐT
199NGUYỄN VĂN DÔ1993-10-22 00:00:00334845158B2LT+MP+SH+ĐT
200ĐỖ TIẾN DŨNG1982-06-12 00:00:0036082013934B2LT+MP+SH+ĐT
201PHẠM TIẾN DŨNG1985-06-23 00:00:0042085022309B2LT+MP+SH+ĐT
202HOÀNG KHÁNH DUY1989-08-19 00:00:00197189051B2LT+MP+SH+ĐT
203PHẠM QUỐC DUY1991-12-02 00:00:00272029837B2LT+MP+SH+ĐT
204PHẠM QUANG MINH ĐẠI2001-10-01 00:00:00272864026B2LT+MP+SH+ĐT
205CHÂU NGUYÊN ĐẠI1985-03-26 00:00:00271833881B2LT+MP+SH+ĐT
206NGUYỄN NGỌC ĐAN1980-12-09 00:00:0079180002974B2LT+MP+SH+ĐT
207NGUYỄN VĂN ĐIỆN1978-10-28 00:00:00168246777B2LT+MP+SH+ĐT
208NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP1979-08-10 00:00:0075179011633B2LT+MP+SH+ĐT
209CAO HỮU ĐÔNG2003-10-24 00:00:0075203020908B2LT+MP+SH+ĐT
210NGUYỄN HỒNG ĐỨC1988-01-01 00:00:0075088000865B2LT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN SĨ ĐƯỢC1990-10-20 00:00:0077090002244B2LT+MP+SH+ĐT
212TRẦN THỊ HÀ1977-06-06 00:00:0042177008490B2LT+MP+SH+ĐT
213HOÀNG THỊ BÍCH HÀ1981-02-20 00:00:00271488418B2LT+MP+SH+ĐT
214LÊ THỊ HỒNG HÀ1996-11-29 00:00:00272556836B2LT+MP+SH+ĐT
215VŨ THANH HẢI1991-07-15 00:00:0033191007539B2LT+MP+SH+ĐT
216ĐỖ VĂN HẢI1976-01-28 00:00:0026076010873B2LT+MP+SH+ĐT
217NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI1966-06-20 00:00:0075166005691B2LT+MP+SH+ĐT
218MAI VĂN HẬU1970-01-13 00:00:00271605567B2LT+MP+SH+ĐT
219NGUYỄN VĂN HIỀN1981-05-01 00:00:00371880206B2LT+MP+SH+ĐT
220PHAN THANH HIỀN1987-02-26 00:00:0075087008585B2LT+MP+SH+ĐT
221LÊ HUỲNH TRUNG HIẾU1995-12-07 00:00:00272467112B2LT+MP+SH+ĐT
222ĐOÀN NHẬT HOÀNG2001-08-11 00:00:00272854817B2LT+MP+SH+ĐT
223VIÊN TRƯỜNG QUỚI HỌC1978-12-21 00:00:00250410775B2LT+MP+SH+ĐT
224TRẦN THỊ HUẾ1986-05-28 00:00:0024186000540B2LT+MP+SH+ĐT
225NGUYỄN KHẮC HUY1986-02-02 00:00:00172214260B2LT+MP+SH+ĐT
226PHAN NHẬT HUY1999-10-16 00:00:00221436443B2LT+MP+SH+ĐT
227NGUYỄN ĐỨC HUY1996-05-02 00:00:00272548625B2LT+MP+SH+ĐT
228PHAN HUỲNH XUÂN HUYÊN2002-08-08 00:00:00342063525B2LT+MP+SH+ĐT
229ĐỖ THỊ MỘNG HUYỀN1992-02-20 00:00:00272976428B2LT+MP+SH+ĐT
230VŨ VĂN HƯNG1980-04-21 00:00:0036080020174B2LT+MP+SH+ĐT
231TRẦN QUỐC HƯNG2002-03-24 00:00:0033202005566B2LT+MP+SH+ĐT
232LÊ XUÂN HƯNG1991-07-05 00:00:00272094724B2LT+MP+SH+ĐT
233VƯƠNG THỊ KIÊN1979-08-19 00:00:00271470064B2LT+MP+SH+ĐT
234CÙ HUY KIÊN1983-03-04 00:00:0042083027243B2LT+MP+SH+ĐT
235NGUYỄN VĂN KIỀU1990-02-11 00:00:00275953374B2LT+MP+SH+ĐT
236TRẦN QUANG KHẢI1983-07-05 00:00:00271534685B2LT+MP+SH+ĐT
237VÕ TRỌNG KHANG1991-09-20 00:00:00250867924B2LT+MP+SH+ĐT
238CAO HOÀNG KHANG1993-03-19 00:00:0091093015838B2LT+MP+SH+ĐT
239BÙI XUÂN DUY KHÁNH2001-04-15 00:00:00251175344B2LT+MP+SH+ĐT
240NGÔ QUỐC KHÁNH1999-08-30 00:00:00272668433B2LT+MP+SH+ĐT
241TRƯƠNG CÔNG KHÔI1991-06-12 00:00:0049091000691B2LT+MP+SH+ĐT
242NGUYỄN HOÀNG TRỌNG KHÔI1982-11-13 00:00:00271598409B2LT+MP+SH+ĐT
243LÊ CẢNH KHU1967-02-09 00:00:0038067030016B2LT+MP+SH+ĐT
244NGUYỄN HỒNG LAN2001-04-02 00:00:0075301002079B2LT+MP+SH+ĐT
245PHẠM VĂN LÀNH1995-10-01 00:00:0092095003915B2LT+MP+SH+ĐT
246NGUYỄN DUY LĨNH1996-06-29 00:00:0034096005338B2LT+MP+SH+ĐT
247NGUYỄN THÁI LĨNH1984-01-02 00:00:00183451334B2LT+MP+SH+ĐT
248NGUYỄN HOÀNG LONG1988-10-25 00:00:0079088022371B2LT+MP+SH+ĐT
249PHÙNG PHÚ LỘC1993-08-26 00:00:00301600736B2LT+MP+SH+ĐT
250PHẠM VĂN LỢI1981-06-06 00:00:00271488632B2LT+MP+SH+ĐT
251NGUYỄN VĂN LUẬN2003-07-17 00:00:0026203000755B2LT+MP+SH+ĐT
252THÓNG HẾNH LỤC1986-04-28 00:00:00271647442B2LT+MP+SH+ĐT
253TRẦN ĐÌNH LƯƠNG1977-06-20 00:00:0040077799939B2LT+MP+SH+ĐT
254VŨ ĐỨC LƯƠNG2002-05-22 00:00:0036202000692B2LT+MP+SH+ĐT
255VÕ ĐẠI LƯỢNG1988-09-03 00:00:0075088012047B2LT+MP+SH+ĐT
256LA THỊ NGỌC MAI1985-06-30 00:00:00271737814B2LT+MP+SH+ĐT
257TRẦN VĂN MẠNH1976-05-18 00:00:0036076017544B2LT+MP+SH+ĐT
258VŨ VIẾT MẠNH1969-06-10 00:00:00270798620B2LT+MP+SH+ĐT
259PHẠM ĐỨC MẠNH1984-05-19 00:00:00272943634B2LT+MP+SH+ĐT
260TRẦN NGUYỄN NHẬT MINH1992-04-25 00:00:0030192015210B2LT+MP+SH+ĐT
261NGUYỄN ĐỨC MINH1992-06-10 00:00:0060092006247B2LT+MP+SH+ĐT
262THÓNG NHÌ MÚI1984-09-13 00:00:0075184003295B2LT+MP+SH+ĐT
263PHAN NGỌC HÀ MY2000-11-10 00:00:00272748160B2LT+MP+SH+ĐT
264VÕ HOÀNG NAM1982-05-04 00:00:00276129317B2LT+MP+SH+ĐT
265NGUYỄN ĐÌNH NAM1983-11-01 00:00:0075083021639B2LT+MP+SH+ĐT
266NGUYỄN THỊ HẰNG NI1989-08-23 00:00:0075189013282B2LT+MP+SH+ĐT
267TRƯƠNG THỊ NGỌC NỮ1994-07-04 00:00:00272314967B2LT+MP+SH+ĐT
268NGUYỄN THỊ NGA1974-12-29 00:00:00271067535B2LT+MP+SH+ĐT
269ĐỔNG THỊ THU NGA1981-02-24 00:00:00271409902B2LT+MP+SH+ĐT
270LÊ THỊ THU NGÂN1992-05-01 00:00:0075192003215B2LT+MP+SH+ĐT
271ĐINH CÔNG NGHĨA1993-01-20 00:00:0075093006704B2LT+MP+SH+ĐT
272BÙI VĂN NGHĨA1998-04-25 00:00:0036098019365B2LT+MP+SH+ĐT
273ĐÀO MẠNH NGHĨA1992-10-06 00:00:001092008917B2LT+MP+SH+ĐT
274ĐỖ HOÀNG NGUYÊN1995-10-21 00:00:00272584399B2LT+MP+SH+ĐT
275LÊ NGUYỄN CHÍ NGUYÊN1996-03-23 00:00:00272449303B2LT+MP+SH+ĐT
276NGUYỄN THỊ NGUYÊN1982-09-19 00:00:001182045077B2LT+MP+SH+ĐT
277NGUYỄN QUỐC NHÂN2001-04-05 00:00:0074201000655B2LT+MP+SH+ĐT
278NGUYỄN MINH NHẬT2001-04-24 00:00:00272807521B2LT+MP+SH+ĐT
279NGUYỄN MINH NHÍ1997-01-01 00:00:00381822239B2LT+MP+SH+ĐT
280HOÀNG THỊ NHUNG1990-05-19 00:00:00241265631B2LT+MP+SH+ĐT
281LỘC NGUYỄN QUỲNH NHƯ2000-02-09 00:00:00272775422B2LT+MP+SH+ĐT
282LÂM MINH NHỰT1985-01-04 00:00:00271626773B2LT+MP+SH+ĐT
283NGUYỄN TẤN PHÁT1993-05-01 00:00:0075093000519B2LT+MP+SH+ĐT
284ÍN CHANH PHẤN1987-10-11 00:00:0075187001167B2LT+MP+SH+ĐT
285NGUYỄN VĂN PHONG1981-11-19 00:00:00272725548B2LT+MP+SH+ĐT
286NGUYỄN KIM PHÚC1977-07-08 00:00:0075077010165B2LT+MP+SH+ĐT
287LÊ HOÀNG PHÚC1999-10-02 00:00:00272697593B2LT+MP+SH+ĐT
288ĐẶNG MINH QUANG2002-03-03 00:00:0091202001617B2LT+MP+SH+ĐT
289LÂM NGỌC QUÂN1989-02-09 00:00:0075089008747B2LT+MP+SH+ĐT
290TRẦN MINH QUÂN1985-12-22 00:00:00271818976B2LT+MP+SH+ĐT
291NGUYỄN MINH QUÍ1998-09-01 00:00:0060098010841B2LT+MP+SH+ĐT
292NGUYỄN THANH QUÍ1995-03-20 00:00:0051095001911B2LT+MP+SH+ĐT
293LÊ THÀNH QUÝ1986-10-10 00:00:0075086019466B2LT+MP+SH+ĐT
294NGÔ SANG PHÚ QUÝ1995-09-24 00:00:00272569678B2LT+MP+SH+ĐT
295NGUYỄN NGỌC THẢO QUYÊN1995-09-26 00:00:0075195018633B2LT+MP+SH+ĐT
296TRẦN THỊ TỐ QUYÊN1989-03-18 00:00:0075189021747B2LT+MP+SH+ĐT
297PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH2001-09-07 00:00:0075301013668B2LT+MP+SH+ĐT
298ĐÀO VĂN QUỲNH1989-09-02 00:00:00276033131B2LT+MP+SH+ĐT
299THẠCH PHI RỊ1990-08-23 00:00:00334503163B2LT+MP+SH+ĐT
300TRƯƠNG HỒNG SANG1999-05-19 00:00:0092099011338B2LT+MP+SH+ĐT
301NGUYỄN VĂN SANG2002-09-12 00:00:0077202003870B2LT+MP+SH+ĐT
302MÃ THÀNH SAY1977-01-01 00:00:00385317882B2LT+MP+SH+ĐT
303ĐẶNG NGỌC SƠN1992-02-16 00:00:0075092021951B2LT+MP+SH+ĐT
304NGUYỄN HUY SƠN1976-02-16 00:00:0042076010821B2LT+MP+SH+ĐT
305TRẦN NGỌC SƠN1985-05-21 00:00:00250552066B2LT+MP+SH+ĐT
306TRẦN VŨ MINH TÀI2001-09-17 00:00:0075201018930B2LT+MP+SH+ĐT
307NGUYỄN ĐỨC TÂM1989-01-16 00:00:00272020893B2LT+MP+SH+ĐT
308LÊ ANH TÂM1991-08-11 00:00:0038091019226B2LT+MP+SH+ĐT
309PHẠM ĐÌNH TÂN2002-11-05 00:00:0077202000674B2LT+MP+SH+ĐT
310HUỲNH VĂN TIẾN1987-02-23 00:00:0075087013749B2LT+MP+SH+ĐT
311NGUYỄN ĐỨC HUY TIẾN2001-09-29 00:00:0075201007799B2LT+MP+SH+ĐT
312NGÔ VĂN TIẾN1983-08-08 00:00:0036083014362B2LT+MP+SH+ĐT
313NGUYỄN HUY MINH TÚ2001-09-22 00:00:0079201022150B2LT+MP+SH+ĐT
314ĐINH CÔNG TUẤN1981-03-20 00:00:0037081003800B2LT+MP+SH+ĐT
315LÊ ĐÌNH TUẤN1987-12-20 00:00:0030087008986B2LT+MP+SH+ĐT
316PHẠM QUANG TUẤN2000-08-15 00:00:0075200008574B2LT+MP+SH+ĐT
317HUỲNH ANH TUẤN2001-09-30 00:00:0075201001167B2LT+MP+SH+ĐT
318TRẦN THANH TÙNG1990-05-09 00:00:0075090019787B2LT+MP+SH+ĐT
319HUỲNH ĐINH TUYỀN1986-07-10 00:00:00272801906B2LT+MP+SH+ĐT
320TRẦN THỊ KIM NGỌC TUYẾT1991-07-17 00:00:0075191006754B2LT+MP+SH+ĐT
321NGUYỄN NGỌC THẠCH1980-01-01 00:00:00272241878B2LT+MP+SH+ĐT
322LÊ THỊ THÀNH1983-04-20 00:00:00271757388B2LT+MP+SH+ĐT
323NGUYỄN PHƯỚC THÀNH1995-01-01 00:00:00272377121B2LT+MP+SH+ĐT
324NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1997-12-23 00:00:00272750372B2LT+MP+SH+ĐT
325CHÂU XUÂN THỂ1999-07-22 00:00:0066099008999B2LT+MP+SH+ĐT
326PHẠM NGỌC THỊNH1988-08-23 00:00:00271796904B2LT+MP+SH+ĐT
327VŨ ĐÌNH THỊNH1989-06-20 00:00:0075087005745B2LT+MP+SH+ĐT
328LÊ THỊNH1994-07-23 00:00:00273569596B2LT+MP+SH+ĐT
329VŨ VĂN THỎA1987-03-17 00:00:0034087003416B2LT+MP+SH+ĐT
330BÙI THỊ THANH THOẢN1985-01-01 00:00:00290771019B2LT+MP+SH+ĐT
331LÂM MINH THÔNG1995-04-04 00:00:0075095000912B2LT+MP+SH+ĐT
332NGUYỄN THỊ THU1986-06-24 00:00:0042186015442B2LT+MP+SH+ĐT
333NGUYỄN QUỐC THUẦN1981-11-26 00:00:00271444240B2LT+MP+SH+ĐT
334LÊ CHÂU NGỌC THỦY1972-11-25 00:00:00270999264B2LT+MP+SH+ĐT
335NGUYỄN ANH THƯ2001-11-09 00:00:00221501799B2LT+MP+SH+ĐT
336CAO ANH THƯ1998-03-05 00:00:0077198002859B2LT+MP+SH+ĐT
337PHẠM THỊ THÙY TRANG1982-11-17 00:00:0048182003242B2LT+MP+SH+ĐT
338PHẠM NGUYỄN HƯƠNG TRANG2000-10-13 00:00:00272788715B2LT+MP+SH+ĐT
339HOÀNG THỊ TRANG1992-04-10 00:00:00173833238B2LT+MP+SH+ĐT
340BẠCH VĂN TRANH1993-05-30 00:00:00212264548B2LT+MP+SH+ĐT
341VÕ THỊ NGỌC TRÂM1982-01-01 00:00:00271450533B2LT+MP+SH+ĐT
342DƯƠNG HỮU TRÍ1986-06-06 00:00:00271713247B2LT+MP+SH+ĐT
343PHAN KIM TRƯỜNG1998-01-27 00:00:0040098001532B2LT+MP+SH+ĐT
344PHẠM THỊ HỒNG VÂN1987-03-28 00:00:00281043223B2LT+MP+SH+ĐT
345NGUYỄN THỊ HÀ VI1999-02-05 00:00:00272900097B2LT+MP+SH+ĐT
346TRẦN THỊ NGỌC VI1997-09-21 00:00:00272645187B2LT+MP+SH+ĐT
347HỒ THỊ VỊ1985-06-09 00:00:00272899226B2LT+MP+SH+ĐT
348HỒ VĂN VIỆT1986-02-05 00:00:00191546063B2LT+MP+SH+ĐT
349NGUYỄN VĂN VIỆT1993-10-02 00:00:00272238920B2LT+MP+SH+ĐT
350TRẦN VINH1996-07-24 00:00:00272420860B2LT+MP+SH+ĐT
351PHAN THẾ VINH1995-06-29 00:00:0075095008485B2LT+MP+SH+ĐT
352LÊ PHONG BẢO VŨ1993-10-02 00:00:00221315677B2LT+MP+SH+ĐT
353TÔ VĂN VŨ1983-04-15 00:00:0025475564B2LT+MP+SH+ĐT
354PHẠM HUỲNH ANH VŨ2003-10-16 00:00:0077203000811B2LT+MP+SH+ĐT
355TÔ ĐÌNH VŨ2003-11-29 00:00:0077203007902B2LT+MP+SH+ĐT
356ĐÕ THỊ VUI1965-10-08 00:00:00270601438B2LT+MP+SH+ĐT
357LÊ THÁI KHÁNH VY1998-02-01 00:00:00291186647B2LT+MP+SH+ĐT
358LẦM CÂY XUÂN1988-02-18 00:00:0075188008478B2LT+MP+SH+ĐT
359TRẦN THẾ XUÂN1988-10-27 00:00:0044088007613B2LT+MP+SH+ĐT
360PHẠM THỊ XUÂN1984-01-01 00:00:00272938106B2LT+MP+SH+ĐT
361HOÀNG NHƯ Ý1992-07-20 00:00:0075192014995B2LT+MP+SH+ĐT
362NGUYỄN THỊ NHƯ Ý1999-05-08 00:00:0087199010643B2LT+MP+SH+ĐT
363PHẠM NGỌC YẾN1995-11-15 00:00:00381815552B2LT+MP+SH+ĐT