STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1ĐẶNG TUẤN ANH2001-12-15 00:00:0077201006259B2LT+MP+SH+ĐT
2LÊ HỒ NAM ANH2000-08-18 00:00:0077200005420B2LT+MP+SH+ĐT
3PHẠM THỊ TUYẾT ANH1994-12-05 00:00:0034194001762B2LT+MP+SH+ĐT
4PHẠM THỊ VÂN ANH1992-08-19 00:00:0034192001737B2LT+MP+SH+ĐT
5TRẦN QUỐC ANH1995-06-08 00:00:0025279557B2LT+MP+SH+ĐT
6ĐÀO DUY ANH2003-04-13 00:00:00272958616B2LT+MP+SH+ĐT
7LÊ CÔNG TUẤN ANH1992-10-16 00:00:0083092008957B2LT+MP+SH+ĐT
8NGUYỄN THỊ MAI ANH1985-05-17 00:00:0080185001269B2LT+MP+SH+ĐT
9TRẦN THỊ KIM ANH1995-04-06 00:00:0075195000844B2LT+MP+SH+ĐT
10TRẦN VĂN ANH1996-05-15 00:00:00272624033CLT+SH+MP
11TÔ THỊ NGỌC ÁNH1985-03-09 00:00:0038185016512B2LT+MP+SH+ĐT
12BÙI THỊ THU ÁNH1968-07-01 00:00:0079168009411B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN HỒNG ÂN1984-12-31 00:00:00351648261B2LT+MP+SH+ĐT
14NGUYỄN NGỌC ẤN1999-02-03 00:00:0089099018983B2LT+MP+SH+ĐT
15NGUYỄN SONG ĐÌNH BẢO1987-10-08 00:00:0066087009735B2LT+MP+SH+ĐT
16HOÀNG VĂN BẮC1987-08-18 00:00:0066087007531B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN DUY BỀN1990-01-05 00:00:00215179120B2LT+MP+SH+ĐT
18NGUYỄN VĂN BIÊN1983-07-10 00:00:0040083038655B2LT+MP+SH+ĐT
19NGUYỄN VĂN BIỂN1985-04-21 00:00:0034085004576CSH+MP
20LƯƠNG LỆ BÌNH1992-01-06 00:00:0079192022192B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN VĂN BUN1990-06-24 00:00:00191690122B2LT+MP+SH+ĐT
22LÊ THẠC CẢNH1997-12-06 00:00:00187489369CSH
23NGUYỄN CƯỜNG1996-11-20 00:00:00194583145B2LT+MP+SH+ĐT
24TRẦN THỊ MINH CHÂU2000-01-02 00:00:0083300001172B2LT+MP+SH+ĐT
25THÔNG CẨM CHI1989-09-24 00:00:00271981070B11LT+MP+SH+ĐT
26MAI VĂN DỄ1993-11-26 00:00:0079093003576B2LT+MP+SH+ĐT
27NGUYỄN DIỆP HẠNH DUNG1999-10-04 00:00:0054199000021B2LT+MP+SH+ĐT
28NGUYỄN ANH DŨNG1990-04-22 00:00:00276077239B2LT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN NGỌC THANH DUY1988-02-02 00:00:0082088017539B2LT+MP+SH+ĐT
30NGUYỄN VIẾT BẢO DUY2002-05-28 00:00:0058202000688B2LT+MP+SH+ĐT
31NGUYỄN THANH DUYÊN2001-05-13 00:00:00334988441B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN THẾ DUYỆT2000-09-29 00:00:00272733576CSH
33NGUYỄN TỬ NAM DƯƠNG2003-04-27 00:00:0079203028970B2LT+MP+SH+ĐT
34NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG1994-06-06 00:00:00187228980B2LT+MP+SH+ĐT
35TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG1986-11-07 00:00:00271683673B11LT+MP+SH+ĐT
36TRẦN MINH DƯƠNG1994-05-04 00:00:00381800385CLT+SH+MP
37LÊ THỊ KIM ĐÀI2002-11-16 00:00:00225628732B2LT+MP+SH+ĐT
38NGÔ KIM ĐẠI1998-09-09 00:00:0079098014653B2LT+MP+SH+ĐT
39NGUYỄN QUANG ĐẠI1991-10-24 00:00:00272179139B2LT+MP+SH+ĐT
40NGUYỄN QUANG ĐẠI1995-07-14 00:00:0038095017279B2LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN VĂN ĐẠI1987-08-20 00:00:0037087002321B2LT+MP+SH+ĐT
42ĐẶNG THỊ THANH ĐÀO2002-12-11 00:00:0075302020542B2LT+MP+SH+ĐT
43ĐOÀN VĂN ĐẠT1993-10-31 00:00:0068093011337B2LT+MP+SH+ĐT
44LÂM TẤN ĐẠT1992-06-29 00:00:0079092015400B2LT+MP+SH+ĐT
45NGUYỄN QUANG ĐẠT1987-10-13 00:00:00271932942B2LT+MP+SH+ĐT
46TRẦN TRUNG ĐẠT1987-12-08 00:00:0075087010879B2LT+MP+SH+ĐT
47LÌU NỈ ĐẠT1998-01-06 00:00:00272602429CSH+MP
48NGUYỄN NGỌC ĐÔNG1984-08-14 00:00:0079084024135B2LT+MP+SH+ĐT
49LÊ DUY ĐÔNG1985-05-25 00:00:0036085005566B2LT+MP+SH+ĐT
50NGUYỄN ĐỨC1956-12-25 00:00:00261217604B11LT+MP+SH+ĐT
51NGUYỄN TRƯỜNG GIANG2003-03-13 00:00:0075203001718B2LT+MP+SH+ĐT
52LÊ THỊ KHƯƠNG GIANG1996-04-12 00:00:00341889741B11LT+MP+SH+ĐT
53ĐẶNG TRƯỜNG GIANG1996-05-09 00:00:00366030710CLT+SH+MP
54PHAN VĂN GIÀU1994-04-11 00:00:0093094005965CLT+SH+MP
55ĐẶNG THỊ THANH HẢI1989-02-14 00:00:0064189005019B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN ĐỨC HẢI1993-04-07 00:00:0075093001838B11LT+MP+SH+ĐT
57ĐẶNG ĐẠI HẢI1991-10-14 00:00:00272066410CLT+SH+MP
58BÙI THỊ HỒNG HẠNH1995-10-06 00:00:00272457779B2LT+MP+SH+ĐT
59TRẦN HOÀNG NGỌC HẠNH1999-03-02 00:00:00272696133B2LT+MP+SH+ĐT
60HUỲNH NHƯ HẢO1994-10-02 00:00:00215289554CLT+SH+MP
61NGUYỄN THỊ HẰNG1985-06-19 00:00:0070185001454B2LT+MP+SH+ĐT
62ĐINH HUỲNH HOÀNG HIỆP2000-10-09 00:00:0089200020170B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN ĐÌNH HIẾU1998-10-19 00:00:0040098013267B2LT+MP+SH+ĐT
64HỒ TRUNG HIẾU1991-12-10 00:00:00272842240B2LT+MP+SH+ĐT
65NÌM TRUNG HÒA1999-09-15 00:00:00272730608CSH+MP
66PHẠM LÊ HOÀNG2001-11-16 00:00:0077201003144B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN HUY HOÀNG1998-01-05 00:00:0079098003617B2LT+MP+SH+ĐT
68TRẦN THẾ HOÀNG1995-07-28 00:00:00272581663B2LT+MP+SH+ĐT
69NGUYỄN XUÂN HOẠT1992-02-18 00:00:00186861601CSH
70NGUYỄN THỊ HUỀ1985-02-10 00:00:0044185000545B11LT+MP+SH+ĐT
71ĐINH THỊ HUẾ1986-08-09 00:00:00276077152B11LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN NHẬT HUY1996-10-08 00:00:00272659095B2LT+MP+SH+ĐT
73PHẠM QUỐC HUY1985-05-05 00:00:0079085005914B2LT+SH+MP
74TRƯƠNG HOÀNG HUY2000-02-02 00:00:0092200000262CLT+SH+MP
75VƯƠNG VĂN HUYÊN1983-05-30 00:00:0025526990B11LT+MP+SH+ĐT
76CHẮNG THIÊN HƯNG2000-02-14 00:00:00272733893CSH+MP
77LÝ NGUYỄN XUÂN HƯƠNG1992-10-30 00:00:0083192013948B2LT+MP+SH+ĐT
78NGUYỄN THỊ HƯƠNG1993-03-29 00:00:0042193018273B2LT+MP+SH+ĐT
79HỒ THỊ KIM HƯƠNG1978-06-22 00:00:0046178006746B11LT+MP+SH+ĐT
80LƯƠNG GIAO HY1995-01-19 00:00:0048095009830B2LT+MP+SH+ĐT
81TRẦN XUÂN KIÊN1993-03-04 00:00:00183860855B2LT+MP+SH+ĐT
82HỒ HOÀNG KIỆT1995-10-15 00:00:00321507638B2LT+MP+SH+ĐT
83PHẠM ANH KIỆT2000-01-08 00:00:00261580396CSH
84VÕ TRUNG KHANG2004-02-21 00:00:0079204002944B2LT+MP+SH+ĐT
85LƯU NGUYÊN KHANG1992-01-01 00:00:0079092025641B11LT+MP+SH+ĐT
86ĐẶNG TUẤN KHANH1993-05-20 00:00:0068093010573B2LT+MP+SH+ĐT
87LÊ HỒNG KHANH1994-01-28 00:00:0080094016209B2LT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN BẢO KHANH1987-06-18 00:00:00191585776B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN VĂN KHANH1992-01-01 00:00:0089092003539CLT+SH+MP
90NGUYỄN QUỐC KHÁNH2002-02-22 00:00:00272997168B2LT+MP+SH+ĐT
91BÙI TUẤN KHOA2004-01-01 00:00:0075204005238B2LT+MP+SH+ĐT
92LÊ THANH KHOA1988-11-12 00:00:0086088001564B2LT+MP+SH+ĐT
93NGUYỄN ANH KHOA1988-01-07 00:00:00362202256B2LT+MP+SH+ĐT
94ĐỖ ĐĂNG KHOA1994-02-19 00:00:0079094008179CSH
95TRƯƠNG MINH KHÔI1998-01-30 00:00:0079098010234B2LT+MP+SH+ĐT
96MAI THỊ LÀI1999-05-01 00:00:00194650595B11LT+MP+SH+ĐT
97TRẦN THỊ BÍCH LÀI1981-10-12 00:00:00272763589B11LT+MP+SH+ĐT
98CHẮNG THỊ NGỌC LIÊN1995-07-26 00:00:0075195014059B11LT+MP+SH+ĐT
99TRẦN THỤY NHẬT LINH1992-01-18 00:00:0072192014323B2LT+MP+SH+ĐT
100NGUYỄN DUY LINH1989-09-21 00:00:0079089000324B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN VĂN LINH1998-09-28 00:00:001098040113B2LT+MP+SH+ĐT
102NGUYỄN THỊ THÙY LINH1976-06-24 00:00:0075176003814B11LT+MP+SH+ĐT
103ĐẶNG BẢO LONG1991-09-20 00:00:0058091008819B2LT+MP+SH+ĐT
104LÊ THÀNH LONG1989-06-09 00:00:0035089003423B2LT+MP+SH+ĐT
105LÊ TIỂU LONG2001-01-07 00:00:0072201004544B2LT+MP+SH+ĐT
106PHẠM NGỌC LONG2000-09-30 00:00:0084200001706B2LT+MP+SH+ĐT
107TRẦN TÔ HUỲNH LONG1987-10-11 00:00:0024205095B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN HỮU LỘC2002-10-02 00:00:00381973803B2LT+MP+SH+ĐT
109NGUYỄN THỊ THÚY LỘC1979-10-31 00:00:0075179010409B11LT+MP+SH+ĐT
110NGUYỄN VĂN LỢI1987-01-01 00:00:0084087011785B2LT+MP+SH+ĐT
111PHAN HỮU LỢI1999-12-01 00:00:00352579819CSH+MP
112LÊ THỊ SÔNG LƯƠNG1994-03-02 00:00:0066194002427B2LT+MP+SH+ĐT
113NGÔ Y LY1990-02-11 00:00:00271999452B11LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN CÔNG LÝ1989-03-16 00:00:00351918674B2LT+MP+SH+ĐT
115ĐOÀN THỊ HẢI LÝ1982-01-25 00:00:0042182799454B11LT+MP+SH+ĐT
116DƯƠNG THỊ NGỌC MAI1991-11-05 00:00:0075191007683B2LT+MP+SH+ĐT
117TRẦN XUÂN MAI1991-08-06 00:00:00272135084B11LT+MP+SH+ĐT
118NGUYỄN VĂN MẠNH1998-07-14 00:00:0066098014457B2LT+MP+SH+ĐT
119PHÙI CHẾCH MẰN1989-10-14 00:00:0075089018375B2LT+MP+SH+ĐT
120TÔ VŨ KHẮC MINH1986-03-20 00:00:00331482804B2LT+MP+SH+ĐT
121NGUYỄN THỊ MINH1988-06-20 00:00:00272856345B11LT+MP+SH+ĐT
122PHẠM VĂN MỪNG1972-01-01 00:00:00271905432B2MP
123NGUYỄN THỊ NGA MY1993-06-10 00:00:00241476707B2LT+MP+SH+ĐT
124TRẦN THANH MỸ1980-11-19 00:00:00251254815B2LT+MP+SH+ĐT
125BÙI HOÀNG NAM1993-11-20 00:00:00272329018B2LT+MP+SH+ĐT
126PHAN CAO NAM1985-12-28 00:00:0042085009558B2LT+MP+SH+ĐT
127NGUYỄN VĂN NAM1988-11-12 00:00:00173606286B2LT+MP+SH+ĐT
128TÔ THÀNH NAM1987-04-25 00:00:00212242958CLT+SH+MP
129GỊP SÁNG NÀM1987-12-21 00:00:0075087014416B2LT+MP+SH+ĐT
130TRƯƠNG THỊ TRÚC NƯƠNG1987-06-06 00:00:00271809902B11LT+MP+SH+ĐT
131HUỲNH DƯƠNG KIM NGA1983-08-18 00:00:00271469985B2LT+MP+SH+ĐT
132VÕ THỊ NGA1999-07-27 00:00:0068199005325B11LT+MP+SH+ĐT
133NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN1986-01-16 00:00:0051186000219B2LT+MP+SH+ĐT
134LÊ THỊ THANH NGÂN2000-11-06 00:00:0075300000628B2LT+MP+SH+ĐT
135NGUYỄN THỊ NGÂN1983-10-15 00:00:0042183012972B11LT+MP+SH+ĐT
136TÁN HỒNG NGHĨA1983-12-17 00:00:0079083038035B2LT+MP+SH+ĐT
137NGÔ HOÀI NGHIÊM1992-02-18 00:00:0051092016816B2LT+MP+SH+ĐT
138NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN1997-11-20 00:00:00331815574B11LT+MP+SH+ĐT
139BÙI MINH NHẬT1995-09-27 00:00:0075195024184B11LT+MP+SH+ĐT
140CAO NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG1991-07-01 00:00:0052191022520B2LT+MP+SH+ĐT
141NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG1994-12-19 00:00:0075194009195B11LT+MP+SH+ĐT
142LẠI VĂN ƠN2000-10-25 00:00:0066200008112B2LT+MP+SH+ĐT
143LÊ THÀNH PHÁT1999-05-01 00:00:0077099007331B2LT+MP+SH+ĐT
144NGUYỄN HOÀNG PHÁT2004-01-01 00:00:0079204001821B2LT+MP+SH+ĐT
145TRẦN VĂN PHI1993-06-14 00:00:0045093006975B2LT+MP+SH+ĐT
146NGUYỄN THỊ THANH PHIÊN1973-05-02 00:00:0075173008901B11LT+MP+SH+ĐT
147HUỲNH VĂN PHONG1987-01-26 00:00:0079087019519B2LT+MP+SH+ĐT
148TRẦN TUẤN PHONG1990-12-18 00:00:00272169974CSH+MP
149ĐOÀN THANH PHÚ1998-05-10 00:00:0092098003674B2LT+MP+SH+ĐT
150NGUYỄN DUY THANH PHÚ1993-06-24 00:00:0079093000788B2LT+MP+SH+ĐT
151NGUYỄN NGỌC PHÚ2001-05-18 00:00:00212816747B2LT+MP+SH+ĐT
152VÕ HỒNG PHÚ2003-06-18 00:00:0060203003851B2LT+MP+SH+ĐT
153BẠCH HỒNG PHÚC2003-02-01 00:00:0068203014376B2LT+MP+SH+ĐT
154NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG1987-02-14 00:00:0052187009562B2LT+MP+SH+ĐT
155KIỀU MINH PHƯỚC2002-11-02 00:00:0060202003291B2LT+MP+SH+ĐT
156NGUYỄN THÀNH PHƯỚC1989-06-20 00:00:00215051240B2LT+MP+SH+ĐT
157ĐẶNG VĂN PHƯỚC1996-12-22 00:00:00272497920B2LT+MP+SH+ĐT
158NGÔ DUY PHƯƠNG1989-01-04 00:00:0024160767B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN THỊ PHƯƠNG1992-01-16 00:00:00145453904B2LT+MP+SH+ĐT
160NGÔ MINH PHƯƠNG1995-01-26 00:00:00272589444B11LT+MP+SH+ĐT
161ĐINH HỒNG PHƯỢNG1993-10-23 00:00:0079193008713B2LT+MP+SH+ĐT
162NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG1984-06-15 00:00:0075184002203B2LT+MP+SH+ĐT
163ĐINH HOÀNG QUÂN1999-05-05 00:00:0079099038076B2LT+MP+SH+ĐT
164DU GIA QUÂN1989-01-20 00:00:0079089001171B2LT+MP+SH+ĐT
165NGUYỄN THẾ QUỐC1996-12-30 00:00:00184211353B2LT+MP+SH+ĐT
166TRẦN VĂN QUÝ1997-02-20 00:00:0066097002467B2LT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN QUYẾT1992-05-13 00:00:0045092007052B2LT+MP+SH+ĐT
168TRƯƠNG DIỄM QUỲNH2001-09-20 00:00:0079301016852B2LT+MP+SH+ĐT
169LÊ VĂN SANG1989-06-27 00:00:0079089004155B2LT+MP+SH+ĐT
170NGUYỄN ĐÌNH SINH1966-10-20 00:00:0051066011999B2LT+MP+SH+ĐT
171PHẠM NGỌC SƠN1994-12-06 00:00:0036094022341B2LT+MP+SH+ĐT
172LƯƠNG VĂN SỰ1967-01-01 00:00:00271032467B2MP
173PHẠM CÔNG SỬU1988-12-07 00:00:00186437084B2LT+MP+SH+ĐT
174HỒ TẤN TÀI2003-03-28 00:00:0074203001124B2LT+MP+SH+ĐT
175TRẦN HỮU TÀI1975-09-29 00:00:0080075013433B2LT+MP+SH+ĐT
176HỒ QUỐC TÂM1990-01-05 00:00:00191679058B11LT+MP+SH+ĐT
177ĐÀO NGUYÊN NHẬT TÂN2001-09-23 00:00:0062201004108B2LT+MP+SH+ĐT
178NGUYỄN HỮU TÂN1985-11-25 00:00:00271713687B2LT+MP+SH+ĐT
179CAO HOÀNG THỦY TIÊN1996-11-08 00:00:00225598593B2LT+MP+SH+ĐT
180DƯƠNG NGỌC TIẾN2000-11-11 00:00:00331880289B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN MẠNH TIẾN1996-12-11 00:00:00272622263B2LT+MP+SH+ĐT
182LÊ VĂN TIẾN1980-08-07 00:00:0037080003760B2LT+MP+SH+ĐT
183NGUYỄN HỒNG TIẾN1983-08-02 00:00:0025083009362B2LT+MP+SH+ĐT
184ĐINH NHẬT TIẾN1986-11-29 00:00:0075086016063B11LT+MP+SH+ĐT
185TRẦN THANH TÍN1992-07-28 00:00:00212266253B2LT+MP+SH+ĐT
186LÊ TRẠCH TỈNH1976-04-08 00:00:0038076020311B2LT+MP+SH+ĐT
187NGUYỄN DUY TOÀN1989-07-10 00:00:0051089015686B2LT+MP+SH+ĐT
188NGUYỄN VĂN TOÀN1979-02-02 00:00:0090733059B2LT+MP+SH+ĐT
189ĐINH THANH TÒNG1993-06-18 00:00:0075093024976B2LT+MP+SH+ĐT
190TRẦN MẠNH TÔNG1999-08-18 00:00:0077099002474B2LT+MP+SH+ĐT
191NGUYỄN NGỌC TÚ1991-05-06 00:00:00250807491B2LT+MP+SH+ĐT
192PHẠM HUY TÚ1995-07-20 00:00:00261338187B2LT+MP+SH+ĐT
193PHẠM ANH TUẤN1996-04-27 00:00:0077096001727B2LT+MP+SH+ĐT
194TRẦN TUẤN1985-11-10 00:00:00271631312B2LT+MP+SH+ĐT
195LÊ ĐẠI TÙNG1987-10-18 00:00:0075087019553B11LT+MP+SH+ĐT
196LÊ THỊ TUYẾT1989-01-02 00:00:00197237631B2LT+MP+SH+ĐT
197LÊ THỊ ÁNH TUYẾT1994-07-11 00:00:00272274314B2LT+MP+SH+ĐT
198LƯƠNG VĂN TƯƠNG1998-07-02 00:00:00187683370B2LT+MP+SH+ĐT
199NGUYỄN VĂN THẠCH1997-09-01 00:00:0075097005064B2LT+MP+SH+ĐT
200LÊ ĐÌNH THÁI1998-12-02 00:00:0075098005276CLT+SH+MP
201NGUYỄN CÔNG THANH1995-07-15 00:00:0075095014583B2LT+MP+SH+ĐT
202CHU THỊ THANH1994-05-10 00:00:0070194011163B11LT+MP+SH+ĐT
203LÝ QUYÊN THÀNH1990-11-28 00:00:0079090022927B2LT+MP+SH+ĐT
204NGUYỄN TRẦN HOÀNG THÂN1991-12-22 00:00:0079091011768B2LT+MP+SH+ĐT
205PHẠM BÙI TRÍ THIÊN1985-02-19 00:00:00240867691B2LT+MP+SH+ĐT
206TRƯƠNG HỮU THIÊN2002-06-21 00:00:0064202002456B2LT+MP+SH+ĐT
207HOÀNG SỸ THIỆN1992-12-12 00:00:0040092016559B2LT+MP+SH+ĐT
208LÂM HOÀNG THIỆN2002-11-14 00:00:0084202000180B2LT+MP+SH+ĐT
209HUỲNH PHÚC THỊNH2001-08-10 00:00:0046201007606B2LT+MP+SH+ĐT
210NGUYỄN PHƯỚC THỊNH1986-11-03 00:00:0079086006941B2LT+MP+SH+ĐT
211TRƯƠNG PHI THÔNG2001-06-30 00:00:0087201008633B2LT+MP+SH+ĐT
212TRẦN THỊ HUỲNH THƠM1993-09-25 00:00:0075193002659B11LT+MP+SH+ĐT
213NGUYỄN THỊ THU1968-10-14 00:00:00271576457B2LT+MP+SH+ĐT
214BÙI THỊ THU1994-09-05 00:00:0038194000015B11LT+MP+SH+ĐT
215NGUYỄN THỊ TUYẾT THU1995-03-19 00:00:00272397230B2SH+MP
216HÀ VĂN THUẬN1994-05-01 00:00:0079094014716B11LT+MP+SH+ĐT
217TRƯƠNG THỊ KIM THUỲ1979-12-26 00:00:00271463330B2LT+MP+SH+ĐT
218NGUYỄN THỊ LỆ THUỶ1980-04-01 00:00:0042180013266B11LT+MP+SH+ĐT
219NGUYỄN THỊ THUÝ1976-02-25 00:00:0033176001140B2LT+MP+SH+ĐT
220NGUYỄN THỊ THUÝ1984-10-30 00:00:001184045078B2LT+MP+SH+ĐT
221TRƯƠNG NGUYỄN THANH THÙY2003-07-15 00:00:0067303001183B2LT+MP+SH+ĐT
222NGUYỄN THỊ THU THỦY1993-06-12 00:00:0080193012054B2LT+MP+SH+ĐT
223NGUYỄN VĂN THƯ1983-09-28 00:00:0087083008747B2LT+MP+SH+ĐT
224LÊ THỊ ANH THƯ1983-07-27 00:00:0072183003659B2LT+MP+SH+ĐT
225TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG1998-04-22 00:00:00184306780B2LT+MP+SH+ĐT
226NGUYỄN HIỆP THƯƠNG1994-03-01 00:00:00385647431B2LT+MP+SH+ĐT
227NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG1986-07-14 00:00:0075186013938B11LT+MP+SH+ĐT
228NGUYỄN VĂN TRANG1991-02-22 00:00:0037091013650B2LT+MP+SH+ĐT
229PHÙNG THU TRANG1975-09-14 00:00:00271160961B2LT+MP+SH+ĐT
230NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG1988-10-21 00:00:00271913608B11LT+MP+SH+ĐT
231HÀ THỊ KIM TRÂN1996-07-24 00:00:0074196000547B2LT+MP+SH+ĐT
232TRẦN THÀNH TÀI TRÍ1995-10-16 00:00:0079095008226B2LT+MP+SH+ĐT
233TRẦN NGỌC TRÍ1987-07-01 00:00:0079087021475B2LT+MP+SH+ĐT
234DƯƠNG HOÀNG TRIỆU1985-03-04 00:00:0079085000195B2LT+MP+SH+ĐT
235NGUYỄN THỊ LỆ TRINH1995-09-27 00:00:0075195001819B11LT+MP+SH+ĐT
236PHẠM NGỌC TRINH1988-03-01 00:00:00351832329B11LT+MP+SH+ĐT
237TRẦN TRỌNG ĐỨC TRUNG2000-04-16 00:00:0077200011604B2LT+MP+SH+ĐT
238NGUYỄN QUANG QUỐC TRUNG1985-05-11 00:00:0080085000469B2LT+MP+SH+ĐT
239HUỲNH QUANG TRƯỜNG2001-10-10 00:00:00261602679B2LT+MP+SH+ĐT
240NGUYỄN MINH TRƯỜNG1990-07-28 00:00:0079090017577B2LT+MP+SH+ĐT
241NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI1989-10-01 00:00:00272005862B11LT+MP+SH+ĐT
242VÕ NGỌC ANH Ý1995-02-20 00:00:0052095000159B2LT+MP+SH+ĐT