STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1ĐẶNG T.Đ.Đ HOÀI ANH1979-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
2NGUYỄN THỊ VÂN ANH1990-09-17 00:00:00B2LT+SH+MP
3NGUYỄN PHƯƠNG ANH1998-08-20 00:00:00B2LT+SH+MP
4BÙI CHÍ BẢO2001-09-01 00:00:00B2LT+SH+MP
5THÂN THỊ BÔNG1985-01-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
6LÂM THẾ CÔNG1988-08-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
7TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG1974-12-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
8NGUYỄN ĐỨC CHÍNH1982-01-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
9TRẦN QUỐC DOANH1976-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
10TRẦN TRUNG DŨNG1963-02-03 00:00:00B2LT+SH+MP
11TRẦN HỒNG DUY1991-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
12VÕ NGUYỄN ANH DUY1996-01-17 00:00:00B2LT+SH+MP
13NGUYỄN THỊ THUỲ DUYÊN1993-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
14HUỲNH ANH ĐÀO1990-06-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
15TRẦN QUỐC ĐẠT1997-05-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN NGỌC ĐIỆP1982-02-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
17NGÔ HỒNG ĐỨC2000-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
18PHAN CẢNH HÀ1994-09-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
19ĐẶNG THỊ NGÂN HÀ1990-09-10 00:00:00B2LT+SH+MP
20NGUYỄN MINH HẢI1999-02-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
21TRẦN THANH HẢI1989-11-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
22ĐẶNG THỊ THU HẰNG1987-11-02 00:00:00B2SH
23TRƯƠNG MINH HẬU1994-09-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
24LÊ THỊ HIỀN1979-09-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
25PHAN THANH HIỀN1989-10-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN ĐỨC VĂN HIẾU1998-11-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
27LÊ GIA HOÀNG1990-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
28LÊ TRẦN NGUYÊN HOÀNG1998-09-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN TUẤN HOÀNG2003-01-21 00:00:00B2LT+SH+MP
30NGUYỄN VĂN HÙNG1980-04-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
31PHAN QUANG HÙNG1981-08-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
32TRẦN PHI HÙNG1963-01-02 00:00:00B2LT+SH+MP
33LA TƯỜNG HUY1986-11-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
34LÊ PHẠM VŨ HUY1991-11-28 00:00:00B2LT+SH+MP
35VÕ THỊ HUYỀN1981-09-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
36LÊ THỊ HƯỜNG1993-09-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
37NGUYỄN HỮU KHẢI1997-09-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
38NGUYỄN TUẤN KHANG1998-04-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
39LÊ VĨNH KHIÊM1995-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
40NGUYỄN DUY KHIÊM1996-06-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
41ĐẶNG THỊ LAI1982-06-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
42NGUYỄN THỊ MAI LAN1978-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
43THÁI SƠN LÂM1980-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
44TRẦN THỊ KHÁNH LINH1994-04-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
45TRẦN VĂN LONG1989-12-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN THÀNH LỘC1999-08-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
47BÙI CÔNG LÝ1989-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
48ĐẶNG QUANG MINH1988-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
49TRƯƠNG HỒNG MINH1991-05-19 00:00:00B2LT+SH+MP
50HỒ SÁM MÙI1993-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
51TRƯƠNG HỒ DIỄM MY1990-05-22 00:00:00B2LT+SH+MP
52NGUYỄN HOÀI NAM1980-07-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
53VŨ THỊ NỤ1990-01-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
54LÊ THỊ NGA1975-02-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
55NGUYỄN THỊ NGỌC1986-11-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
56VŨ THẢO NGUYÊN1996-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
57TRƯƠNG THỊ NHÀN1979-08-15 00:00:00B2LT+SH+MP
58NGUYỄN MINH NHẬT1997-01-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
59NGUYỄN THÚY NHUNG1982-10-05 00:00:00B2LT+SH+MP
60ĐỖ MINH NHỰT1989-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
61HỒ MINH NHỰT2000-04-27 00:00:00B2SH
62CHÂU VÂN PHI1990-12-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
63TRẦN DOÃN PHÚ1996-01-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
64ĐẶNG MINH PHÚC1988-06-20 00:00:00B2LT+SH+MP
65BÙI THỊ PHƯƠNG1984-04-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
66NGUYỄN HOÀNG ANH PHƯƠNG1976-06-15 00:00:00B2MP
67NGUYỄN MINH QUANG1982-05-29 00:00:00B2LT+SH+MP
68NGUYỄN HỒNG QUÂN2000-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
69PHAN TRUNG BẢO QUỐC1983-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
70NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH2003-10-07 00:00:00B2LT+SH+MP
71TRẦN ANH SƠN1991-04-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN VĂN SỸ1984-08-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
73VƯƠNG THỊ THUỶ TIÊN1986-11-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
74TRỊNH NGỌC TÍN1984-07-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
75TÔ PHƯƠNG TÍNH1989-11-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
76VÕ MINH TOÀN1996-08-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
77NGUYỄN VĂN TÚ1985-08-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
78TRẦN PHẠM ANH TUẤN2003-03-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
79TRẦN ANH TUẤN1987-03-10 00:00:00B2LT+SH+MP
80NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN1994-01-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
81LÃ NGỌC TUYẾN1989-01-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN LƯU ÁNH TUYẾT1982-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
83LƯƠNG VĨNH TƯỜNG2003-12-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
84TRƯƠNG CAO THÁI1992-12-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
85PHẠM VĂN THÀNH1980-03-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
86HOÀNG THỊ BÍCH THẢO1996-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
87LÊ THỊ THẢO1999-02-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN THANH THỂ2003-09-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN HỮU ANH THI2001-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
90TRẦN NHƯ THỊNH1997-03-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
91ĐỖ THỊ KHÁNH THOẠI1977-03-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
92PHẠM VĂN THƠI1984-04-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
93NGUYỄN NHÂN THỤC1997-04-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
94TẠ THỊ NGỌC THỦY1994-06-20 00:00:00B2LT+SH+MP
95DƯƠNG THỊ MINH THƯ1999-06-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
96ĐỖ HUỲNH MAI THY1999-09-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
97HỒ THỊ QUỲNH TRANG1989-06-10 00:00:00B2LT+SH+MP
98LÊ THỊ THÙY TRANG1982-12-22 00:00:00B2LT+SH+MP
99NGUYỄN VĂN TRUYỀN1972-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
100LÝ QUỐC VIỆT2000-10-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
101ĐOÀN VŨ1991-03-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
102VŨ VƯƠNG VŨ1989-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
103HOÀNG THỊ BÍCH XOAN1989-09-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
104NGÔ HOÀNG ANH1993-03-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
105NINH NGỌC ÁNH1992-07-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
106NGUYỄN HỒNG BẢO1994-02-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
107MAI THANH BÌNH1995-01-01 00:00:00B2LT+SH+MP
108TRẦN VĂN CÔNG1989-12-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
109ĐINH MINH CƯỜNG1991-03-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
110TRẦN HÀ MỸ CHI1982-07-11 00:00:00B2LT+SH+MP
111NGUYỄN HOÀNG VIỄN DU1980-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
112LÊ LÂM DUẨN2001-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
113TRẦN TRUNG DŨNG1982-08-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
114LÊ TRUNG DŨNG1996-11-23 00:00:00B2LT+SH+MP
115PHẠM NGUYỄN KIỀU ĐAN1991-02-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
116TRẦN TRỌNG ĐẠT2000-09-07 00:00:00B2LT+SH+MP
117NGUYỄN VĂN ĐIỆP1982-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
118VÕ VĂN ĐỦ1984-03-03 00:00:00B2SH+MP
119PHAN GIA ĐỨC1986-06-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
120DƯƠNG TRẦN HÀ GIANG2001-07-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
121NGUYỄN NGỌC GIAO1972-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
122NGUYỄN THỊ THU HÀ1982-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
123LÊ XUÂN HẢI1975-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
124TRỊNH GIA HẢI2003-11-13 00:00:00B2LT+SH+MP
125NGUYỄN THANH PHƯỚC HẢI1996-02-16 00:00:00B2LT+SH+MP
126NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1985-12-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
127NGUYỄN VĂN HẠNH1995-12-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
128TRẦN ANH HÀO1991-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
129HUỲNH THỊ LỆ HẰNG1991-07-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
130LÊ SĨ HOÀ1987-03-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
131VŨ THỊ HÒA1990-04-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
132HUỲNH VĂN HOÀNG1980-11-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
133NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG1999-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
134THÁI THỊ KIM HOÀNG1985-03-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
135HUỲNH VĂN HOÀNG1988-08-02 00:00:00B2LT+SH+MP
136NGUYỄN THỊ HỒNG1993-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
137LÊ THANH HÙNG1997-08-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
138NGÔ ĐÌNH HÙNG1993-08-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN THANH HÙNG1983-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
140PHẠM NGỌC HÙNG1995-08-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
141TRẦN MINH HÙNG1990-08-29 00:00:00B2LT+SH+MP
142HOÀNG KIM HUY1992-05-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
143LÊ QUYỀN HUY2001-08-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
144TÔN THẤT QUANG HUY2002-07-19 00:00:00B2LT+SH+MP
145HOÀNG THỊ THU HƯƠNG1995-12-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
146ĐỖ XUÂN KIÊN1987-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN NGỌC XUÂN KIỀU1994-07-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
148NGUYỄN VIỆT KHÔI1986-04-09 00:00:00B2LT+SH+MP
149LÝ NGUYÊN KHƯƠNG1987-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
150ĐÀM VIẾT LÂM1976-01-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
151NGUYỄN TAM LÂM1981-09-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
152LƯỜNG TRÍ LINH1993-12-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
153NGUYỄN THỊ THÙY LINH1981-10-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
154TRẦN XUÂN LINH1997-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
155HỒNG TỐ LINH1978-12-02 00:00:00B2LT+SH+MP
156TRẦN THỊ LOAN1987-05-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
157TRẦN HÙNG MẠNH1991-02-03 00:00:00B2LT+SH+MP
158NGUYỄN QUANG MINH1973-09-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
159LÊ HOÀNG THÚY NGÂN2002-06-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
160LÊ THỊ THANH NGÂN2003-11-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
161PHẠM THỊ BÍCH NGÂN1988-12-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
162NGUYỄN HUỲNH HỮU NGHĨA1994-01-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
163PHẠM THỊ NGOAN1985-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
164NGUYỄN THANH NHÃ1990-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
165HOÀNG THÁI NHẬT1995-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
166LƯƠNG THỊ KIM NHUNG1983-09-09 00:00:00B2LT+SH+MP
167NGUYỄN NHỰT PHÚ1998-02-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
168NGUYỄN TRƯỜNG SƠN1985-03-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
169NGUYỄN VĂN THÀNH TÂM1991-06-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
170KIỀU KHÁNH TÂY1994-05-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
171HOÀNG KHÁNH TOÀN2002-01-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
172CAO THANH TOÀN1997-02-27 00:00:00B2LT+SH+MP
173VÕ VĂN TUẤN1988-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
174NGUYỄN LÊ THANH TÙNG1991-09-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
175NGUYỄN VĂN TÙNG2002-08-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
176NGUYỄN XUÂN TÙNG1989-10-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
177NGUYỄN THỊ CẨM TUYỀN1998-06-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
178HÀ CÔNG TUYẾN1997-04-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN HOÀNG THÀNH1994-08-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
180NGUYỄN THỊ THẮM1989-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
181BÙI DUY THẮNG1988-09-24 00:00:00B2LT+SH+MP
182VÕ VĂN THẾ1971-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
183TRẦN MINH THIỆN1982-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
184NGUYỄN VĂN THỊNH1983-05-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
185PHẠM DUY THÔNG1987-02-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
186HỒ DIÊN THUẬN1985-07-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
187MAO THANH THUẬN1993-10-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
188NGUYỄN ĐỨC THUỘC1987-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
189DƯƠNG THỊ THỦY1989-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
190NGÔ VĂN THƯƠNG1996-11-16 00:00:00B2LT+SH+MP
191NGUYỄN THỊ ÁNH TRANG1981-02-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
192THÁI BÁ TRÍ1982-10-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
193VÕ HOÀNG TRÍ1993-02-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
194TRƯƠNG MINH TRỌNG2004-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
195PHAN NGỌC TRUNG1983-05-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
196PHẠM VIỆT1971-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
197NGUYỄN NGỌC ANH VŨ1980-02-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
198TRẦN ĐỨC VƯƠNG2000-10-31 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
199ĐINH VIẾT XUÂN1968-07-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT