STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1LÊ BÁ TUẤN ANH1999-06-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
2ĐỖ THỊ NGỌC ANH1992-03-17 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
3NGUYỄN PHƯƠNG ANH1996-01-19 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
4HOÀNG THỊ LAN ANH8/26/1999B2MP
5TRẦN THỊ VÂN ANH9/17/2003B2LT+SH+MP
6BÙI ĐỨC ANH1995-01-12 00:00:00B2LT+SH+MP
7BÙI THỊ ÁNH1982-11-25 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
8ĐÀO TẤN BẢO1969-07-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
9HUỲNH QUANG BẢO11/20/1991B2LT+SH+MP
10PHAN VĂN BẢY1990-08-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
11PHẠM THỊ NGỌC BÍCH1990-05-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
12ĐỖ VIẾT NGỌC CÔNG2002-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN TẤN CƯỜNG5/23/2000CLT+SH+MP
14NGUYỄN THỊ HOÀI CHI1987-07-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
15PHẠM THỊ MỸ CHI1993-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
16HOÀNG ĐỨC CHƯƠNG1998-12-05 00:00:00CLT+SH+MP
17NGUYỄN DẢ1986-05-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
18PHẠM THỊ NGỌC DIỄM1991-03-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
19LÊ THỊ THÙY DUNG1995-04-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
20PHẠM THỊ DUNG1973-08-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
21LÊ THỊ DUNG1983-08-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
22NGUYỄN THANH DUY1993-09-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
23QUÁCH KHOA ĐỨC2004-02-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
24NGUYỄN VIỆT ĐỨC10/23/1996B2LT+SH+MP
25LÂM QUANG HỮU NGHỊ EM2/20/1995LT+SH+MP
26TRẦN THỊ GÁI1985-09-06 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
27LÊ TRẦN HƯƠNG GIANG1994-03-16 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
28PHAN THỊ HƯƠNG GIANG1990-08-18 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
29ĐỖ VĂN HÀ1996-04-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
30TRẦN THỊ THU HÀ1989-11-06 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
31HỒ PHƯỚC HẢI1992-10-31 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN MINH HẢI5/19/1984CLT+SH+MP
33LÂM THỊ HỒNG HẠNH1982-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
34NGUYỄN ĐỖ THANH HÀO2003-04-07 00:00:00B11LT+SH+MP
35PHẠM THỊ HẰNG2000-11-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
36VÕ THỊ THÚY HẰNG1998-02-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
37VŨ THỊ MỸ HẰNG1990-05-22 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
38LÊ THU HẰNG1/20/1969B2SH+MP
39NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN1994-12-18 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
40QUẾ THỊ THU HIỀN1982-04-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN VĂN HIỆP1984-01-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
42TRƯƠNG MINH HOÀNG2001-06-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
43NGUYỄN HUY HOÀNG1997-08-07 00:00:00CSH+MP
44NGUYỄN NGỌC HOÀNG5/15/1985CSH
45LÊ THỊ HỒNG5/21/1984B2LT+SH+MP
46HÀ THỊ KIM HUỆ1988-04-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
47TRẦN VĂN HÙNG1987-03-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
48HUỲNH NGỌC HUY1990-11-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
49TRẦN XUÂN HUY2003-09-02 00:00:00B2LT+SH+MP
50TRẦN NGỌC HUỲNH3/29/1998B2LT+SH+MP
51NGUYỄN MINH HƯNG1995-12-09 00:00:00B11LT+SH+MP
52TRẦN THỊ THU HƯƠNG1979-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
53LÊ TRẦN MAI HƯƠNG1992-12-07 00:00:00B2LT+SH+MP
54PHAN THỊ MỸ HƯƠNG1986-10-07 00:00:00B11LT+SH+MP
55TRẦN NGỌC HƯỜNG4/22/1997B2LT+SH+MP
56CỔ HÀO KIỆT2001-12-08 00:00:00B2LT+SH+MP
57NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU10/25/1981B2SH
58VÕ HỒNG KỲ1993-01-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
59TRẦN KIM KỲ1997-11-02 00:00:00B11LT+SH+MP
60TRẦN NHƯ KHA1992-01-04 00:00:00B2LT+SH+MP
61PHẠM HỒNG KHANH1991-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
62BÙI THỊ PHƯƠNG LAN1990-07-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
63TRẦN THỊ LAN1985-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
64LÝ VĂN LÂM3/22/1984B2LT+SH+MP
65NGUYỄN LÊ HỒNG LÂU1991-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
66NGUYỄN NGỌC MỸ LIÊN1996-01-12 00:00:00B11LT+SH+MP
67TRỊNH VĂN LINH1991-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
68NGÔ HOÀNG NHẬT LINH1994-11-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
69NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN1981-05-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
70NGUYỄN VŨ N. PHƯƠNG LONG3/28/1989B2SH
71PHẠM VĂN LUÂN1996-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
72NGÔ GIA MINH2002-11-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
73TRỊNH QUANG MINH1985-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN QUANG MINH1996-07-14 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
75PHẠM NGUYỄN NHẬT MINH5/26/2000LT+SH+MP
76TRẦN THỊ THẠCH MY1993-06-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
77NGUYỄN QUỐC NHẤT NAM1995-11-19 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
78NGUYỄN CHÍ NAM4/27/1985B2LT+SH+MP
79BÙI THỊ NĂM1986-04-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
80ĐOÀN TRỌNG NGHĨA1989-08-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
81NGUYỄN TRỌNG ĐẠI NGHĨA1982-05-10 00:00:00B2LT+SH+MP
82PHẠM THỊ THÚY NGỌC1999-08-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
83YI KIM NGỌC1995-10-26 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
84TRẦN THỊ BÍCH NGUYỆT2002-09-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
85ĐÀO THỊ ÁNH NGUYỆT1982-07-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN THỊ NHÀI1996-10-18 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
87TÔN NGUYỄN TUYẾT NHI10/27/2003B11LT+SH+MP
88HOÀNG THỊ PHƯƠNG NHUNG1990-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ8/17/2000B11LT+SH+MP
90VÕ THANH NHỰT1995-05-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
91NGUYỄN HIỆP PHÚC1/25/1997CLT+SH+MP
92NGUYỄN QUANG PHƯỚC1990-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
93NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG1988-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN HÀ PHƯƠNG1993-06-25 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
95MAI THỊ NGỌC RẠNG1987-12-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
96NGUYỄN VĂN RASIN1995-08-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
97ĐƯỜNG NGUYỄN TUẤN SANG2003-06-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
98NGUYỄN THANH SANG1996-03-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
99VŨ NGỌC DUY SANG1992-01-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
100NGUYỄN THỊ PHƯỚC SINH1996-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
101VÕ THÁI SINH1997-03-08 00:00:00CSH+MP
102ĐINH THANH SONG8/20/1996B2SH
103TRẦN VĂN SƠN1987-11-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
104VÕ THANH SƠN1994-10-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
105VŨ THÁI SƠN1972-04-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
106LẠI THẾ SỬ1987-06-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN THẾ TÂM1993-08-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN PHƯỚC TÂN1983-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
109MAI TRẦN TIẾN3/24/1999CLT+SH+MP
110NGUYỄN QUỐC TIẾN1988-01-01 00:00:00CLT+SH+MP
111NGUYỄN TRUNG TÍN1987-09-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
112NGUYỄN MINH TOÀN1992-07-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
113NGUYỄN ANH TÔN1998-02-02 00:00:00CLT+SH+MP
114NGUYỄN TRƯỜNG TỒN8/19/1994B2SH
115TRẦN NGỌC TÚ1981-11-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
116VŨ ĐÌNH NGỌC TÚ1/15/1987B2SH
117KHƯƠNG LÂM MINH TUẤN1983-10-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
118NGUYỄN ANH TUẤN2002-10-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
119ĐẶNG ĐỨC TÙNG1994-04-16 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
120DƯƠNG THỊ TUYÊN1990-05-13 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
121PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN1985-02-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
122NGUYỄN VĂN TƯỞNG1/14/2002B2LT+SH+MP
123NGUYỄN VĂN THÁI1966-12-29 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
124LẠI THỊ THANH1984-04-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
125NGUYỄN TIẾN THANH1974-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
126LÊ TRUNG THÀNH1991-05-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
127TRẦN QUANG THÀNH1994-09-04 00:00:00CLT+SH+MP
128TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO1994-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
129VŨ MẠC PHƯƠNG THẢO1968-09-14 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
130NGUYỄN TRỌNG THẮNG1985-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
131PHẠM NGỌC THẮNG1992-10-14 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
132PHẠM THỊ THIỆP1991-02-11 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
133ĐINH CHÍ THỌ1977-07-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
134NGUYỄN THỊ THU1990-10-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
135VÕ THỊ THU5/22/1996B2LT+SH+MP
136NGUYỄN VĂN THUẬN1995-04-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
137LÊ THỊ BÍCH THUẬN1990-02-26 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
138PHAN THỊ BÍCH THỦY1965-10-09 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
139PHAN THỊ THU TRANG1984-04-22 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
140NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG2001-08-04 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
141ĐOÀN THỊ HỒNG TRANG6/24/1986B2SH+MP
142NGUYỄN MINH TRÍ1988-07-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
143VÕ THANH TRÍ2001-10-07 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
144ĐỖ MINH TRÍ1985-06-07 00:00:00CLT+SH+MP
145NGUYỄN QUỐC TRÍ11/21/1983B2MP
146NGUYỄN MINH TRIẾT1985-04-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
147HỒ VĂN TRUNG1994-10-13 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
148NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG1994-09-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
149NGUYỄN VĂN UÂN1975-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
150TRẦN BẢO UYÊN1998-06-11 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
151VŨ THỊ BÍCH UYÊN1994-01-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
152NGUYỄN HỒNG VĂN1991-03-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
153TRỊNH PHI VĂN10/16/1996B2LT+SH+MP
154TRẦN LONG VÂN1991-11-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
155NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN1997-02-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
156NGUYỄN THỊ THU VÂN1984-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
157TRẦN HOÀNG VIỆT2000-09-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
158NGUYỄN TRẦN VINH1986-01-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
159VŨ THỊ MỸ VINH1987-08-27 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
160TRẦN NGỌC VŨ1988-02-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
161HỒ PHI VŨ11/30/1994B2LT+SH+MP
162NGUYỄN MINH VUI4/21/1991B11LT+SH+MP
163TRẦN THẾ VƯỢNG1983-02-08 00:00:00CLT+SH+MP
164NGUYỄN TƯỜNG VY1991-04-28 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
165TRẦN THỊ NHƯ Ý1993-07-26 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
166PHAN THỊ KIM YÊN1994-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
167BẾ THỊ NGỌC AN6/19/1982B2LT+SH+MP
168LÊ TUẤN AN2001-01-01 00:00:00B2LT+SH+MP
169NGUYỄN VIỆT AN6/19/2002B2LT+SH+MP
170ĐÀO THỊ HOÀNG ANH1991-09-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
171NGUYỄN THẾ ANH1995-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
172NGUYỄN XUÂN ANH1983-12-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
173LÊ THỊ PHƯƠNG ANH1987-06-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
174TRẦN NGỌC VÂN ANH1995-01-06 00:00:00B2LT+SH+MP
175VÕ THỊ NGỌC ÁNH1992-04-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
176GIÁP THANH BẰNG6/17/1982B2SH+MP
177LÊ THÀNH CÔNG1977-01-01 00:00:00CLT+SH+MP
178NGUYỄN TRUNG CƯỜNG1985-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN CÔNG CHIẾN1977-03-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
180VÕ VĂN DIỄN1986-06-04 00:00:00B2LT+SH+MP
181THÁI MINH DŨ1993-09-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
182LÊ HUY DƯƠNG1991-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
183NGUYỄN TIẾN ĐẠT8/15/1998B2LT+SH+MP
184VÕ THÀNH ĐÔNG1997-08-03 00:00:00CLT+SH+MP
185TRẦN VĂN THÁI EM1991-01-01 00:00:00B2LT+SH+MP
186LÂM VĂN GIANG1989-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
187ĐẶNG THỊ NGÂN HÀ1990-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
188TRẦN NAM HÀ1995-11-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
189NGUYỄN HỮU HẢI1990-01-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
190PHÙ QUỐC HẢI1970-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
191VÕ THỊ NGỌC HẠNH1995-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
192QUÁCH VĨ HÀO2001-06-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
193LƯU THỊ THU HẰNG1989-11-27 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
194NGUYỄN THỊ THANH HIỀN1994-12-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
195HÀ THỊ HIỀN1984-07-13 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
196TIẾU THANH HIỀN8/22/1995CLT+SH+MP
197NGUYỄN BẠCH THANH HIẾU1992-07-25 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
198NGUYỄN ĐOÀN TRUNG HIẾU1994-01-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
199HUỲNH TRỌNG HIẾU11/30/1997CSH
200TRẦN THANH HIẾU8/30/1995B2SH
201TRẦN TRUNG HIẾU1989-11-08 00:00:00B2LT+SH+MP
202NGUYỄN XUÂN HIẾU1986-10-08 00:00:00B2LT+SH+MP
203HOÀNG THỊ HOA1993-06-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
204TRẦN THỊ HOA1976-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
205ĐẶNG THỊ HỒNG HOA1982-05-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
206PHẠM THỊ HOA9/15/1995B2LT+SH+MP
207LÂM ĐỨC HÒA1992-06-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
208NGUYỄN THỊ HÒA1985-02-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
209NGUYỄN NGỌC HÒA1979-09-06 00:00:00B2LT+SH+MP
210PHẠM THỊ THU HÒA1983-04-10 00:00:00B11LT+SH+MP
211NGUYỄN VƯƠNG THANH HOÀI2001-02-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
212ĐÀM LÊ HOÀNG1984-03-06 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
213NGUYỄN VĂN HOÀNG1989-08-10 00:00:00B2LT+SH+MP
214VÕ KHẮC CÔNG HUÂN1983-10-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
215ĐOÀN NGỌC HÙNG1984-11-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
216NGHIÊM ĐÌNH HÙNG1/28/2002B2LT+SH+MP
217HỒ THANH HÙNG1996-06-01 00:00:00CSH
218LỮ GIA HUY1997-07-15 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
219PHẠM VĂN HƯNG11/24/1991CLT+SH+MP
220NGUYỄN THỊ KIÊN1991-02-25 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
221NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU1992-05-03 00:00:00B2MP
222VÕ THANH THIÊN KIM1991-01-01 00:00:00B2LT+SH+MP
223NGUYỄN CÔNG KHANH1987-02-15 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
224ĐẶNG NGỌC KHÁNH1996-04-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
225VŨ VĂN KHÁNH1968-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
226NGUYỄN THỊ MINH KHÁNH1992-02-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
227TRẦN THÁI KHƯƠNG1992-12-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
228NGUYỄN VĂN LAN1983-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
229NGUYỄN THỊ LAN1977-06-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
230LƯƠNG TÙNG LÂM2004-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
231TRẦN THỊ BÍCH LIÊN1979-10-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
232LÊ THỊ LIÊN8/24/1996B2SH
233NGUYỄN DUY LINH1988-11-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
234PHAN THỊ NGỌC LINH1985-04-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
235VŨ TUẤN LONG1996-10-09 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
236TRẦN TẤN LỘC1991-01-01 00:00:00B2LT+SH+MP
237PHẠM VĂN LUÂN1993-03-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
238HOÀNG THỊ LUẬN1972-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
239LÊ CÔNG LƯU1983-09-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
240HOÀNG VĂN LÝ1991-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
241NGUYỄN THỤY ĐỖ MAI1982-01-23 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
242NGÔ THỊ MAI1997-02-13 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
243NGUYỄN THỊ THÙY MAI1985-02-15 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
244HUỲNH THỊ NHẬT MINH1991-05-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
245NGUYỄN DUY MINH1984-07-07 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
246LÊ VĂN MÙI1991-01-02 00:00:00CSH+MP
247PHẠM NGỌC NAM11/28/1995B2LT+SH+MP
248ĐẶNG DƯƠNG NIN1997-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
249NHỮ MAI QUỐC NINH8/15/1999CSH
250MAI THỊ THU NGA1978-05-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
251NGUYỄN THỊ THÚY NGA1981-03-18 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
252HUỲNH LÊ NHƯ NGỌC1985-01-11 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
253NGUYỄN THỊ NGỌC10/24/1979B2LT+SH+MP
254NGUYỄN KIỀU NHƯ NGỌC1988-06-07 00:00:00B2LT+SH+MP
255HỒ ĐẠI NHÂN1995-05-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
256NGUYỄN THÀNH NHÂN2000-08-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
257CAO MINH NHẬT1990-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
258HUỲNH VĂN NHẬT1997-08-08 00:00:00B2LT+SH+MP
259NGUYỄN THỊ YẾN NHI2003-04-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
260NGUYỄN THỊ YẾN NHI2/18/1998B2SH
261K NHÕNH1992-04-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
262NGUYỄN THỊ NHUNG2/16/1985B2LT+SH+MP
263NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ1984-03-06 00:00:00B2LT+SH+MP
264NGUYỄN MINH NHỰT1997-12-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
265NGUYỄN THỊ OANH1984-03-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
266TRỊNH THỊ OANH1993-03-26 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
267NGUYỄN HỒNG PHÁT4/22/1995CSH+MP
268VĂN THỊ SO PHÍT1998-06-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
269ĐỖ MINH PHONG1992-11-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
270NGUYỄN VĂN PHONG1997-08-31 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
271TRẦN HOÀI PHONG2000-03-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
272ĐỖ HOÀNG PHÚC1991-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
273TRẦN HỮU PHÚC2001-08-05 00:00:00B2LT+SH+MP
274VÕ HOÀNG PHÚC1984-08-11 00:00:00B2LT+SH+MP
275NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG1971-06-16 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
276PHẠM THỊ PHƯƠNG1985-04-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
277TRẦN NGỌC THÙY PHƯƠNG1989-12-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
278HOÀNG MINH PHƯƠNG2002-02-01 00:00:00B2LT+SH+MP
279LĂNG MINH QUANG1990-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
280LƯƠNG MINH QUANG1995-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
281VŨ MINH QUANG5/29/1992B2LT+SH+MP
282NGUYỄN LÊ QUANG7/24/1988B2SH+MP
283PHẠM HỒNG QUÂN8/26/1981CLT+SH+MP
284TRẦN NHẬT DIỄM QUỲNH1995-10-11 00:00:00B2LT+SH+MP
285NGUYỄN THANH SANG9/18/1988B2LT+SH+MP
286PHẠM THỊ KIM SEN1991-07-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
287NGUYỄN VĂN SĨ1983-06-09 00:00:00B2SH
288ĐẶNG THANH SƠN1980-01-01 00:00:00B2SH+MP
289NGUYỄN VĂN SƠN1/26/1987B2LT+SH+MP
290NGUYỄN THUỴ HẠ SƯƠNG1995-03-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
291NINH VĂN TÀI1987-10-08 00:00:00B2LT+SH+MP
292HOÀNG THỊ TÂM1987-06-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
293HỒ THỊ THẢO TÂM1988-02-05 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
294NGUYỄN THÀNH TÂM1980-10-11 00:00:00B2LT+SH+MP
295LÊ HƯỚNG TINH11/23/1997CLT+SH+MP
296NGUYỄN HỮU PHÚ TOÀN7/19/2000CSH+MP
297NGUYỄN ANH TÚ1986-05-12 00:00:00CSH
298ĐẶNG ANH TUẤN1994-05-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
299LÊ HUY TUẤN1992-05-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
300TRẦN THANH TUẤN1995-01-01 00:00:00B2LT+SH+MP
301NGUYỄN PHÚ LÊ THANH TÙNG2000-12-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
302NGUYỄN VĂN TÙNG2/14/1984CSH+MP
303PHẠM XUÂN TÙNG8/29/2000CSH+MP
304TRẦN QUANG THÁI8/28/1989CSH+MP
305HOÀNG THỊ NGỌC THANH1989-10-08 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
306BÙI TẤN THÀNH1993-04-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
307NGUYỄN THỊ THÀNH1986-11-09 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
308LƯƠNG TIẾN THÀNH1/18/1988B2LT+SH+MP
309ĐOÀN VĂN THẢO1975-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
310NGUYỄN THÀNH THẢO1972-05-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
311NGUYỄN THỊ THẢO1978-09-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
312PHẠM PHƯƠNG THẢO1999-10-16 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
313BÙI PHƯƠNG THẢO1993-09-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
314TRẦN THỊ THẢO1997-10-10 00:00:00B2LT+SH+MP
315LÊ THỊ THẮM1993-09-26 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
316NGÔ QUANG THÂN1982-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
317LÊ ĐĂNG THÊM1985-04-03 00:00:00CLT+SH+MP
318NGUYỄN THANH THIÊN1993-03-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
319BÙI TRUNG THIỆN1985-09-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
320TRẦN NGUYỄN THỊNH1997-09-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
321NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH5/20/1989B2LT+SH+MP
322PHẠM NGUYỄN MINH THÔNG2/17/1988B2LT+SH+MP
323BÙI PHI THÔNG1998-02-05 00:00:00B2MP
324LÊ QUANG THỜI1990-01-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
325NGUYỄN ĐẮC THUẬN1980-09-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
326HOÀNG THỊ THỦY1988-03-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
327PHẠM ĐỒNG NGỌC MINH THƯƠNG1997-06-02 00:00:00B2LT+SH+MP
328NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1993-08-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
329LÊ BÁ TRANG1999-06-23 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
330ĐỖ THANH HỒNG TRANG1986-03-28 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
331MAI QUỲNH TRANG1988-09-25 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
332NGUYỄN BẢO TRÂN1988-10-11 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
333NGUYỄN LÊ TRỌNG TRÍ1993-01-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
334PHẠM THANH TRIỀU2000-07-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
335VŨ TRẦN TÚ TRINH1985-03-04 00:00:00B2LT+SH+MP
336ĐÀO THỊ THANH TRÚC2003-10-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
337LƯƠNG THANH TRÚC1997-01-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
338PHẠM LÊ QUỐC TRUNG1994-08-14 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
339ĐẶNG QUANG TRUNG1985-08-09 00:00:00CSH
340BÙI VĂN TRƯỜNG1993-08-03 00:00:00B2SH
341TRẦN NHỰT TRƯỜNG5/21/1996B2LT+SH+MP
342TỪ KIỀU VÂN1979-10-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
343TRẦN ĐÌNH THÚY VI1988-05-11 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
344NGUYỄN PHAN VI6/26/1984B2LT+SH+MP
345NGUYỄN QUỐC VIỆT1977-12-04 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
346PHẠM CÔNG VINH1998-10-11 00:00:00CLT+SH+MP
347LÊ HỮU VINH1996-09-08 00:00:00B2SH
348NGUYỄN HỮU VỊNH1989-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
349NGUYỄN ĐỖ THẢO VY1998-04-18 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
350PHẠM THỊ CẨM XUÂN1988-06-28 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
351TRẦN LỆ XUÂN1991-09-18 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT