STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1BÙI TUẤN TRƯỜNG AN19/07/1995SH lại M+H+Đ
2PHÙNG THỊ HOA ANH19/05/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NGUYỄN THỊ LAN ANH1979-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4HOÀNG NGỌC ANH1992-01-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
5LÊ ĐỨC ÁNH15/04/1985SH lại H + Đ
6VÕ THƯỢNG BẢO21/03/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7NGUYỄN PHẠM THIỆN BÌNH16/10/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8LÊ HỮU TRIỆU BÌNH1995-08-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
9ĐINH PHẠM MINH CẢNH16/08/1998SH lại H + Đ
10HỒ VĂN CẦU1991-12-10 00:00:00SH lại H + Đ
11ĐẬU THỊ CÚC16/06/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12HÀ MẠNH CƯỜNG18/01/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13VŨ CAO CƯỜNG1996-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14NGUYỄN MẠNH CƯỜNG21/08/1985SH lại M+H+Đ
15LÊ VĂN CHÂU15/05/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN HẢI CHÂU28/09/1992SH lại L+M+H+Đ
17BÁ VĂN CHI1998-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18ĐINH NGUYỄN KHÁNH CHI17/01/2002SH lại M+H+Đ
19NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆN27/07/1978SH lại L+M+H+Đ
20PHẠM THỊ DIỆP1989-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21NGUYỄN THẾ DINH25/05/1999SH lại M+H+Đ
22ĐINH TIẾN DỊU22/03/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23VÕ THỊ THÙY DUNG1989-03-10 00:00:00SH lại H + Đ
24LÊ VIỆT DŨNG2003-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25PHAN ANH DŨNG1963-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26HOÀNG KHẮC DŨNG27/03/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27NGUYỄN VĂN DŨNG1988-05-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
28NGUYỄN THÀNH DUY14/06/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN THÀNH HOÀNG DUY2002-09-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
30NGUYỄN ĐẮC DUY14/02/1986SH lại L+M+H+Đ
31PHAN KIM DUYÊN16/11/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32PHAN VĂN DỰ1993-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33VŨ TÙNG DƯƠNG13/10/1997SH lại L+M+H+Đ
34PHẠM THỊ XUÂN ĐÀO26/09/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35NGUYỄN QUANG ĐẠT1996-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36NGUYỄN VĂN ĐẠT1990-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
37VŨ MINH ĐẠT1998-04-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
38NGUYỄN VĂN ĐẦY23/04/1994SH lại H + Đ
39PHẠM VĂN ĐỔNG29/11/1983SH lại H + Đ
40NGUYỄN BÁ ĐỨC1990-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41HỒ SỸ ĐỨC31/08/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42NGUYỄN HUỲNH ĐỨC1975-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43PHAN THỊ GIÀU1992-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
44PHẠM MINH GIỚI1983-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45PHẠM THỊ HỒNG HÀ21/01/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46NGUYỄN VIỆT HÀ17/10/1982SH lại L+M+H+Đ
47NGUYỄN THỊ HẠ15/08/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48VĂN HẢI1990-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
49VŨ THỊ BÍCH HẢI25/09/1997SH lại M+H+Đ
50NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1984-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGÔ XUÂN HẢO1991-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52HUỲNH THỊ THUÝ HẰNG28/03/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53NGUYỄN THỊ HẬU1996-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN1985-02-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
55TRẦN ĐỨC HIỆP23/12/1981SH lại L+M+H+Đ
56NGUYỄN MINH HIẾU25/01/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57PHẠM VĂN HIẾU18/08/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58TRẦN MINH HIẾU1999-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59MAI QUANG HIỆU25/10/1975SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60LÊ THỊ THU HÒA19/03/1976SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61BIỆN THỊ NGỌC HÒA17/05/1996SH lại L+M+H+Đ
62NGUYỄN THỊ DIỆU HÒA1978-06-07 00:00:00SH lại H + Đ
63DƯƠNG VĂN HOAN1986-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64HỒ LÊ HOÀNG21/04/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65TRƯƠNG MINH HOÀNG1982-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66VÕ MINH HOÀNG15/05/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67PHẠM TIÊN HOÀNG16/12/1995SH lại H + Đ
68NGUYỄN PHI HỒNG1969-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
69PHAN VĂN HÙNG1983-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70VÕ TIẾN HÙNG1958-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71NGUYỄN MẠNH HÙNG1978-05-01 00:00:00SH lại H + Đ
72LÊ NGỌC HÙNG1986-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
73TRẦN KIM HUY1992-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74HUỲNH KHÁNH HUY14/02/1990SH lại L+M+H+Đ
75TRẦN ANH HUY1975-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
76NGUYỄN THỊ THU HUYỀN31/07/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN20/02/1986SH lại L+M+H+Đ
78HOÀNG VĂN HƯNG27/03/1978SH lại H + Đ
79LÊ THỊ HƯƠNG16/03/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80PHẠM THỊ HƯƠNG25/07/1989SH lại L+M+H+Đ
81HÀ THỊ QUỲNH HƯƠNG25/07/1993SH lại L+M+H+Đ
82LƯƠNG MINH HƯỜNG23/12/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83CAO GIA HY13/07/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84NGUYỄN TUẤN KIỆT1965-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
85NGUYỄN CAO KỲ29/05/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86PHAN NGỌC KỲ1992-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87TRẦN HỒNG KHÁNH1978-07-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
88HỒ NGUYỄN ĐĂNG KHOA20/06/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89TRẦN MINH KHOA21/10/2002SH lại H + Đ
90LÊ MINH KHÔI2000-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91PHẠM VĂN KHUYẾN1979-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
92NGUYỄN VĂN TÙNG LÂM28/05/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93NGUYỄN SƠN LÂM23/08/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94TRƯƠNG TONG LỄ1988-02-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
95HOÀNG THỊ PHƯỢNG LIÊN1989-12-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96NGUYỄN THỊ MỸ LINH21/08/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97DƯƠNG HOÀI LINH1990-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98TRẦN VĂN LINH1980-04-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
99NGUYỄN DUY LINH23/06/1979SH lại M+H+Đ
100NGUYỄN THỊ THÙY LINH1992-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
101CHU VỊNH LĨNH21/01/1988SH lại H + Đ
102NGUYỄN THANH LONG2001-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103LÊ DUY LONG25/10/1981SH lại L+M+H+Đ
104LÊ PHI LONG25/05/1985SH lại H + Đ
105NGUYỄN CÔNG LƯƠNG24/08/1982SH lại M+H+Đ
106NGUYỄN VĂN LƯỢNG21/07/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107LÙ SẾN MÀNH1997-12-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
108TRẦN VĂN MẪN1996-05-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
109NGUYỄN QUANG MINH17/04/2000SH lại M+H+Đ
110NGUYỄN PHÚ NHẬT MINH1998-06-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
111CAO XUÂN HOÀI NAM25/04/1996SH lại L+M+H+Đ
112LÝ VĂN NAM14/10/1999SH lại L+M+H+Đ
113TRẦN THỊ NGA1991-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN17/06/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115VÕ HỒNG PHƯƠNG NGÂN1995-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116LÊ NGUYỄN HOÀNG NGÂN15/10/1992SH lại H + Đ
117NGUYỄN THỊ NGỌC15/10/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN1990-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119HỒ THANH TÂN NGUYÊN16/04/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN THANH NHÀN22/04/1986SH lại L+M+H+Đ
121NGUYỄN VĂN NHÂN28/08/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122LƯU MẪN NHI1995-07-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
123NGUYỄN HÀ YẾN NHI1995-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
124TRẦN THỊ KIM OANH16/10/1996SH lại L+M+H+Đ
125NGUYỄN NGUYÊN PHONG18/10/1981SH lại H + Đ
126NGUYỄN VĂN PHONG1993-04-02 00:00:00SH lại H + Đ
127PHẠM THẾ PHONG15/06/1985SH lại H + Đ
128LÊ HỒNG PHÚC1967-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129HỒ THỊ ANH PHƯƠNG1979-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130NGUYỄN DUY PHƯƠNG20/02/1989SH lại L+M+H+Đ
131NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG20/10/1987SH lại H + Đ
132PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG1989-02-04 00:00:00SH lại H + Đ
133ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG1975-12-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
134LÊ THỊ PHƯỢNG19/02/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135TRẦN VĂN QUAN19/07/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN DUY QUANG18/01/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137NGUYỄN THỊ QUẾ13/07/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138ĐẶNG ÁI QUỐC2001-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
139NGUYỄN THÁI QUYỀN1991-04-06 00:00:00SH lại H + Đ
140TRẦN ĐỨC QUỲNH21/07/1997SH lại L+M+H+Đ
141HOÀNG THẾ SANG1996-06-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
142TRẦN MINH SANG1993-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
143LÊ VĂN SANG19/01/1987SH lại M+H+Đ
144NGUYỄN ĐỨC SƠN21/01/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145NGUYỄN VĂN SƠN1981-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
146LÊ XUÂN SỬ1975-08-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
147NGUYỄN VĂN SỬU27/11/1985SH lại H + Đ
148LÊ ĐỨC TÀI18/06/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149TRẦN NGỌC TÂM13/06/2002SH lại L+M+H+Đ
150TRƯƠNG PHƯỚC TÂN18/01/1962SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151HUỲNH KIM TÂY20/09/1988SH lại H + Đ
152PHẠM THỊ THỦY TIÊN19/01/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153TRẦN VĂN TIỀN1992-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
154NGUYỄN THÀNH TÍN1983-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155NGUYỄN ĐĂNG TOÀN28/04/1990SH lại L+M+H+Đ
156TÔ QUANG TOÁN1971-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157BÙI THANH TUẤN21/07/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158VŨ MINH ANH TUẤN19/05/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159NGUYỄN ANH TUẤN24/01/1970SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160NGUYỄN DUY TUẤN1989-02-04 00:00:00SH lại H + Đ
161TRẦN QUỐC TUẤN1995-12-01 00:00:00SH lại H + Đ
162NGUYỄN VĂN TÙNG1989-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163NGUYỄN VĂN THÁI19/09/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164PHẠM THUẬN THÀNH19/09/1992SH lại H + Đ
165LÊ THỊ THẢO1995-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166NGÔ THỊ THẢO21/02/1975SH lại L+M+H+Đ
167HUỲNH THANH HIẾU THẢO1996-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
168TRẦN NGỌC THẮNG28/08/1997SH lại L+M+H+Đ
169TRƯƠNG MINH THIỆN25/09/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170NGÔ TRÍ THÌN21/08/1988SH lại L+M+H+Đ
171ĐỖ DUY THỊNH13/03/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172HOÀNG MINH THUẬN2002-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
173NGUYỄN THỊ THUÝ22/04/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174TRẦN THỊ BẢO THỦY26/06/1987SH lại H + Đ
175TẠ THỊ THU THỦY29/05/1983SH lại L+M+H+Đ
176NGUYỄN QUANG THUYẾN28/09/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177LÊ VĂN THUYẾT1981-12-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
178TRƯƠNG ANH THƯ1998-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
179DƯƠNG NGỌC THƯƠNG13/09/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180NGUYỄN THỊ THƯƠNG1991-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181NGUYỄN THỊ TRANG1985-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182NGUYỄN THỊ THU TRANG1989-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG15/02/1991SH lại H + Đ
184NGÔ NGỌC TRÂM1997-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185LÊ HOÀNG MINH TRỊ2003-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
186NGUYỄN QUỐC TRUNG1997-09-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
187VÕ ANH VĂN1986-05-10 00:00:00SH lại H + Đ
188NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN1989-12-12 00:00:00SH lại H + Đ
189ĐÀM THỊ VI14/05/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190NGUYỄN TRỌNG VIỆT19/10/1999SH lại M+H+Đ
191ĐỖ PHẠM AN VY13/08/1997SH lại L+M+H+Đ
192TRẦN VĂN Ý1982-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
193ĐỖ HẢI YẾN27/02/1998SH lại H + Đ
194BẾ THỊ NGỌC AN19/06/1982SH lại L+M+H+Đ
195BÙI TUẤN ANH15/08/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196NGUYỄN THỊ LAN ANH27/02/1999SH lại H + Đ
197VÕ HÀ HỒNG ANH17/11/1991SH lại M+H+Đ
198TRẦN THANH BẢO18/04/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199NGUYỄN QUỐC BẢO1996-03-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
200SỲ LỶ BẨU20/11/1987SH lại M+H+Đ
201VƯƠNG VƯƠNG CẢNH28/02/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202CHU VĂN CẢNH1990-07-12 00:00:00SH lại H + Đ
203ĐẠI MỘNG CẦM1999-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204TRẦN DUY CẦN1988-06-03 00:00:00SH lại H + Đ
205HỒ VĂN CÔNG1999-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206PHAN CHÍ CÔNG17/11/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207MAI VĂN CÔNG1994-04-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
208HUỲNH VĂN CÔNG1975-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
209LÊ HỒNG CƯỜNG1993-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210VÕ VĂN CƯỜNG1984-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211NGUYỄN QUỐC CƯỜNG15/06/1983SH lại L+M+H+Đ
212PHAN PHI CƯỜNG1997-08-01 00:00:00SH lại H + Đ
213PHẠM THỊ NGỌC CHÂU1999-01-01 00:00:00SH lại Đ
214NGUYỄN VĂN CHINH1981-12-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
215NGUYỄN THẾ DANH2000-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216LÊ MINH DŨNG29/10/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217VŨ ĐỨC DŨNG2000-12-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
218CAO LƯƠNG DUY1987-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219ĐẶNG KHÁNH DUY18/10/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220ĐINH HOÀNG KHÁNH DUY1987-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221NGUYỄN HỒNG DUYÊN17/08/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222NGUYỄN THẾ DUYỆT29/09/2000SH lại H + Đ
223TẠ XUÂN DƯƠNG1987-04-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
224NGUYỄN HỮU ĐẮC24/08/1991SH lại L+M+H+Đ
225NGUYỄN VĂN ĐĂNG30/03/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN VĂN ĐỒNG18/08/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227PHAN VIẾT ĐỨC1990-03-01 00:00:00SH lại H + Đ
228TRƯƠNG HOÀI ĐỨC1998-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
229HUỲNH NGỌC ĐỨC24/02/1975SH lại M+H+Đ
230LÊ NGUYỄN MINH ĐỨC27/08/2002SH lại M+H+Đ
231LÊ HUỲNH ĐỨC18/04/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN VĂN GIANG1982-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGUYỄN SỸ HÀ20/05/1979SH lại H + Đ
234PHÙNG VĂN HAI19/01/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235TRỊNH NGỌC THIỆN HẢI16/02/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236TIỀN THÚY HẰNG17/02/1981SH lại H + Đ
237NGUYỄN THANH HÂN24/05/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238PHAN THỊ THU HIỀN1991-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239BÙI NGỌC HIỀN25/04/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240LÊ THỊ KIM HIỀN25/06/1982SH lại H + Đ
241NGUYỄN MINH HIỀN1972-01-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
242PHẠM MINH HIẾU2000-10-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
243VY TRUNG HIẾU1998-08-03 00:00:00SH lại H + Đ
244PHẠM VĂN HIẾU1985-10-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
245HUỲNH NỮ BẢO HOÀ28/09/1988SH lại M+H+Đ
246NGUYỄN XUÂN HỌC1986-10-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
247LƯU ĐỨC HUY1995-02-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
248LÊ CÔNG HUYNH1998-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249PHAN ĐÌNH HUYNH28/02/1997SH lại L+M+H+Đ
250TRẦN XUÂN HƯƠNG1969-05-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
251TRẦN THỊ KIM HƯỞNG13/11/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252CAO LÊ HƯỚNG1998-12-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
253NGUYỄN XUÂN KẾ17/04/1986SH lại L+M+H+Đ
254NGÔ VĂN KIỂM26/06/1979SH lại H + Đ
255HÀ THỊ XUÂN KIỀU29/07/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256NGUYỄN VĂN KHÁNH16/12/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257NGUYỄN ĐĂNG KHOA1996-07-06 00:00:00SH lại H + Đ
258ĐINH VĂN KHUÊ25/10/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259NGUYỄN VĂN KHƯƠNG1967-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260NGUYỄN THANH LÂM1990-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261TRƯƠNG QUANG LÂM1971-05-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
262TRẦN THỊ MỘNG LÂN1991-10-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
263SỲ NHỘC LÌN1988-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
264TRẦN QUANG LINH20/12/2000SH lại H + Đ
265HỒ ĐẮC NHẬT LINH31/01/1997SH lại M+H+Đ
266NGUYỄN NGỌC LAM LINH22/10/1993SH lại L+M+H+Đ
267TRƯƠNG QUANG LỌC15/08/1997SH lại H + Đ
268NGUYỄN BẢO LỘC1983-07-12 00:00:00SH lại H + Đ
269MAI ĐÌNH LỢI20/09/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270HOÀNG THỊ LUẬN1972-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271LÂM VĂN LŨY1976-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272NGUYỄN LỰU15/12/2000SH lại M+H+Đ
273NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274TRẦN QUỐC MẢI1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275NGUYỄN VĂN MINH14/03/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276MẠC Y MÌNH1969-08-07 00:00:00SH lại H + Đ
277TRẦN THỊ QUỲNH MY1988-12-04 00:00:00SH lại H + Đ
278NGUYỄN THỊ TRÀ MY26/09/1983SH lại H + Đ
279NGUYỄN HOÀNG NAM13/01/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280PHẠM HỒNG NAM30/10/1992SH lại H + Đ
281ĐẶNG THANH NGA23/09/1985SH lại M+H+Đ
282VÕ THỊ NGA27/07/1999SH lại M+H+Đ
283PHAN ÁNH NGUYỆT29/11/1997SH lại L+M+H+Đ
284NGUYỄN THANH NHÃ15/01/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285TRƯƠNG THỊ NHÀN15/08/1979SH lại L+M+H+Đ
286NGUYỄN THÀNH NHÂN26/08/2000SH lại L+M+H+Đ
287PHAN DUY NHÂN1998-03-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
288LÊ TRỌNG NHẪN14/03/1979SH lại M+H+Đ
289LÊ THỊ QUỲNH NHƯ26/07/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290NGUYỄN MINH NHỰT16/09/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291LẠI THỊ OANH1985-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292TRƯƠNG THÀNH ON1964-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293CHỀNH SỀNH ỐN20/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294TRƯƠNG TẤN PHÁT17/02/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295VŨ VĂN PHI1973-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
296NGUYỄN TUẤN PHONG1992-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297VÒNG SAY PHÓNG24/08/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298VŨ NGỌC PHÚ1981-08-07 00:00:00SH lại H + Đ
299TRẦN TRỌNG PHÚ19/05/1982SH lại M+H+Đ
300LÊ HỮU PHÚC19/02/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301NGUYỄN DUY DŨNG PHÚC1991-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302CHỀNH THANH PHƯƠNG1998-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303THÁI VŨ PHƯƠNG27/08/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304NGUYỄN VĂN PHƯƠNG25/09/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG1990-04-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
306VŨ THÀNH PHƯƠNG21/09/1994SH lại H + Đ
307NGUYỄN DUY QUANG18/02/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308TRẦN VĂN QUANG1982-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309NGUYỄN XUÂN QUANG1983-05-11 00:00:00SH lại H + Đ
310LÊ HOÀNG QUÂN1999-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311NGUYỄN VĂN QUÂN1992-10-07 00:00:00SH lại H + Đ
312PHAN THỊ NHƯ QUỲNH22/12/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313PHẠM NGỌC SANG17/08/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314TÔ GIA SANG17/11/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315NGUYỄN VĂN SANG30/01/1990SH lại L+M+H+Đ
316MAI XUÂN SÁNG1986-07-05 00:00:00SH lại H + Đ
317NGUYỄN THỊ SOI30/05/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318TRẦN BÍCH SƠN13/12/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319VŨ TRƯỜNG SƠN22/02/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320HUỲNH THỊ TUYẾT SƯƠNG14/11/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321LÃ VĂN TÀI29/04/1986SH lại M+H+Đ
322DƯƠNG VĂN PHƯỚC TÀI20/05/1990SH lại L+M+H+Đ
323NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM22/02/1988SH lại L+M+H+Đ
324NGUYỄN VĂN TÂN25/04/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325TRẦN MINH TÂN16/12/1996SH lại H + Đ
326NGUYỄN THỦY TIÊN2001-05-11 00:00:00SH lại H + Đ
327NGUYỄN VĂN TIÊN22/12/1995SH lại H + Đ
328ĐẶNG VĂN TIẾN1993-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329TRẦN TUẤN TIỆP1987-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330TRƯƠNG MINH TOÀN1987-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
331LƯƠNG HÒA TÚ1994-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332NGUYỄN THỊ CẨM TÚ16/08/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333LÊ MINH TÚ22/03/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334HỨA THỊ NGỌC TÚ24/11/1980SH lại L+M+H+Đ
335ĐINH VĂN TÚ1976-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
336VŨ MINH TUÂN1990-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337NGUYỄN VĂN TUẤN1977-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338NGUYỄN TRẦN ANH TUẤN1987-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339TRẦN VĂN TUẤN1989-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340ĐINH HOÀNG TUẤN15/10/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341TRẦN VĂN TUẤN1995-04-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
342NGUYỄN PHÚ LÊ THANH TÙNG2000-02-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
343ĐỖ XUÂN TÙNG26/09/1985SH lại M+H+Đ
344TRỊNH THANH TUYỀN14/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345PHAN CÔNG THANH1976-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346NGUYỄN TẤN THANH27/08/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347VÕ VĂN THANH19/09/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348SƠN MINH THÀNH28/07/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349LÝ QUYÊN THÀNH28/11/1990SH lại L+M+H+Đ
350TRẦN THỊ THANH THẢO31/12/2003SH lại H + Đ
351PHAN THỊ HỒNG THẮM16/02/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352BÙI TÚ THẮNG28/02/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353NGUYỄN ĐĂNG THẮNG18/06/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354NGUYỄN VĂN THẾ22/06/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355NGUYỄN HUY HOÀNG THIÊN25/02/1973SH lại H + Đ
356NGUYỄN VIỆT THIỆN21/04/2000SH lại L+M+H+Đ
357NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH29/07/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358LÊ MINH THÔNG1998-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
359ĐỒNG SĨ THÔNG2000-04-05 00:00:00SH lại H + Đ
360MAI ĐÌNH THỐNG27/07/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361LÊ THỊ HỒNG THƠI1990-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362LÊ THỊ THƠM18/10/1986SH lại H + Đ
363VÕ THỊ THU22/05/1996SH lại L+M+H+Đ
364PHẠM VĂN THUẬN28/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN ĐỨC THUẬN13/05/1995SH lại L+M+H+Đ
366NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY17/11/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367PHẠM VĂN THƯƠNG27/09/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368HUỲNH THỊ KIM THƯƠNG27/07/2001SH lại L+M+H+Đ
369PHẠM Đ. NG. MINH THƯƠNG1997-06-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
370NGUYỄN VŨ HUYỀN TRANG13/05/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371HÀ HỮU TRỌNG22/04/1997SH lại L+M+H+Đ
372HUỲNH THANH TRUNG1986-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
373NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG28/06/1989SH lại L+M+H+Đ
374TRẦN THỊ THÚY VI1999-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
375ĐOÀN ĐỨC VIỆT1989-05-04 00:00:00SH lại H + Đ
376NGUYỄN TUẤN VINH13/12/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377CHẮNG CHÂN VINH26/06/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378PHẠM CÔNG VINH1998-10-11 00:00:00SH lại H + Đ
379VŨ VĂN VỊNH26/09/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380TẠ THỊ I VON1992-09-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
381TRẦN HOÀNG VỦ23/11/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382HOÀNG MINH VŨ20/05/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383NGUYỄN QUỐC VƯƠNG13/11/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384LÊ NGUYỄN TRÚC VY25/01/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385NGUYỄN VĂN XUYÊN1995-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
386TRẦN THỊ KIM XUYẾN1986-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387SÚ THẾ XƯƠNG1997-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388NGUYỄN THANH Ý20/12/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389TRIỆU QUỐC Ý1999-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390LÊ THỊ NGỌC YẾN1997-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391NGUYỄN PHƯƠNG HẢI YẾN2000-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)