STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN SƠN AN2002-07-26 00:00:0075202011962SH lần đầu
2DƯƠNG QUẾ ANH1994-12-20 00:00:00272588782SH lần đầu
3NGUYỄN THỊ TÚ ANH1989-12-02 00:00:0079189004068SH lần đầu
4PHAN THỊ LAN ANH2000-12-08 00:00:0075300006311SH lần đầu
5PHAN THỊ VÂN ANH1988-08-16 00:00:0040188036869SH lần đầu
6NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH1987-09-02 00:00:0023995221SH lần đầu
7ĐỖ LƯỞNG ANH1990-01-01 00:00:00381675755SH lần đầu
8ĐẶNG TUẤN ANH2002-06-27 00:00:00272918703SH lần đầu
9NGUYỄN TUẤN ANH1990-05-08 00:00:00197218943SH lần đầu
10NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH1989-09-26 00:00:00271892257SH lại LT + H + Đ
11BÙI HỒNG ÂN1988-11-27 00:00:00271989642SH lần đầu
12VÕ TRỌNG BAN1982-04-27 00:00:00272872893SH lại LT + H + Đ
13NGUYỄN TRỌNG BẢO1983-10-20 00:00:00194408028SH lần đầu
14PHẠM XUÂN BỀN1978-09-24 00:00:00250417195SH lần đầu
15TRẦN HẢI CÁT1986-04-20 00:00:00240785935SH lần đầu
16LÊ VĂN CƯỜNG1997-05-03 00:00:00212719494SH lần đầu
17TRẦN QUỐC CƯỜNG1987-04-10 00:00:00271725708SH lại LT + H + Đ
18PHẠM VĂN CƯỜNG1991-01-01 00:00:00341521753SH lại LT + H + Đ
19PHẠM ĐÌNH CƯỜNG1991-06-20 00:00:0038091011768SH lại LT + H + Đ
20NGUYỄN THỊ TÔ CHÂU1984-02-20 00:00:0072184003330SH lại H + Đ
21PHẠM NGỌC CHI1991-09-14 00:00:00272337214SH lại H + Đ
22NGUYỄN ĐÌNH CHINH1988-08-09 00:00:00212736579SH lần đầu
23LÊ ĐĂNG CHUNG1984-01-10 00:00:00261194648SH lại H + Đ
24NGUYỄN THỌ CHUNG1992-12-15 00:00:0079092008130SH lại LT + H + Đ
25PHAN ĐÌNH CHƯƠNG2001-10-01 00:00:0072201006385SH lại H + Đ
26LÊ THÀNH DANH2001-11-18 00:00:00215557094SH lần đầu
27NGUYỄN CÔNG DANH1993-07-10 00:00:00281040585SH lại LT + H + Đ
28TRỊNH NGUYỄN TIẾN DŨNG2000-06-23 00:00:00272704097SH lại LT + H + Đ
29NGUYỄN TIẾN DŨNG1983-04-01 00:00:00271459641SH lại LT + H + Đ
30TRẦN VĂN DŨNG1981-06-10 00:00:00272920663SH lại LT + H + Đ
31LÊ ĐỨC DŨNG1987-04-11 00:00:00194308257SH lại H + Đ
32LÊ CÔNG DUY1988-04-06 00:00:00211892930SH lần đầu
33NGUYỄN ANH DUY2001-02-16 00:00:00381928509SH lại LT + H + Đ
34NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN1990-04-25 00:00:00272061070SH lại LT + H + Đ
35NGÔ MINH DƯƠNG1996-02-05 00:00:00285415987SH lần đầu
36LÊ THÁI DƯƠNG1995-12-16 00:00:00272444938SH lại H + Đ
37VŨ VĂN DƯỠNG1987-08-28 00:00:00271808983SH lần đầu
38TRƯƠNG THỊ HỮU ĐẠI1992-06-18 00:00:00197321912SH lần đầu
39LÊ VĂN ĐẠI1985-11-30 00:00:00194379231SH lại LT + H + Đ
40NGUYỄN THỊ ĐÀO1985-01-18 00:00:00271633655SH lại H + Đ
41NGUYỄN VĂN ĐẠO1986-10-31 00:00:00272871049SH lại LT + H + Đ
42HUỲNH HỮU ĐẠT1975-07-28 00:00:00366424003SH lần đầu
43TRẦN TẤN ĐẠT1991-06-18 00:00:00321404061SH lại H + Đ
44LÊ VĂN ĐOÀN1971-07-02 00:00:00271736597SH lần đầu
45NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG ĐÔNG1995-09-13 00:00:00272483929SH lần đầu
46HỒ ĐĂNG ĐÔNG1983-09-30 00:00:00276029129SH lại LT + H + Đ
47LY XUÂN ĐỒNG1983-10-10 00:00:0073238749SH lại LT + H + Đ
48PHẠM VĂN ĐỔNG1983-11-29 00:00:00186241501SH lần đầu
49LÊ THANH ĐỨC1991-10-02 00:00:00272116525SH lần đầu
50TRẦN VĂN ĐỨC1963-02-12 00:00:00271647976SH lại LT + H + Đ
51TRẦN ANH ĐỨC1999-07-03 00:00:00285712303SH lại H + Đ
52PHẠM MINH ĐỨC1981-11-03 00:00:00271527122SH lại H + Đ
53ĐỖ LƯỠNG EM1993-01-01 00:00:00381675756SH lần đầu
54TRẦN TÚ GIANG1994-11-22 00:00:00205865947SH lần đầu
55TRƯƠNG THỊ NHẤT GIANG1979-03-12 00:00:00271358905SH lại LT + H + Đ
56NGỌ VĂN GIANG1980-04-18 00:00:00271771362SH lại LT + H + Đ
57KHỔNG THỊ HÀ1998-04-22 00:00:00245372316SH lại LT + H + Đ
58ĐÀO THỊ THU HẢI1983-10-25 00:00:00272780169SH lần đầu
59NGUYỄN THANH HẢI1971-05-19 00:00:00183061523SH lại LT + H + Đ
60NGÔ VĂN HẠNH1977-01-01 00:00:00260961984SH lần đầu
61NGUYỄN XUÂN HẠNH1975-12-12 00:00:00182525802SH lần đầu
62NGUYỄN VĂN HÀO1984-07-20 00:00:00183761208SH lại H + Đ
63HOÀNG VŨ THANH HẬN1985-02-12 00:00:00271703469SH lại LT + H + Đ
64CAO TRUNG HẬU1980-06-18 00:00:0023335257SH lần đầu
65NGUYỄN THỊ HẬU1982-06-02 00:00:0075182002376SH lần đầu
66PHAN HỮU HIỀN1997-02-23 00:00:00341822562SH lại LT + H + Đ
67VĂN THIÊN HIẾU1991-07-26 00:00:0045091009471SH lần đầu
68VŨ QUỐC HIỆU1984-06-28 00:00:00272468104SH lại LT + H + Đ
69DENG NGỌC HOA1990-11-21 00:00:0075190013875SH lần đầu
70MAI THANH HOÀI1989-03-21 00:00:0077089000798SH lại LT + H + Đ
71TRẦN VĂN HOÀNG1993-12-06 00:00:00272431819SH lần đầu
72NGUYỄN VIỆT HOÀNG1977-09-09 00:00:00201638976SH lần đầu
73NGUYỄN HOÀNG1978-11-25 00:00:00271353945SH lại LT + H + Đ
74LÊ THỊ BÍCH HOANH1978-05-15 00:00:00271316157SH lần đầu
75TRƯƠNG THỊ HỒNG1986-10-02 00:00:00271695481SH lại LT + H + Đ
76NGUYỄN THỊ THU HỒNG1980-05-19 00:00:00271375340SH lại H + Đ
77NGUYỄN VIẾT HÙNG1987-02-14 00:00:00272799521SH lại H + Đ
78HÀ QUỐC HUY1996-04-20 00:00:0052096010452SH lần đầu
79LÊ THỊ NGỌC HUYỀN1986-11-25 00:00:0068186004533SH lần đầu
80TRẦN NGỌC HUYỀN1993-09-17 00:00:00272388923SH lần đầu
81BÙI ĐẠI HUYNH1992-10-07 00:00:00272153783SH lại LT + H + Đ
82NGUYỄN QUỐC HƯNG1995-02-10 00:00:00272393811SH lại LT + H + Đ
83ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG1995-08-28 00:00:00272389577SH lần đầu
84DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG1974-11-04 00:00:0079174009969SH lần đầu
85NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG1996-01-22 00:00:00272561288SH lần đầu
86PHẠM HÀ MY HƯƠNG2000-03-18 00:00:00272728435SH lần đầu
87VŨ CÔNG KIÊN1984-09-10 00:00:0022084005746SH lần đầu
88NGÔ TRUNG KIÊN1997-09-09 00:00:0075097004286SH lần đầu
89KÓNG NGỌC KÍN1994-04-30 00:00:0077194007172SH lần đầu
90TRẦN BẢO KHA1993-01-09 00:00:00272266302SH lại LT + H + Đ
91PHẠM TUẤN KHẢI2000-05-22 00:00:0077200001824SH lần đầu
92VŨ VĂN KHỔNG1995-04-13 00:00:00145599768SH lại LT + H + Đ
93VÒNG TUYẾT LAN1995-02-13 00:00:00272308912SH lần đầu
94HÁN TẤN ĐÌNH LIÊM1995-07-08 00:00:00264455255SH lần đầu
95CHÂU VĂN LIÊU1981-05-17 00:00:00206102153SH lần đầu
96NGUYỄN VĂN LINH1992-01-01 00:00:0070092001300SH lần đầu
97PHẠM THÙY LINH1982-07-10 00:00:0017182001408SH lần đầu
98ĐÀO HOÀNG LINH2001-11-06 00:00:0075201001386SH lần đầu
99NGUYỄN THỊ THÚY LINH1981-05-25 00:00:0042181000481SH lại LT + H + Đ
100ĐẶNG NGỌC LINH1975-08-29 00:00:0075175000755SH lại LT + H + Đ
101NGUYỄN THỊ TỐ LINH1981-05-17 00:00:0036181009808SH lại LT + H + Đ
102TRẦN VĂN LONG1987-10-10 00:00:0044087002565SH lại LT + H + Đ
103PHÙ TƯỜNG MINH LONG1987-03-06 00:00:00271841118SH lại LT + H + Đ
104NGUYỄN TẤN LỘC1983-01-01 00:00:00334142860SH lại LT + H + Đ
105NGUYỄN THÀNH LUÂN1994-01-05 00:00:00272307902SH lần đầu
106VÕ THANH LUYỆN1997-03-09 00:00:00197365267SH lại LT + H + Đ
107TRẦN CÔNG LÝ1994-02-18 00:00:00272346857SH lại H + Đ
108LÊ QUỐC MẠNH1989-08-24 00:00:00186812183SH lại LT + H + Đ
109TRƯƠNG VĂN MẠNH1982-10-14 00:00:0037082003211SH lại LT + H + Đ
110LÊ THỊ MẪN1986-08-16 00:00:00197162688SH lại H + Đ
111LÂM DUY CHÍ MỸ1995-11-20 00:00:00272407360SH lại LT + H + Đ
112NGUYỄN TRỌNG NGHĨA2003-10-24 00:00:0019203000557SH lần đầu
113NGUYỄN XUÂN NGHĨA2000-12-01 00:00:00342032065SH lại LT + H + Đ
114NGUYỄN VĂN NGỌC1995-12-02 00:00:00205814093SH lần đầu
115NGUYỄN TRƯƠNG KIM NGỌC1989-03-23 00:00:0079189019127SH lần đầu
116SÚ BẢO NGUYỆT1995-08-17 00:00:0075195015479SH lần đầu
117NGUYỄN THỊ THANH NHÀN1991-02-14 00:00:00221253354SH lần đầu
118NGUYỄN KIM NHÂN1974-05-01 00:00:00183839183SH lần đầu
119CHÂU VĨNH NHÂN1999-05-17 00:00:00272671615SH lần đầu
120TRẦN NAM NHÂN1993-02-14 00:00:00285263949SH lại LT + H + Đ
121NGUYỄN THỊ KIM OANH1989-10-20 00:00:00271892619SH lần đầu
122TRẦN HỮU PHÁT1991-05-22 00:00:0024597800SH lần đầu
123TRẦN PHONG1998-11-19 00:00:0066098004214SH lần đầu
124PHẠM THANH PHONG1982-07-23 00:00:0025951848SH lại LT + H + Đ
125PHẠM THẾ PHONG1985-06-15 00:00:00271652597SH lại LT + H + Đ
126TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG1994-03-16 00:00:00250968721SH lần đầu
127PHAN THỊ MINH PHƯƠNG1981-02-15 00:00:00271400675SH lại LT + H + Đ
128PHẠM ĐỨC QUÂN1991-09-17 00:00:00276068004SH lại LT + H + Đ
129VÕ PHÚ QUÍ1985-01-01 00:00:00311910301SH lần đầu
130ĐINH VĂN QUỐC1990-08-01 00:00:00271988357SH lần đầu
131NGUYỄN VĂN QUÝ2001-01-17 00:00:00352590610SH lại LT + H + Đ
132CHẠC CHUNG QUYỀN2001-01-15 00:00:00272756494SH lần đầu
133NGUYỄN MINH RIN1994-02-18 00:00:00205779332SH lần đầu
134LỶ CỂNH SÁNH1985-03-20 00:00:00271639408SH lần đầu
135HOÀNG VĂN SINH1987-06-12 00:00:00183598779SH lần đầu
136NGUYỄN KHẮC SINH1991-09-27 00:00:00221295678SH lại LT + H + Đ
137LÊ THANH SƠN1995-04-10 00:00:0038095027173SH lần đầu
138NGUYỄN QUỐC HOÀNG SƠN1989-01-28 00:00:0024204796SH lần đầu
139HOÀNG NGỌC SỰ2002-02-09 00:00:00231430725SH lần đầu
140LÊ TRẦN THANH TÂM1992-09-19 00:00:00225520785SH lần đầu
141LÊ XUÂN TẤN1985-09-11 00:00:00352182576SH lần đầu
142PHAN THỦY TIÊN1985-10-05 00:00:00271618413SH lại LT + H + Đ
143NGUYỄN CAO THỦY TIÊN1995-10-21 00:00:00272393691SH lại H + Đ
144NGUYỄN TÂN TIẾN1989-06-25 00:00:00186642088SH lần đầu
145BÙI ĐỖ TRUNG TÍN1995-10-12 00:00:0051095000383SH lần đầu
146DZẾCH CẢNH TOÀN1971-07-23 00:00:00270880751SH lần đầu
147NGUYỄN THỊ HOÀN TOÀN1982-03-08 00:00:00271427293SH lại H + Đ
148NGUYỄN QUỐC TOẢN1993-09-09 00:00:00261355779SH lại LT + H + Đ
149LƯƠNG MẠNH TUẤN1994-12-06 00:00:00272419714SH lại LT + H + Đ
150NGUYỄN VĂN TUẤN1988-06-10 00:00:00194285195SH lại LT + H + Đ
151NGUYỄN HOÀNG TÙNG1991-12-22 00:00:00272037115SH lần đầu
152NGUYỄN THANH TÙNG1987-01-01 00:00:00341354249SH lần đầu
153NGUYỄN KIM TUYỀN2000-03-16 00:00:00272717850SH lại LT + H + Đ
154NGUYỄN THỊ MỸ TUYỀN1994-06-10 00:00:00221372687SH lại LT + H + Đ
155HOÀNG VĂN TƯƠI1991-10-10 00:00:00285419449SH lại H + Đ
156NGUYỄN SƠN THẠCH1989-04-03 00:00:0058089005228SH lần đầu
157VŨ THANH THANH1977-05-15 00:00:00271468154SH lại H + Đ
158HUỲNH THANH1983-07-09 00:00:00272683412SH lại H + Đ
159LƯƠNG NGUYỄN THU THẢO1985-08-30 00:00:00271668676SH lần đầu
160LƯU THỊ THẢO10/25/1987276006381SH lại H + Đ
161ĐẶNG QUỐC THỂ1978-02-09 00:00:00272963912SH lần đầu
162NGUYỄN ĐỨC THI1986-03-06 00:00:00271679249SH lần đầu
163TRẦN VĂN THỊNH1999-03-17 00:00:00285613578SH lần đầu
164NGUYỄN HỮU THỐNG1989-07-06 00:00:0044089003581SH lại LT + H + Đ
165PHAN THỊ THƠM1991-03-20 00:00:00272212589SH lần đầu
166NGUYỄN THỊ THU1988-05-15 00:00:0049188000379SH lần đầu
167PHẠM THỊ BÍCH THU1987-05-17 00:00:00168245617SH lại LT + H + Đ
168HÀ HỮU THUẦN1960-11-25 00:00:0073099489SH lần đầu
169TRẦN TRÍ THỨC1994-01-23 00:00:00371650911SH lần đầu
170NGUYỄN PHẠM BÍCH VÂN THY1980-01-08 00:00:0079180008372SH lại LT + H + Đ
171BÙI LÊ THỦY TRÀ1985-04-15 00:00:0066185000363SH lần đầu
172ĐÀO LÊ THÙY TRANG1997-01-09 00:00:0075197016543SH lần đầu
173NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1988-11-02 00:00:00271972763SH lần đầu
174ĐẶNG TRỌNG TRÍ1979-07-26 00:00:00211682457SH lại LT + H + Đ
175NGUYỄN CÔNG TRÍ2002-05-17 00:00:0079202001502SH lại H + Đ
176NGUYỄN HÒA TRỊ1980-02-27 00:00:00271356363SH lại LT + H + Đ
177NGUYỄN VĂN TRIỂN1989-02-08 00:00:0066089001196SH lần đầu
178TRẦN CHÂU TRINH1994-10-25 00:00:00381697316SH lần đầu
179NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH1993-04-26 00:00:00272426529SH lại LT + H + Đ
180NGUYỄN THÀNH TRUNG1994-08-05 00:00:00272444779SH lần đầu
181HOÀNG VĂN ƯỚC1989-08-07 00:00:00186737096SH lại LT + H + Đ
182TRẦN PHẠM PHÚ VĂN1996-11-10 00:00:0075096001003SH lần đầu
183NGUYỄN THỊ VÂN1999-12-10 00:00:00184303934SH lại LT + H + Đ
184ĐỖ PHẠM UYÊN VÂN1988-02-22 00:00:0079188018405SH lại LT + H + Đ
185TRƯƠNG TRIỆU VĨ2001-07-27 00:00:00371972332SH lần đầu
186TRƯƠNG VĂN VỊ2002-06-15 00:00:0073548795SH lại LT + H + Đ
187LÊ HỮU VINH1987-09-09 00:00:00272704613SH lần đầu
188NGUYỄN QUỐC VĨNH1980-05-24 00:00:00191431612SH lại H + Đ
189TRẦN HUY VŨ1983-11-30 00:00:0079083016163SH lần đầu
190NGUYỄN ANH VŨ1986-03-08 00:00:00272891523SH lại LT + H + Đ
191HUỲNH TẤN VŨ1992-06-03 00:00:00272215370SH lại LT + H + Đ
192NGUYỄN HOÀNG VŨ1975-09-14 00:00:00271161652SH lại H + Đ
193PHẠM NGUYỄN LONG VY1991-02-05 00:00:0075191002437SH lần đầu
194VĂN NGỌC NHƯ Ý1989-08-19 00:00:00271828227SH lần đầu
195NGUYỄN THỊ BÌNH YÊN1995-10-11 00:00:0077195001639SH lần đầu
196NGUYỄN THỊ THÙY AN1978-12-13 00:00:0079178024384SH lần đầu
197NGUYỄN TƯỜNG AN2001-02-28 00:00:0077301005084SH lần đầu
198LÊ HUYỀN ANH1985-09-18 00:00:0024887980SH lần đầu
199NGUYỄN THỊ HỒNG ANH1979-03-07 00:00:001179047824SH lần đầu
200TRƯƠNG THỊ MỸ ANH1994-10-20 00:00:00271590160SH lại LT + H + Đ
201CAO XUÂN ÁNH1992-11-12 00:00:00187220502SH lại H + Đ
202TRẦN CÔNG BÌNH1979-12-10 00:00:00271288168SH lần đầu
203NGUYỄN VĂN BÌNH1995-09-20 00:00:00164563797SH lại LT + H + Đ
204VÕ VĂN CÔNG1990-06-15 00:00:0034090001617SH lần đầu
205ĐOÀN THẠCH CƯỜNG1985-10-22 00:00:00271656528SH lần đầu
206NGÀN PHÂN CƯỜNG1988-11-11 00:00:00272478254SH lần đầu
207NGUYỄN VIỆT CƯỜNG1995-11-11 00:00:0052095003433SH lần đầu
208HUỲNH THỊ CẨM CHÂU1978-06-23 00:00:00271293308SH lại H + Đ
209NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG CHI1986-03-25 00:00:0075186009384SH lần đầu
210NGUYỄN MINH CHIÊU1965-02-05 00:00:00270694482SH lại LT + H + Đ
211TRẦN TRUNG CHÍN1982-07-10 00:00:00281293022SH lại H + Đ
212PHẠM CÔNG DANH1999-06-13 00:00:00261456763SH lại H + Đ
213HUỲNH THỊ DỊU1988-09-05 00:00:00271804421SH lại H + Đ
214NGUYỄN NGỌC DUNG1977-03-10 00:00:0045077000945SH lần đầu
215NGUYỄN NGỌC DŨNG1992-06-09 00:00:00186925174SH lại LT + H + Đ
216LÝ BẢO DUY2002-11-25 00:00:00272882694SH lần đầu
217NGUYỄN MINH DUYỆT2002-01-02 00:00:00371953105SH lần đầu
218NGUYỄN HỒNG DƯƠNG1997-03-08 00:00:00272565812SH lần đầu
219TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG1980-11-22 00:00:00271400804SH lại H + Đ
220LÊ VĂN DƯƠNG1993-04-10 00:00:00184063935SH lại LT + H + Đ
221NGUYỄN THẾ ĐÀI1984-08-08 00:00:0038084006211SH lại H + Đ
222LÊ ANH ĐÀO1995-11-17 00:00:0096195000094SH lần đầu
223NGUYỄN TIẾN ĐẠT1995-08-04 00:00:0075095004172SH lần đầu
224ĐẶNG ANH ĐĂNG1974-09-16 00:00:0079074003340SH lại H + Đ
225HOÀNG CÔNG ĐOÀN1983-03-20 00:00:0037083003552SH lại H + Đ
226NGUYỄN THẾ ĐỒNG1983-04-06 00:00:0038083010005SH lại H + Đ
227HOÀNG VĂN ĐỨC1972-03-17 00:00:0037072008380SH lần đầu
228BÙI MINH ĐỨC1997-08-03 00:00:0070097000039SH lần đầu
229LÊ MINH ĐỨC2000-07-17 00:00:00272921503SH lại LT + H + Đ
230NGUYỄN THỊ THU GIANG1985-04-12 00:00:00271639782SH lại H + Đ
231TRẦN THỊ HÀ GIANG1994-11-02 00:00:00241424654SH lại H + Đ
232LƯỜNG THỊ THU HÀ1991-08-20 00:00:00272259063SH lại H + Đ
233BÙI THÁI HẢI1991-07-03 00:00:00272120621SH lần đầu
234VÕ THANH HẢI1994-01-28 00:00:00272320707SH lại H + Đ
235TRẦN THANH HẢI1984-11-10 00:00:0044084002428SH lại H + Đ
236NGUYỄN PHI HẠNH1992-07-03 00:00:00272361954SH lần đầu
237PHẠM NGUYỄN NGỌC HÀO1996-01-01 00:00:00272648965SH lần đầu
238LÊ THỊ NGUYỆT HẰNG2001-07-08 00:00:0075301019163SH lần đầu
239PHẠM THỊ NGỌC HẰNG1991-02-18 00:00:0075191020284SH lần đầu
240TRẦN THỊ THU HẰNG1985-04-14 00:00:0075185006862SH lần đầu
241NGUYỄN TRÍ HẬN1999-12-23 00:00:00272652289SH lần đầu
242NGUYỄN THỊ THANH HẬU1987-05-25 00:00:00225317201SH lại H + Đ
243NGUYỄN HẬU1978-10-16 00:00:00271259431SH lại LT + H + Đ
244TRẦN MINH HẬU1982-04-27 00:00:0037082000300SH lại LT + H + Đ
245TRẦN THỊ THU HIỀN1989-05-03 00:00:00272066670SH lần đầu
246LƯU VĂN HIỆP1970-11-22 00:00:00270996141SH lần đầu
247NGUYỄN ĐÌNH HIẾU1991-01-24 00:00:00371325356SH lần đầu
248NGUYỄN CHƠN MINH HIẾU2000-10-17 00:00:00272889395SH lần đầu
249NGUYỄN TRUNG HIẾU2000-08-22 00:00:00221516446SH lần đầu
250TRẦN TRUNG HIẾU1994-01-14 00:00:00272273005SH lại H + Đ
251TRẦN BÁ HIẾU1995-06-13 00:00:00194528079SH lại H + Đ
252TRẦN VĂN HIẾU1999-05-07 00:00:00272727607SH lại LT + H + Đ
253LÊ THỊ XUÂN HOA1988-03-28 00:00:00215015845SH lại LT + H + Đ
254TRẦN TRUNG HOAN2000-07-14 00:00:00245387563SH lần đầu
255ĐINH HUY HOÀNG1998-01-26 00:00:00187749485SH lần đầu
256PHẠM THANH HOÀNG1988-01-27 00:00:00272112093SH lần đầu
257LƯƠNG HUY HOÀNG2001-10-25 00:00:0030201003589SH lại LT + H + Đ
258NGUYỄN MINH HOÀNG1999-12-25 00:00:0036099011233SH lại LT + H + Đ
259NGUYỄN TẤN HỒNG1971-12-05 00:00:00272218954SH lần đầu
260NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG1990-08-20 00:00:00245120163SH lần đầu
261CHÂU THỊ CẨM HUỆ1978-05-20 00:00:0023307520SH lần đầu
262LÊ VĂN HUY2000-11-20 00:00:00272742437SH lần đầu
263TRẦN QUỐC HUY1983-02-13 00:00:00205117022SH lại H + Đ
264TRỊNH MINH HUY1988-08-12 00:00:00273212877SH lại H + Đ
265NGUYỄN ĐỨC HUY1986-09-04 00:00:00271740815SH lại LT + H + Đ
266ĐỒNG THỊ THANH HUYỀN1987-02-08 00:00:00271810933SH lần đầu
267VŨ NGUYỄN THANH HUYỀN1993-09-16 00:00:0024735952SH lần đầu
268NGUYỄN KIỀU HƯNG1975-09-03 00:00:0070511306SH lại LT + H + Đ
269BÙI THỊ THU HƯƠNG1986-07-20 00:00:00271705269SH lần đầu
270LÊ THỊ HƯƠNG1975-01-05 00:00:00272849281SH lần đầu
271NGUYỄN ĐĂNG KHOA1995-01-15 00:00:00272480224SH lần đầu
272LÊ NGUYỄN ĐĂNG KHÔI1997-01-09 00:00:00272496115SH lại LT + H + Đ
273LÝ BẠCH LAN1987-06-06 00:00:0079187001703SH lần đầu
274LÊ THỊ LAN1976-07-05 00:00:00162218211SH lần đầu
275TRẦN THỊ KIM LANG1985-05-04 00:00:0077185000703SH lần đầu
276LÊ THỊ TÚY LANH1989-08-17 00:00:00221241998SH lại H + Đ
277DƯƠNG VIẾT LINH1989-07-26 00:00:0077089001158SH lần đầu
278TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN1992-01-25 00:00:00312152207SH lại H + Đ
279ĐẶNG GIA LONG1984-08-14 00:00:00131146728SH lần đầu
280ĐẶNG VĂN LONG1978-12-30 00:00:00225623186SH lại LT + H + Đ
281LÊ THIÊN LONG2000-08-01 00:00:00187845100SH lại LT + H + Đ
282VŨ THÀNH LỘC1991-10-19 00:00:00272143958SH lại H + Đ
283PHAN THỊ NGỌC LUYẾN1978-02-24 00:00:00271273351SH lại H + Đ
284NGUYỄN THỊ LƯƠNG1994-01-11 00:00:0068194003413SH lần đầu
285LÊ ĐẶNG LƯỢNG1981-01-01 00:00:00341892730SH lại H + Đ
286ĐINH THỊ HOÀNG LY1991-07-10 00:00:00272153578SH lần đầu
287TRẦN THỊ NGỌC LÝ1980-12-28 00:00:00290631662SH lại H + Đ
288ĐÀO TUYẾT MAI1999-04-23 00:00:00272778371SH lại LT + H + Đ
289NGUYỄN TRÚC MAI2002-04-13 00:00:0075302000675SH lại LT + H + Đ
290NGUYỄN TUẤN MẠNH2002-10-27 00:00:00281298966SH lần đầu
291TRẦN BẢO MINH1993-06-12 00:00:0025009764SH lần đầu
292TRIỆU THỊ NAM1985-02-13 00:00:00271624572SH lại LT + H + Đ
293NGUYỄN THỊ VÂN NY1987-01-24 00:00:0075187000163SH lại H + Đ
294ĐIỂU THỊ THANH NGA1992-07-16 00:00:0070192000971SH lần đầu
295VŨ THỊ THANH NGA1995-05-02 00:00:00272509957SH lại H + Đ
296MAI TRÚC NGÂN1986-03-23 00:00:00271897420SH lần đầu
297LÝ THỊ NGỌC1994-10-02 00:00:00272313476SH lần đầu
298NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC1992-04-08 00:00:00276098271SH lần đầu
299NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC1989-10-30 00:00:00212738984SH lần đầu
300NGUYỄN LỆ BÍCH NGỌC1987-01-09 00:00:00271752896SH lại H + Đ
301HỒ NGUYỄN THÁI NGUYÊN1997-06-28 00:00:00272698245SH lần đầu
302TRƯƠNG VŨ MINH NHẬT1991-09-18 00:00:0049091000048SH lần đầu
303TRẦN MINH NHẬT1997-10-07 00:00:00272563670SH lại LT + H + Đ
304NGUYỄN TUYẾT NHUNG1983-08-03 00:00:0023753082SH lần đầu
305NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1993-08-26 00:00:00272273471SH lần đầu
306PHẠM KIM OANH1991-01-01 00:00:00272052164SH lại LT + H + Đ
307HUỲNH THANH PHONG1983-02-04 00:00:0095083008835SH lần đầu
308NGÔ THANH PHONG1995-07-08 00:00:00272381129SH lại H + Đ
309NGUYỄN TIẾN PHONG1988-02-04 00:00:00271785246SH lại LT + H + Đ
310TRẦN XUÂN PHÚ1977-10-23 00:00:00271250795SH lần đầu
311NGUYỄN HOÀNG PHÚC2000-09-17 00:00:00342004003SH lần đầu
312NGUYỄN VŨ PHỤNG1988-09-10 00:00:0075188003420SH lần đầu
313NGUYỄN THANH PHƯƠNG1983-05-05 00:00:0077183007261SH lần đầu
314NGUYỄN TRI PHƯƠNG1992-02-08 00:00:0036092015474SH lần đầu
315TRẦN THẾ PHƯƠNG1985-05-12 00:00:00271708460SH lại H + Đ
316VÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG1991-03-20 00:00:00272084107SH lần đầu
317HOÀNG THU QUYÊN1987-10-05 00:00:0024051448SH lần đầu
318TRẦN VĂN QUYỀN2002-09-23 00:00:00276059671SH lần đầu
319LÊ HỮU RIN1997-04-20 00:00:00192048295SH lần đầu
320CHAU RIN1982-01-01 00:00:00351541358SH lần đầu
321NGUYỄN NGỌC SANG1999-07-06 00:00:00272691762SH lại H + Đ
322ĐẶNG KIM SANH1997-08-10 00:00:00221433887SH lại H + Đ
323NGUYỄN THỊ SEN1984-08-12 00:00:00271572856SH lần đầu
324PHẠM NGỌC SƠN2002-06-21 00:00:0075202006542SH lần đầu
325HỒ VIẾT SỬU1985-12-06 00:00:00186386581SH lại H + Đ
326HOÀNG ĐỨC TÀI1990-02-14 00:00:00272226543SH lại H + Đ
327VƯƠNG KHÁNH TÀI1991-05-06 00:00:0079091004525SH lại LT + H + Đ
328TRẦN THANH TÂM1973-12-07 00:00:00271221460SH lần đầu
329HUỲNH NGỌC TÂM1995-06-14 00:00:00272439782SH lần đầu
330NGUYỄN CHÍ TÂM1988-01-02 00:00:00221217093SH lại H + Đ
331PHẠM VĂN TƠN1998-06-01 00:00:0034098033406SH lần đầu
332NGUYỄN THANH TÚ1980-03-28 00:00:0075080001508SH lần đầu
333PHAN VĂN TUẤN1998-11-09 00:00:00272872502SH lần đầu
334VÕ ANH TUẤN1994-01-01 00:00:00272313650SH lại H + Đ
335LÊ NGỌC TUẤN1980-09-12 00:00:0038080005562SH lần đầu
336ĐẠO MINH SƠN TÙNG1993-05-19 00:00:00264382598SH lại LT + H + Đ
337ĐỖ THỊ THỦY TUYỀN1988-08-04 00:00:0075188002864SH lần đầu
338LÊ ĐÌNH TUYẾN1984-12-15 00:00:0075084002127SH lần đầu
339PHẠM THỊ KIM TUYẾN1972-02-02 00:00:00272544248SH lại LT + H + Đ
340PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT1983-10-10 00:00:00271607703SH lần đầu
341NGUYỄN VĂN TƯ1963-01-09 00:00:0049063000642SH lần đầu
342TRẦN HOÀNG THÁI1999-07-20 00:00:0075099007032SH lần đầu
343NGUYỄN TẤN THÀNH1980-06-28 00:00:00280719436SH lần đầu
344VÒNG CHÍ THÀNH1995-07-18 00:00:00272713193SH lần đầu
345TRƯƠNG ĐÌNH THÀNH1987-11-02 00:00:0045087002537SH lần đầu
346TRƯƠNG NGỌC THÀNH1987-03-29 00:00:0044087003230SH lại H + Đ
347BẠCH NGỌC THANH THẢO1990-11-11 00:00:00250820392SH lần đầu
348ĐÀO ĐẠI THẮNG2000-03-11 00:00:00272736779SH lần đầu
349NGUYỄN CÔNG THẾ1994-04-28 00:00:0036094008756SH lại H + Đ
350HUỲNH NGUYÊN THI1998-10-06 00:00:0077198002600SH lần đầu
351NGUYỄN THỊ MAI THI1991-10-09 00:00:00271954608SH lại H + Đ
352ĐINH TẤN THIỆP1982-07-02 00:00:00271506207SH lại LT + H + Đ
353HOÀNG VĂN THỊNH2002-09-06 00:00:00272907219SH lần đầu
354LÊ MINH THỌ1994-07-08 00:00:00272350762SH lần đầu
355NGUYỄN THỊ KIM THU1992-06-20 00:00:00272196022SH lần đầu
356LÊ THỊ THU1994-12-26 00:00:00215347002SH lần đầu
357MÔNG THẾ THUẦN1985-02-12 00:00:00285205107SH lại H + Đ
358TRẦN THỊ THU THỦY1981-03-15 00:00:0042181018661SH lần đầu
359TRẦN THỊ BẢO THỦY1987-06-26 00:00:00272498193SH lại LT + H + Đ
360ĐẶNG VĂN THỨC1976-05-10 00:00:00151247852SH lại H + Đ
361KHỔNG THỊ MINH TRANG1993-07-11 00:00:00272399952SH lần đầu
362NGUYỄN THỊ TRANG1990-05-18 00:00:00272151287SH lần đầu
363NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG1992-11-23 00:00:00272327014SH lần đầu
364NGUYỄN MINH TRÍ1993-02-06 00:00:0087093007975SH lần đầu
365LÊ MINH TRÍ2002-03-27 00:00:00272830546SH lại H + Đ
366NGUYỄN THÚY TRINH1986-03-03 00:00:00272591698SH lần đầu
367NGUYỄN LÊ HỒNG TRINH1998-03-12 00:00:00264490717SH lần đầu
368TRẦN NGỌC TRỌNG1990-03-19 00:00:00212652297SH lần đầu
369TÔ THÀNH TRỌNG1987-07-17 00:00:00271714004SH lần đầu
370THÁI KIM TRÚC1973-11-10 00:00:0060173000691SH lần đầu
371LÝ THÀNH TRUNG1991-02-27 00:00:0075091025366SH lần đầu
372NGUYỄN THÀNH TRUNG1985-03-21 00:00:00281280418SH lại LT + H + Đ
373NGUYỄN VĂN TRỰC1984-06-15 00:00:00186044821SH lại H + Đ
374DƯƠNG THANH TRƯỜNG1984-11-03 00:00:0082084000456SH lần đầu
375LĂNG VĂN TRƯỜNG1987-03-01 00:00:00250737689SH lần đầu
376TRỊNH THỊ UYÊN1980-12-12 00:00:00264538565SH lại H + Đ
377PHẠM NGỌC VÀNG2002-03-15 00:00:00272906073SH lần đầu
378TRẦN THỊ THẢO VÂN1999-01-20 00:00:0075199001563SH lần đầu
379LƯU QUANG VINH1981-10-20 00:00:0079081013195SH lần đầu
380DƯƠNG QUANG VINH1989-05-06 00:00:00271898499SH lần đầu
381LÊ TỪ BẢO VINH1988-11-17 00:00:00272112386SH lại H + Đ
382ĐỖ QUANG VINH1996-06-28 00:00:00191959588SH lại LT + H + Đ
383PHẠM ĐỨC VINH1987-01-10 00:00:00281251163SH lại H + Đ
384LÝ NHẤT VŨ1987-04-01 00:00:00271801730SH lần đầu
385NGUYỄN THỊ VUI1985-01-12 00:00:00272944724SH lần đầu
386NGUYỄN VĂN VỮNG1977-10-01 00:00:00125872395SH lại LT + H + Đ
387NGUYỄN HÙNG VƯƠNG1999-07-30 00:00:00272644032SH lần đầu
388BÙI THỊ MINH VY2003-06-09 00:00:0070303000146SH lần đầu
389NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý1990-03-11 00:00:0079190005983SH lần đầu
390ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN1987-05-18 00:00:0075187002148SH lần đầu