STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1ĐOÀN VŨ AN1997-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2TRƯƠNG MẠNH ANH1983-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3VŨ NGỌC MINH ANH2001-11-28 00:00:00SH lần đầu
4TRẦN THỤY MAI ANH1996-06-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
5LÊ THỊ NGỌC ANH12/28/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6TRẦN THỊ KIM ÁNH1984-03-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
7LÊ HỒNG ÂN1990-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8TRẦN QUỐC BẢO1986-12-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9HOÀNG THANH BÌNH1987-07-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10LƯƠNG THỊ CÚ1977-12-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
11NGUYỄN THỊ CỦA1984-07-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
12TRẦN QUANG CƯỜNG2001-05-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG1992-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14LÂM QUỐC CƯỜNG2000-02-20 00:00:00SH lần đầu
15TRƯƠNG THỊ MỸ CHÂU1978-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16TÔ NGỌC MINH CHÂU2001-04-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU1998-11-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NÔNG VĂN CHẦU2000-04-30 00:00:00SH lần đầu
19LONG VĂN CHIÊN1991-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20LÊ ĐÌNH CHIẾN1982-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
21ĐINH VĂN CHINH1995-03-17 00:00:00SH lại H + Đ
22NGUYỄN VĂN CHUNG1967-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23NGUYỄN TRẦN HOÀI DIỄM1995-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24LÊ ĐỨC DŨNG2001-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25PHẠM VĂN DŨNG1989-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26DƯƠNG NGUYỄN KHÁNH DŨNG1994-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27LÂM TRÍ DŨNG1984-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28NGUYỄN TUẤN DŨNG2000-11-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
29PHẠM LÊ ĐÌNH DUY1995-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30NGUYỄN VIẾT HẢI DƯƠNG1986-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31TRẦN VŨ DƯƠNG1982-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32LÊ THỊ ÁNH DƯƠNG1983-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33MAI LÊ THÙY DƯƠNG1992-07-21 00:00:00SH lần đầu
34NGUYỄN VĂN ĐẠI1986-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35NGUYỄN HỒNG ĐAN1997-05-24 00:00:00SH lần đầu
36NGUYỄN TUẤN ĐẠT2003-12-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37HUỲNH SĨ ĐẠT1995-11-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38NGUYỄN PHÚC HẢI ĐĂNG1998-09-26 00:00:00SH lần đầu
39NGUYỄN VĂN ĐẰNG1961-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
40NGUYỄN HUY ĐOÀN1983-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41PHẠM VĂN ĐỒNG1975-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42LÊ MINH ĐỨC1998-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43ĐỖ TẤN ĐỨC1997-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44PHAN TRUNG ĐỨC1996-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45LÊ THÀNH ĐỨC2000-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46MAI VĂN ĐƯỢC1988-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47LÊ HOÀNG GIANG1996-08-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48LÊ THỊ NGỌC HÀ1995-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49LÊ THANH TRÍ HẢI1994-05-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50LÊ THỊ MỸ HẠNH1989-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN NGỌC HẬU1997-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52NGUYỄN THANH HIỀN1997-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53ĐỖ VĂN HIẾN1976-03-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54NGUYỄN VĂN HIỆP1996-10-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
55NGUYỄN MẠNH HIẾU1994-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56NGUYỄN TRỌNG HIẾU1995-10-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57LÊ THỊ NGỌC HIẾU1983-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58TRẦN VIỆT HIẾU2002-10-11 00:00:00SH lần đầu
59HOÀNG THỊ QUỲNH HOA1974-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60VÕ THỊ HÒA1981-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61NGUYỄN THƯƠNG HOÀI1989-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62ĐẶNG THỊ HOAN1988-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
63TRẦN NGỌC HOÀN1992-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64ĐẶNG NGỌC HOÀNG1982-11-21 00:00:00SH lại H + Đ
65ĐẶNG VĂN HỒNG1968-01-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66LƯƠNG THỊ HỢP1988-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67TRƯƠNG ĐÌNH HUÂN1984-01-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68PHẠM TIẾN HÙNG2002-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69PHẠM TUẤN HÙNG1987-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGUYỄN THANH HÙNG1983-06-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
71NGUYỄN ĐỨC HUY1996-05-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72LƯƠNG NHỰT HUY2000-05-31 00:00:00SH lần đầu
73TIẾT NGỌC HUYỀN1994-07-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74TÔ QUỐC HƯNG1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75LÊ KHỞI HƯNG1996-12-15 00:00:00SH lần đầu
76CHU VĂN HƯNG1967-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
77NGUYỄN VĨNH HY1987-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN TIẾN KIÊN1982-09-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79VÕ TRUNG KIÊN1987-02-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN THỊ KÍNH1971-07-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81LƯU TỊNH KỲ1993-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82LÊ TRUNG KHANH1994-11-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83LÊ VĂN KHÁNH1996-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84NGUYỄN HOÀNG KHÁNH2001-04-05 00:00:00SH lần đầu
85ĐÀO ĐỨC KHOA2001-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86NGUYỄN VĂN LÂN1990-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87TRẦN THANH LỊCH1978-05-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
88LÊ MẬU LIÊM1979-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89ĐINH VĂN LINH1998-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90NGUYỄN THỊ THÙY LINH1992-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91TRƯƠNG VỦ LINH1996-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92LÊ VĂN LINH1989-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93LÊ THỊ HỒNG LOAN1987-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN1986-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95ĐẶNG THẾ LONG1968-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96HOÀNG LONG1968-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97NGUYỄN CAO LONG2000-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98NGUYỄN THÀNH LỘC1986-03-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
99THẬP XUÂN LUÂN1995-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100NGUYỄN VĂN LUYỆN1992-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101VÕ TÁ LƯƠNG1988-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102VŨ VĂN LƯU1993-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103LÊ THỊ TUYẾT MAI1986-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104NGUYỄN VĂN MẠNH1990-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105NGUYỄN CÔNG MINH2001-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106NGUYỄN THỊ TRÚC MY1990-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107VŨ ĐÌNH NAM1988-11-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108PHẠM THU NGA1991-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109BÙI THỊ NGA1986-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110TRẦN THỊ BẢO NGỌC1990-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111LÊ THỊ THẢO NGUYÊN1982-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT1983-07-12 00:00:00SH lần đầu
113LÊ VĂN NHẢ1992-04-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114ĐỖ THỊ NHÀI1986-06-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115ĐÀO QUỲNH NHƯ1992-05-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116VÕ THỊ HƯƠNG OANH1975-02-03 00:00:00SH lần đầu
117TRẦN THỊ KIM OANH1996-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118PHÙNG LỴ ỐN1991-07-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119HỒ TẤN PHÁT1991-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120SẦN VĂN PHÁT1997-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121TRẦN TUẤN PHÁT1991-03-07 00:00:00SH lần đầu
122NGUYỄN HỮU PHONG1991-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123LÊ HUỲNH PHONG1992-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124DƯƠNG TỶ PHÚ1997-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125TRẦN NGỌC PHÚ1989-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126HỒ THIÊN PHÚ1994-05-11 00:00:00SH lại H + Đ
127NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC1988-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128PHẠM THỊ PHƯƠNG1996-01-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129TRẦN VĂN PHƯƠNG1989-06-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
130LÊ THỊ KIM PHƯỢNG1990-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131LÊ HỮU QUẢNG1995-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132BÙI VĂN QUÂN1999-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133PHẠM MINH QUÂN1986-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134VY NHẬT QUYÊN1997-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135ĐỖ VĂN QUYỀN1995-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN VĂN QUYẾT1986-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137LÊ TẤN QUỲNH2001-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138PHẠM ĐỨC QUỲNH1993-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH1983-02-05 00:00:00SH lần đầu
140HỒ VĂN SANG1978-12-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141NGUYỄN KHẮC SINH1988-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142HOÀNG SƠN1990-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143HUỲNH HẢI SƠN1993-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144TRẦN ANH TÀI2000-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145HUỲNH LỘC TÀI1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146HOÀNG ĐẠI TRÍ TÂM1999-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147PHẠM ĐỨC TIẾN1981-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148NGUYỄN ĐỨC TOÀN1997-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149TRẦN THIỆN TÔN1997-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150ĐÀO THANH TÚ1999-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151PHẠM HOÀNG TUÂN2000-11-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152LỮ PHỤNG TUẤN1984-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153NGUYỄN THANH TUẤN1987-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154LÊ VĂN THANH TUẤN1995-11-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
155VŨ NGUYỄN ANH TUẤN2000-01-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
156ĐÀO QUANG TÙNG1974-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGUYỄN VŨ TÙNG1988-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158NGUYỄN VŨ SƠN TÙNG1999-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159NGUYỄN XUÂN TUYÊN1993-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN1988-08-12 00:00:00SH lần đầu
161HỒ CÁT TƯỜNG2001-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162NGUYỄN TRUNG THÁI1994-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163TĂNG THỊ CHÂU THANH1982-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164TRẦN THỊ THANH THANH1997-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165HUỲNH VŨ LƯU PHƯƠNG THÀNH1991-11-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166NGUYỄN CAO THÀNH2000-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167HOÀNG HÀ THÀNH2002-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168NGUYỄN NGỌC THÀNH1993-12-02 00:00:00SH lần đầu
169LÂM TẤN THÀNH1984-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
170TRẦN THỊ THU THẢO2000-10-20 00:00:00SH lần đầu
171PHẠM QUYẾT THẮNG1982-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172HUỲNH CAO THẾ1997-01-17 00:00:00SH lại H + Đ
173NGUYỄN ANH THI1989-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174NGUYỄN HỒNG THIỆN1978-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
175NGUYỄN THỊ THƠM1982-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN CHÍ THUẬN1991-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177NGUYỄN TRẦN MINH THUẬN1993-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178LÊ THỊ THANH THỦY1975-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179TRẦN THỊ THỦY1996-02-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
180CAO THỊ THẢO TRANG1983-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG1989-05-26 00:00:00SH lần đầu
182LÊ THỊ HÀ TRANG1996-11-13 00:00:00SH lại H + Đ
183NGUYỄN VĂN TRÁNG1992-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184HỒ NGỌC BẢO TRÂN1995-11-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185LÊ THANH TRỌNG2001-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186NGUYỄN ĐỨC TRỌNG1997-12-28 00:00:00SH lần đầu
187NGÔ THỊ THANH TRÚC1984-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188NGUYỄN MAI QUỐC TRUNG2003-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189NGUYỄN THÀNH TRUNG1993-03-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190NGUYỄN MINH TRUNG1980-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191ĐÀO DUY TRƯỜNG1973-04-21 00:00:00SH lại H + Đ
192PHẠM THỊ THÙY VÂN1989-10-21 00:00:00SH lần đầu
193ĐỖ ĐÌNH VINH1982-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194LÊ TRỌNG VŨ1978-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195TRẦN LÂM ANH VŨ1991-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG1987-03-22 00:00:00SH lần đầu
197TRẦN THẢO VY1998-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198TRẦN HỒNG XINH1999-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199DANH TẤN Ý1990-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200LÂM NGỌC YẾN1994-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201QUÁCH THÀNH AN2000-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202CẦM TUẤN ANH1994-01-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203NGÔ THỊ KIM ANH1986-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204PHAN HỮU ANH1982-11-15 00:00:00SH lần đầu
205TRẦN MAI TRÂM ANH1998-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
206TRẦN THỊ HỒNG ÁNH1982-09-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
207NGUYỄN KHẮC BA1986-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208NGUYỄN THỊ BÌNH1983-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209VŨ HUY BÌNH1996-12-15 00:00:00SH lần đầu
210NGUYỄN VĂN BÌNH1977-12-04 00:00:00SH lại H + Đ
211PHẠM THỊ CẦM1987-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN THỊ THU CÚC1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213ĐỖ HẢI CƯỜNG1990-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214HOÀNG BÁ CƯỜNG1995-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215ĐỖ THỊ MINH CHÂU1976-04-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
216PHẠM THANH CHUYỀN2000-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217PHAN NGUYỄN KHẮC DOÃN1997-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218NGÔ THỊ NGỌC DUNG1990-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219NGUYỄN THỊ THÙY DUNG1990-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG1985-07-03 00:00:00SH lại H + Đ
221NGUYỄN TIẾN DŨNG1968-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222NGUYỄN TIẾN DŨNG1983-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223NGUYỄN THỊ DUYÊN1997-09-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
224TÀI ÁNH DƯƠNG1986-10-23 00:00:00SH lần đầu
225ĐẶNG VĂN ĐẢNG1986-11-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226ĐOÀN VĂN ĐÔNG1984-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227VŨ MINH ĐỨC1987-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
228NGUYỄN ĐỨC2000-07-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
229NGUYỄN ĐÌNH EM1969-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230NGUYỄN NGÂN GIANG1994-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231NGÔ THỊ NGỌC HÀ1989-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232PHẠM THỊ THANH HÀ1983-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGUYỄN VŨ NHẬT HẠ2003-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234HOÀNG THỊ HANH1980-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235DÙNG CẨM HẰNG1988-01-01 00:00:00SH lần đầu
236VÕ NGỌC BẢO HÂN2003-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237VÕ THANH TRÚC HẬN1994-09-23 00:00:00SH lần đầu
238TRỊNH THỊ HIỀN1990-03-18 00:00:00SH lại H + Đ
239LÊ KHẮC HIẾU1991-01-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240NGUYỄN XUÂN HIẾU3/20/1997SH lần đầu
241LÊ MINH HIẾU4/19/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242NGUYỄN NGỌC HIẾU1975-07-01 00:00:00SH lại H + Đ
243NGUYỄN VĂN HIỆU1985-05-20 00:00:00SH lần đầu
244LÊ ĐỨC HÒA1998-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGUYỄN ĐỨC HÒA7/16/1988SH lần đầu
246HỒ MINH HOÀNG1994-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247VŨ ĐỨC HOÀNG1991-08-12 00:00:00SH lần đầu
248NGUYỄN THỊ KIM HUỆ1986-06-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249CAO MINH HÙNG1991-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250NGHIÊM XUÂN HUY2001-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251ĐÀO QUANG HUY2003-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252HÀ QUỐC GIA HUY2003-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253PHẠM MINH HUY1999-08-26 00:00:00SH lần đầu
254TẠ THỊ MINH HUYỀN1986-12-28 00:00:00SH lại H + Đ
255HỒ VĂN HƯNG1974-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG2000-09-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257LÊ THỊ THU HƯƠNG1992-05-19 00:00:00SH lần đầu
258TRẦN THỊ HƯƠNG5/18/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259NGUYỄN CHÍ HỮU1995-04-22 00:00:00SH lại H + Đ
260NGUYỄN TẤN KIỆT1975-10-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261NGUYỄN VĂN KHANG1995-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
262NGUYỄN DOÃN KHÁNH1999-06-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263NGUYỄN ĐỨC KIM KHÁNH2000-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264NGUYỄN ĐĂNG KHOA1989-12-14 00:00:00SH lại H + Đ
265TRẦN KHÁNH KHUYÊN1979-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266ĐỖ XUÂN LÃM1994-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267LÊ THỊ LAN1976-07-05 00:00:00SH lại H + Đ
268KIỀU THANH LÂM2002-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269LÊ VĂN LÂM1976-10-14 00:00:00SH lại H + Đ
270NGUYỄN TIẾN LIÊU1979-11-18 00:00:00SH lại H + Đ
271PHẠM THỊ THÚY LIỄU1983-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
272LỀNH KHÁNH LINH2001-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273NGUYỄN LƯU PHƯƠNG LINH1990-11-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274NGÔ VĂN LINH1986-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275HỒ TRUNG LINH1987-01-01 00:00:00SH lần đầu
276MAI XUÂN LINH1990-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277DƯƠNG NGỌC LINH1988-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN TẤN LỊNH1995-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279NGUYỄN THỪA LỊNH1986-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280BÙI THỊ NGỌC LOAN1997-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281TRƯƠNG VĂN LỢI1997-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282CAO TRỌNG LỢI1995-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283TRẦN KHẮC LUÂN2001-10-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284PHẠM TẤN LỰC1988-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285LÊ THỊ HỒNG LÝ1985-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286NGUYỄN ANH MAI1980-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287TRẦN VĂN MẪN1996-08-05 00:00:00SH lần đầu
288NGUYỄN XUÂN NAM1989-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289LÊ HỮU NGHỊ1985-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290ĐỖ TRỌNG NGHĨA1992-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291LƯU TRỌNG NGHĨA1986-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292HÀ ĐỨC NGHĨA1996-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293BÙI ĐÌNH NGỌC1993-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294PHẠM THỊ HỒNG NGỌC1992-04-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295TRƯƠNG MẠNG NGỌC1993-10-31 00:00:00SH lần đầu
296LÊ VĂN HẢI NGUYÊN2001-09-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297NGUYỄN CÔNG NGUYÊN1993-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298PHAN SĨ NGUYÊN1998-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299VÒNG THẢO NGUYÊN1999-04-04 00:00:00SH lần đầu
300NGUYỄN THANH NHÀN1989-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301ĐOÀN ANH NHÂN1996-12-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
302NGUYỄN THANH NHẬT2001-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303TRẦN THỊ MAI NHI1989-10-01 00:00:00SH lần đầu
304BÙI THỊ KIM NHUNG1993-05-21 00:00:00SH lần đầu
305BÙI THỊ MINH NHƯ1998-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306ĐẶNG LÊ YẾN NHƯ1998-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307TRẦN TIỂU OANH1987-02-22 00:00:00SH lần đầu
308VÒNG CÓNG ỐN1995-09-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309NGUYỄN THỊ HOÀNG PHÁT1993-05-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310NGUYỄN THỊ PHẤN1986-02-20 00:00:00SH lại H + Đ
311HOÀNG TUẤN PHONG1994-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312NGUYỄN DOÃN PHÚ1971-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313LÊ TRUNG PHÚ1998-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314NGUYỄN THANH PHÚ1996-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315PHẠM ĐỨC PHÚ1982-07-06 00:00:00SH lại H + Đ
316VY THỊ HẠNH PHÚC1985-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317VÒNG CHI PHÚN1995-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318NGÔ MINH PHỤNG1998-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319ĐOÀN THANH PHƯƠNG1968-06-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320HỒ VŨ PHƯƠNG1981-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321NGUYỄN VÂN PHƯƠNG1984-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322PHẠM MINH PHƯƠNG1988-09-27 00:00:00SH lần đầu
323NGÔ CÔNG PHƯƠNG1994-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324PHẠM VĂN QUANG1990-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325HỒ NGỌC QUỐC1985-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326NGUYỄN HƯNG QUỐC1988-06-18 00:00:00SH lại H + Đ
327DƯƠNG HỒNG QUÝ2003-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328HUỲNH THANH QUÝ1993-01-01 00:00:00SH lần đầu
329LÊ MỘNG QUỲNH1998-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330ĐINH PHẠM NHƯ QUỲNH2002-03-27 00:00:00SH lại M+H+Đ
331VÒNG TAY SÁNG1997-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332NGUYỄN VĂN SINH1987-09-17 00:00:00SH lần đầu
333LÊ MINH SƠN1984-12-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334VĂN ĐỨC SƠN1975-03-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335VŨ ANH TÀI1984-04-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336NGUYỄN ANH TÀI1965-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337VŨ QUANG TẠO1991-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338NGUYỄN THU TÂM1983-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339LÊ PHƯƠNG TÂM1984-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340PHAN DUY TÂN1991-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341MAI THỊ CẨM TIÊN2001-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342PHAN DOÃN TÍN1997-08-07 00:00:00SH lần đầu
343NGUYỄN ĐỨC TOÀN1984-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344ĐẶNG VĂN TÚ1995-11-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345NGUYỄN LÊ NGỌC TUẤN2003-01-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346NGUYỄN TRẦN ĐỖ ANH TUẤN1984-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347TRẦN ANH TUẤN1992-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
348ĐẶNG ĐÌNH TUYỀN1969-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349GIANG THÀNH TƯỚNG1986-04-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350LÊ PHI THẠCH2000-06-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351DƯƠNG VĂN THÁI1990-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352MAI HỒNG THÁI1988-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353NGUYỄN MINH THANH1976-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354PHẠM THANH THÀNH1976-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355TRẦN VĂN THÀNH1983-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356NGUYỄN DUY THÀNH10/27/1989SH lần đầu
357TRẦN VĂN THẠNH1988-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358BÙI THANH THẢO1980-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1990-10-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360NGUYỄN THỊ THANH THẢO1980-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361LƯU CẨM THẮNG1970-12-17 00:00:00SH lần đầu
362TRẦN MINH THIÊN11/28/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363PHẠM PHƯỚC THIỆN8/18/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364NGUYỄN VĂN THIẾT1996-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365ĐẶNG PHÚ THỊNH2002-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366NGUYỄN HUY THỊNH1991-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367ĐOÀN VĂN THỌ1992-06-20 00:00:00SH lần đầu
368CAO VĂN THỐNG1994-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369PHẠM THỊ HOÀI THƠ1985-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370TRẦN HỮU THỜI1980-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371VÕ QUỐC THỚI1974-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372HUỲNH XUÂN THU1968-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373NGUYỄN THỊ NGỌC THUẦN1989-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374TRẦN THANH THỦY1986-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375PHẠM THỊ MỘNG THÚY1994-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376LÊ VĂN THUYẾT1973-08-25 00:00:00SH lại H + Đ
377VŨ MINH THƯ1999-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN THỊ ANH THƯ1990-01-22 00:00:00SH lại H + Đ
379LÊ NAM THỨC1999-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380ĐỖ XUÂN THỨC2000-03-04 00:00:00SH lần đầu
381LÊ NAM THƯỞNG1996-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGUYỄN THUỲ TRANG1997-01-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1991-05-13 00:00:00SH lại H + Đ
384NGUYỄN ĐỨC TRÁNG1972-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385NGUYỄN MINH TRÍ1970-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
386VÕ ĐÌNH TRÚC1967-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387NGUYỄN ĐỖ ĐỨC TRUNG1993-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388DƯƠNG ĐÌNH TRUNG1981-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389LƯU NHẬT TRƯỜNG1981-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390NGUYỄN MINH TRƯỜNG2001-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG1978-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392MAI THỊ ÚT1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393LÊ TƯỜNG VÂN2001-05-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394VÕ THỊ VÂN1983-08-10 00:00:00SH lần đầu
395NGUYỄN HOÀNG QUỐC VIỆT1979-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396NGUYỄN TRUNG VIỆT1989-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397DIỆP THIẾU VINH1975-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398HỒ QUANG VINH1981-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399NGUYỄN ĐÌNH VŨ1992-11-23 00:00:00SH lần đầu
400NGUYỄN THỊ THÚY VY4/18/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
401ĐINH HẢI YẾN1997-05-20 00:00:00SH lần đầu