STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1LÊ THỊ THÚY ÁI1988-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2NGUYỄN QUỲNH ANH1987-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3LÊ TUẤN ANH1991-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4NGUYỄN ĐỨC ANH1998-12-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5TRẦN TUẤN ANH1987-03-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
6PHẠM THÀNH ÂN1985-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7NGUYỄN THÀNH BA1983-12-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8TRẦN NHƯ BÁCH2003-02-19 00:00:00SH lần đầu
9NGUYỄN ĐỨC BẢO1983-08-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
10NGUYỄN VĂN BÌNH1976-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11HOÀNG THANH BÌNH1991-08-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12NGUYỄN LƯU CHÂU BÌNH1998-10-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
13PHẠM CAO CƯỜNG1990-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14NGUYỄN CHÍ CƯỜNG1999-03-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15NGUYỄN QUỐC CƯỜNG1989-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16ĐÀO VIỆT CƯỜNG1984-08-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
17NGUYỄN TIẾN CƯỜNG1991-11-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
18PHÙNG VĂN CƯỜNG1991-04-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
19BÙI THỊ THÁI CHÂN1989-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20TRẦN THỊ NHẤT CHINH1988-01-01 00:00:00SH lần đầu
21NGUYỄN THANH CHUNG1994-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22NGUYỄN VĂN CHUNG1993-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23HOÀNG THỊ DỊU1985-08-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
24HÀ THỊ QUỐC DOANH1975-01-15 00:00:00SH lại H + Đ
25PHẠM THỊ NGỌC DUNG1990-03-02 00:00:00SH lại Đ
26NGUYỄN HỮU DŨNG1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27TRẦN NGỌC DŨNG2001-11-18 00:00:00SH lần đầu
28KIỀU QUANG DŨNG2002-01-03 00:00:00SH lại H + Đ
29NGŨ LÊ QUANG DUY1995-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30TÔ VĂN DUY1995-07-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN HỮU DUY1988-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32NGUYỄN ĐỨC DUY1998-01-04 00:00:00SH lại H + Đ
33NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN2000-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34NGUYỄN CHÍ ĐẠI1999-11-10 00:00:00SH lần đầu
35NGUYỄN VĂN ĐIỀN1987-05-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36NGÔ VĂN ĐỊNH1991-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37NGUYỄN QUÝ ĐOÀN1977-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38TRẦN HỮU ĐỨC1985-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39LÊ HUỲNH BẢO GIA1996-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40QUẢNG VĂN HẢI1997-09-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41NGUYỄN VĂN HẢI1992-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42PHAN VĂN HẢI1986-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1995-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44TRƯƠNG ĐỨC HẠNH1991-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45LÊ THỊ MỸ HẠNH1993-07-20 00:00:00SH lần đầu
46PHẠM HOÀNG VŨ HÀO1987-09-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47PHẠM PHÚC HẬU1995-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48NGUYỄN MINH HIỀN2004-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49NGUYỄN THỊ HIỀN1982-06-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
50NGUYỄN VĂN HIẾU1996-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51PHẠM THỊ MINH HIẾU1988-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52PHÙ VÀY HÌN1971-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53CHÌU TÚ VIỆT HOA1997-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54NGUYỄN THỊ ÁNH HOA2001-08-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI1994-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56VÕ THANH HOÀI1998-06-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57NGUYỄN VĂN HOAN1980-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58NGUYỄN VIẾT HOÀN1993-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59VŨ XUÂN HOẰNG1978-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN VĂN HUÂN1982-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61ÂU DƯƠNG HUÊ1999-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62VŨ MẠNH HÙNG1988-02-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63NGÔ VĂN HÙNG1985-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64NGUYỄN HOÀNG KHẢ HÙNG1999-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65NGUYỄN TIẾN HÙNG1993-11-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66HỒ NGỌC HÙNG1977-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
67LÊ VĂN HÙNG1995-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
68NGUYỄN HOÀNG HUY1999-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69TRỊNH QUANG HUY1991-03-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70HOÀNG THANH HUY1997-04-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71TRẦN ĐỨC HUY1990-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72PHẠM VĂN HUY1981-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73NGUYỄN TẤN HƯNG1981-01-10 00:00:00SH lần đầu
74NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG1995-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75NGUYỄN THỊ HƯƠNG1985-03-03 00:00:00SH lần đầu
76ĐẶNG AN KHANG1995-03-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77BÙI VĂN KHANG1994-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN HOÀI KHÁNH1997-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
79ĐẶNG VĂN KHIÊM1986-06-13 00:00:00SH lại H + Đ
80NGUYỄN ĐĂNG KHOA1999-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81HÙNG NGUYỄN ANH KHOA1988-02-04 00:00:00SH lại H + Đ
82MAI THỊ CẨM LAI1985-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83NGUYỄN THỊ LÊN1988-04-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
84CÙ THỊ LIÊN1983-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85LÊ VĂN CHÍ LINH2001-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86NGUYỄN KHÁNH LINH1998-05-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
87VŨ THIỆN HOÀNG LONG2000-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88HÀ VĂN LONG1986-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
89TRẦN LƯƠNG LUẤN1997-11-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90ĐỖ ĐÌNH LUYẾN1974-03-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI2002-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92THIỀU ĐÌNH MINH1965-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93ĐOÀN NGUYỄN NHẬT MINH1988-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94TRẦN ĐẠI MINH1995-10-16 00:00:00SH lại Đ
95NGUYỄN NGỌC MINH1983-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
96TRẦN CÔNG MINH1986-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
97LÊ THỊ TRÀ MY1986-09-11 00:00:00SH lại H + Đ
98NGUYỄN HẢI NAM1988-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99NGUYỄN VĂN NAM1973-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100VÕ HOÀNG NAM1999-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101BÙI ĐÌNH NIỀM1972-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102HUỲNH NGỌC TUYẾT NGÂN1993-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103BÙI THỊ YẾN NGÂN1987-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104HOÀNG ĐẠI NGHĨA1983-03-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105LÊ TRỌNG NGHĨA1992-02-08 00:00:00SH lần đầu
106TRẦN THỊ BÍCH NGỌC1984-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN1996-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108PHẠM HỒNG NGUYÊN1995-08-23 00:00:00SH lần đầu
109NGUYỄN THỊ NGUYỆT1982-01-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110PHẠM THỊ NHÀN1994-11-10 00:00:00SH lần đầu
111BÙI TRỌNG NHÂN1996-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112THIỀU HUY NHÂN1985-03-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
113NGUYỄN ĐÌNH NHẬT2000-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114CAO THỊ QUỲNH NHI1993-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115TRÀ THỊ HỒNG NHUNG1998-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116VŨ THỊ YẾN NHUNG1993-09-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
117NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH1984-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118PHẠM THỊ OANH1995-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119KIỀU THỊ KIỀU OANH1993-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN MẬU PHÁP1995-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121TRẦN VĂN PHỔ1982-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122DƯƠNG VĂN PHÚ1994-10-10 00:00:00SH lần đầu
123HUỲNH HẠNH PHÚC1980-01-01 00:00:00SH lần đầu
124LÊ VĂN PHƯƠNG1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125LÊ HUY QUANG1987-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126NGUYỄN HỒNG QUÂN2002-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127NGUYỄN MINH QUÂN1999-06-30 00:00:00SH lần đầu
128PHẠM ĐỖ PHÚ QUÍ2000-01-02 00:00:00SH lần đầu
129HOÀNG KIM QUỐC1990-08-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
130NGUYỄN VĂN QUỲNH1990-05-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131PHẠM VĂN SANG1984-12-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
132NGUYỄN VĂN SƠN1997-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133ĐỖ THÀNH TÀI1980-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134ĐOÀN TRỌNG TÀI2002-03-25 00:00:00SH lần đầu
135NGUYỄN ĐÌNH TÂM2000-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136ĐỖ THANH TÂM1999-09-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
137TRỊNH KHẮC TÂN1983-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138VÕ ĐỨC TẤN1997-11-07 00:00:00SH lần đầu
139NGUYỄN THÀNH TIỀN1985-05-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140LƯU THỊ MINH TIẾN1983-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141HÀ XUÂN LONG TĨNH1985-07-07 00:00:00SH lần đầu
142LÊ VĂN TOÁN1997-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143BÙI HOÀNG TÚ2004-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144NGUYỄN THANH TÚ2002-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145PHAN MINH TUẤN1985-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146VÕ MINH TUẤN1991-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147TRƯƠNG MINH TUẤN1986-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148NGUYỄN THANH TUẤN1995-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149PHẠM ANH TUẤN1998-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150NGUYỄN HOÀNG TUẾ1995-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151VÕ MẠNH TÙNG1985-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152MỘC A TÙNG2001-01-01 00:00:00SH lần đầu
153PHẠM VĂN TÙNG1990-06-15 00:00:00SH lần đầu
154NGUYỄN THẾ TUYÊN1975-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT1999-01-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156HOÀNG NGỌC TƯỞNG1982-01-08 00:00:00SH lại H + Đ
157NGUYỄN HOÀNG THÁI1994-10-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158PHẠM NHƯ THÁI1979-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159NGÔ VĂN THÁI1993-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160NGUYỄN TUẤN THANH1990-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161PHẠM HOÀNG THANH1972-04-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
162TRẦN VĂN THÀNH1993-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163VÕ TẤN THÀNH1982-03-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164NGUYỄN HỮU THÀNH1991-06-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
165NGUYỄN VĂN THẮNG1984-09-05 00:00:00SH lần đầu
166KHƯU TRUNG THẮNG1999-03-30 00:00:00SH lại H + Đ
167TRẦN NGUYỄN GIA THI1993-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168TRẦN QUỐC THIÊN1992-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169ĐẶNG TẤN THIỆN1990-04-24 00:00:00SH lại H + Đ
170TRƯƠNG VĂN THỎA1987-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171MAI HIỀN THÔN1994-11-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
172BÙI THY THƠ1995-12-17 00:00:00SH lại H + Đ
173LÊ THỊ XUÂN THU1972-05-23 00:00:00SH lại H + Đ
174ĐẶNG TRẦN NHƯ THỦY1986-04-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175LÊ THỊ DIỆU THÚY1989-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176LÂM VĂN THỬ1995-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177NGUYỄN ĐÌNH THỰC1986-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178NGÔ THỊ MAI THƯƠNG1987-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179NGUYỄN MINH TRANG2000-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180PHẠM THỊ THÙY TRANG1998-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181LÊ THỊ BÍCH TRÂM1993-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182VÕ ĐÌNH CAO MINH TRÍ1995-07-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183ĐÀO VĂN TRÌNH1984-08-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
184NGUYỄN LÂM ĐẮC TRUNG1995-04-30 00:00:00SH lần đầu
185LÊ ANH TRƯƠNG1998-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186NGUYỄN THẢO UYÊN1992-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187ĐOÀN QUANG VÀNG1982-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
188ĐỖ TRỌNG VĂN1985-11-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189TRẦN THỊ THANH VÂN1998-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190HOÀNG QUỐC VIỆT1990-05-20 00:00:00SH lại H + Đ
191LƯƠNG THẾ VINH1999-02-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
192TRẦN THANH VŨ8/25/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193NGUYỄN QUANG VUI2003-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194LÝ HẢI THIÊN VƯƠNG1988-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195VŨ HỮU VƯƠNG1994-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196BÙI TẤN VƯƠNG1981-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197ĐỖ TRANG HẢI VY1995-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198TRẦN THỊ THÚY VY1997-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199TRỊNH LÊ ÁI VY1995-07-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
200ĐOÀN THỊ HOÀNG YẾN1992-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201NGUYỄN VĂN AN2003-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202TRẦN VŨ MINH ANH2003-08-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203NGUYỄN CÁT PHƯƠNG ANH2002-04-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN THỊ QUẾ ANH1999-01-02 00:00:00SH lần đầu
205NGUYỄN THỊ HỒNG ANH1979-03-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
206NGUYỄN VĂN BÁU1984-12-08 00:00:00SH lại H + Đ
207PHẠM THANH BẮC1997-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
208PHẠM TRUNG BẮC1993-01-23 00:00:00SH lại H + Đ
209CAO NGỌC BÍCH1989-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210LÂM THANH BÌNH1990-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211TRẦN CAO BÌNH2002-06-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212TRẦN VĂN BỈNH1982-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213NGUYỄN VĂN CẦN1985-05-15 00:00:00SH lần đầu
214TRẦN GIA CÔNG1990-04-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215NGUYỄN THÀNH CÔNG1991-12-24 00:00:00SH lại H + Đ
216VÕ VĂN CƯỜNG1996-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217NGUYỄN VĂN CƯỜNG1991-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218NGUYỄN PHÚ CƯỜNG1981-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
219NGUYỄN HẢI CHÂU1992-09-28 00:00:00SH lần đầu
220ĐINH THỊ CHINH1984-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221LÊ BÁ CHINH1974-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222LÊ HỮU CHỈNH1980-09-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
223TẠ TUẤN DI1993-10-17 00:00:00SH lại H + Đ
224MAI VĂN DUẨN1982-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225LÂM THỊ NGỌC DUNG1990-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226PHAN THỊ DUNG1982-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227LÊ CÔNG DŨNG1989-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228VŨ THANH DUY1978-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229VÕ TẤN DUY1997-10-16 00:00:00SH lại H + Đ
230LÊ HẢI DƯƠNG1995-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231NGUYỄN TÂN ĐẠI1991-03-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO1990-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233HUỲNH TẤN ĐẠT2001-04-07 00:00:00SH lần đầu
234TRẦN CHIẾN ĐẠT1983-04-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235TRẦN NGUYỄN HUY ĐẠT1996-05-09 00:00:00SH lại H + Đ
236CHIÊM BÌNH ĐẴNG1996-01-01 00:00:00SH lần đầu
237TRƯƠNG VĂN ĐUA1989-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238TRẦN HỮU ĐỨC1991-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG1977-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240ĐỖ MINH GIANG1966-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
241LÝ THỊ TRÚC GIANG1989-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242PHAN HỒNG HÀ1992-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243NGUYỄN QUỐC HÀ1993-03-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGUYỄN SƠN HÀ1986-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGÔ NGÂN HÀ1993-01-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
246NGUYỄN MINH HẢI1996-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247THÁI BÁ HẢI1967-06-12 00:00:00SH lại H + Đ
248LÊ THỊ NGUYỆT HẰNG2001-07-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
249TRẦN THIỆN HẬU1991-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250TRẦN TRUNG HIỀN1982-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251PHẠM HIỂN1988-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
252NGUYỄN MINH HIỆP1986-09-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253TRẦN VĂN HIỆP1988-05-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254HÀ VĂN HIẾU1995-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255LÊ VĂN HIẾU1997-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG1989-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257NGÔ THỊ THU HỒNG1985-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258MẠNH XUÂN HỢP1966-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259LÊ XUÂN HUÂN1976-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260PHAN THÀNH HUÂN1986-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
261NGUYỄN ĐĂNG HUẤN1980-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262NGUYỄN QUỐC HUY1989-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263NGUYỄN VĂN THẾ HUY1988-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264ĐOÀN TUẤN HUY2000-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265TRẦN TRƯƠNG HOÀNG HUY1998-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266LÊ VĂN HUY2000-11-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
267TRẦN THỊ HUYỀN1977-11-06 00:00:00SH lại H + Đ
268TRỊNH CÔNG HỮU1993-10-20 00:00:00SH lần đầu
269TRẦN ĐÌNH ANH KIỆT1990-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270NGUYỄN KHẮC KIỀU1996-03-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271TRẦN THỊ THÚY KIỀU1985-03-13 00:00:00SH lại H + Đ
272VÕ VĂN KỶ1989-03-25 00:00:00SH lần đầu
273NGUYỄN VĂN KHẢI1996-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274TRẦN MINH KHÁNH1993-11-23 00:00:00SH lần đầu
275ĐẶNG QUỐC KHÁNH1995-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276NGUYỄN THÀNH KHOA1995-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277NGUYỄN THANH LIÊM1990-06-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278LÊ QUANG LINH2000-10-13 00:00:00SH lần đầu
279DƯƠNG PHI LONG2000-02-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280TRẦN ĐỨC LONG2001-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281ĐẶNG VĂN LONG1978-12-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
282HOÀNG MINH LỘC1975-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283LÌU GIA LUÂN2003-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284HUỲNH VĂN LUÂN1986-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285NGUYỄN VĂN LUÂN1988-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286ĐÀO ĐỨC LƯƠNG2001-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287NGUYỄN THỊ LƯƠNG1994-01-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
288ĐẶNG THỊ LY1996-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289ĐINH THỊ HOÀNG LY1991-07-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
290LẠI THỊ MAI1979-03-13 00:00:00SH lại Đ
291NGÔ DUY MINH1993-06-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN THỊ MINH1985-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
293HỒ VĂN MƯỜI1983-09-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294NGUYỄN VĂN MƯỜI1975-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
295MAI HOÀNG MY2001-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296HUỲNH PHƯƠNG NAM1994-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297TRỊNH ĐÌNH NAM1986-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298PHAN HẢI NAM1989-04-08 00:00:00SH lần đầu
299NGUYỄN QUANG NAM1991-05-05 00:00:00SH lần đầu
300NGUYỄN THỊ HẰNG NGA1991-04-03 00:00:00SH lần đầu
301BÙI THỊ KIM NGÂN1994-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302NGUYỄN THỊ NGÂN1995-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303VŨ TRÚC NGÂN2003-01-01 00:00:00SH lần đầu
304LÂM TIẾN NGHĨA1999-09-24 00:00:00SH lần đầu
305NGUYỄN VĂN NGHĨA2000-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306TRẦN THỊ BÍCH NGỌC1997-10-08 00:00:00SH lần đầu
307NGUYỄN HOÀNG NGỌC1984-02-20 00:00:00SH lại H + Đ
308ĐOÀN PHẠM THẢO NGUYÊN1998-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309TRẦN PHÚ NGUYÊN1992-09-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310NGUYỄN KHẢI NGUYÊN1992-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311VÕ THANH NGUYÊN2000-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG1990-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313LÊ HỒNG TUYẾT NHUNG1990-10-27 00:00:00SH lần đầu
314TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH1978-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315TRẦN HOÀNG OANH1978-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1987-08-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
317PHẠM XUÂN PHÁT2002-05-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318LÊ LÂM PHÁT1987-01-08 00:00:00SH lần đầu
319NGUYỄN QUANG PHÁT1987-08-03 00:00:00SH lại H + Đ
320HUỲNH LÊ ĐẶNG HOÀI PHONG1985-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321TRẦN MINH PHONG1997-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322QUÁCH HỒNG PHONG1992-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
323TRẦN THANH PHONG1999-03-18 00:00:00SH lại H + Đ
324NGUYỄN THIÊN PHÚ1994-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325NGUYỄN GIA PHÚC1996-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326PHAN VĂN PHÚC1981-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
327TRẦN VĂN PHƯỚC1997-09-10 00:00:00SH lần đầu
328NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG1987-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG1989-11-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330PHAN NGỌC PHƯƠNG1993-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331TRẦN MINH QUANG1999-03-05 00:00:00SH lần đầu
332NGUYỄN TRẦN HỮU QUẢNG1982-10-24 00:00:00SH lần đầu
333NGUYỄN MINH QUÂN1998-01-19 00:00:00SH lần đầu
334NGUYỄN HOÀNG QUÂN1999-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335PHÙNG THỊ NGỌC QUÍ1988-05-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
336NGUYỄN THỊ KIM QUÝ1993-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337NGUYỄN VĂN QUỲNH1987-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338PHẠM NGỌC SANG2002-01-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339TSAN A SẦU1993-12-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340PHÀNG A SẦU1998-10-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
341NGUYỄN THỊ SEN1966-06-02 00:00:00SH lại H + Đ
342NGUYỄN VĂN SƠN1981-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343NGUYỄN VŨ ĐĂNG SƠN1977-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344PHAN MINH TÀI2001-07-23 00:00:00SH lại H + Đ
345BÙI NHƯ TÂM1982-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346TRẦN VĂN TÂM1986-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347NGUYỄN KIỀU MỘNG TIÊN1990-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348NGUYỄN LONG TIẾN1990-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
349TRẦN QUANG TOÀN1990-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350NGUYỄN QUỐC ANH TÚ1996-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351NGUYỄN THANH TÚ1985-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352TRẦN HOÀNG TÚ1983-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
353NHÂM THANH TUẤN1995-11-01 00:00:00SH lần đầu
354NGUYỄN VĂN TUẤN1988-06-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
355PHAN NGỌC TÙNG2003-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356VŨ VĂN TÙNG1986-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357MAI THANH TÙNG1990-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358NGUYỄN THANH TUYỀN1984-12-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359NGUYỄN VĂN TƯ1994-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360NGUYỄN TRẦN PHÚC TƯỜNG1994-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361ĐÀO MINH TY1990-02-10 00:00:00SH lần đầu
362NGUYỄN VĂN TÝ1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363MAI NGỌC THẠCH1992-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364TRẦN VĂN THẠCH1985-01-16 00:00:00SH lại H + Đ
365ĐẶNG QUANG THÁI1996-03-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
366PHAN XUÂN THANH1990-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367HOÀNG BÁ THÀNH1990-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368NGUYỄN CÔNG THÀNH1969-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369NGUYỄN VIẾT THÀNH1997-09-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
370NGUYỄN THỊ THẢO1994-08-20 00:00:00SH lần đầu
371TRẦN NGUYÊN THẢO1999-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
372NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM2001-07-06 00:00:00SH lần đầu
373THÂN THỊ THÊM1988-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374TRẦN THANH THIỆN1993-08-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375TRẦN QUANG THIỆN1987-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376PHẠM CÔNG THỊNH1995-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377TRẦN TRƯỜNG THỊNH1995-04-22 00:00:00SH lần đầu
378NGUYỄN QUANG THUẬN1979-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379VÕ VĂN THUẬN1989-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
380NGUYỄN ĐỨC NHƯ THỦY1990-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381TRẦN NGỌC THỦY1992-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382TRẦN LỆ THÚY1969-09-01 00:00:00SH lại H + Đ
383LÊ HOÀNG THANH TRÀ1988-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384TRẦN THỊ HUYỀN TRANG1985-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG1976-10-04 00:00:00SH lần đầu
386NGUYỄN THỊ TRANG1990-05-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
387DƯƠNG KHÁNH TRÂN1994-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388PHẠM QUỐC TRÍ1995-04-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389PHẠM VÕ MINH TRÍ2002-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390NGUYỄN MINH TRÍ1993-02-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
391NGÔ ĐỨC TRỌNG1988-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392TRẦN TRỌNG1982-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393TRẦN VĂN TRUNG1988-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394PHAN TUẤN TRƯỜNG1983-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395HOÀNG VĂN TRƯỜNG1973-07-19 00:00:00SH lần đầu
396NGUYỄN QUANG VIỆT1987-08-28 00:00:00SH lần đầu
397NGUYỄN LÊ QUANG VINH1988-05-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398LÃ TIẾN VINH1985-07-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399LÊ PHƯỚC VŨ1998-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400BÙI ĐỨC VƯƠNG1995-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)