STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1HUỲNH THỊ VÂN AN1986-04-05 00:00:0082186012662SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2DƯƠNG TRỊ AN1985-10-05 00:00:00271734598SH lần đầu
3HỒ TRẦN PHƯƠNG ANH2002-04-18 00:00:0079302021129SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4NGUYỄN THỊ ANH1995-12-01 00:00:00173898826SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5ĐÀO ĐỨC ANH2000-08-04 00:00:00272769076SH lần đầu
6NGUYỄN NGỌC THÚY ANH1988-11-14 00:00:00276035737SH lần đầu
7NGUYỄN THỊ KIM ANH1985-01-08 00:00:00271907174SH lần đầu
8PHẠM VĂN ANH1995-09-12 00:00:00272539008SH lại LT + H + Đ
9TRẦN THỊ MINH ANH1998-08-20 00:00:00261561342SH lại LT + H + Đ
10NGUYỄN TRƯƠNG TRÚC ANH1974-07-24 00:00:00271128365SH lại H + Đ
11PHẠM NGỌC BẢO2002-09-07 00:00:00272850406SH lần đầu
12NGÔ THANH BÌNH1968-08-18 00:00:0075068001088SH lần đầu
13NGUYỄN QUANG BÌNH2000-02-16 00:00:00285746940SH lại Đ
14NGUYỄN ĐÌNH BÌNH1982-03-08 00:00:00182549174SH lại H + Đ
15BẠCH BẢN BỘ2002-11-04 00:00:0079202017841SH lại H + Đ
16THÁI HỒ MINH CƯỜNG1998-08-05 00:00:0079098027755SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17LÊ MẠNH CƯỜNG1981-03-20 00:00:0034081010863SH lại H + Đ
18ĐỖ THỊ NGỌC CHÂU1997-08-18 00:00:00291130240SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19LƯƠNG ĐẠI CHÍ1983-10-28 00:00:0079083002480SH lần đầu
20VÒNG HÙNG DIN1991-11-08 00:00:00272028406SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21NGUYỄN TRẦN DINH1998-12-01 00:00:00341895745SH lại H + Đ
22ĐỖ THỊ MỸ DUNG1984-08-06 00:00:00271618233SH lại H + Đ
23NGUYỄN VĂN DŨNG1972-04-24 00:00:00272193371SH lần đầu
24NGUYỄN TIẾN DŨNG1987-02-26 00:00:00272020690SH lại LT + H + Đ
25HỒ SỸ DŨNG1995-11-29 00:00:00187469095SH lại H + Đ
26CHU NGUYÊN DUY1992-08-27 00:00:00241250565SH lần đầu
27NGUYỄN NHỰT DUY1998-11-22 00:00:00331805718SH lại LT + H + Đ
28NÔNG THỊ MỸ DUYÊN1990-07-15 00:00:00271906554SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG1993-05-19 00:00:00184080131SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30PHẠM HOÀNG DƯƠNG2001-04-18 00:00:00321608441SH lại H + Đ
31HOÀNG TẤN ĐẠT2002-06-03 00:00:0079202005156SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32NGUYỄN TIẾN ĐẠT2000-10-20 00:00:00251174591SH lần đầu
33MAI VŨ ĐĂNG1999-02-21 00:00:00251171647SH lại H + Đ
34BÙI SỸ ĐỒNG1963-02-24 00:00:00272896837SH lần đầu
35NGUYỄN HOÀNG ĐỨC1984-10-07 00:00:00271644496SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36LÊ XUÂN ĐỨC1993-09-12 00:00:00241416028SH lại H + Đ
37CHAU VƯƠN E1999-09-04 00:00:00352463686SH lại H + Đ
38LÂM TẤN GHI1990-01-16 00:00:00371609612SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39LÊ GIANG1992-12-01 00:00:0079192006323SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40NGUYỄN VĂN GIÁO1968-07-02 00:00:00271974225SH lần đầu
41NÔNG VĂN HAI1994-12-09 00:00:00122085769SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42NGUYỄN VĂN HẠNH1997-10-15 00:00:0038097023720SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43NGUYỄN ANH HẬU1991-11-04 00:00:00272879685SH lại LT + H + Đ
44NGUYỄN THỊ HIÊN1986-04-03 00:00:00272799373SH lại H + Đ
45MAI THỊ THU HIỀN1988-04-10 00:00:00280946543SH lần đầu
46NGUYỄN TRỌNG HIẾU1984-08-02 00:00:0040084001154SH lại Đ
47NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG HIẾU1980-03-23 00:00:00271367107SH lại LT + H + Đ
48NGUYỄN MINH HIẾU1996-09-02 00:00:00215419244SH lại H + Đ
49NGUYỄN THỊ HOÀ1978-11-15 00:00:00271288813SH lần đầu
50HUỲNH NGỌC THÁI HÒA1986-09-20 00:00:0082186017002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN XUÂN HÒA1998-09-21 00:00:00272586245SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52NGUYỄN THANH HOÀI1968-09-09 00:00:00272692333SH lại H + Đ
53NGUYỄN LONG HỘI1967-05-05 00:00:00272233406SH lần đầu
54CAO THỊ HỒNG1993-09-05 00:00:00241457298SH lần đầu
55MỄ VĂN HÙNG1994-07-05 00:00:0061020240SH lần đầu
56NGUYỄN THÁI THANH HUY1991-06-24 00:00:00205540616SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57ĐỖ TIẾN HUY1979-02-19 00:00:00271288941SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58TRẦN ĐỨC HUY1992-07-27 00:00:00186958215SH lại LT + H + Đ
59PHẠM THANH HUY1982-02-16 00:00:00271475419SH lại LT + H + Đ
60NGUYỄN BÁ HƯNG1986-09-03 00:00:0038086021485SH lần đầu
61LOAN THỊ KIM HƯƠNG1987-10-19 00:00:0075187001967SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62LÊ THỊ MAI HƯƠNG1988-05-05 00:00:00271371615SH lại H + Đ
63HÀ THỊ HƯỜNG1974-01-20 00:00:00272101231SH lần đầu
64NGUYỄN CHÍ KIÊN1986-09-02 00:00:00281360466SH lại H + Đ
65HUỲNH THỊ MỸ KIM1991-07-19 00:00:00215111738SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66LỀNH TẮC KÍN1992-12-09 00:00:00272127285SH lại LT + H + Đ
67TRẦN VĂN KHÁNH1977-03-16 00:00:00281154176SH lần đầu
68HUỲNH VŨ HOÀNG KHIẾT1988-11-20 00:00:00212685329SH lần đầu
69NGUYỄN HỮU KHƯƠNG1998-01-12 00:00:00272626936SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGUYỄN VĂN LAI1984-03-15 00:00:00271644992SH lại LT + H + Đ
71MAI HOÀNG LAM1977-01-01 00:00:0096077000352SH lần đầu
72CHƯỚNG NGỌC LAN1987-10-12 00:00:00271721942SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73PHẠM NGUYỄN HƯƠNG LAN2002-06-26 00:00:00272988319SH lần đầu
74CAO NGỌC LÂM2000-11-19 00:00:00272730938SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75TRẦN VŨ LÂM1990-02-02 00:00:00331637164SH lại LT + H + Đ
76NGUYỄN THANH LÂM1985-10-13 00:00:00276019397SH lại H + Đ
77HUỲNH THỊ KIM LIÊN1994-07-26 00:00:0056194000600SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN THỊ LIÊN1993-02-19 00:00:0038193013264SH lại LT + H + Đ
79NGUYỄN THỊ TƯỜNG LINH1983-04-19 00:00:0025499802SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN THỊ ÁNH LINH1978-03-15 00:00:0075178010891SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81NGUYỄN DIỆU LINH1988-01-04 00:00:00321264658SH lần đầu
82NGUYỄN VỦ LINH1990-05-10 00:00:00371677388SH lần đầu
83NGUYỄN TUẤN LINH1974-03-15 00:00:00271179774SH lại LT + H + Đ
84NGUYỄN THỊ LOAN1997-06-10 00:00:00385701091SH lần đầu
85NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN1982-09-03 00:00:0023523156SH lần đầu
86NGUYỄN NGỌC LONG1989-06-15 00:00:00271881348SH lần đầu
87HOÀNG ĐÌNH LONG1994-11-29 00:00:00272415406SH lần đầu
88LÊ THỊ MỸ LỘC1987-06-19 00:00:00271869369SH lại LT + H + Đ
89NGUYỄN TIẾN LỰC1999-05-12 00:00:00132378854SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90NGUYỄN THỊ NHƯ MAI1992-08-06 00:00:00272071373SH lại H + Đ
91LỶ CỌT MẰN1988-08-18 00:00:00272010653SH lần đầu
92HÀ THỊ MẾN1988-08-30 00:00:00276046623SH lần đầu
93TRÌNH CÔNG MINH1998-08-22 00:00:00251144616SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94NGUYỄN BÁ NAM1982-02-18 00:00:0079082003918SH lần đầu
95ĐỖ NINH PHƯƠNG NAM1995-08-28 00:00:00272557178SH lại Đ
96PHAN THỊ NIỀN1985-05-05 00:00:00381322677SH lại LT + H + Đ
97VÕ THỊ THANH NGA1998-03-16 00:00:00212461471SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98PHAN THỊ HỒNG NGA1983-02-25 00:00:00183411996SH lại LT + H + Đ
99TRƯƠNG THỊ NGUY1980-10-09 00:00:00271871435SH lại LT + H + Đ
100DƯƠNG PHẠM THÚY NHÀN2003-05-15 00:00:0075303016465SH lần đầu
101NGUYỄN THANH NHÀN2000-04-30 00:00:00342005294SH lần đầu
102NGUYỄN LƯƠNG TRỌNG NHÂN2000-04-22 00:00:00371900798SH lần đầu
103HỒ QUYỀN NHIÊN1992-11-20 00:00:00381689952SH lần đầu
104DƯƠNG THỊ THUỲ NHUNG1984-12-17 00:00:0072184000619SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105LƯU TUYẾT NHUNG1986-05-21 00:00:0075186009049SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106VŨ THỊ KIM NHUNG1994-07-13 00:00:00272424409SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107NGUYỄN THANH PHONG1982-01-19 00:00:0075082011928SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108HOÀNG THÁI THANH PHONG1989-05-30 00:00:0092089008565SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109NGUYỄN CHUNG PHONG1999-02-28 00:00:00241716258SH lại LT + H + Đ
110NGUYỄN HỒNG PHÚ1994-05-26 00:00:0079094035586SH lần đầu
111NGUYỄN HOÀNG PHÚC2002-11-15 00:00:00251233369SH lại H + Đ
112NGUYỄN VĂN PHÚC1977-08-25 00:00:00271327892SH lại H + Đ
113ĐOÀN THÀNH PHÚC1963-11-18 00:00:0020623857SH lại LT + H + Đ
114CHIẾNG SÌU PHÙNG1994-07-03 00:00:0075194001597SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115NGUYỄN VĂN PHỤNG1999-01-01 00:00:00272605003SH lần đầu
116MAI HOÀNG PHƯƠNG1993-06-24 00:00:00272266210SH lần đầu
117HỨA BÍNH PHƯƠNG1992-10-13 00:00:00272262348SH lại LT + H + Đ
118ĐẶNG VŨ HOÀI PHƯƠNG1987-05-09 00:00:00285110791SH lại H + Đ
119TRƯƠNG THUỴ KIM PHƯỢNG1981-03-30 00:00:0079181006556SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN VINH QUAN1981-10-23 00:00:00271477981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121ĐẶNG THỊ HỒNG QUAN1988-01-01 00:00:00280893965SH lại LT + H + Đ
122LÊ THANH QUÂN1987-12-23 00:00:00272655097SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123NGUYỄN VĂN QUÂN1987-02-22 00:00:0038087015787SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124NGUYỄN THỊ QUỲNH1994-09-02 00:00:00187305072SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125LƯƠNG THANH SANG1991-03-24 00:00:00272368650SH lần đầu
126NGUYỄN HỮU SÁNG1993-04-27 00:00:00187347127SH lại H + Đ
127TRẦN ĐỨC SƠN1977-06-26 00:00:0075077001391SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128NGUYỄN NGỌC SƠN1975-05-10 00:00:00111300058SH lại LT + H + Đ
129NGUYỄN THANH SƠN1979-02-10 00:00:00321014990SH lại LT + H + Đ
130PHẠM HOÀNG SƠN1991-01-10 00:00:00272012420SH lại LT + H + Đ
131HOÀNG THÁI SƠN1986-02-12 00:00:00271749838SH lại H + Đ
132HUỲNH VĂN TÀI1984-02-16 00:00:00371030566SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133NGUYỄN VĂN TÀI1973-01-01 00:00:00312218393SH lại H + Đ
134LÊ THANH TÂM2000-06-20 00:00:0075300019180SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135NGUYỄN CHÍ TÂM1985-11-02 00:00:0051085010601SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN THANH TÂN1991-12-10 00:00:00272021119SH lại H + Đ
137ĐOÀN MINH TIỄN1993-05-06 00:00:0075093025950SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGUYỄN DUY TIẾN1997-05-20 00:00:00272581963SH lần đầu
139NGUYỄN TĂNG TIẾN1994-01-31 00:00:00241331314SH lần đầu
140ĐOÀN MINH TIẾN1985-06-01 00:00:00271595623SH lại LT + H + Đ
141TRẦN NHỰT TIẾN1998-08-01 00:00:0077098003031SH lại LT + H + Đ
142NGUYỄN THỊ TOÀN1966-08-20 00:00:0037166009478SH lần đầu
143NGUYỄN HỮU TOẢN1984-05-08 00:00:0046084000036SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144LÊ MINH TUẤN1989-04-20 00:00:00276100232SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145ĐỖ ANH TUẤN1999-07-14 00:00:00272686125SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146LÊ VĂN TUẤN1974-01-01 00:00:00272329543SH lần đầu
147NGUYỄN VĂN TUẤN1989-10-09 00:00:0046089004154SH lần đầu
148HÀ VĂN NGỌC TUẤN1998-10-10 00:00:00272592893SH lại LT + H + Đ
149LÊ NGUYỄN TẤN TUYỀN2003-07-25 00:00:00276051982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150LÊ THỊ THANH TUYỀN1977-02-18 00:00:00271312082SH lại H + Đ
151NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN1997-10-03 00:00:00251069556SH lại LT + H + Đ
152HOÀNG NGỌC THẠCH1991-12-26 00:00:00272147455SH lần đầu
153NGUYỄN BÁ THÁI1984-04-04 00:00:00186161456SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154NGUYỄN XUÂN THÁI1969-08-20 00:00:00272545939SH lại LT + H + Đ
155PHẠM TRUNG THÀNH1991-09-23 00:00:0034091019730SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156HỒ SĨ THÀNH1981-12-26 00:00:00242048137SH lần đầu
157NGUYỄN MINH THÀNH1985-11-03 00:00:00271654491SH lại H + Đ
158LÊ THỊ BÍCH THẢO1987-04-09 00:00:0025428499SH lần đầu
159NGUYỄN XUÂN THẢO1998-04-06 00:00:0074198000796SH lần đầu
160NGUYỄN CHI THẮNG1988-05-17 00:00:0079088010615SH lại H + Đ
161BÁ XUÂN THIỀU1999-04-08 00:00:00264529487SH lại H + Đ
162NGUYỄN BÁ THIỆU1986-04-08 00:00:0034086006430SH lần đầu
163LÊ ĐỨC THỊNH1980-11-18 00:00:00271352176SH lần đầu
164NGUYỄN THỊ THƠ1990-01-04 00:00:00272959790SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165LÊ THỊ THU1990-01-01 00:00:00280946432SH lần đầu
166BÙI VĂN THUẬN1985-04-27 00:00:00201512784SH lần đầu
167LẠI THỊ HỒNG THỦY1980-02-16 00:00:0079180020442SH lần đầu
168HOÀNG THỊ THU THỦY1983-09-29 00:00:00271503951SH lại H + Đ
169NGUYỄN THU THỦY1991-01-04 00:00:00271965041SH lại H + Đ
170VÕ THỊ THANH THÚY1990-09-25 00:00:00271939083SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171LÊ THỊ THƯƠNG1991-04-24 00:00:00187025050SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172LƯU NGUYỄN PHI THƯƠNG1987-01-25 00:00:00250694742SH lại LT + H + Đ
173NGUYỄN NGỌC THỦY THƯƠNG2001-09-12 00:00:00321791312SH lại H + Đ
174NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1990-09-07 00:00:00241215678SH lần đầu
175NGUYỄN THỊ THU TRANG1985-06-22 00:00:00271608159SH lần đầu
176PHẠM HOÀNG DIỄM TRANG1987-02-22 00:00:00264306544SH lần đầu
177NGUYỄN THỊ TRÂM1991-03-08 00:00:00241202682SH lần đầu
178NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦM1996-02-22 00:00:00276006559SH lại LT + H + Đ
179NGUYỄN ĐỨC TRỌNG1987-09-18 00:00:00271794288SH lại LT + H + Đ
180VÕ CHÍ TRUNG1999-07-11 00:00:00272696267SH lại LT + H + Đ
181LÊ XUÂN TRƯỜNG2000-11-29 00:00:00272869802SH lần đầu
182LÊ VĂN TRƯỜNG1992-10-20 00:00:00272257323SH lại LT + H + Đ
183ĐẶNG THỊ MAI VÂN1994-05-01 00:00:00230937641SH lần đầu
184PHẠM DUY VIỄN1999-03-10 00:00:0077099000662SH lại LT + H + Đ
185CAO THANH THẾ VIỆT1990-03-17 00:00:00241222558SH lần đầu
186LƯƠNG THẾ VINH1997-02-16 00:00:00281187707SH lần đầu
187BÙI VĂN VỌNG1989-10-20 00:00:00173694406SH lại LT + H + Đ
188NGUYỄN THANH VŨ1989-02-03 00:00:00271874529SH lại LT + H + Đ
189LÊ MINH VƯƠNG1984-03-03 00:00:00271670205SH lần đầu
190NGUYỄN THỊ KIM VY1982-07-07 00:00:00271450257SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191LÊ HUYỀN VY1998-05-27 00:00:00272623468SH lại LT + H + Đ
192TRẦN THỊ XUÂN1993-03-16 00:00:00272216762SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193HÀ VĂN XUYẾN1995-01-27 00:00:00174320872SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN1999-01-02 00:00:00272725298SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195NGUYỄN THỊ KIM YẾN1994-09-12 00:00:00272357280SH lại H + Đ
196LƯƠNG TRƯỜNG AN1996-10-03 00:00:00385717397SH lần đầu
197VÕ THANH AN1991-09-01 00:00:00215208420SH lại LT + H + Đ
198NGUYỄN NGỌC ANH1998-04-03 00:00:0075198010853SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199ĐẶNG THỊ THÚY ANH1988-09-15 00:00:0079188024158SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200NGUYỄN THỊ LAN ANH1974-02-02 00:00:00272427962SH lần đầu
201NGUYỄN THỊ NGỌC ANH1988-03-19 00:00:00250710251SH lần đầu
202LÊ TUẤN ANH1998-12-10 00:00:00385704006SH lại LT + H + Đ
203TRẦN BÌNH NHẬT ÁNH1982-04-15 00:00:0049082000179SH lần đầu
204NGÔ NGỌC ÂN1987-04-30 00:00:00271729785SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205PHAN HOÀI BẢO2003-10-12 00:00:00272937294SH lần đầu
206TRẦN VĂN BÌNH1991-07-07 00:00:0024841554SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207TRƯƠNG CẨM BÌNH1975-01-01 00:00:0086075009053SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208PHAN THỊ BỚT1981-01-01 00:00:00273085872SH lại H + Đ
209TRẦN VĂN CÔNG1990-03-30 00:00:00272068933SH lần đầu
210BÙI ĐÌNH CƯƠNG1986-07-06 00:00:00250625600SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211TẠ VĂN CƯỜNG1979-09-05 00:00:0036079002973SH lần đầu
212ĐINH BÁ CƯỜNG1989-06-01 00:00:00271925338SH lần đầu
213NGUYỄN VĂN CƯỜNG1994-07-04 00:00:00187448773SH lần đầu
214TRẦN THANH CHIẾN1983-05-30 00:00:00271531050SH lần đầu
215NGUYỄN MINH CHIẾN2000-10-05 00:00:00272699537SH lại LT + H + Đ
216TRƯƠNG VĂN DOANH1984-01-01 00:00:00212335188SH lại LT + H + Đ
217LÀY CÁ DỐC1985-02-10 00:00:00271667519SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218TRỊNH THỊ THÙY DUNG1997-10-24 00:00:00272622014SH lần đầu
219PHẠM HỮU DŨNG1976-09-12 00:00:0075076014664SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220TRƯƠNG CAO DŨNG1993-08-08 00:00:00272398469SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221TRẦN ANH DŨNG1976-10-28 00:00:0034076004894SH lần đầu
222LÂM QUANG DŨNG1980-11-11 00:00:00271865694SH lại H + Đ
223TRẦN NGỌC BÌNH DUY1994-07-23 00:00:0056094003956SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224NGUYỄN BÁ DƯƠNG1989-05-01 00:00:00276128829SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225NGUYỄN THÙY DƯƠNG1977-08-27 00:00:001177008014SH lại LT + H + Đ
226PHẠM HẢI DƯƠNG1994-07-29 00:00:00272351406SH lại LT + H + Đ
227KHỔNG MINH ĐẠI1997-04-28 00:00:0025591586SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228BÙI VĂN ĐẢM1985-02-10 00:00:00271638963SH lại LT + H + Đ
229NGHIÊM VĂN ĐAN1998-10-08 00:00:00174598676SH lần đầu
230NGUYỄN ANH ĐÀO1985-12-10 00:00:0064185006107SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231CHU THÀNH ĐẠT1991-11-11 00:00:0075091005499SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGÔ NGUYỄN MINH ĐẠT2003-02-05 00:00:0079203022773SH lại LT + H + Đ
233PHẠM QUANG TUẤN ĐẠT1994-01-29 00:00:00241343200SH lại LT + H + Đ
234NGUYỄN VĂN ĐĂNG2003-05-29 00:00:00366401406SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235TRẦN LÊ ĐOÀN1978-04-17 00:00:00311492948SH lại LT + H + Đ
236HỒNG NGÂN ĐÚNG1987-11-22 00:00:0079087002024SH lại H + Đ
237NGUYỄN MINH ĐỨC1994-07-21 00:00:0025281620SH lại LT + H + Đ
238TRỊNH THỊ ÉN1986-05-19 00:00:0038186033813SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239PHẠM THỊ GẤM1991-09-05 00:00:00173473799SH lần đầu
240PHẠM THỊ GIANG1986-04-18 00:00:0031186017424SH lần đầu
241NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ1983-05-25 00:00:00271540048SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242VƯƠNG KIM HÀ1984-03-10 00:00:0075184010391SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243VÕ THỊ THU HÀ1997-08-17 00:00:00273641994SH lại H + Đ
244KHỔNG THỊ HÀ1998-04-22 00:00:00245372316SH lại H + Đ
245LÊ THỊ THU HẢI2001-08-26 00:00:00251198931SH lần đầu
246TRIỆU QUANG HẠNH1990-01-08 00:00:00272957186SH lần đầu
247PHAN CHÍ HÀO1999-08-26 00:00:00281196752SH lần đầu
248BÙI THỊ THÁI HẰNG1988-03-05 00:00:0075188004133SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249NGUYỄN THỊ HẰNG1972-10-11 00:00:00271390917SH lần đầu
250NGUYỄN GIA HÂN2001-05-06 00:00:00272976528SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251VÕ TRUNG HẬU1977-04-30 00:00:00271292786SH lại LT + H + Đ
252VŨ XUÂN HIỀN1980-11-26 00:00:00271384145SH lần đầu
253HOÀNG HUY HIỀN1998-08-21 00:00:00272833852SH lại LT + H + Đ
254ĐẶNG VŨ HIỆP1965-11-09 00:00:00271009208SH lần đầu
255TRƯƠNG HIỆU1975-01-01 00:00:00273361572SH lại H + Đ
256NGUYỄN KHẮC HIỆU3/18/1989250795177SH lần đầu
257CÙ THANH HOA1981-09-21 00:00:00281133675SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258TRẦN THỊ HOA1984-05-24 00:00:0030184012450SH lại H + Đ
259LÊ NGỌC HOAN1982-08-21 00:00:00272560922SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260TRẦN LINH BÁ HOẠT1999-09-11 00:00:00215490781SH lại H + Đ
261NGUYỄN THÁI HỌC1984-07-14 00:00:00271686271SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262HỒ THỊ HUẾ1990-06-20 00:00:0040190027967SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263PHẠM THỊ KIM HUỆ1985-10-11 00:00:00271621128SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264NGUYỄN THỊ HUỆ1994-01-15 00:00:00272699186SH lại LT + H + Đ
265NGUYỄN CHÍ HÙNG2001-10-12 00:00:00371954565SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266PHẠM HỮU HÙNG1987-12-26 00:00:00261052772SH lại LT + H + Đ
267PHẠM TRẦN QUỐC HƯNG1997-02-05 00:00:00272454824SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268PHẠM TIẾN HƯNG1998-09-17 00:00:00233248779SH lại H + Đ
269PHẠM THỊ HƯƠNG1979-06-01 00:00:00271382102SH lần đầu
270PHẠM QUỲNH HƯƠNG1997-11-02 00:00:00272506212SH lại LT + H + Đ
271NGUYỄN VĂN HƯỜNG1983-07-16 00:00:00352141031SH lại H + Đ
272ĐÀO TRỌNG KIÊN1987-07-14 00:00:0038087014811SH lại LT + H + Đ
273NGUYỄN VIỆT KIỀU1993-12-04 00:00:00272463747SH lại H + Đ
274ĐỖ NHẬT KHA1996-08-12 00:00:0077096001688SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275PHẠM VĂN KHÁNH1993-05-19 00:00:00272295979SH lần đầu
276NGUYỄN NGỌC BẢO KHÁNH1994-07-04 00:00:0024987683SH lần đầu
277TRẦN THIỆN KHIÊM1982-12-29 00:00:00271437105SH lần đầu
278TRỊNH TIẾN KHƯƠNG1995-08-04 00:00:0075095006730SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279SỲ NHỘC LIỀN1983-04-28 00:00:00271524399SH lần đầu
280TRẦN NGUYỄN YẾN LINH1995-03-29 00:00:0025491830SH lần đầu
281PHẠM THỊ THÙY LINH2000-07-29 00:00:0075300011096SH lại H + Đ
282ĐINH THẾ LINH1988-12-30 00:00:00271987836SH lại LT + H + Đ
283LÊ THỊ HỒNG LOAN1981-11-10 00:00:00271425530SH lần đầu
284MAI VĂN LONG1985-08-06 00:00:0033085001573SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285VŨ VĂN LONG1979-10-10 00:00:0030079015598SH lần đầu
286PHẠM VĂN LỘC1987-03-05 00:00:00271764942SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287NGUYỄN HỮU LỘC1990-04-20 00:00:0079090033706SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288THÁI VĂN NGỌC LỢI1987-11-29 00:00:0025941032SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289VÕ THÀNH LUÂN1991-08-24 00:00:0075091018860SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290NGUYỄN THÀNH LUÂN1994-09-23 00:00:00272312327SH lần đầu
291TRƯƠNG HỮU LỰC1996-08-29 00:00:0035096000517SH lần đầu
292NGUYỄN CÔNG LƯƠNG1982-08-24 00:00:0038082014809SH lần đầu
293LÊ THỊ LÝ1984-12-02 00:00:0038184003416SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294PHẠM VĂN MẠNH1978-09-19 00:00:00272489755SH lần đầu
295TRẦN VĂN MẠNH1971-06-12 00:00:00272123787SH lần đầu
296CUNG ĐÌNH MẬT1986-02-12 00:00:00186201955SH lại LT + H + Đ
297THÁI NGỌC MẾN1975-01-01 00:00:00271168201SH lần đầu
298CHÂU HOÀNG MINH1991-02-22 00:00:00272027735SH lần đầu
299NGUYỄN THỊ MƠ1989-04-04 00:00:0034189000907SH lại LT + H + Đ
300VŨ THỊ HÀ MY1990-08-05 00:00:0036190010610SH lần đầu
301XUÂN MY1993-01-20 00:00:0079193013629SH lần đầu
302VŨ VĂN NAM1989-07-11 00:00:00113393314SH lại LT + H + Đ
303PHAN TRỌNG NGHĨA1987-06-07 00:00:00271764948SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304PHAN THỊ NHƯ NGỌC1991-03-20 00:00:0046191008783SH lần đầu
305ĐINH THỊ THANH NHÀN2001-01-21 00:00:00272786329SH lần đầu
306ĐOÀN THÀNH NHÂN1982-03-05 00:00:00183382060SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307NGUYỄN THÁI BẢO NHÂN1981-09-05 00:00:0079081015308SH lần đầu
308TRƯƠNG MINH NHẬT1994-03-19 00:00:00272366481SH lần đầu
309PHẠM THỊ HỒNG NHUNG1988-06-01 00:00:00280977086SH lần đầu
310PHẠM THỊ THANH NHUNG1988-10-17 00:00:00271919507SH lần đầu
311LÊ THỊ THU OANH1984-01-21 00:00:00271577766SH lại LT + H + Đ
312NGUYỄN VĂN ỐC1990-12-08 00:00:0080090000639SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313YÊU NHẬT PHẨU2000-09-08 00:00:00281231232SH lần đầu
314NÔNG NHẬT PHI2001-06-19 00:00:00272832697SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315TRẦN THẾ PHI1991-06-10 00:00:0024602457SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN HOÀNG PHI1993-06-23 00:00:0079093001359SH lại H + Đ
317VÕ HỒNG PHONG1983-11-17 00:00:00271491120SH lại H + Đ
318TRẦN NGỌC PHONG1992-01-30 00:00:00272261873SH lại LT + H + Đ
319PHẠM THỊ NHƯ PHÚC1988-11-18 00:00:0075188001753SH lần đầu
320ĐÀO LÊ XUÂN PHÚC2001-04-27 00:00:00272840823SH lại LT + H + Đ
321ỪNG LẦY PHÙNG1991-01-07 00:00:00272191081SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322TRẦN VĂN PHỤNG1995-06-02 00:00:00251356707SH lại H + Đ
323NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG1982-12-03 00:00:001182026683SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG1975-11-12 00:00:0079175021738SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325TRẦN QUANG PHƯƠNG1999-06-15 00:00:00321709360SH lần đầu
326LÊ NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG1985-05-13 00:00:0058185000124SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG1979-07-01 00:00:00290843461SH lần đầu
328HOÀNG VĂN PHƯƠNG2003-02-15 00:00:00187916157SH lại LT + H + Đ
329ĐẶNG NGỌC MINH QUANG1999-05-07 00:00:0025743102SH lần đầu
330NGUYỄN HOÀNG ANH QUỐC1998-04-26 00:00:00241765688SH lần đầu
331HỒ ĐÌNH QUÝ1984-01-07 00:00:00182467159SH lần đầu
332NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN1994-02-02 00:00:0025061839SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333PHẠM VĂN QUYỀN1992-05-03 00:00:0034092021908SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334VŨ NGUYỄN MINH SANG2001-08-19 00:00:00272897063SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335TSẰN A SẶP1978-11-15 00:00:0075078002197SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336PHÀNG A SẦU1998-10-21 00:00:0075098020756SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337TRẦN ĐĂNG SƠN1988-11-27 00:00:00186797262SH lần đầu
338LÊ VĂN SƠN1973-08-02 00:00:00272793238SH lần đầu
339TRẦN THỊ TUYẾT SƯƠNG1987-03-09 00:00:00201556335SH lần đầu
340NGUYỄN TÚ TÀI1994-05-06 00:00:00261392941SH lần đầu
341VÕ THỊ TÂM1991-03-29 00:00:0049191004909SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342TRẦN NGUYỄN QUÝ TÂM1999-12-02 00:00:0079199011078SH lần đầu
343NGUYỄN THỊ THANH TÂM1986-09-05 00:00:00272114940SH lần đầu
344NGÔ THÀNH TIỀN1994-12-20 00:00:00215338577SH lại LT + H + Đ
345VŨ VĂN TỈNH1977-10-10 00:00:0036077007268SH lần đầu
346NGUYỄN NGỌC TÚ2000-12-14 00:00:0075200016205SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347PHAN THỊ CẨM TÚ1992-02-15 00:00:00201647366SH lại H + Đ
348VŨ CÔNG TÚ1987-02-18 00:00:00272237540SH lại LT + H + Đ
349PHÙ VĂN TUÂN1983-07-04 00:00:00271572322SH lại H + Đ
350DƯƠNG QUỐC TUẤN2000-03-30 00:00:00272729040SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351QUÁCH ANH TUẤN1993-11-25 00:00:00164504335SH lần đầu
352TRIỆU HỒNG TUY1988-01-31 00:00:00272043936SH lần đầu
353LÊ THỊ ÁNH TUYẾT1968-02-04 00:00:00270746003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354NGUYỄN LÊ HUY THÀNH1991-10-21 00:00:008091000044SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355NGUYỄN NGỌC THÀNH1987-10-10 00:00:0075087006334SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356TRẦN VĨNH THIÊN THÀNH1994-10-07 00:00:00272312601SH lại H + Đ
357LÊ THỊ LÂM THAO1985-11-20 00:00:0054185000123SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358HUỲNH NGUYỄN THANH THẢO2000-01-01 00:00:00272756138SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359PHẠM THỊ THANH THẢO1996-10-11 00:00:00272450669SH lần đầu
360TRẦN HÀ THẮNG1989-11-20 00:00:00186683772SH lại H + Đ
361PHẠM NHẬT THIÊN1997-03-12 00:00:00231085678SH lần đầu
362NGUYỄN THỊ THOA1978-02-08 00:00:00271871968SH lần đầu
363PHAN THÀNH THÔNG1989-10-28 00:00:0075089009749SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364NGUYỄN DUY THÔNG1992-06-18 00:00:00272253969SH lại LT + H + Đ
365PHAN HỒNG THUẬN1978-06-01 00:00:00211657722SH lại H + Đ
366TRẦN THỊ LỆ THỦY1990-10-24 00:00:00272856209SH lại H + Đ
367PHẠM THỊ THU TRANG1982-03-02 00:00:00272498080SH lần đầu
368VÕ THỊ THU TRANG1994-12-10 00:00:00312242437SH lần đầu
369NGUYỄN VŨ LINH TRANG1991-07-05 00:00:00285233764SH lần đầu
370ĐẶNG PHONG TRẦN1986-01-01 00:00:00363527896SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371NGUYỄN CAO TRÍ1994-06-23 00:00:00272446340SH lại LT + H + Đ
372HOÀNG THỊ TRINH1993-10-15 00:00:00230961196SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373LÊ MAI DIỄM TRINH1986-10-01 00:00:0075186006427SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374PHAN THỊ TÚ TRINH1990-09-03 00:00:0074190000490SH lần đầu
375BÙI CÔNG TRỊNH1978-12-13 00:00:00271340138SH lần đầu
376NGUYỄN HỮU TRỊNH1990-08-29 00:00:00212252800SH lại H + Đ
377TRẦN BÌNH TRỌNG1984-11-06 00:00:00272273229SH lại H + Đ
378VÕ MINH TRUNG1977-04-28 00:00:00272170029SH lần đầu
379PHAN ĐỨC TRUNG1994-08-07 00:00:00272313562SH lại H + Đ
380LÊ QUANG TRUNG1998-04-12 00:00:00281269998SH lại H + Đ
381TRẦN THỌ TRUNG1997-03-03 00:00:0025546388SH lại LT + H + Đ
382NGUYỄN THỊ THU VÂN1987-09-09 00:00:00272188569SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383HOÀNG THỊ VÂN1973-12-26 00:00:0040173009114SH lần đầu
384ĐỖ XUÂN VIỆT1985-10-17 00:00:001085005984SH lần đầu
385TRƯƠNG VĂN VINH1984-12-11 00:00:00271700856SH lại H + Đ
386NGUYỄN TIẾN VŨ1993-12-28 00:00:0042093019172SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387TRẦN NGỌC HOÀNG VŨ1985-06-06 00:00:00250606503SH lại H + Đ
388NGUYỄN VĂN VƯỢNG1983-08-28 00:00:00272754272SH lần đầu
389VŨ THÙY VY1987-01-01 00:00:00280897312SH lần đầu
390ĐẶNG ĐÌNH XUYÊN1990-07-26 00:00:0075090005402SH lần đầu (L+M+H+Đ)