STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1HỒ TRÚC VY AN1982-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2TRỰC CHÍ AN1983-12-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3LÊ SỸ HUỲNH ANH1989-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4VŨ HOÀNG TUẤN ANH1992-07-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
5LÊ VĂN ANH1997-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
6TRƯƠNG CÔNG BẢO1990-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7TRẦN VĂN BẢO1994-08-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
8LÊ TƯ BIỀN1972-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
9CÁI KIM BÌNH1996-03-26 00:00:00SH lại H + Đ
10ĐẶNG MINH CANG1997-11-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
11ĐẶNG VĂN CÔNG1973-12-05 00:00:00SH lại H + Đ
12NGUYỄN THỊ MINH CHÂU1997-12-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13THÂN THỊ MINH CHÂU1991-11-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14TRẦN NGỌC CHÂU1990-05-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
15LÊ NGUYỄN CHÂU2000-07-06 00:00:00SH lại H + Đ
16ĐẶNG VŨ QUỲNH CHI1980-04-09 00:00:00SH lại H + Đ
17PHẠM TUẤN CHIẾN1974-07-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
18HỒ NHỘC DẾNH1992-03-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
19HOÀNG THỊ ÁNH DIỆN1983-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
20TRẦN THANH DIỆT1985-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
21NGUYỄN THỊ MỸ DUNG1994-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22NGUYỄN THÙY DUNG1992-02-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
23ĐINH THỊ KIM DUNG1979-08-03 00:00:00SH lại H + Đ
24LÂM NGỌC DUNG1979-07-08 00:00:00SH lại H + Đ
25LÊ VĂN TIẾN DŨNG1996-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26NGÔ ANH DŨNG1995-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
27TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG DUY1996-07-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28NGUYỄN THỊ DUYÊN1991-01-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
29HỒ THỊ NGỌC DUYÊN2001-05-25 00:00:00SH lại H + Đ
30NGUYỄN MẠNH DƯƠNG1988-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN THÙY DƯƠNG1992-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32PHẠM KHÁNH DƯƠNG1997-01-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33LÊ XUÂN DƯƠNG1997-05-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
34LÊ QUANG ĐẠT2000-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35TRẦN LÊ HOÀI ĐÔNG2003-02-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36LEO THỊ ĐỒNG1984-11-29 00:00:00SH lại Đ
37NGUYỄN VĂN ĐỨC1996-09-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38CHÂU NGỌC GHANI1992-12-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
39ĐẶNG TRƯƠNG TRƯỜNG GIANG1997-03-14 00:00:00SH lại H + Đ
40LÊ NGỌC HÀ1991-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
41LÊ QUỐC SƠN HÀ1998-07-05 00:00:00SH lại H + Đ
42PHẠM THÁI THU HẠNH1983-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43QUỐC THỊ MỸ HẠNH1985-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44BÙI KIM HẠNH1982-05-20 00:00:00SH lại H + Đ
45TRẦN NGỌC HẢO1997-11-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46HOÀNG NHƯ HẢO2001-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
47LÂM THỊ HẰNG1996-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
48TRẦN ĐỨC HẬU1999-01-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49THẠCH KIM HIỀN1997-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50BÙI CÔNG HIỀN1974-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51TRẦN QUỐC HIỀN1999-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52NGUYỄN THỊ THANH HIỀN1988-08-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
53NGUYỄN VĂN HIỂN1999-03-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54TRẦN HUY HIỂN1975-07-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
55MAI ANH HIỆP1985-05-19 00:00:00SH lại H + Đ
56HUỲNH BÁ HIẾU1994-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57NGUYỄN TRUNG HIẾU1994-01-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
58DƯƠNG THANH HÒA1987-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
59LÊ VĂN HOÀNG1990-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60LÊ BÁ HOÀNG1995-12-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
61LÝ MINH HOÀNG1986-10-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
62HUỲNH ĐÔNG HOÀNG2002-02-05 00:00:00SH lại H + Đ
63LÊ THỊ CẨM HỒNG1997-11-09 00:00:00SH lại H + Đ
64HỒ SỸ HÙNG2000-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65TRẦN NGỌC HÙNG1996-06-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
66ĐẶNG VĂN HÙNG1984-10-25 00:00:00SH lại H + Đ
67LÊ VĂN HÙNG1986-05-23 00:00:00SH lại H + Đ
68PHẠM QUỐC HUY1999-01-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69KIỀU THANH HUY1985-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
70HUỲNH HOÀNG HUY1995-11-29 00:00:00SH lại H + Đ
71LÊ QUỐC HƯNG1987-04-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72NGUYỄN QUỐC HƯNG1999-12-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
73TRẦN NGỌC HƯNG1997-11-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
74NGUYỄN HOÀNG KIÊN2003-10-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75SÂM GIA KỲ1988-09-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76HỒ SẮM KỲ2000-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77NGUYỄN DUY KHÁNH2000-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78TIỀN VĂN KHÁNH1995-03-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
79PHẠM HÀ HUY KHOA1988-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80HUỲNH ĐĂNG KHÔI2002-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
81HÀ THỊ HỒNG LAM1976-11-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
82NGUYỄN TRƯỜNG LÂN1994-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83TĂNG CÔNG VIỆT LINH1991-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84TRẦN LINH1991-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85HUỲNH THỊ THÙY LINH1993-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
86NGUYỄN THỊ CẨM LOAN1991-03-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
87TRẦN THỊ TIẾN LỘC1980-12-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88HOÀNG HỒNG ANH LỘC1984-07-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
89NGUYỄN HỮU LỘC1994-08-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
90NGUYỄN TẤN LỘC1991-01-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
91ĐINH CÔNG LỢI1992-03-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
92ĐẶNG THÀNH LUÂN1991-10-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
93PHẠM VĂN LUẬN1998-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94LÊ HOÀNG MẪN1999-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
95PHAN NHẬT MINH2000-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96HOÀNG THỊ A MY2002-07-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
97NGUYỄN THỊ DIỄM MY1990-07-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
98BÙI NGỌC MỸ2000-07-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
99LÊ ĐÌNH MỸ1991-12-10 00:00:00SH lại H + Đ
100NGUYỄN VĂN NAM1996-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101TRẦN HOÀI NAM2000-09-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102HOÀNG PHƯƠNG NAM1994-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
103NGUYỄN THỊ NGA1982-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104PHÙNG NGUYỄN ĐOAN NGHI1999-06-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
105LÊ THỊ ĐÔNG NGHI1982-11-17 00:00:00SH lại H + Đ
106LAI KHÁNH NGHĨA1982-09-15 00:00:00SH lại H + Đ
107NGUYỄN THỊ THANH NGỌC1989-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108NGÔ THỊ NGỌC1978-10-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
109NGUYỄN THÁI NGUYÊN1999-10-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
110NGUYỄN THỊ THANH NHÀN1998-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111TRẦN THÀNH NHÂN2003-05-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112NGÔ NGHIỄM NHIÊN1981-01-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
113CHU KIẾM PHÁT1989-01-27 00:00:00SH lại H + Đ
114ĐINH HOÀNG PHONG2003-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115PHẠM VĂN PHONG1977-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116TRẦN THANH PHONG1998-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117LƯƠNG VĂN PHONG1977-04-26 00:00:00SH lại H + Đ
118HỒ HƯNG PHÚ1997-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119BÙI MINH PHÚ1992-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
120BẾ VĂN PHÚC1999-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121NGUYỄN HOÀNG PHÚC1993-01-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
122NGUYỄN TIẾN PHƯỚC1985-05-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
123ĐỖ MINH PHƯƠNG1998-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124NGUYỄN TỨ PHƯƠNG1993-09-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
125LÊ VĂN PHƯƠNG1986-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
126LUYỆN HUY PHƯƠNG1999-07-19 00:00:00SH lại H + Đ
127LÊ VĂN QUỐC1985-08-31 00:00:00SH lại LT + H + Đ
128NGUYỄN THỊ HỒNG QUÝ1991-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129HOÀNG NHƯ QUỲNH1997-12-10 00:00:00SH lại H + Đ
130ĐẶNG THỊ SEN1984-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
131MAI THANH SƠN1983-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132LÊ TAM SỬ1984-07-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
133PHẠM VĂN SỰ1985-11-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
134LÊ ĐÌNH SỸ1992-04-02 00:00:00SH lại H + Đ
135TRẦN THIỆN TÀI1991-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN TUẤN TÀI1989-07-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
137NGUYỄN VĂN TÁM1982-07-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
138NGUYỄN CÔNG TÂM1978-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
139LÊ NGỌC TÂN1988-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140NGUYỄN LỰC TÂN1995-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141VÕ HOÀI TÂN1989-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
142PHAN MINH TẤN1997-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143TRẦN THỊ KIỀU TIÊN1993-06-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144MAI BÁ TIẾN1998-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
145NGUYỄN VĂN TÍN1994-06-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
146HUỲNH MINH TỌA1997-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147NGÔ VĂN TOÀN2000-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
148HOÀNG CÔNG TOÀN1990-12-24 00:00:00SH lại H + Đ
149BÙI THANH TÚ2000-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150TRẦN THANH TUẤN1986-01-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
151HUỲNH NHẬT TÙNG1999-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152LÊ ĐỨC TÙNG1988-11-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153HUỲNH VĂN TÙNG1994-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154HUỲNH QUANG TUYẾN1999-07-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
155TRẦN TRINH TƯỜNG1992-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156PHẠM HỒNG THÁI1984-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157PHÙNG HỒNG THÁI1980-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158ĐIỂU DUY THÁI1998-01-31 00:00:00SH lại LT + H + Đ
159NGUYỄN VĂN THAO1992-03-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
160ĐINH THỊ THẢO1991-04-02 00:00:00SH lại H + Đ
161HOÀNG MAI PHƯƠNG THẢO1987-08-01 00:00:00SH lại H + Đ
162NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM1975-09-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
163TRẦN NGỌC THẮNG1997-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164NGUYỄN VĂN THẮNG1989-06-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
165HOÀNG VĂN THẮNG1982-05-14 00:00:00SH lại H + Đ
166LÊ NGỌC THIỆN1991-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167BÙI VĂN THIỆN1985-12-06 00:00:00SH lại H + Đ
168HUỲNH PHÚ THỊNH1994-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169LÊ ĐỨC THỌ1989-07-13 00:00:00SH lại H + Đ
170HỒ THỊ NGỌC THOA1986-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171PHẠM VĂN THỐNG1993-06-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
172NGUYỄN THỊ VÂN THÙY1998-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173ĐẶNG BÁ THỦY1990-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174HUỲNH THỊ THANH THỦY1991-03-09 00:00:00SH lại H + Đ
175CAO XUÂN THÚY1989-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176LÊ THỊ THÚY1996-11-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
177CAO THỊ THÚY1989-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
178BÙI QUỐC THỰC1997-01-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
179LẠI VĂN THƯƠNG1998-05-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180ĐỖ MINH TRANG1988-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
181NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM1998-07-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
182DƯƠNG HỒ THU TRÂM1999-01-21 00:00:00SH lại H + Đ
183NGUYỄN XUÂN TRÍ1995-06-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
184LÊ MINH TRIẾT2003-10-09 00:00:00SH lại H + Đ
185HUỲNH LÊ ÁI TRINH1977-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186NGUYỄN KHÁNH TRÌNH2001-09-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
187HỒ PHƯỚC TRỌNG1997-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188LÊ VĂN TRÔNG1979-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
189TRIỆU VĂN TRƯỜNG2000-01-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190HUỲNH THỊ THU UYÊN2002-05-22 00:00:00SH lại H + Đ
191LÊ THỊ THÚY VÂN1991-12-23 00:00:00SH lại Đ
192HUỲNH THỊ THÚY VÂN1988-10-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
193NGUYỄN XUÂN VIỆT1995-09-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
194NGUYỄN ĐỨC VINH1989-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195ĐỖ NGỌC ANH VINH1997-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196NGUYỄN HOÀNG VŨ2000-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197LÊ THỊ BÍCH VƯƠNG1985-02-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
198BÙI THỊ THÚY VY1982-09-12 00:00:00SH lại Đ
199ĐIỂU XẺ1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200LÂM ĐÌNH Ý2000-07-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201NGUYỄN TIẾN AN1994-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202NGUYỄN VĂN ANH1990-08-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH1995-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN NHỰT ANH1998-04-10 00:00:00SH lại H + Đ
205NGUYỄN THỊ BÉ BA1993-07-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206TRẦN QUỐC BẢO1996-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207NGUYỄN XUÂN BẢO1993-09-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
208TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH1992-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209TRẦN ANH BÌNH1997-09-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210NGUYỄN THANH BÌNH1990-09-14 00:00:00SH lại H + Đ
211NGUYỄN HOÀNG CAO1989-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN ĐÌNH NGỌC CỦA1970-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
213NGUYỄN THỊ CÚC1983-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214PHÙNG ĐẠI CƯƠNG2000-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
215PHẠM QUỐC CƯỜNG1997-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216NGUYỄN VĂN CƯỜNG1993-01-02 00:00:00SH lại H + Đ
217CAO ĐỨC CƯỜNG1977-10-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
218LÊ VĂN CƯỜNG1993-12-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
219TRỊNH ĐỨC CƯỜNG1987-10-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
220NGUYỄN ĐÌNH CHUÂN1983-04-25 00:00:00SH lại H + Đ
221THẠCH DIỆP1999-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU1988-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223TRẦN GIANG DIỆU1992-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224PHẠM TIẾN DUẬT1982-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225NGUYỄN TRUNG DŨNG1992-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN THẾ DŨNG2003-06-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
227VƯƠNG TƯ DUY1986-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
228NGUYỄN VĂN ĐẠI1979-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229TRẦN VĂN ĐANG2000-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230NGUYỄN ANH ĐÀO1992-02-14 00:00:00SH lần đầu
231NGUYỄN TẤN ĐẠT1997-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232TỐNG TIẾN ĐẠT2000-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233TRÀ VĂN THÀNH ĐẠT1996-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234TRƯƠNG VĂN ĐẠT2003-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235TRƯƠNG TẤN ĐẠT1997-07-10 00:00:00SH lại H + Đ
236NGUYỄN ĐỨC ĐẠT1995-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
237TRƯƠNG ĐÌNH ĐẠT1994-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
238VÕ VĂN ĐỊNH2000-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
239ĐỖ VĂN ĐOÀN1984-04-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
240NGUYỄN VĂN ĐÔNG1977-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
241PHẠM NGUYỄN MINH ĐỨC1999-03-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242NGUYỄN TIẾN ĐỨC2002-04-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243LÊ MINH ĐỨC1999-11-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
244HUỲNH TRƯỜNG GIANG1989-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245LÊ THỊ KIỀU GIANG1978-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246VŨ HƯƠNG GIANG1978-07-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
247BÙI ĐĂNG HÀ1994-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248NGUYỄN NGỌC HÀ1988-12-22 00:00:00SH lại H + Đ
249LÊ SƠN HẢI2001-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250TRẦN BÁ HẢI1998-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251LÃNH THỊ BÍCH HẠNH1986-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252NGUYỄN THỊ HẠNH1978-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
253TRỊNH MINH HẠNH1997-07-18 00:00:00SH lại H + Đ
254TRẦN KIM HÀO1983-12-05 00:00:00SH lại H + Đ
255PHẠM THỊ DẠ HẢO1993-07-26 00:00:00SH lại H + Đ
256TRẦN THỊ MỸ HIỀN2001-10-18 00:00:00SH lại H + Đ
257LÊ BÁ HIỀN1991-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
258VI TRUNG HIẾU1995-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259NGUYỄN KHÁNH HÒA2001-06-12 00:00:00SH lại H + Đ
260HUỲNH THỊ KIM HOÀNG2002-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261MAI HUY HOÀNG1995-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262NGUYỄN TUẤN HOÀNG1978-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263NGUYỄN QUANG HOÀNG1994-10-18 00:00:00SH lại H + Đ
264CAO VĂN HOÀNG1968-02-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
265PHẠM THỊ PHƯƠNG HỒNG1997-05-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
266HOÀNG VĂN HỢP1999-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267NGUYỄN THỊ HUẾ1990-06-09 00:00:00SH lại H + Đ
268PHẠM QUANG HÙNG1967-02-24 00:00:00SH lại H + Đ
269TRẦN XUÂN HÙNG1993-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
270TRẦN VIẾT HUY1976-11-17 00:00:00SH lại H + Đ
271NGUYỄN THANH HUYỀN1997-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN2002-08-24 00:00:00SH lại H + Đ
273NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN1989-07-15 00:00:00SH lại H + Đ
274NGUYỄN VĂN HUYỀN1976-01-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
275BÙI ĐẠI HUYNH1992-10-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
276LÊ THỊ HƯỜNG1987-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG1990-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN VĂN KA1994-01-01 00:00:00SH lần đầu
279NGUYỄN DUY KIÊN1984-08-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280VÕ TRUNG KIÊN1991-07-15 00:00:00SH lại H + Đ
281BÙI SƠN KỲ1984-06-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
282TRẦN QUANG KHẢI1997-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283TRẦN GIA KHANG1992-01-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284VŨ MINH KHANG2002-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
285VŨ HỒNG KHANH1986-12-24 00:00:00SH lại H + Đ
286NGUYỄN AN KHƯƠNG1998-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287PHẠM THỊ LẠI1992-09-28 00:00:00SH lại H + Đ
288VŨ THỊ LAN1991-01-25 00:00:00SH lại H + Đ
289VÒNG TUYẾT LAN1995-02-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
290TRẦN QUANG LÂM1990-08-15 00:00:00SH lại H + Đ
291HUỲNH THỊ MỸ LỆ1981-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292PHẠM HOÀNG LIẾP1989-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293TRẦN THỊ MỸ LINH1991-11-03 00:00:00SH lại H + Đ
294PHẠM VĂN LONG1987-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295NGÔ VĂN LONG1987-11-26 00:00:00SH lại H + Đ
296NGUYỄN DU LONG1978-10-16 00:00:00SH lại H + Đ
297HUỲNH TRƯỜNG LONG1979-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
298NGUYỄN TUẤN LỘC1993-03-11 00:00:00SH lại H + Đ
299VÕ THỊ KIM LY1991-10-19 00:00:00SH lại H + Đ
300NGUYỄN THỊ LÝ1982-10-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
301HOÀNG MINH MẪN1994-11-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
302TRẦN LÊ VĂN MINH1996-04-13 00:00:00SH lần đầu
303NGUYỄN THANH NGUYỆT MINH1991-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
304PHAN DUY MINH1995-12-10 00:00:00SH lại H + Đ
305NGUYỄN GIA MINH2002-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
306PHAN HỒNG MỸ1990-04-18 00:00:00SH lại H + Đ
307NGUYỄN QUỐC HOÀNG NAM1989-09-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308PHẠM KHOA NAM1987-02-20 00:00:00SH lại H + Đ
309TRẦN THỊ NGỌC NỮ1985-03-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
310NGUYỄN VĂN NGHĨA2000-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311NGUYỄN HỮU NGHĨA1984-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
312NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC1988-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
313PHÙNG THỊ NGỌC1986-03-12 00:00:00SH lại H + Đ
314TẠ THỊ BÍCH NGỌC1999-01-03 00:00:00SH lại H + Đ
315VÕ BÌNH NGUYÊN1996-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
316HUỲNH THỊ NGUYỆT1996-03-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
317NGUYỄN THỊ THANH NHÀN1989-06-04 00:00:00SH lại H + Đ
318LƯƠNG GIA NHÂN2000-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319NGUYỄN THIÊN NHÂN1984-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320PHẠM MINH NHẬT1997-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321ĐẶNG MINH NHẬT1982-10-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
322PHAN THẾ NHẬT2002-06-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
323PHẠM VĂN NHỚ1988-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324ĐOÀN THỊ NHUNG1979-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325MAI THỊ HỒNG NHUNG1990-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326VŨ HOÀNG QUỲNH NHƯ1997-01-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
327NGUYỄN VĂN NHỰT1999-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328NGUYỄN CAO PHÁT1992-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
329LÊ NGỌC PHI1982-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330MAI VĂN PHÚC2000-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331NGUYỄN DUY PHÚC1996-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332QUẢN THỊ PHƯƠNG2000-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
333TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG1988-11-16 00:00:00SH lại H + Đ
334TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG2/20/1988SH lại H + Đ
335NGÔ PHÚ QUỐC2000-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336TRẦN MINH QUÝ1999-08-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
337TRẦN NGÔ LỆ QUYÊN1994-04-11 00:00:00SH lại H + Đ
338HUỲNH THỊ THU QUYÊN1993-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
339TRẦN THỊ QUỲNH1992-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
340NGUYỄN QUY RI1976-04-30 00:00:00SH lại H + Đ
341LÊ VĂN SÁNG1988-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342LÊ HỒNG SƠN1986-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343NGUYỄN VĂN SƠN1992-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
344LÊ THANH SƠN1995-04-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
345NGUYỄN THANH SƠN1993-05-31 00:00:00SH lại LT + H + Đ
346NGUYỄN TẤN TÀI2000-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347ĐÀO THÀNH TÂM1991-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348TRẦN THANH TÂM1982-11-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349TRƯƠNG THANH TÂM1984-07-09 00:00:00SH lại H + Đ
350LÊ NHẬT TIẾN2000-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351NGUYỄN VĂN TIẾN1970-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
352AO CÔNG TIẾN1998-05-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
353NGUYỄN MÁC TIN2001-05-29 00:00:00SH lại H + Đ
354NGUYỄN VIỆT TÍN1990-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
355ĐỖ NGỌC TÍN1988-05-01 00:00:00SH lần đầu
356ĐẤU THANH TOÁN1989-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357ĐINH MINH TÚ1996-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358ĐƯỜNG ANH TUẤN1973-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359NGUYỄN VĂN TUẤN1993-11-30 00:00:00SH lại H + Đ
360PHẠM MINH TUẤN1987-06-17 00:00:00SH lại H + Đ
361LÊ THỊ THANH TUYỀN1995-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362NGUYỄN ĐÌNH TƯ1991-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
363THÂN TRỌNG THÁI1986-12-18 00:00:00SH lại H + Đ
364ĐỖ THỊ HỒNG THANH1987-01-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN VĂN THÀNH1979-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366NGUYỄN VĂN THÀNH1986-03-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
367NGUYỄN ĐỖ HOÀNG THẢO1983-06-25 00:00:00SH lại H + Đ
368PHẠM HOÀNG THU THẢO1997-11-28 00:00:00SH lần đầu
369LÊ VIỆT THẮNG1996-02-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370TĂNG LONG THẮNG1996-10-05 00:00:00SH lần đầu
371TRƯƠNG XUÂN THẮNG1986-01-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
372ĐỒNG DUY THÂN1993-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373HOÀNG THỊ THÊM1982-08-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
374TRỊNH ANH THI1997-06-23 00:00:00SH lại H + Đ
375TRẦN VĂN THIỆN1984-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376VŨ HOÀNG THIỆN1984-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377VŨ ĐỨC THỊNH2001-06-07 00:00:00SH lại H + Đ
378NGUYỄN THỊ KIM THOA1988-08-31 00:00:00SH lại H + Đ
379TRẦN THẾ THỜI1993-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380NGUYỄN VĂN THUẬN1964-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
381NGUYỄN NGỌC THÙY1979-12-01 00:00:00SH lại H + Đ
382TRẦN BIÊN THÙY1997-09-13 00:00:00SH lại H + Đ
383LÊ THỊ THANH THÚY1990-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384QUÁCH THỊ THÚY1994-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385PHAN NGUYỄN MINH THƯ1999-08-19 00:00:00SH lại H + Đ
386BÙI ĐỨC TRIỀU1988-07-15 00:00:00SH lại H + Đ
387CAO THỊ PHƯƠNG TRINH2002-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH1983-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
389PHAN THỊ THANH TRÚC1974-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390TRẦN THỊ THANH TRÚC1989-08-01 00:00:00SH lại H + Đ
391NGUYỄN HOÀNG TRUNG1992-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392NGUYỄN VĂN TRUNG1986-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393PHẠM XUÂN TRƯỜNG1999-08-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
394ĐINH HOÀI VĂN1992-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395HÀ THANH VĂN1991-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396VŨ THỊ VÂN1992-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397NGUYỄN THỊ VÂN1968-09-28 00:00:00SH lại H + Đ
398NGUYỄN VĂN VINH1994-10-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399NGUYỄN PHI VŨ1976-10-15 00:00:00SH lần đầu
400DƯƠNG NGHIÊM Ý VY2000-02-16 00:00:00SH lần đầu