STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1BÙI TUẤN TRƯỜNG AN1995-07-19 00:00:00272501585SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH1997-08-02 00:00:00184249589SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3HOÀNG VŨ THIÊN ÂN1982-12-12 00:00:00271444075SH lần đầu
4HUỲNH NGỌC BẢO1996-10-13 00:00:00212717786SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5VÀY BẮC BÌNH1989-08-09 00:00:00271880938SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6NGÔ QUỐC BÌNH1996-08-09 00:00:00231014646SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7NGUYỄN VĂN BỘI1970-05-01 00:00:00272181950SH lần đầu
8KHỔNG TRƯỜNG CẪM1995-07-31 00:00:00272367372SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9NGUYỄN VĂN CẨN2002-05-21 00:00:0075202008226SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10NGUYỄN TRỌNG CÔNG1991-07-18 00:00:00145514719SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11NGUYỄN VĂN CÔNG1986-03-06 00:00:0034086002510SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12LÊ HỮU CÔNG1996-08-20 00:00:00272599920SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13PHẠM XUÂN CƯƠNG1999-11-05 00:00:0073497092SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG1981-07-20 00:00:0051081000634SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15DƯƠNG ĐẮC CHÍ1996-01-12 00:00:00187579355SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN VĂN CHUNG1991-02-05 00:00:0038091034622SH lần đầu
17LÃ VĂN CHƯƠNG1994-12-02 00:00:00164513820SH lần đầu
18PHẠM TẤN DANH1997-05-03 00:00:00215331488SH lần đầu
19NGUYỄN THỊ MINH DIỄM1983-09-26 00:00:0075183007338SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20NGUYỄN HUY DUÂN1986-08-25 00:00:00250608961SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21BẠCH THỊ DUNG1969-08-25 00:00:0042169002025SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22PHẠM VĂN DŨNG1999-07-19 00:00:0066099009027SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23HUỲNH VĂN DŨNG1986-07-13 00:00:00272219610SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24MAI HUỲNH DUY1997-01-13 00:00:00272739263SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25NGUYỄN ĐẮC DUY1986-02-14 00:00:0074086001936SH lần đầu
26HUỲNH NGỌC ĐÀI1989-12-02 00:00:00215161374SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27TRẦN HUY ĐẠI1985-01-01 00:00:00371034156SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO1985-06-26 00:00:00271622967SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN THỊ ĐÀO1988-03-02 00:00:00183570787SH lần đầu
30VŨ MINH ĐẠT1998-03-04 00:00:00174844040SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31LÊ CÔNG ĐẠT2000-03-27 00:00:00241872485SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32VŨ KIM ĐẠT1999-10-07 00:00:00272803058SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33NGUYỄN THÀNH ĐẠT2003-07-24 00:00:0056203006686SH lần đầu
34PHẠM NGUYỄN TUẤN ĐẠT2002-10-28 00:00:00272917551SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35VŨ VĂN ĐIỆT2000-06-05 00:00:00272946944SH lần đầu
36ĐINH QUẢNG ĐỨC1976-11-16 00:00:0035076010721SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37TRẦN VĂN ĐỨC1983-05-01 00:00:00276058679SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38NGUYỄN TRƯỜNG GIANG1994-07-27 00:00:001094027996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39PHẠM THỊ NGỌC HÀ1989-11-21 00:00:00183768053SH lần đầu
40HOÀNG TRỌNG PHƯỚC HẢI1972-08-21 00:00:0046072000322SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41NGUYỄN CÔNG HẢI1997-12-14 00:00:00272581802SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42PHẠM HOÀNG PHỤNG HẢI1997-06-20 00:00:00272558701SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43LÊ THANH HẢI1988-06-29 00:00:00341411063SH lần đầu
44LÊ VĂN HẢI1989-09-05 00:00:00215052131SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45LÊ THỊ MỸ HẠNH1994-08-30 00:00:00272433365SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46LÂM TUẤN HIỀN1991-07-30 00:00:00280962274SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47LÊ MINH HIỀN1987-01-14 00:00:0079087011656SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48NGUYỄN HOÀNG HIỆP1983-09-01 00:00:0030083017267SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49LÊ TRUNG HIẾU1987-10-01 00:00:00271768449SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50TRẦN HOÀNG THANH HIẾU1999-02-16 00:00:00272608043SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51HUỲNH VĂN HIẾU2001-03-07 00:00:00192073491SH lần đầu
52CAO TRUNG HIẾU1992-01-19 00:00:00285316821SH lần đầu
53ĐOÀN DŨNG HIẾU1994-02-25 00:00:0019094000001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54TRIỆU THANH TÔ HOÀI2000-06-11 00:00:00272818397SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55PHẠM BÙI ĐỨC HOÀNG1998-09-09 00:00:0037098000666SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56NGUYỄN THÁI HỌC1999-01-01 00:00:00272731275SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57LÊ THỊ HỒNG1982-02-20 00:00:0042182015631SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58NGUYỄN ĐỘ TRÍ HÙNG1982-10-21 00:00:00271481961SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59TRẦN CÔNG HUY1993-08-23 00:00:00301533338SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN VĂN HUY1982-09-18 00:00:00271569741SH lần đầu
61HÀ THỊ MỘNG HUYỀN1987-12-21 00:00:00290949329SH lần đầu
62HOÀNG HẢI HƯNG1985-04-04 00:00:0075085001342SH lần đầu
63NGUYỄN TIẾN HỮU2003-12-06 00:00:0075023009155SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64HOÀNG TRỌNG HỮU1991-03-02 00:00:0075091023577SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65LÊ TRUNG KIÊN2003-12-17 00:00:0079203008570SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66LƯU TRUNG KIÊN1995-12-02 00:00:001095047841SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67NGUYỄN THANH KHAI1976-12-23 00:00:00271237168SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68HUYẾT MẠNH KHANG1992-02-20 00:00:0079092016403SH lần đầu
69TỐNG VŨ QUỐC KHANH2000-04-24 00:00:00272742983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGUYỄN VĂN KHÔI1998-04-11 00:00:00272708047SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71LÊ PHAN KHÔI1981-12-20 00:00:00201650390SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72NGUYỄN ĐẮC DUY KHƯƠNG1999-07-17 00:00:00272671722SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73ĐỖ KHƯƠNG1950-08-12 00:00:00270605791SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74NGUYỄN HƯƠNG LAN1988-12-18 00:00:0075188025751SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75LÊ THỊ LAN1976-07-05 00:00:00162218211SH lại LT + H + Đ
76DƯƠNG DANH LÂM1990-08-30 00:00:00183771981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77LÝ LIÊL2000-01-01 00:00:00385792755SH lần đầu
78TRẦN THANH LIÊM1999-02-06 00:00:00272770759SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79NGUYỄN ANH LIÊM1997-06-02 00:00:00272495756SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN NGỌC THÙY LINH1992-09-28 00:00:0079192035152SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81NGÔ THỊ THÙY LINH1996-07-06 00:00:00272487163SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82NGUYỄN DUY LINH1979-06-23 00:00:0046079006508SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83LÊ VĂN LĨNH1985-04-15 00:00:00271866026SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84NGUYỄN CHÂU LONG2003-11-02 00:00:0079203008579SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85PHAN THANH LONG2000-02-03 00:00:0077200003700SH lần đầu
86NGUYỄN VĂN LỘC1988-02-04 00:00:0052088012431SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87PHẠM PHÚ LỰC1999-10-20 00:00:00225687181SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88NGUYỄN NGỌC THẢO LY1981-09-10 00:00:00271495047SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89NGUYỄN THỊ KIM LY1990-05-15 00:00:0075190022385SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90NGUYỄN THỊ HẢI LÝ1993-04-16 00:00:00272234744SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91HỒ THỊ MAI1988-11-15 00:00:00186848271SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92LÙ SẾN MÀNH1997-11-12 00:00:00272496857SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93ĐỖ QUANG MIN1986-10-20 00:00:00215014106SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94DƯƠNG VĂN MINH1991-06-01 00:00:00187030424SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95PHAN VĂN MINH1990-10-10 00:00:00272007087SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96BÙI THỊ MƠ1991-04-11 00:00:00272032974SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97HỒ CỎN MÙI1997-02-06 00:00:0075197016950SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98ĐOÀN TRƯỜNG QUAN MỸ1993-01-30 00:00:00205640228SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99NGUYỄN VĂN NAM2002-09-13 00:00:00184417840SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100PHAN HOÀI NAM1998-05-27 00:00:00272614691SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101TRẦN HẢI NAM1998-01-11 00:00:00352477854SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102LÊ VĂN NAM1992-11-09 00:00:0075092016913SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103PHẠM THỊ NGA1988-10-17 00:00:0037188006785SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104NGUYỄN ĐỨC NGHĨA2003-11-14 00:00:00272998678SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105NGUYỄN THANH NGHIÊM1993-04-20 00:00:0046093009708SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106PHẠM THỊ THANH NGUYÊN1988-08-29 00:00:00271942157SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107NGUYỄN TRUNG NHÂN1987-01-01 00:00:0025673706SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108TRẦN ANH NHÂN2004-02-25 00:00:0075204001269SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN1984-04-06 00:00:00281177763SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110BÙI THANH NHẤT1993-04-24 00:00:00205818684SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111ĐẶNG VĂN NHẬT1993-07-17 00:00:00272939100SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT1997-09-05 00:00:00272677042SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113PHẠM THỊ XUÂN NHUNG1991-05-25 00:00:0046191002595SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG1993-04-10 00:00:0079193003730SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ1993-06-15 00:00:00272247982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116NGUYỄN VÕ TRÚC NHƯ1989-01-09 00:00:00271911256SH lần đầu
117BÙI THỊ OANH1991-06-12 00:00:00187069696SH lần đầu
118LÊ THỊ KIM OANH1981-02-21 00:00:0025777138SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH1979-07-21 00:00:00271510069SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120LAI THẾ PHU1985-09-23 00:00:00271700815SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121LÊ HỮU PHÚC1999-10-01 00:00:00212844238SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122PHẠM HỒNG PHÚC1999-09-27 00:00:00272664330SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123LĂNG HẤM PHÚC1988-11-20 00:00:00272713719SH lại LT + H + Đ
124TÔ THÁI KIM PHỤNG2001-12-21 00:00:0075301001372SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125NGUYỄN HUY PHƯƠNG1987-06-13 00:00:0079087003591SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG1986-12-20 00:00:00271688917SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127PHẠM THỊ QUÁ1981-09-24 00:00:00272797006SH lần đầu
128PHẠM VĂN QUỐC2000-05-15 00:00:00192129628SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129TRẦN GIA QUÝ2001-04-04 00:00:00352523414SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130ĐÀO XUÂN QUYẾT1996-10-30 00:00:00187409230SH lần đầu
131NGUYỄN THỊ QUỲNH1989-03-27 00:00:001189043946SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132ĐÀO RICÔ1997-07-23 00:00:00272520422SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133NGUYỄN THANH SANG1987-02-28 00:00:0075087024405SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134LÂM THANH SINH1992-08-26 00:00:00215207386SH lần đầu
135NGUYỄN THÁI SƠN1996-03-13 00:00:00272422635SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN ĐÌNH SƠN1989-04-20 00:00:00186836407SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137DƯƠNG HOÀNG SƠN2003-01-26 00:00:00272861411SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138BÙI THANH SƠN1997-06-23 00:00:0075097005832SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139TRƯƠNG CHANH TẮC2000-08-13 00:00:00272737617SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140NGUYỄN THỊ MINH TÂM1999-11-03 00:00:0079199003772SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141HOÀNG ĐÌNH TÂM1999-07-10 00:00:00272674158SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142HOÀNG TRỌNG TÂM1974-08-13 00:00:0074074001589SH lần đầu
143MẠCH TRẦN TIẾN1993-06-25 00:00:00261265535SH lần đầu
144HUỲNH NGỌC TIẾN1984-06-28 00:00:0079184030805SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145NGUYỄN VĂN TIẾN2000-07-10 00:00:00272846865SH lần đầu
146NGUYỄN BÁ TOAN1978-01-20 00:00:0044078010309SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147NGUYỄN HỮU TOÀN2003-04-01 00:00:00261569221SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148LƯƠNG VĂN TOÀN1980-02-02 00:00:00321109714SH lần đầu
149NGUYỄN MINH TOÀN1994-10-03 00:00:00261357012SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150PHẠM VŨ TUÂN1983-03-06 00:00:00273589540SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151NGUYỄN ANH TUẤN2000-08-27 00:00:0038200030223SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152NGUYỄN ANH TUẤN1987-11-05 00:00:00250616610SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153HOÀNG MINH TÙNG1996-03-23 00:00:00197340720SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154LÊ THANH TÙNG1989-04-18 00:00:00276017287SH lần đầu
155TRẦN THỊ THANH TUYỀN1993-03-24 00:00:0075193016231SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156ĐỖ HỒNG THÁI1988-05-22 00:00:00312049238SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGUYỄN HỒNG THÁI1991-05-22 00:00:00272073627SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158HUỲNH VĂN THÀNH1990-11-12 00:00:00331608387SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159HOÀNG THỊ HỒNG THẢO1986-12-02 00:00:00271682533SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160TRẦN THÙY MIÊN THẢO1987-04-27 00:00:0025375844SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161VÕ THỊ BÍCH THẢO1990-09-24 00:00:00241261931SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO1993-01-01 00:00:0070193002448SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163NGUYỄN THỊ THU THẢO1992-11-11 00:00:00261228831SH lần đầu
164ĐÀO TRUNG THIỆU2002-11-05 00:00:00272878191SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165NGUYỄN ĐỨC THỊNH1995-06-10 00:00:00272449430SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166ĐOÀN THANH THÔNG1996-10-10 00:00:00205969341SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167NGUYỄN THANH THUẬN1995-12-26 00:00:00341759544SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168ĐỖ THỊ THỦY1974-06-15 00:00:00272605035SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169PHẠM THỊ BÍCH THỦY1989-11-27 00:00:0044189010655SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170BÙI ANH THƯƠNG1987-03-11 00:00:0075087008081SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171ĐẶNG THỊ MỘNG THY1998-12-20 00:00:00272608263SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172VŨ THỊ HUYỀN TRANG1988-01-05 00:00:00276089234SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG1998-10-06 00:00:0075198001013SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174TÔ HUYỀN TRÂM1990-06-15 00:00:0038190017195SH lần đầu
175CHU VŨ TRINH1998-02-02 00:00:00272532166SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176LÊ BÁ TRÌNH1983-12-26 00:00:0036083024232SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177NGUYỄN VĂN TRỌNG1971-04-26 00:00:0030071020511SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178TRẦN VĂN TRUNG1979-01-01 00:00:00271334789SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179TỐNG NGỌC TRUNG1992-03-15 00:00:00245349536SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180HỶ ANH TRUNG2002-10-13 00:00:00272891590SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181LÊ THÀNH TRUNG1983-03-30 00:00:0075083001443SH lần đầu
182PHẠM VĂN TRƯỜNG1987-07-10 00:00:00272005451SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183NGUYỄN NGỌC LÊ UYÊN1990-11-06 00:00:0060190000016SH lần đầu
184VÕ TẤN VÂN1974-01-08 00:00:0051074010431SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185NGUYỄN VÕ VIỆT1981-05-08 00:00:0040081029216SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186ĐẶNG QUANG VŨ1992-04-15 00:00:0077092007653SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187PHẠM TIẾN ANH VŨ1998-02-26 00:00:00261486181SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188LÊ TRẦN XINH XINH1998-04-01 00:00:00272618939SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189NGUYỄN VĂN XÔ1977-06-05 00:00:0030077027427SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190PHAN THỊ THIÊN Ý1996-12-07 00:00:0075196021866SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191NGUYỄN KIM YẾN1991-08-04 00:00:00271986704SH lần đầu
192NGUYỄN ĐỨC AN2003-12-03 00:00:00321832435SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193NGUYỄN VŨ TƯỜNG AN2/23/1995272427337SH lại LT + H + Đ
194NGUYỄN TRƯƠNG NHẬT ANH2003-11-27 00:00:0075203021851SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195PHẠM VŨ BẢO ANH1991-10-03 00:00:001091015437SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196NGUYỄN HỒNG ANH1998-08-09 00:00:00366216826SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197TRẦN NGỌC TRUNG ANH1995-05-23 00:00:00291099772SH lần đầu
198QUAN TUYẾT ANH1988-09-30 00:00:0079188012957SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199PHẠM THẾ ANH2002-05-04 00:00:00321790958SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200NGUYỄN THÀNH ÂN1993-06-26 00:00:0072093006241SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201VÕ QUỐC ÂN1993-11-08 00:00:00261239853SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202HUỲNH GIA BẢO2003-09-12 00:00:0075203021180SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203LÝ GIA BẢO1995-08-07 00:00:00212475874SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN VĂN BẮC1965-08-28 00:00:0035065008446SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205HOÀNG VĂN BẮC1987-03-02 00:00:00271762253SH lần đầu
206CÁY VỊNH BÌNH1999-09-28 00:00:00272663484SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207LÊ TRUNG BÍNH1983-06-20 00:00:00272913242SH lại H + Đ
208NGUYỄN THÀNH CÔNG2000-04-04 00:00:0066200016935SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209NGUYỄN THÀNH CÔNG1999-06-11 00:00:00272852841SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210VÕ THÀNH CÔNG2001-02-25 00:00:0079201008179SH lần đầu
211PHẠM TẤN CÔNG1993-11-02 00:00:00215198137SH lần đầu
212NGUYỄN XUÂN CƯƠNG1992-01-16 00:00:00250886652SH lần đầu
213LÊ VĂN CƯỜNG1975-10-20 00:00:0045075005964SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214NGUYỄN HỒNG CHÂU1993-02-05 00:00:00352019699SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215NGÔ NGỌC DIỄM CHÂU1992-10-29 00:00:0079192010845SH lần đầu
216LÊ QUANG DIỆU1995-08-20 00:00:0075095000799SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217NGUYỄN THẾ DINH1999-05-25 00:00:0075099019039SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218PHẠM ĐÌNH DUẨN1997-08-28 00:00:00184173812SH lần đầu
219LÊ THỊ DUNG1996-07-10 00:00:00184264046SH lần đầu
220VÕ THỊ THÙY DUNG1989-10-03 00:00:0079189009311SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221HOÀNG QUỐC DŨNG1993-01-04 00:00:00272301726SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222LÊ VĂN DŨNG1994-10-16 00:00:0060094005167SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223NGUYỄN QUANG DUY1996-06-22 00:00:00272601471SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224VÕ HỒNG DUY1983-08-21 00:00:00271798917SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225ĐINH HOÀNG DUY1969-05-19 00:00:00270797035SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226CÙ HUY ĐẠT2003-12-25 00:00:0075203004699SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227ĐẶNG QUỐC ĐẠT1983-09-20 00:00:00183570435SH lần đầu
228NGUYỄN MINH ĐIỀN1990-09-02 00:00:0075090011935SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229NGUYỄN VĂN ĐỊNH1994-05-02 00:00:00272435487SH lần đầu
230VŨ THỊ LỆ ĐÔNG1959-11-03 00:00:0064159000099SH lại LT + H + Đ
231LÊ XUÂN ĐỨC1997-11-02 00:00:00184272467SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN HUỲNH ĐỨC1999-08-23 00:00:00272730530SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGÔ THỊ PHƯƠNG GIANG1996-09-22 00:00:00272576659SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234NGUYỄN TRẦN HUYỀN GIAO2001-09-12 00:00:0075301005140SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235NGUYỄN SỸ GIÁP1988-06-24 00:00:00272017718SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236NGUYỄN DUY HẢI1984-10-09 00:00:00182412189SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237VŨ NGỌC HẢI1998-11-07 00:00:00272637115SH lần đầu
238HÀ THIÊN HẢI2002-12-24 00:00:00272993537SH lại H + Đ
239NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1981-08-31 00:00:00300979588SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240TRẦN THỊ LỆ HẰNG1979-09-06 00:00:00271323449SH lần đầu (L+M+H+Đ)
241PHẠM THỊ THU HẰNG1988-01-01 00:00:0079188019800SH lần đầu
242TRỊNH THỊ THÚY HẰNG1986-09-21 00:00:0066186004766SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN1987-08-30 00:00:00271823232SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244PHẠM CÔNG HẬU1991-06-22 00:00:00272136108SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245TRƯƠNG CÔNG HIỂN1988-12-24 00:00:00271929513SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246TRẦN QUANG HIỆP1996-11-04 00:00:0035096001391SH lần đầu
247VĂN VIẾT HIẾU1999-10-09 00:00:00270730950SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248PHÙNG THỊ HIẾU1971-02-27 00:00:0040171017477SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249THÁI XUÂN HIẾU1986-09-19 00:00:00271809898SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU1994-04-13 00:00:00272498995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251NGUYỄN THÀNH HIẾU1995-02-16 00:00:00281125155SH lần đầu
252LÊ THỊ THANH HOA1978-08-20 00:00:001178043961SH lại H + Đ
253LÊ THANH HOÀI1992-01-18 00:00:00352201213SH lần đầu
254NGUYỄN THỊ THU HOÀI1996-12-14 00:00:00241690777SH lần đầu
255NGUYỄN NGỌC HOÀNG1999-09-16 00:00:00272644693SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256LÊ MINH HOÀNG1992-09-26 00:00:00272328252SH lần đầu
257TRƯƠNG XUÂN HỒNG2002-09-26 00:00:00272987167SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258PHAN VĂN HÙNG1986-10-20 00:00:00341270579SH lần đầu
259HOÀNG MẠNH HÙNG1993-10-22 00:00:00197314602SH lại LT + H + Đ
260NGUYỄN LÊ XUÂN HUY1998-01-30 00:00:00272588932SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261PHẠM QUỐC HUY1989-07-07 00:00:00112325368SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262PHAN GIA HUY1996-02-03 00:00:00272619756SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263VŨ QUỐC HUY1988-08-08 00:00:00272598137SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264CAO THANH HUYỀN2001-12-16 00:00:0036301016888SH lần đầu
265TRẦN VĂN HUYNH1980-05-19 00:00:0034080020241SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266SÚ NHẬT HƯNG1995-05-09 00:00:00272336413SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267NGUYỄN THANH HƯNG1991-09-15 00:00:00225423047SH lần đầu
268NGUYỄN NGỌC THANH HƯƠNG1991-04-25 00:00:00272044644SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG1985-09-15 00:00:0075185003524SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270ĐÀM HƯƠNG1987-10-01 00:00:00271749957SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271HOÀNG ĐĂNG KHA2001-02-27 00:00:0075201008904SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272LÊ NGỌC KHANH1990-09-20 00:00:0038090019752SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273TRƯƠNG GIA KHÁNH2000-04-27 00:00:00272739968SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274NGUYỄN ĐÌNH KHOA1997-11-27 00:00:00272645167SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275TRẦN VĂN KHÔI1966-01-08 00:00:0025931885SH lần đầu
276NGUYỄN THỊ LIÊN1995-02-26 00:00:00272937017SH lần đầu
277CHU THỊ LIÊN1986-05-28 00:00:0042186004398SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278LÊ HUY LINH2000-07-11 00:00:00281262736SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279NGUYỄN NGỌC LINH1993-01-13 00:00:0075193002002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280TRẦN KHÁNH LINH1993-10-24 00:00:00173892557SH lần đầu
281NGUYỄN KHẮC LINH1993-04-28 00:00:00187301082SH lần đầu
282VÕ THIỆN LĨNH1984-02-02 00:00:0049084014964SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283TRẦN THỊ KIM LONG1990-12-29 00:00:0079190008183SH lần đầu
284NGUYỄN HỮU LỘC2000-01-20 00:00:00272730889SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285NGUYỄN THỊ NGỌC LUẬT1978-11-14 00:00:00272599659SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286HOÀNG VĂN LỰC1984-08-05 00:00:0024084019301SH lần đầu
287THÂN ĐỨC LƯƠNG2003-03-19 00:00:00272899315SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288PHÙNG TIẾN MẠNH1993-11-21 00:00:0017255021SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289NGUYỄN NHẬT MINH1992-02-03 00:00:0075092008262SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290NGÔ THANH MINH1999-11-05 00:00:0075099000566SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291NGUYỄN THỊ TRÀ MY1991-06-11 00:00:00186967247SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292TRẦN THỊ TUYẾT NGA1983-07-02 00:00:0024068840SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293NGUYỄN HOÀNG TRUNG NGHĨA1995-09-21 00:00:00272591689SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294NGUYỄN HỮU NGHĨA1981-12-13 00:00:0075081014360SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295TRẦN TRỌNG NGHĨA1996-09-02 00:00:0064096005148SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296LÊ LINH NGỌC1997-06-25 00:00:0045097003426SH lần đầu
297MAI ÁNH NGỌC1984-03-26 00:00:00271703364SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298LÊ TRUNG NGUYÊN1994-02-20 00:00:00215317341SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299PHẠM HỒNG NHÂN1995-10-24 00:00:00272432623SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300NGUYỄN HỒNG NHUNG1993-04-02 00:00:00173917163SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG1993-09-25 00:00:0079193004355SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302PHẠM VĂN OAI1995-07-13 00:00:00341926181SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303TRẦN THỊ OANH1991-01-09 00:00:0040191011624SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304TRẦN VĂN PHÁT1989-09-03 00:00:0075089013470SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305ĐOÀN NHỰT PHI1998-12-07 00:00:0086098000033SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306NGUYỄN TRỌNG PHI1989-10-30 00:00:00271979117SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307THÁI TUẤN PHONG1989-03-10 00:00:0068089003700SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308VÕ THÀNH PHONG1982-10-04 00:00:00271421133SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309TRẦN NGUYỄN THANH PHÚC1993-07-16 00:00:0079093014278SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG1991-01-01 00:00:00272029005SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311ĐINH VĂN PHƯƠNG1993-05-02 00:00:0075093005231SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312TRẦN HOÀI PHƯƠNG1993-11-06 00:00:00261246868SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN PHAN THẢO PHƯƠNG1999-09-26 00:00:00272725053SH lần đầu
314NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG1986-05-25 00:00:00271905062SH lần đầu
315ĐOÀN NGỌC QUANG1973-02-08 00:00:00211341883SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN1992-03-04 00:00:00312580208SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317PHAN MINH QUYỀN1989-03-24 00:00:00271980225SH lần đầu
318TẠ VĂN QUYẾT1990-11-10 00:00:00272083033SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319NGUYỄN HỮU SANG1996-04-14 00:00:00272397102SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320LĂNG KHẮC SƠN1999-12-18 00:00:00272885087SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321ĐỖ HỒNG SƠN1991-01-01 00:00:00381604863SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322LÊ HỮU SƠN1996-08-19 00:00:00272497324SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323TRƯƠNG DOÃN TAM1976-07-16 00:00:00183226954SH lần đầu
324HÀ MINH TẠO1997-01-27 00:00:0072097004777SH lần đầu
325HỨA ĐỨC TÂM1992-04-26 00:00:0075092001029SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326PHAN THỊ THU TÂM1978-11-28 00:00:00271259661SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327HOÀNG TRỌNG TẤN1992-02-22 00:00:00272046488SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328PHẠM THỊ THỦY TIÊN1992-10-13 00:00:0075192001154SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329LÊ VĂN TIẾN2001-06-21 00:00:0075201001331SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330ĐOÀN THANH TIẾN1992-04-26 00:00:0058092008953SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331BÙI CÔNG TIẾNG1978-03-04 00:00:00271388051SH lần đầu
332NGUYỄN NGỌC TOÀN1993-01-13 00:00:00197298394SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333VĂN SONG TOÀN2001-05-20 00:00:0079201007496SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334ĐỖ LINH TƠN1994-11-28 00:00:00272410077SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335THÂN MINH TÚ1989-02-15 00:00:00271856597SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336HUỲNH THANH TUẤN2001-04-20 00:00:00272754309SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337NÔNG ANH TUẤN1999-07-29 00:00:00272664664SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338LÊ MẠNH TUẤN1987-04-14 00:00:00311873403SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339TRƯƠNG ANH TUẤN1991-12-20 00:00:00272065028SH lần đầu
340LÊ KHẮC TUẤN1998-08-28 00:00:00281228099SH lần đầu
341DƯƠNG CÔNG TÙNG1995-01-19 00:00:00272395579SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342PHAN VĂN TÙNG1971-09-07 00:00:0025071019423SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN1998-07-28 00:00:0075198010386SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344TRẦN KHẮC TỪ2000-05-15 00:00:00272959200SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345LÊ ĐẠI THẠCH1999-04-10 00:00:00272713008SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346PHẠM QUANG THẠCH1999-02-05 00:00:0074099000727SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347TRỊNH VĂN THANH1986-11-02 00:00:00172960815SH lần đầu
348ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO1983-02-27 00:00:0075183020881SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349PHAN THỊ THANH THẢO1992-06-21 00:00:00261223181SH lần đầu
350LÝ THỊ THU THẢO1994-05-07 00:00:00241489196SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351NGUYỄN THỊ THẢO1982-01-06 00:00:0075182000748SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352NGUYỄN THỊ THANH THẢO1981-03-03 00:00:00271510008SH lần đầu
353VÕ MINH THẮNG1997-12-31 00:00:00352470214SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354NGUYỄN QUYẾT THẮNG2000-09-30 00:00:00272742838SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355TRẦN VĂN THẮNG1979-06-28 00:00:00221034328SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356NGUYỄN HỒNG THẮNG1983-10-15 00:00:00260917465SH lần đầu
357ĐINH NGUYỄN HỒNG THI1995-11-05 00:00:0075195000549SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358NGÔ MINH THIỆN1988-05-25 00:00:0075088002866SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359NGÔ MINH THIỆN1992-01-01 00:00:00363670561SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360VÕ MINH THIỆN1985-12-25 00:00:0023795198SH lần đầu
361ĐẶNG CÔNG THỊNH2000-10-13 00:00:00272769695SH lần đầu
362NGÔ TÒNG QUÝ THÔNG1997-04-15 00:00:00272474845SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363LÊ THỊ THƠM1990-09-07 00:00:00251245912SH lần đầu
364TẠ THỊ THU2000-01-15 00:00:00261560301SH lần đầu
365PHẠM THỊ MINH THÚY1983-11-11 00:00:0030183020282SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366LƯU TRÍ THỰC1999-10-02 00:00:0075099000478SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367NGUYỄN THỊ MAI TRANG1990-12-15 00:00:0083190008179SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368TRẦN THỊ THU TRANG1977-07-26 00:00:0094177000191SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369LÊ KIM TRANG1980-06-25 00:00:0077180004907SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370VÕ NGỌC THÙY TRÂM1990-08-19 00:00:0079190000290SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371ĐINH THỊ NGỌC TRÂN2002-08-07 00:00:00201835633SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372BÙI CÔNG TRÍ1998-12-20 00:00:0045098006951SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373NGUYỄN NGUYÊN TRỊ1974-01-05 00:00:0025802308SH lần đầu
374LƯƠNG QUỐC TRIỆU2003-09-01 00:00:0075203009134SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375TRƯƠNG HỒNG TRINH1998-04-07 00:00:00272553687SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376LÊ THỊ TRINH1984-03-28 00:00:0096184000125SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377ĐINH QUỐC TRƯỜNG1990-10-30 00:00:00272069474SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378TRƯƠNG CÔNG VẬN1989-06-29 00:00:0036089006080SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379NGUYỄN TRỌNG VIỆT1999-10-19 00:00:0075099005686SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380THÁI XUÂN VIỆT1998-01-23 00:00:00175072187SH lần đầu
381TRẦN VINH1982-08-16 00:00:00271453459SH lần đầu
382NGUYỄN THÀNH VŨ1990-03-17 00:00:00272115893SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383NGUYỄN THỊ NHƯ Ý1995-06-25 00:00:00272381564SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384ĐỖ NGUYỄN THIÊN Ý2003-08-07 00:00:00272937770SH lần đầu (L+M+H+Đ)