STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1QUẾ TUẤN ANH1989-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2LƯU NGỌC ANH1985-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NGUYỄN VIẾT ANH1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4PHẠM THỊ MAI ANH1994-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5TRẦN PHẠM TRÂM ANH1997-07-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6TRẦN ĐẶNG HOÀI BẢO2001-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7ĐÀO KHẮC BÌNH1982-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8TRẦN XUÂN CẢNH1977-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9NGÔ GIA CÁT2001-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10TRƯƠNG VĨNH CẨM1986-09-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11ĐẶNG MINH CƯỜNG1994-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12PHẠM THÁI CƯỜNG1988-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13PHẠM VĂN DUẨN1994-12-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14HOÀNG ANH DŨNG1985-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15TRẦN ANH DUY1992-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN ĐĂNG DUY1994-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17NGUYỄN DUY1998-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NGUYỄN TÚC DUYÊN1964-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19ĐẶNG VĂN ĐẠO1994-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20VŨ VĂN ĐẠT1991-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21NGUYỄN TẤN ĐẠT1990-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22NGUYỄN MINH ĐĂNG2002-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23NGUYỄN VĂN ĐỀU1978-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24VÕ THỊ MỸ ĐIỆP1994-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25VÕ PHÚC ĐỊNH1987-10-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26TRẦN CÔNG ĐỨC1994-03-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27TRẦN DUY ĐỨC2002-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28VƯƠNG VĂN ĐỨC1992-12-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29HỒ LỰC EM1996-01-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30HUỲNH THỊ NGỌC HÀ1990-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN HỮU HÀ1984-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32NGUYỄN THỊ THU HÀ1996-05-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33VÕ THỊ KIM HÀ1978-11-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34MAI ĐỨC HẢI1991-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35NGUYỄN THỊ HẢI1988-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36TRẦN THỊ HẢI1986-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37HUỲNH NGỌC HẢI1997-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38NGUYỄN LÊ HỒNG HẠNH1994-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39HỒ THANH HẰNG1984-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40TRẦN KIẾT HIỆP1996-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41TRẦN THANH TRUNG HIỆP1984-12-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42NGUYỄN KHẮC HIẾU1994-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43MAI THỊ TRUNG HIẾU1982-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44TRƯƠNG NGỌC HÒA1977-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN VĂN HOÀN1978-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46LÊ MINH HOÀNG1996-08-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47VŨ HUY HOÀNG2003-12-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48ĐOÀN THÁI HOÀNG1983-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49MAI ĐẠI HỌC1993-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50LƯƠNG THỊ NHƯ HỒNG1981-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN LƯU ANH HÙNG1979-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52NGUYỄN THẾ HÙNG1987-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53NGUYỄN LÊ HUY1994-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54TRẦN GIA HUY2002-03-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55PHẠM HUY1993-07-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56ĐỖ THỊ THU HUYỀN1993-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57ĐÀO MINH HUYỀN2001-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58VŨ NHẬT HUYNH1999-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59NGÔ PHƯỚC HƯNG1997-11-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN QUANG HƯNG1995-08-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61PHÙNG HƯNG1988-03-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62TRẦN QUỐC HƯNG1981-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63PHẠM THANH HƯNG1989-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64NGUYỄN THỊ HƯƠNG1983-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65LƯƠNG THỊ HƯỜNG1990-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66ĐỖ THỊ THÚY HƯỜNG1977-05-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67BÙI TRUNG KIÊN1992-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68VƯƠNG TRUNG KIỆT1993-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU1990-12-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGUYỄN HOÀNG GIA KHANG1995-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71PHẠM DUY KHANG1995-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72PHẠM VU KHANH1992-01-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73TẠ MINH QUỐC KHÁNH2001-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74HOÀNG CÔNG QUỐC KHÁNH1981-04-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75ĐỒNG ANH KHOA1990-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76TRẦN ĐĂNG KHOA1993-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77BÙI TẤN KHOA1986-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN ĐĂNG KHOA1994-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79VŨ ANH KHOA2000-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN THỊ LAN1995-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81VÒNG HỒNG LAN1992-04-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82DIỆP VĂN TUYẾT LÀNH1982-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83NGUYỄN VĂN LÂM1984-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84TRẦN THANH LÂM1996-01-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85ĐÀO VĂN LẬP1989-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86LÊ THỊ DIỆU LINH1998-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87TRẦN THỊ HỒNG LĨNH1982-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88PHẠM MINH LUÂN1990-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89NGUYỄN VŨ LỰC1991-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
90PHẠM ĐỨC LƯƠNG2003-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91LÊ THỊ LÝ1993-03-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92HỒ THỊ MẾN1984-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93HOÀNG NGỌC THANH MINH1993-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94NGUYỄN ĐÌNH MINH1984-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95NGUYỄN THỊ NGỌC MINH1983-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96THIỀU NHẬT MINH1998-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97NGUYỄN VĂN NAM1982-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98PHẠM THỊ HỒNG NGÀ1981-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
99NGUYỄN HOÀNG GIA NGÂN1995-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN2001-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101TRẦN ĐẠI NGHĨA1998-11-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102NGUYỄN THỊ NGỌC1996-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103LÊ DUY NHẤT NGUYÊN1993-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104VŨ HOÀNG NGUYÊN1987-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT1982-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106ĐẶNG ĐÌNH NHẬT1983-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107TÔN THẤT MINH NHẬT1987-06-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108LÂM THUỲ UYỂN NHI1999-03-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109VÕ THỊ NGỌC NHI1997-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110LAN CÚN NHÌN1996-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111VŨ THỊ NHUNG1988-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112TRẦN THỊ KIỀU OANH1983-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113TRẦN HỮU PHẨM1970-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114VÕ KHẮC PHÚ1995-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115NGUYỄN ĐÌNH PHÚ1996-12-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116ĐOÀN THANH PHÚC1988-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117TẠ THỊ PHƯƠNG1988-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118LÊ VĂN PHƯƠNG1987-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119ĐỖ THỊ PHƯỢNG1987-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN NHẬT QUANG1988-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121VÕ HỒNG NHẬT QUANG1999-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122NGUYỄN ĐÌNH QUÝ1997-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123NGUYỄN NGỌC QUÝ2002-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124TRẦN ĐỨC QUÝ1981-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125NGÔ THỊ QUYÊN1977-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
126NGÔ MINH QUYẾT1992-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127LÊ ĐÌNH SANG1993-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128LỤC A SÁNG1981-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129VÕ VĂN SANH1976-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130HOÀNG CỎNG SẦU1995-03-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131ĐỖ NGỌC SƠN1969-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132VŨ THÁI SƠN1985-03-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133LONG ĐỨC TÀI2003-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134TRẦN VÕ TẤN TÀI1990-12-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135NGUYỄN CHÂU HẢI TÂM1996-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN THIỆN TÂM1995-06-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137NGUYỄN THÀNH TÂM1986-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGUYỄN VĂN TÂM1975-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139NGUYỄN TRỌNG NHẬT TÂN1981-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140VŨ NGỌC TIÊN2002-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141CAO NHÂN TIẾN1987-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142NGUYỄN PHƯƠNG TÍN1996-12-16 00:00:00SH lại H + Đ
143VÕ DUY TÌNH1980-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC TOÀN2003-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145VÕ PHÚC TOÀN1995-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146CHUNG MINH TÚ1988-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147TRẦN QUANG TÚ2000-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148LÊ HUỲNH ANH TUẤN2002-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149NGUYỄN HỮU TUẤN1982-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150TRẦN LÂM THANH TÙNG1990-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151LÊ THANH TÙNG1988-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT1990-10-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153TRẦN THỊ HỒNG TỰ1986-07-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154BÙI XUÂN TƯỜNG1984-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155TRẦN MINH THÁI1999-05-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156NGUYỄN QUỐC THÁI2001-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGUYỄN VĂN THÁI1984-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158VƯU TRƯỜNG NHẬT THANH2002-01-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159NGUYỄN VĂN THANH1991-03-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160LÊ THANH1972-08-02 00:00:00SH lại H + Đ
161NGUYỄN HOÀNG THÀNH2003-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162TRƯƠNG VIỆT THÀNH1991-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163LÊ DUY THÀNH1991-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164TRẦN HỮU THÀNH1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165THÁI NHƯ THẢO1995-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166NGUYỄN THỊ THẮM1963-08-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167ĐOÀN HỮU THẮNG2000-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168ĐOÀN QUAN THẮNG1986-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169NÔNG QUANG THẮNG2001-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170TRẦN LÂM THIỆN1987-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171NGUYỄN ĐỨC THỊNH1995-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172NGUYỄN BÁ THUẬN2000-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGUYỄN TRỌNG THÙY1979-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174LÊ VĂN THUYẾT1981-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ2000-03-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN VŨ ANH THƯ1987-11-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177VI THỊ ANH THƯ2003-03-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178TRỊNH DUY THỨC1989-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179NGUYỄN NGỌC THƯƠNG1982-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
180VÕ THỊ HUYỀN TRANG1993-09-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181TRẦN ĐÌNH TRIỆU1988-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182PHẠM THỊ MỸ TRINH1984-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183ĐẶNG VÕ THANH TRÚC2001-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184NGÔ THỊ THANH TRÚC1984-06-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185NGUYỄN PHẠM HỒNG TRÚC1990-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186THÁI HOÀI TRÚC1983-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187NGUYỄN THÀNH TRUNG1989-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188PHÙNG VĂN TRƯỜNG1983-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189ĐINH NGỌC TRƯỜNG2003-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190LƯU VĂN TRƯỜNG2000-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191TĂNG VĂN TRƯỜNG1980-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192PHẠM QUỐC VIỆT1984-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193PHAN HỒNG VIỆT1987-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194PHẠM ĐỨC VINH1991-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195ĐINH HOÀNG VŨ1996-04-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196LÊ HOÀNG VŨ1993-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197TRẦN CÔNG VƯƠNG1986-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198LÊ BÁ THẾ VƯƠNG1989-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199VŨ PHẠM ĐOAN VY2000-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200LÊ VĂN Ý1977-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201PHAN DUY ANH1991-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202TẠ HOÀNG ANH2003-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203TRẦN TUẤN ANH1997-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204BÙI THỊ ANH1993-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205TRƯƠNG QUẾ ANH1988-05-03 00:00:00SH lần đầu
206DƯƠNG ĐÌNH ANH1979-09-06 00:00:00SH lần đầu
207VÕ VĂN ÂN1996-05-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208TRẦN THIỆN QUỐC BẢO1994-07-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209TRƯƠNG HOÀNG BIL2000-12-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210PHẠM CÔNG BÌNH1977-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211NGUYỄN HỮU THANH BÌNH2000-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN CẢNH BÌNH1980-10-07 00:00:00SH lần đầu
213ĐỖ CHÍ CÔNG1988-12-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214PHẠM TẤN CƯƠNG2003-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215PHẠM VĂN CƯƠNG1987-11-27 00:00:00SH lần đầu
216DƯƠNG BÁ CƯỜNG1982-06-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217VŨ VĂN CƯỜNG1983-02-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218NGÔ QUANG CHỈNH1994-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219BÙI ĐÌNH CHUNG1987-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220HỨA THÀNH DANH1988-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221PHAN VĂN DỈNH1994-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222NGUYỄN THÙY DUNG1999-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223PHẠM TIẾN DŨNG1985-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224HOÀNG NGỌC TIẾN DŨNG2003-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225TRẦN Y DŨNG1979-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226VŨ ĐÌNH DŨNG1997-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227NGUYỄN NHẬT DUY1999-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228CÙ MINH DUY1996-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229NGUYỄN LÊ THÁI DƯƠNG2003-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230NGUYỄN VĂN DƯƠNG1981-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231NGUYỄN THỊ HUYỀN DƯƠNG1988-08-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232PHAN LÊ ĐẠT1986-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233LÊ BÁ ĐẠT1990-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234TRẦN VŨ THÀNH ĐẠT1997-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235BÙI MINH ĐĂNG1996-01-25 00:00:00SH lần đầu
236TRANG VĂN ĐẤU2003-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237PHAN THÀNH ĐOÀN1986-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238LĂNG MINH ĐOÀN1995-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239PHAN MINH ĐỰC1984-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240NGUYỄN MINH ĐƯƠNG1992-12-12 00:00:00SH lần đầu
241NGUYỄN THỊ VÂN GIANG1986-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242PHẠM THỊ NGỌC GIÀU1978-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243HỒ THANH HÀ1985-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244LƯƠNG THỊ THU HÀ1984-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGUYỄN THỊ HÀ1989-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI HÀ1995-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247NGUYỄN KHÁNH HẰNG1999-06-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248PHẠM THỊ THÁI HẰNG1986-11-09 00:00:00SH lần đầu
249LÊ THỊ HẰNG1989-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250MAI THỊ CẨM HẰNG2001-10-13 00:00:00SH lần đầu
251TIỀN THÚY HẰNG1981-02-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
252NGUYỄN HUY HẬU1976-03-27 00:00:00SH lần đầu
253TRẦN THẾ HIỂN2000-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254NGUYỄN MINH HIẾU2000-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255NINH TRUNG HIẾU2000-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256HOÀNG VĂN HIẾU1983-10-03 00:00:00SH lần đầu
257ĐINH HUY HOÀNG1998-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258NGUYỄN VĂN HOÀNG1991-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259PHẠM HUY HOÀNG4/15/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260LÊ VĂN HỜN1983-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261NGUYỄN QUÝ HUÊ1984-01-06 00:00:00SH lần đầu
262HỒ ĐĂNG HÙNG1994-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263PHAN PHI HÙNG2000-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264PHAN VĂN HÙNG1964-10-20 00:00:00SH lần đầu
265HUỲNH THỊ BÍCH HUYỀN1989-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266NGUYỄN VĂN HUYỀN1986-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267LÊ XUÂN HƯNG1995-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268ĐINH QUỐC HƯNG1998-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG1996-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270NGÔ THỊ HƯỜNG1991-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271TRẦN QUỐC KIÊN1990-09-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272VŨ TUẤN KIỆT2002-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273BÙI ANH KIỆT2003-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274MAI CÔNG MỸ KIM2003-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275VÕ PHÚC KHẢI2000-12-11 00:00:00SH lần đầu
276NGUYỄN DUY KHIÊM1973-04-12 00:00:00SH lần đầu
277PHẠM XUÂN KHOA2003-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN ĐĂNG KHOA2000-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279NGUYỄN BÁ KHÔI1992-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280PHAN THÚY QUỲNH LAN1999-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281HÀ GIA LÂM2003-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282HOÀNG THANH PHONG LINH1998-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283NGUYỄN THỊ LINH1986-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284TỐNG CẨM LINH1992-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285LÊ THỊ THANH LONG1971-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286PHAN THÀNH LONG2000-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287TRẦN THỊ LƯƠNG1999-09-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288NGUYỄN BÁ LƯU1999-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289DƯƠNG THỊ THÙY MAI1986-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290NGUYỄN XUÂN MẠNH1994-05-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291NGUYỄN HỮU MẠNH1987-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN TIẾN MẠNH1994-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293TRẦN HOÀI NAM1995-01-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294NGUYỄN THỊ THÚY NGA1976-07-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN1989-06-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296NGUYỄN HỮU NGHĨA1993-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297TRẦN ĐẠI NGHĨA1996-01-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298NGUYỄN VĂN NGOAN2000-05-06 00:00:00SH lần đầu
299PHẠM THỊ HỒNG NGỌC2000-04-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300TRẦN THỊ NGỌC1989-06-05 00:00:00SH lại H + Đ
301NGUYỄN HỮU NHÀN1994-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302HOÀNG THỊ THANH NHÀN1995-05-30 00:00:00SH lại H + Đ
303NGUYỄN TRỌNG NHÂN1994-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304HÀ MINH NHỰT1996-08-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1985-11-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306NGUYỄN TRƯỜNG PHÁP1980-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307PHẠM HÙNG PHONG1998-12-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308TRẦN ĐỨC PHÚ1987-12-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309PHẠM MINH PHÚC1992-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310LƯƠNG VĂN PHÚC1990-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311NGUYỄN VĂN PHƯỚC1980-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312NGUYỄN DUY PHƯƠNG2001-08-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG1993-11-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314ĐỖ XUÂN QUANG1974-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315NGUYỄN DUY QUANG1999-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN PHỤNG MINH QUANG1999-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317TRẦN HOÀNG QUÂN1976-12-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318ĐỖ ĐÌNH QUÂN1998-06-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319BÙI VĂN QUYỀN1989-11-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320VÒNG ANH QUYỀN1995-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321BÙI THỊ NHƯ QUỲNH1999-06-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322DƯƠNG THANH SANG1990-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323LẦU A SIU2001-09-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324TRẦN SƠN1992-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325TÔ VĂN SỸ1973-12-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326TRƯƠNG TRUNG TÁNH1995-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327NGUYỄN TRƯƠNG HUỲNH TÂM2003-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328PHÍ THỊ THANH TÂM1989-06-18 00:00:00SH lần đầu
329TRẦN QUỐC TÂM2000-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330VÕ NHẬT TÂN1977-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331TỐNG MẠNH TÂN2001-01-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332NGUYỄN THỊ ÁI TÂN1982-06-20 00:00:00SH lần đầu
333VÕ HỒNG TỊCH1988-05-10 00:00:00SH lần đầu
334VÕ DUY TIẾN2003-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335HUỲNH THỊ TIẾN1982-01-01 00:00:00SH lần đầu
336PHAN NGỌC TỈNH1991-04-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337LÊ THANH TOÀN1981-05-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338BÙI MINH TUẤN2000-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339TRẦN QUỐC TUẤN1974-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340LÊ CÔNG TUẤN1994-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341NGÔ TUẤN1990-06-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342NGUYỄN MINH TUẤN1993-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343TRẦN LÊ MINH TUẤN1998-07-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344PHẠM VĂN TUẤN1990-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345VÕ DUY TUẤN1999-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346NGUYỄN THANH TÙNG1994-12-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347ĐẶNG CẨM TUYÊN1993-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN1988-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349LÊ VĂN TUYẾN1991-01-13 00:00:00SH lần đầu
350NGUYỄN VĂN THANH2002-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351PHAN NHƯ NGUYỆT THANH1988-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352PHẠM NGỌC THANH1993-11-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353PHẠM QUỐC THANH1988-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354PHẠM MINH THÀNH2002-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355ĐẶNG QUỐC THÀNH1986-08-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
356LÊ PHƯƠNG THẢO1988-03-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357TRỊNH THANH THẢO2004-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358PHAN THỊ THU THẢO1997-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359MÃ THỊ THẮM1992-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360CHU MINH THẮNG2003-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361TRỊNH HÙNG THẮNG1984-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362TRẦN NGỌC THẮNG1995-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363VÕ KIM THẬT1980-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364PHÙNG THỊ THẾ1991-06-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365HOÀNG THIÊM1980-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366NGUYỄN HƯNG THỊNH2001-02-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367NGUYỄN VĂN DUY THỊNH1995-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368NGUYỄN XUÂN THỊNH1991-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369LÊ BÁ THỐNG1982-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370TRẦN THỊ HỒNG THU1987-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371LÊ THỊ THU1981-10-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
372NGÔ VĂN NHƯ THUẦN1999-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373ĐẶNG THỊ KIM THÙY1998-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374LÊ THỊ NGỌC THỦY1982-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375BÙI THỊ THANH THÚY1987-05-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376PHẠM THỊ THUYẾT1978-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377ĐỒNG PHÚ THỨC1998-05-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378ĐINH HOÀI THƯƠNG1990-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379LÂM THỊ THÙY TRANG1998-10-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380THÂN HUYỀN TRÂN1990-11-01 00:00:00SH lần đầu
381NGUYỄN MINH TRÍ1994-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGÔ PHÁT TRIỂN1988-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383PHAN QUỐC TRIỆU1999-07-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384LẦU BẮC TRINH1998-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385PHẠM NGỌC TRỖI1981-05-17 00:00:00SH lần đầu
386HUỲNH THỊ TRÚC1983-01-01 00:00:00SH lần đầu
387NGUYỄN HƯNG TRƯỜNG2002-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388QUÁCH HẢI TRƯỜNG1995-07-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389PHẠM TRỌNG TRƯỞNG1990-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390LÊ HOÀNG VÂN1980-01-01 00:00:00SH lần đầu
391LÊ ĐÌNH VIÊN1991-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392LÊ ĐÌNH VIỆT1986-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393THÂN THẾ VINH1995-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394NGUYỄN VINH1982-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395ĐỖ NGUYỄN ANH VŨ2000-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396LÊ ANH VŨ1996-09-06 00:00:00SH lần đầu
396TRƯƠNG QUANG VŨ1977-02-26 00:00:00SH lần đầu
396LÊ THỊ VỮNG1986-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396VŨ UYÊN VY1990-11-21 00:00:00SH lần đầu
396HUỲNH NHƯ Ý1999-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)