STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1DƯƠNG TRỊ AN1985-10-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
2ĐẶNG TUẤN ANH2001-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NGUYỄN THỊ VÂN ANH1992-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4TRẦN THỊ MINH ANH1998-08-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
5HỒ TRẦN PHƯƠNG ANH2002-04-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
6NGUYỄN NGỌC ÁNH1982-12-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7NGUYỄN THƠ ẤU1976-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8NGUYỄN VĂN BA1990-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9NGUYỄN VĂN BÍCH1966-06-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
10NGUYỄN VĂN BIỂN1985-04-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11PHẠM HOÀNG CẬN1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12VÕ VĂN CÔNG1987-03-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
13NGUYỄN THÀNH CÔNG1999-06-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
14NGUYỄN VĂN CƯỜNG1981-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15ĐẶNG VĂN CƯỜNG1980-07-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
16NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG1981-07-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
17NGUYỄN MINH CHÍ1999-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18LƯU VĂN CHIỀU1974-09-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
19VŨ VĂN CHUNG1988-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20NGUYỄN THỊ MINH DIỄM1983-09-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
21NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP1989-03-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22LÊ QUANG DIỆU1995-08-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
23NGUYỄN TIẾN DŨNG1979-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24NGUYỄN VIẾT BẢO DUY2002-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25NGUYỄN ĐÌNH DUY1987-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26NGUYỄN LÂM DUY1980-03-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
27PHẠM DUY2001-02-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
28HOÀNG VĂN DUY1986-07-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
29VÕ HỒNG DUY1983-08-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
30TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG1976-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN THÙY DƯƠNG1977-08-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
32PHAN MINH DƯƠNG1992-05-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
33HUỲNH NGỌC ĐÀI1989-12-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
34ĐỖ VĂN HOÀNG ĐẠI1995-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35VÕ THÀNH ĐẠT1998-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36CAO THẾ ĐẠT8/23/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37NGÔ NGUYỄN MINH ĐẠT2003-02-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
38PHẠM QUANG TUẤN ĐẠT1994-01-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
39NGUYỄN VĂN ĐĂNG2003-05-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
40TRẦN LÊ ĐOÀN1978-04-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
41NGUYỄN VĂN ĐỒNG1969-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42LÊ MINH ĐƯƠNG1983-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43VÕ NGỌC HÀ2002-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44LÊ TRUNG HẢI1993-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN THỊ HẰNG1985-03-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
46NGUYỄN THỊ HẰNG1988-06-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
47TRẦN THỊ LỆ HẰNG1979-09-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
48NGUYỄN GIA HÂN2001-05-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
49NGUYỄN ĐINH HOÀ HIỆP1995-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50NGUYỄN TRUNG HIẾU1986-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN MINH HIẾU1980-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52PHẠM VĂN HIẾU1985-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53VŨ MINH HIẾU1998-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54HOÀNG TRUNG HIẾU1992-07-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
55PHẠM THỊ THU HOÀ1983-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56NGUYỄN XUÂN HÒA1998-09-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
57NGUYỄN NGỌC HOÀNG1999-09-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
58NGUYỄN XUÂN HỌC1986-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59BÙI THỊ HỒNG1992-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60DƯƠNG THỊ HUỆ1988-08-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
61PHẠM THỊ KIM HUỆ1985-10-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
62HOÀNG QUANG HUY1997-11-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
63TRẦN VĂN HUY2000-02-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
64NGUYỄN LÊ XUÂN HUY1998-01-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
65ĐỖ TIẾN HUY1979-02-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
66NGUYỄN VĂN HUYỀN1981-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67NGUYỄN HOÀNG MINH KIÊN1999-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68PHẠM ANH KIỆT2000-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69HUỲNH THỊ MỸ KIM1991-07-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
70GIANG QUỐC KỲ1991-10-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
71HOÀNG ĐĂNG KHA2001-02-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
72HUYẾT MẠNH KHANG1992-02-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
73TRẦN QUỐC KHÁNH1987-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74NGUYỄN DUY KHÁNH9/15/1985SH lại L+M+H+Đ
75TRƯƠNG GIA KHÁNH2000-04-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
76HUỲNH VŨ HOÀNG KHIẾT1988-11-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
77VÕ ANH KHOA1987-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78VÕ QUANG ANH KHOA1991-10-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
79TRỊNH TIẾN KHƯƠNG1995-08-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
80CAO NGỌC LÂM2000-11-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
81LÝ LIÊL2000-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
82NGUYỄN THỊ THÙY LINH1976-06-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83HỒ THỊ MỸ LINH2001-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84MAI TRÚC LINH1992-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85PHẠM THỊ TUYẾT LINH1991-02-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
86NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH2000-04-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
87LÊ THỊ HỒNG LOAN1981-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
88TRẦN HOÀNG LONG1988-10-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89NGUYỄN NGỌC LONG1989-06-15 00:00:00SH lại Đ
90LÊ THỊ MỸ LỘC1987-06-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
91NGUYỄN VĂN LỘC1988-02-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
92NGUYỄN VĂN LỢI1998-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93ĐÀO HẢI LỢI2000-06-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
94NGUYỄN THỊ NGỌC LUẬT1978-11-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
95NGUYỄN TIẾN LỰC1999-05-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
96NGUYỄN NGỌC THẢO LY1981-09-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
97ĐINH VĂN MẠCH1979-08-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
98CAO THỊ MAI1985-03-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
99LƯƠNG THẾ MINH1998-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100HÀ VĂN MINH1994-07-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
101PHAN VĂN MINH1990-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
102NGUYỄN NHẬT MINH1992-02-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
103TRÌNH CÔNG MINH1998-08-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
104BÙI NHẬT MY1988-08-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
105LÊ VĂN NAM1992-11-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
106LÊ HOÀNG NIL1985-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107VŨ VĂN NÚI1985-02-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
108NGUYỄN THỊ KIM NƯƠNG1969-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109VÕ THỊ NGA1999-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110LÊ THỊ NGÂN1987-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111LÊ THỊ THU NGÂN1992-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112TRỊNH THỊ NGỌC NGÂN1985-03-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
113LÊ ĐẶNG NGHĨA1993-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114NGUYỄN HỮU NGHĨA1981-12-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
115NGUYỄN THANH HỒNG NGỌC1989-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116NGUYỄN THỊ NGỌC1979-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC1990-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118TRƯƠNG THỊ NGUY1980-10-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
119NGUYỄN NGỌC NGUYÊN2001-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120HOÀNG TRỌNG NGUYÊN1999-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121LÊ THỊ NHÀN1979-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122PHAN TIẾN NHÂN1981-07-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
123LÊ VĂN NHÂN1997-12-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
124LÊ TRỌNG NHẪN1979-03-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT1997-09-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
126HỒ QUYỀN NHIÊN1992-11-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
127NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG1994-12-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128NGUYỄN THỊ NHUNG2/16/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129NGUYỄN HỒNG NHUNG1993-04-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
130LÊ THỊ THUỲ NHUNG1993-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ2000-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132PHẠM VĂN OAI1985-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133VŨ THỊ KIM OANH1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH1979-07-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
135NGUYỄN ĐỨC PHÁT1998-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136ĐOÀN NHẤT PHI2002-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG1975-11-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
138NGUYỄN PHAN THẢO PHƯƠNG1999-09-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
139LÊ VĂN QUANG1976-08-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
140PHẠM VĂN QUỐC2000-05-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
141TRẦN THỊ QUYÊN1994-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142NGUYỄN CAO QUYỀN1987-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143PHẠM NGỌC NHƯ QUỲNH1984-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144NGUYỄN NHẬT TƯỜNG SANG2002-05-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
145NGUYỄN THANH SANG1987-02-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
146VŨ NGUYỄN MINH SANG2001-08-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
147TSẰN A SẶP1978-11-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
148PHẠM HOÀNG SƠN1991-01-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
149DƯƠNG HOÀNG SƠN2003-01-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
150HOÀNG MẠNH SƠN2002-05-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151TRẦN TẤN TÀI1977-10-31 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
152NGUYỄN VĂN TÁM1992-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153PHẠM VĂN TẠO1996-08-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
154HOÀNG TRỌNG TẤN1992-02-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
155MẠCH TRẦN TIẾN1993-06-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
156VĂN SONG TOÀN2001-05-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
157ĐỖ LINH TƠN1994-11-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
158THÂN MINH TÚ1989-02-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
159DƯƠNG TIẾN TUẤN1983-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160HÀ VĂN NGỌC TUẤN1998-10-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
161DƯƠNG QUỐC TUẤN2000-03-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
162KIM VĂN TÙNG1992-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163HÀ VIẾT THẾ THÀNH1999-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164NGUYỄN PHƯỚC THÀNH1996-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165NINH QUANG THẢO1988-02-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166LÊ THỊ THU THẢO1999-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167TRẦN THỤY NGỌC THẢO1984-07-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
168TRẦN THÙY MIÊN THẢO1987-04-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
169ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO1983-02-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
170NGUYỄN THỊ THẢO1982-01-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
171NGUYỄN HỒNG THẮNG1983-10-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
172NGUYỄN LÂM HỮU THIỆN1997-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173TÔ QUỐC THỊNH1986-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174TRỊNH KIM THOA1995-05-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175DƯƠNG THỊ KIM THOA1996-10-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
176TRẦN KIM THOẠI1999-03-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
177HUỲNH VĂN THỜI1982-08-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178PHẠM THỊ LỆ THU1989-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179LÊ THANH THUẬN1994-01-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180NGUYỄN THỊ THUÝ1984-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181NGUYỄN VĂN THUYNH1971-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182LƯU TRÍ THỰC1999-10-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
183LÊ NGỌC THƯỜNG1997-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184ĐẶNG THỊ MỘNG THY1998-12-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
185NGUYỄN VŨ HOÀI TRÂN1998-09-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
186PHÙNG MINH TRÍ2003-07-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
187BÙI CÔNG TRÍ1998-12-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
188LÊ HOÀNG MINH TRỊ2003-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
189NGUYỄN MINH TRUNG1988-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190NGUYỄN VĂN TRUNG1984-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191HỶ ANH TRUNG2002-10-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
192LÊ THỊ ÚT1983-06-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
193TRỊNH TRẦN TÚ UYÊN2002-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194NGUYỄN LÂM PHƯƠNG UYÊN2003-05-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
195NGÔ THỊ CẨM VÂN1987-11-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
196NGUYỄN TRỌNG VIỆT1999-10-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
197PHẠM THẾ VINH1974-07-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
198NGUYỄN HỮU VỊNH1989-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199LÊ TRẦN XINH XINH1998-04-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
200VƯƠNG THỊ BÌNH YÊN1988-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201PHẠM VĂN ANH1995-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
202ĐẶNG THỊ THÚY ANH1988-09-15 00:00:00SH lại H + Đ
203NGUYỄN THỊ LAN ANH1974-02-02 00:00:00SH lại H + Đ
204NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH1987-09-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
205PHẠM THỊ MAI ANH1994-08-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
206ĐÀM NHẬT ÁNH1996-10-21 00:00:00SH lại H + Đ
207PHẠM NGỌC BẢO2002-09-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
208PHAN HOÀI BẢO2003-10-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
209TRƯƠNG QUỐC BẢO1999-09-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
210NGUYỄN QUỐC BẢO2003-11-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
211BÙI BẢO BẢO1998-04-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
212HUỲNH GIA BẢO2003-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
213NGUYỄN LÊ GIA BẢO2003-03-10 00:00:00SH lại H + Đ
214NGUYỄN XUÂN BẢO1993-09-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
215HOÀNG VĂN BẮC1987-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
216LƯU VĂN BÌNH1989-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
217TRƯƠNG CÔNG BÌNH1978-01-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
218NGUYỄN THÀNH CÔNG1991-12-24 00:00:00SH lại H + Đ
219TẠ VĂN CƯỜNG1979-09-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
220LÊ MẠNH CƯỜNG1981-03-20 00:00:00SH lại H + Đ
221VOÒNG CANG CƯỜNG1991-11-12 00:00:00SH lại H + Đ
222VŨ NGỌC CƯỜNG1985-02-25 00:00:00SH lại H + Đ
223ĐINH BÁ CƯỜNG1989-06-01 00:00:00SH lại H + Đ
224NGUYỄN HỒNG CHÂU1993-02-05 00:00:00SH lại H + Đ
225LƯƠNG ĐẠI CHÍ1983-10-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
226TRẦN THANH CHIẾN1983-05-30 00:00:00SH lại H + Đ
227TRẦN HỮU DANH1991-08-25 00:00:00SH lại H + Đ
228THÒNG A DẾNH1986-07-01 00:00:00SH lại H + Đ
229VÒNG HÙNG DIN1991-11-08 00:00:00SH lại H + Đ
230LÊ THỊ DUNG1996-07-10 00:00:00SH lại H + Đ
231VÕ THỊ THÙY DUNG1989-10-03 00:00:00SH lại H + Đ
232NGUYỄN THÙY DUNG1999-11-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
233NGUYỄN THANH DŨNG1989-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
234PHẠM HỮU DŨNG1976-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
235TRƯƠNG CAO DŨNG1993-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
236NGUYỄN VĂN DŨNG1972-04-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
237NGUYỄN KHANG DUY1997-08-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
238ĐỖ TƯỜNG DUY1994-10-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
239NGUYỄN TIẾN ĐẠT2000-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
240NGUYỄN LÊ QUỐC ĐẠT1999-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
241ĐÀO VĂN ĐÔNG1997-07-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
242NGUYỄN MINH ĐỨC1994-07-21 00:00:00SH lại H + Đ
243NGÔ BÌNH ĐỨC1973-10-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
244CHAU VƯƠN E1999-09-04 00:00:00SH lại H + Đ
245LÊ THỊ GIANG1995-10-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
246HOÀNG THANH GIANG1994-06-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
247HOÀNG THỊ THU HÀ1995-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
248NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ1983-05-25 00:00:00SH lại H + Đ
249TRẦN QUỐC HẢI1983-05-19 00:00:00SH lại H + Đ
250THÁI BÁ HẢI1967-06-12 00:00:00SH lại H + Đ
251TRIỆU QUANG HẠNH1990-01-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
252HỒ HỒNG HẠNH1990-07-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
253PHAN CHÍ HÀO1999-08-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
254PHAN VĨNH HÀO1986-03-26 00:00:00SH lại H + Đ
255ĐINH VĂN HẬN1990-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
256VÕ TRUNG HẬU1977-04-30 00:00:00SH lại H + Đ
257TRẦN CÔNG HẬU1995-05-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
258HỒ THỊ HIỀN1984-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
259MAI THỊ THU HIỀN1988-04-10 00:00:00SH lại H + Đ
260LÔ THANH HIỆU1986-07-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
261TRƯƠNG HIỆU1975-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
262NGUYỄN KHẮC HIỆU3/18/1989SH lại H + Đ
263NGUYỄN LONG HỘI1967-05-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
264MẠNH XUÂN HỢP1966-10-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
265HỒ THỊ HUẾ1990-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
266ĐOÀN THỊ KIM HUỆ1979-11-19 00:00:00SH lại H + Đ
267NGUYỄN ĐỘ TRÍ HÙNG1982-10-21 00:00:00SH lại H + Đ
268NGUYỄN CHÍ HÙNG2001-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
269NGUYỄN QUANG HUY1998-10-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
270NGUYỄN VĂN HUY1982-09-18 00:00:00SH lại H + Đ
271LÝ GIA HUY1995-12-21 00:00:00SH lại H + Đ
272VŨ QUỐC HUY1995-10-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
273NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG1985-09-15 00:00:00SH lại H + Đ
274PHẠM THỊ HƯỜNG1983-07-03 00:00:00SH lại H + Đ
275NGUYỄN ÁNH SAO KIM1998-09-26 00:00:00SH lại H + Đ
276NGUYỄN DUY KHA1980-04-19 00:00:00SH lại H + Đ
277NGUYỄN VĂN KHẢI1998-07-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
278TRẦN VĂN KHÁNH1977-03-16 00:00:00SH lại H + Đ
279PHẠM VĂN KHÁNH1993-05-19 00:00:00SH lại H + Đ
280TRẦN THIỆN KHIÊM1982-12-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
281HỒ ANH KHOA1994-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
282NGUYỄN VĂN KHÔI1998-04-11 00:00:00SH lại H + Đ
283PHẠM NGUYỄN HƯƠNG LAN2002-06-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
284TỐNG ĐỨC LINH1998-08-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
285ĐINH THẾ LINH1988-12-30 00:00:00SH lại H + Đ
286NGUYỄN LÊ ĐAN LINH2001-07-24 00:00:00SH lại H + Đ
287TRẦN THỊ BẢO LINH1998-12-14 00:00:00SH lại H + Đ
288TRẦN KHÁNH LINH1993-10-24 00:00:00SH lại H + Đ
289NGUYỄN THỊ TƯỜNG LINH1983-04-19 00:00:00SH lại H + Đ
290NGUYỄN DIỆU LINH1988-01-04 00:00:00SH lại H + Đ
291TRẦN NGUYỄN YẾN LINH1995-03-29 00:00:00SH lại H + Đ
292LƯƠNG GIA LINH1993-09-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
293LÊ VĂN LONG1996-08-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
294NGUYỄN VĂN LONG1984-03-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
295HOÀNG HẢI LONG1992-01-24 00:00:00SH lại H + Đ
296ĐẶNG VĂN LONG1978-12-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
297VÕ NGUYỄN HOÀNG LONG1999-03-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
298PHẠM VĂN LỘC1987-03-05 00:00:00SH lại H + Đ
299TRƯƠNG HỮU LỰC1996-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
300PHẠM VĂN MẠNH1978-09-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
301LÊ HỮU MẠNH1985-06-02 00:00:00SH lại H + Đ
302LỶ CỌT MẰN1988-08-18 00:00:00SH lại H + Đ
303LÊ THỊ MẪN1986-08-16 00:00:00SH lại H + Đ
304HÀ THỊ MẾN1988-08-30 00:00:00SH lại H + Đ
305CHÂU HOÀNG MINH1991-02-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
306NGUYỄN HỮU MINH1993-10-31 00:00:00SH lại H + Đ
307NGUYỄN HOÀNG MINH1998-05-13 00:00:00SH lại H + Đ
308NGUYỄN THỊ MƠ1989-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
309VŨ VĂN NAM1989-07-11 00:00:00SH lại H + Đ
310HOÀNG TIẾN NAM1991-06-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
311NGUYỄN THỊ NINH3/19/1983SH lại H + Đ
312BÙI THỊ LINH NGHĨA1993-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
313PHAN TRỌNG NGHĨA1987-06-07 00:00:00SH lại H + Đ
314LÝ THỊ NGỌC1994-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
315PHAN TRƯƠNG THANH NGỌC1989-02-09 00:00:00SH lại H + Đ
316MAI ÁNH NGỌC1984-03-26 00:00:00SH lại H + Đ
317PHAN THỊ NHƯ NGỌC1991-03-20 00:00:00SH lại H + Đ
318ĐOÀN KIẾM NGÔN1997-06-08 00:00:00SH lại H + Đ
319NGUYỄN THỊ CẨM NGUYÊN1980-07-16 00:00:00SH lại H + Đ
320DƯƠNG PHẠM THÚY NHÀN2003-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
321TRƯƠNG CÔNG NHÂN1985-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
322TRƯƠNG MINH NHẬT1994-03-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
323NGUYỄN KIỀU NHI2001-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
324PHẠM THỊ HỒNG NHUNG1988-06-01 00:00:00SH lại H + Đ
325LÊ THỊ THU OANH1984-01-21 00:00:00SH lại H + Đ
326NGUYỄN THỊ OANH1994-02-04 00:00:00SH lại H + Đ
327YÊU NHẬT PHẨU2000-09-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
328LÊ VĂN PHONG1999-02-25 00:00:00SH lại H + Đ
329LÂM THỊ HỒNG PHÚC1987-06-22 00:00:00SH lại H + Đ
330NGUYỄN VĂN PHÚC1991-03-28 00:00:00SH lại H + Đ
331HUỲNH HẠNH PHÚC1980-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
332NGUYỄN NGỌC PHỤNG1994-03-19 00:00:00SH lại H + Đ
333NGUYỄN VĂN PHỤNG1999-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
334LÊ NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG1985-05-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
335ĐẶNG THỊ HỒNG QUAN1988-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
336PHẠM TIẾN QUANG1998-05-10 00:00:00SH lại H + Đ
337NGUYỄN TRẦN HỮU QUẢNG1982-10-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
338NGUYỄN HOÀNG ANH QUỐC1998-04-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
339ĐINH VĂN QUỐC1990-08-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
340PHẠM PHÚ QUỐC2000-04-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
341HỒ ĐÌNH QUÝ1984-01-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
342THÁI VĂN QUÝ1996-10-24 00:00:00SH lại H + Đ
343NGUYỄN THỊ KIM QUÝ1993-09-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
344NGUYỄN THỊ QUỲNH1994-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
345NGUYỄN HOÀNG SƠN1965-04-20 00:00:00SH lần đầu
346NGUYỄN TRƯỜNG SƠN1971-02-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
347ĐOÀN VĂN SƠN1981-08-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
348ĐẶNG VĂN SỸ1984-07-25 00:00:00SH lại H + Đ
349HUỲNH TẤN TÀI1991-05-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
350NGUYỄN THỊ THANH TÂM1986-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
351VÕ THỊ TÂM1991-03-29 00:00:00SH lại H + Đ
352HÀ VĂN TIẾN1992-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
353ĐOÀN THANH TIẾN1992-04-26 00:00:00SH lại H + Đ
354LƯƠNG HẢI TIẾN1991-07-27 00:00:00SH lại H + Đ
355NGUYỄN BÁ TÍNH1976-11-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
356NGUYỄN THỊ TOÀN1966-08-20 00:00:00SH lại H + Đ
357NGUYỄN NGỌC TÚ1977-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
358HỒ ANH TÚ1985-01-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
359LÊ VĂN TUẤN1974-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
360NGUYỄN VĂN TUẤN1989-10-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
361NGUYỄN HỒNG TUYỀN1999-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
362LÊ NGUYỄN TẤN TUYỀN2003-07-25 00:00:00SH lại H + Đ
363HOÀNG NGỌC THẠCH1991-12-26 00:00:00SH lại H + Đ
364NGUYỄN BÁ THÁI1984-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
365NGÔ VĂN THÁI1995-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
366PHẠM TRUNG THÀNH1991-09-23 00:00:00SH lại H + Đ
367NGUYỄN CÔNG THÀNH1999-05-11 00:00:00SH lại H + Đ
368LÊ THỊ LÂM THAO1985-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
369PHAN THỊ THANH THẢO1992-06-21 00:00:00SH lại H + Đ
370NGUYỄN THỊ THANH THẢO1981-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
371NGUYỄN HOÀNG THÃO1996-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
372ĐINH BÁ THI1995-05-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
373BÁ XUÂN THIỀU1999-04-08 00:00:00SH lại H + Đ
374ĐINH VĂN THỊNH1975-06-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
375NGUYỄN DUY THÔNG1992-06-18 00:00:00SH lại H + Đ
376ĐOÀN VĂN THỜI1995-06-19 00:00:00SH lại H + Đ
377NGUYỄN NHÂN THỤC1997-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378LẠI THỊ HỒNG THỦY1980-02-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
379VÕ THỊ THANH THÚY1990-09-25 00:00:00SH lại H + Đ
380TRẦN VĂN THƯ1979-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
381NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1990-09-07 00:00:00SH lại H + Đ
382NGUYỄN THỊ THU TRANG1985-06-22 00:00:00SH lại H + Đ
383PHẠM HOÀNG DIỄM TRANG1987-02-22 00:00:00SH lại H + Đ
384PHẠM THỊ THU TRANG1982-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
385NGUYỄN THỊ TRÂM1991-03-08 00:00:00SH lại H + Đ
386CAO MINH TRIẾT1999-06-23 00:00:00SH lại H + Đ
387NGUYỄN ĐỨC TRỌNG1987-09-18 00:00:00SH lại H + Đ
388TRẦN THỊ KIM TRÚC1991-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
389ĐINH VŨ HOÀNG TRUNG1983-04-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
390LÊ VĂN TRƯỜNG1992-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
391LƯƠNG NGỌC VÂN1989-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
392NGUYỄN VŨ VINH2000-01-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
393ĐỖ TRẦN THẾ VŨ1981-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
394NGUYỄN THANH VŨ1989-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
395NGUYỄN THẾ VŨ1995-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
396LÊ HUYỀN VY1998-05-27 00:00:00SH lại H + Đ
397NGUYỄN THỊ KIM VY1982-07-07 00:00:00SH lại H + Đ
398VŨ THÙY VY1987-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
399NGUYỄN VĂN XÔ1977-06-05 00:00:00SH lại H + Đ
400ĐẶNG ĐÌNH XUYÊN1990-07-26 00:00:00SH lại H + Đ