STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1BÙI TUẤN TRƯỜNG AN1995-07-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
2CAO ĐỨC ANH1991-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3PHẠM NAM ANH1982-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4VÕ THỊ KIỀU ANH2000-10-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
5LAI THỊ HUYỀN ANH2000-10-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
6ĐỚI THỊ NGỌC ÁNH2002-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7HUỲNH NGỌC BẢO1996-10-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
8HƯƠNG DUYÊN BENICY1996-06-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
9TRẦN CÔNG BÌNH1979-12-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
10PHẠM VĂN CÒN1988-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG1989-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12NGUYỄN CAO CƯỜNG1983-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13NGUYỄN MẠNH CƯỜNG1984-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14HỒ MẠNH CƯỜNG1992-01-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
15PHẠM VĂN CHÂU2001-09-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN THỊ BÌNH CHÂU1993-03-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
17VŨ BÌNH PHƯƠNG CHÂU1976-03-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
18NGUYỄN THANH CHI2000-01-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
19NGUYỄN THÀNH DANH1981-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
20PHẠM TẤN DANH1997-05-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
21ĐẶNG THẾ DÂN1998-07-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22HUỲNH HỮU YẾN DI1978-08-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
23HUỲNH THỊ NGỌC DIỆP1983-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24VÕ THỊ MỸ DIỆU2000-01-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
25NGUYỄN THẾ DINH1999-05-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
26NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG1972-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27NGUYỄN THỊ MỸ DUNG4/15/1963SH lại L+M+H+Đ
28NGUYỄN HUY DŨNG1980-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29LÊ VĂN DŨNG1983-05-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
30HOÀNG KHÁNH DUY1989-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31HUỲNH CÔNG ANH DUY1990-04-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32TỪ CÔNG DUY2001-03-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
33NGUYỄN ĐẮC DUY1986-02-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
34KIÊN VĂN DƯƠNG1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35HOÀNG TRỌNG ĐẠI1990-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36HUỲNH CÚC ĐẠI1997-08-12 00:00:00SH lại H + Đ
37BÙI DUY ĐẠT2000-08-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
38VŨ MINH ĐẠT1998-03-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
39LÊ HOÀNG ĐĂNG1991-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40PHAN HẢI ĐĂNG1975-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
41TRƯƠNG VĂN ĐIỆP1983-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42PHAN THỊ MINH ĐỊNH1974-02-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
43HOÀNG NHƯ ĐÔ1983-06-18 00:00:00SH lại H + Đ
44NGUYỄN HỮU ĐÔNG1997-05-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
45NGUYỄN THỊ KIM ĐÔNG1980-04-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
46LÊ NGUYỄN MINH ĐỨC2002-08-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47PHẠM TRƯỜNG GIANG1985-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
48NGUYỄN HOÀNG HẢI1995-06-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
49LÊ THANH HẰNG9/14/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50LƯU ĐỨC HẬU1993-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51THỊNH THỊ HIỀN1984-03-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
52NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN1985-09-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
53NGUYỄN THÀNH HIỆP2002-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54ĐINH TRẦN HIỆP1988-09-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
55HỒNG CHẤN HIỆP1993-02-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
56ĐINH TẤN HIẾU2001-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57NGUYỄN NHẬT HIẾU1995-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58LÊ TRUNG HIẾU1981-08-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
59TRẦN TRỌNG HIẾU1990-10-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
60THÁI XUÂN HIẾU1986-09-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
61HUỲNH NỮ BẢO HOÀ1988-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62NGỌ MINH HÒA1987-10-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
63LÊ MINH HỌC2001-11-11 00:00:00SH lại Đ
64HOÀNG THỊ HUỆ1988-10-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
65NHỮ SỸ HÙNG1995-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66PHẠM PHI HÙNG1985-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67PHAN VĂN HÙNG1986-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
68ĐẶNG VĂN HÙNG1986-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
69PHAN NHƯ HUỲNH1995-05-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70HUỲNH GIA HƯNG2001-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71NGUYỄN SỸ ANH HƯNG1995-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72PHẠM VĂN HƯNG1984-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73GIANG THIÊN HƯƠNG1989-09-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
74NGUYỄN LÊ PHƯỚC HỮU1994-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75LÊ TRUNG KIÊN2002-06-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
76LÊ TRÁNG KIỆN1989-08-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
77NGUYỄN VĂN TUẤN KIỆT2002-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78TRẦN DUNG NỮ KIM1989-12-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
79LƯU QUANG KHẢI1983-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
80TRẦN QUỐC KHÁNH2000-05-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
81ĐOÀN ANH KHOA1987-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82NGUYỄN ANH KHOA1990-07-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
83NGUYỄN TẤN KHOA1991-10-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
84LÊ VĂN KHÔI2001-05-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
85TRẦN VĂN KHÔI1966-01-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
86PHAN VĂN KHỞI1995-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87ĐỖ KHƯƠNG1950-08-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
88LƯU THỊ NGỌC LAN1987-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89TRẦN THỊ MỘNG LÂN1991-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90ĐẶNG ĐOÀN CÔNG LIÊM1997-12-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
91NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN1975-04-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
92VÕ THỊ THÚY LIỄU1992-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93NGUYỄN VĂN LIN1999-08-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94HỒ MỸ LÌN1988-10-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
95HỒ ĐẮC NHẬT LINH1997-01-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96PHẠM VĂN LINH1996-02-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
97NGUYỄN TRƯỜNG LINH1997-02-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
98PHAN CÔNG LINH1988-08-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
99TRẦN THỊ THÙY LINH2003-10-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
100NGÔ THỊ THÙY LINH1996-07-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
101HOÀNG VĂN LINH1989-04-07 00:00:00SH lại H + Đ
102TRƯƠNG THỊ ÁI LOAN12/28/1995SH lại L+M+H+Đ
103NGUYỄN ĐẶNG THÀNH LONG1983-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104DIỆP PHÚC LỘC1999-01-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105THÁI THỊ XUÂN LỢI1990-07-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106KIỀU THỊ LỤA1988-05-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
107TRƯƠNG QUỲNH THẢO LY1989-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108NGUYỄN THỊ KIM LY1990-05-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
109NGUYỄN THỊ THU LÝ1986-08-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
110CAO THỊ LÝ1972-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
111LÙ SẾN MÀNH1997-11-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
112TRẦN VIẾT MẠNH2004-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113NGUYỄN QUANG MINH2000-04-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
114NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH1996-02-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
115NGUYỄN CÔNG MINH1993-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
116LÊ HOÀNG NAM2001-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117NGUYỄN ĐÌNH NAM1983-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118NGUYỄN KHOA NAM2001-02-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
119HỒ VĂN NAM2003-07-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
120TRỊNH HOÀI NAM1985-11-13 00:00:00SH lại H + Đ
121TRỊNH THỊ NGA1981-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122ĐÀO THỊ NGA1979-02-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
123LÊ THỊ KIÊM NGÂN1994-06-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124LÊ HOÀNG THÚY NGÂN2002-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125BÙI VĂN NGHĨA1998-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA1995-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
127BÙI THỊ NGỌC1997-01-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128ĐẶNG VĂN NHA1997-06-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129NGUYỄN ĐÌNH NHÂM1993-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130TRƯƠNG VĂN NHÂN1983-12-19 00:00:00SH lại H + Đ
131TRẪN XUÂN NHƯ1981-04-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132NGUYỄN THỊ YẾN OANH1984-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
133NGUYỄN TẤN PHÁT2001-09-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134VÒNG CẢNH PHÁT2000-09-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
135CHAU PHOLA1994-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
136ĐỖ TẤN PHONG1982-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137LÊ THANH PHONG2001-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGÔ THỊ PHÚC1990-02-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
139HUỲNH ANH PHƯƠNG1995-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140LÊ VĂN QUANG1980-11-02 00:00:00SH lại H + Đ
141NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN1996-07-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
142NGUYỄN HỒ QUANG SANG1999-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143NGUYỄN ĐÌNH SƠN1989-04-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
144HỒ TẤN TÀI2003-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145HỒ THANH TÂM1986-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146PHẠM VIẾT TÂN1984-10-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
147HUỲNH VĂN TIẾN1987-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148NGUYỄN VĂN TIẾN2000-07-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
149NGUYỄN VĂN TÌNH1987-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150ĐINH VĂN TOẠI1990-08-14 00:00:00SH lại H + Đ
151NGUYỄN THỊ HOÀN TOÀN1982-03-08 00:00:00SH lại H + Đ
152NGUYỄN VĂN TOÁN1980-02-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
153TRẦN QUỐC TUẤN1981-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154NGUYỄN MẠNH TUẤN1979-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155NGUYỄN ANH TUẤN2000-08-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
156NÔNG ANH TUẤN1999-07-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
157PHAN VĂN TÙNG1971-09-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
158BẠCH THỊ THU TUYỀN1992-10-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
159TRẦN KHẮC TỪ2000-05-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
160NGUYỄN BÁ THÁI2003-03-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
161NGUYỄN HOÀNG THÁI1988-06-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
162LÊ HOÀI THANH1988-09-15 00:00:00SH lại Đ
163TRẦN THỊ THANH1983-08-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
164ĐÀM XUÂN THÀNH1968-07-01 00:00:00SH lại H + Đ
165NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO1993-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
166TRẦN XUÂN THẢO1998-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
167TRẦN VĂN THĂNG1988-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168HOÀNG VĂN THẮNG1984-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169LÊ ĐÌNH THẮNG1966-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170TRẦN VĂN THẮNG1979-06-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
171LÊ ĐỨC THIỆN1994-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172TRẦN VĂN THIỆU1988-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173LÊ THỊNH1994-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174NGUYỄN VĂN THỊNH1989-07-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
175NGUYỄN VĂN THỌ1989-08-04 00:00:00SH lại H + Đ
176NGUYỄN VĂN THỎA2001-05-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
177NGUYỄN THỊ THƠM1988-08-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178NGUYỄN HOÀNG MỘNG THU1996-03-11 00:00:00SH lại H + Đ
179ĐÀO DUY THUẬN1988-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180TRƯƠNG THỊ THANH THỦY1987-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181TẠ THỊ THU THỦY1983-05-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
182HỒ THỊ QUỲNH TRANG1989-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183HOÀNG THỊ TRANG1992-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184PHẠM TRẦN BẢO TRÂM1998-08-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
185HÀ THỊ KIM TRÂN1996-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186DƯƠNG HỮU TRÍ1986-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187TRẦN THỊ KIỀU TRINH1995-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188LÊ THÀNH TRUNG1983-03-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
189NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN2003-04-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
190ĐINH TIẾN VÂN1981-03-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
191NGUYỄN HỮU VỆ1994-03-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
192NGUYỄN THANH VĨ1994-05-09 00:00:00SH lại H + Đ
193NGUYỄN VĂN VIÊN1977-03-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194NGUYỄN VÕ VIỆT1981-05-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
195ĐẶNG GIA VIỆT1980-11-22 00:00:00SH lại H + Đ
196NGUYỄN HOÀNG VŨ1975-09-14 00:00:00SH lại H + Đ
197TRẦN BÁ VƯƠNG1999-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198NGUYỄN KIM Ý1993-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199NGUYỄN THỊ KIM YẾN1984-07-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
200NGUYỄN THỊ HẢI YẾN1985-09-27 00:00:00SH lại H + Đ
201ĐÀO THỊ HOÀNG ANH1991-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202VÕ HÀ HỒNG ANH1991-11-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203ĐỖ THỊ NGỌC ANH1992-03-17 00:00:00SH lại H + Đ
204ĐẶNG CÔNG ANH1997-08-25 00:00:00SH lại H + Đ
205NGUYỄN THỊ MAI ANH2000-01-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
206VŨ HOÀNG TUẤN ANH1992-07-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
207PHẠM NGỌC BÁ1996-04-03 00:00:00SH lại H + Đ
208TRẦN LÊ BÁCH2003-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209NGUYỄN ĐĂNG BÌNH1981-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
210VÕ QUANG CẢNH1992-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM1989-04-01 00:00:00SH lại H + Đ
212LƯƠNG ĐỨC CÔNG1996-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213LÊ HỮU CÔNG1996-08-20 00:00:00SH lại H + Đ
214PHẠM TẤN CÔNG1993-11-02 00:00:00SH lại H + Đ
215TRẦN THỊ BẢO CHÂU1981-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216LÀY CÁ DỐC1985-02-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
217VÒNG NHỘC DSẾNH1985-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218ĐỖ TUẤN DŨNG1998-03-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
219TRẦN PHAN QUỐC DUY1987-12-19 00:00:00SH lại M+H+Đ
220TẠ XUÂN DƯƠNG1987-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221HOÀNG MINH DƯƠNG1991-12-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
222VŨ ĐÀ1994-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223NGHIÊM VĂN ĐAN1998-10-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
224NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO1985-06-26 00:00:00SH lại H + Đ
225NGUYỄN TẤN ĐẠT1996-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226TRẦN VĂN ĐẮC1985-05-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
227TRƯƠNG VĂN ĐẬU1971-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228PHẠM VĂN ĐỆ1971-06-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
229VŨ VĂN ĐIỆT2000-06-05 00:00:00SH lại H + Đ
230NGUYỄN VĂN ĐỒNG1987-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231BÙI VĂN ĐỨC1993-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN SĨ ĐƯỢC1990-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGUYỄN VĂN GIÁO1968-07-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
234TẠ THỊ VIỆT HÀ1976-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235PHẠM THỊ NGỌC HÀ1989-11-21 00:00:00SH lại H + Đ
236NGUYỄN THANH PHƯỚC HẢI1996-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237ĐẬU KHẮC HẢI1983-04-06 00:00:00SH lần đầu
238TRẦN THỊ KIM HẠNH1989-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239NÔNG THỊ XUÂN HẰNG1995-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240PHẠM QUANG HIỂN1987-09-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
241ĐÀO TRUNG HIẾU2001-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
242NGUYỄN TRỌNG HIẾU1981-05-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
243LÊ MINH HIẾU2000-09-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
244TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU1994-04-13 00:00:00SH lại M+H+Đ
245VĂN XUÂN HÒA1995-12-19 00:00:00SH lại H + Đ
246ĐỖ NIỆM HOÀI1970-07-25 00:00:00SH lại H + Đ
247NGUYỄN THỊ THU HOÀI1996-12-14 00:00:00SH lại H + Đ
248NGUYỄN BÁ HỒNG1984-06-14 00:00:00SH lại H + Đ
249NGUYỄN THANH HÙNG1994-09-19 00:00:00SH lại H + Đ
250BÙI MINH HÙNG1996-10-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
251HOÀNG NGỌC KHÁNH HÙNG1981-09-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
252LƯU ĐỨC HUY1995-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253VŨ QUỐC HUY1988-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
254LÊ THÀNH HUY2000-02-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
255TRẦN VIỆT HUY1998-01-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
256TRẦN THỊ HUYỀN1985-12-08 00:00:00SH lại H + Đ
257NGUYỄN THANH HƯNG1991-09-15 00:00:00SH lại H + Đ
258PHẠM THỊ HƯƠNG1979-06-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
259NGUYỄN THỊ HƯỜNG1988-04-27 00:00:00SH lại H + Đ
260BÙI SƠN KỲ1984-06-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
261PHẠM DUY KHANG1995-05-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
262TRẦN GIA KHANG1992-01-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
263PHẠM TRỌNG KHÔI1998-05-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
264NGUYỄN NGỌC LAN1999-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265NGUYỄN HỒNG LAN2001-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266NGUYỄN ANH LIÊM1997-06-02 00:00:00SH lại H + Đ
267NGUYỄN THỊ LIÊN1995-02-26 00:00:00SH lại H + Đ
268NGUYỄN NGỌC THÙY LINH1987-11-24 00:00:00SH lại H + Đ
269NGUYỄN NGỌC THÙY LINH1992-09-28 00:00:00SH lại H + Đ
270NGUYỄN DUY LINH1979-06-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
271LÊ VĂN LĨNH1985-04-15 00:00:00SH lại H + Đ
272VŨ VĂN LONG1979-10-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
273TRẦN ĐÌNH LỮ1998-03-04 00:00:00SH lại H + Đ
274NGUYỄN CÔNG LƯƠNG1982-08-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
275BÙI TIẾN MẠNH1997-03-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276NGUYỄN VĂN MINH1989-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277TRẦN VĂN MINH1981-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278DƯƠNG VĂN MINH1991-06-01 00:00:00SH lại H + Đ
279NGUYỄN GIA MINH2002-02-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
280NGUYỄN HOÀNG MINH1982-06-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
281TRẦN THỊ MỪNG1980-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282PHAN CAO NAM1985-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283VÕ HOÀNG NAM1982-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284NGUYỄN VĂN NAM2002-09-13 00:00:00SH lại H + Đ
285TRẦN THỊ NGỌC NỮ1985-03-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
286TRẦN THỊ TUYẾT NGA1983-07-02 00:00:00SH lại H + Đ
287BÙI QUANG NGHIÊM1986-09-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
288ĐỖ HOÀNG NGHIỂM1993-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
289HUỲNH GIA NGỌC1997-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290LÊ NGUYỄN CHÍ NGUYÊN1996-03-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291BÙI NGỌC MINH NHÂN1987-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292PHAN DUY NHÂN1998-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293NGUYỄN MINH NHÂN1984-05-30 00:00:00SH lại H + Đ
294PHẠM HỒNG NHÂN1995-10-24 00:00:00SH lại H + Đ
295NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN1984-04-06 00:00:00SH lại H + Đ
296NGUYỄN THÁI BẢO NHÂN1981-09-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
297NGUYỄN MINH NHẬT2001-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298ĐẶNG MINH NHẬT1982-10-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
299ĐỖ NGUYỄN YẾN NHI1989-04-25 00:00:00SH lại H + Đ
300LÊ THỊ BÍCH NHI1990-02-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
301LƯU TUYẾT NHUNG1986-05-21 00:00:00SH lại M+H+Đ
302NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ1993-06-15 00:00:00SH lại H + Đ
303TRẦN VĂN PHÁT1989-09-03 00:00:00SH lại H + Đ
304TRƯƠNG THANH PHI1991-02-06 00:00:00SH lại H + Đ
305TRẦN THẾ PHI1991-06-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
306HOÀNG THANH PHONG1995-01-19 00:00:00SH lại H + Đ
307TRẦN TRỌNG PHÚ1982-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308TRẦN ĐẠI PHÚC1994-01-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309NGUYỄN HỒNG PHÚC1991-07-24 00:00:00SH lại H + Đ
310TRẦN NGUYỄN THANH PHÚC1993-07-16 00:00:00SH lại M+H+Đ
311NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG2003-03-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312HOÀNG VĂN PHƯƠNG2003-02-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
313PHẠM THỊ QUÁ1981-09-24 00:00:00SH lại H + Đ
314NGUYỄN NHẤT PHÚ QUÝ1988-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN1994-12-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN NGỌC THẢO QUYÊN1995-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317NGUYỄN THỊ QUỲNH1989-03-27 00:00:00SH lại H + Đ
318LÊ TẤN RI1981-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
319LƯƠNG THANH SANG1991-03-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
320PHẠM THỊ KIM SEN1991-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321LÂM THANH SINH1992-08-26 00:00:00SH lại H + Đ
322TRẦN ĐĂNG SƠN1988-11-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
323LÊ VĂN SƠN1973-08-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
324TRẦN VŨ MINH TÀI2001-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325NGUYỄN CHÍ TÂM1985-11-02 00:00:00SH lại M+H+Đ
326NGUYỄN THIỆN TÂM1995-06-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
327PHẠM ĐÌNH TÂN2002-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328ĐINH NGỌC TÂY1997-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329LÊ THÚC TIỀM1964-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330PHẠM THỊ THỦY TIÊN1992-10-13 00:00:00SH lại H + Đ
331NGUYỄN MINH TIẾN2001-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332TRẦN QUYẾT TIẾN1998-01-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
333BÙI CÔNG TIẾNG1978-03-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
334NGUYỄN TRỌNG TÍN1994-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
335NGUYỄN BÁ TỚI1992-05-01 00:00:00SH lại H + Đ
336TRẦN ĐÌNH TUÂN1983-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337NÔNG ANH TUẤN1992-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338HOÀNG PHAN ANH TUẤN1989-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339HUỲNH ANH TUẤN2001-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340NGUYỄN MẠNH TUẤN1981-01-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
341CAO MINH TUẤN1993-09-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
342TRẦN THANH TÙNG1990-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343TRẦN HOÀNG TÙNG1994-03-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
344TRẦN THỊ KIM NGỌC TUYẾT1991-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345NGUYỄN HUY TƯ1999-12-08 00:00:00SH lại H + Đ
346NGUYỄN THỊ MINH THANH1984-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347NGUYỄN THỊ PHÚ THANH1982-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348VƯƠNG THỊ THANH1988-12-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
349VÕ DOÃN THÀNH1982-03-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350LÊ THỊ MỘNG THÀNH1996-11-06 00:00:00SH lại H + Đ
351HUỲNH VĂN THÀNH1990-11-12 00:00:00SH lại H + Đ
352PHẠM DƯƠNG THÀNH1998-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
353NGUYỄN VĂN THÀNH1986-03-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
354TRẦN VIỆT THẢO1999-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355TRẦN THỊ THANH THẢO1988-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO1994-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357VÕ THỊ BÍCH THẢO1990-09-24 00:00:00SH lại H + Đ
358HUỲNH NGUYỄN THANH THẢO2000-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
359NGUYỄN ĐỨC THẮNG1990-05-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
360TRẦN NGỌC THẮNG1997-08-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
361NGUYỄN VĂN THẾ1989-06-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
362LÊ ĐÌNH THIỆN1989-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363PHẠM THỊ THIỆP1991-02-11 00:00:00SH lại H + Đ
364PHẠM NGỌC THỊNH1988-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN ĐỨC THỊNH1995-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
366ĐINH NGỌC THỌ1983-05-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
367TRẦN THANH THÔNG1990-05-19 00:00:00SH lại H + Đ
368ĐOÀN THANH THÔNG1996-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
369ĐINH BÁ THƠ1977-05-25 00:00:00SH lại H + Đ
370TRẦN THẾ THỜI1993-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
371LÊ THỊ THƠM1990-09-07 00:00:00SH lại H + Đ
372TRẦN THU1983-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373NGUYỄN VĂN THUẬN1985-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374NGUYỄN THỊ THUỶ1978-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375LÊ THỊ KIM THUỶ1969-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
376NGUYỄN MINH THỨC2000-06-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
377PHÙNG THU TRANG1975-09-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378TRẦN THỊ THU TRANG1977-07-26 00:00:00SH lại H + Đ
379TRƯƠNG THỊ MỸ TRANG1971-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
380TÔ HUYỀN TRÂM1990-06-15 00:00:00SH lại H + Đ
381NGUYỄN MINH TRÍ1983-05-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
382TRƯƠNG HỒNG TRINH1998-04-07 00:00:00SH lại H + Đ
383LÊ THỊ TRINH1984-03-28 00:00:00SH lại H + Đ
384BÙI CÔNG TRỊNH1978-12-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
385TRẦN THANH TRỌNG1991-12-24 00:00:00SH lại H + Đ
386QUẢN LÂM THANH TRÚC1982-03-16 00:00:00SH lại H + Đ
387TRẦN ĐỨC TRUNG1965-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388VÕ MINH TRUNG1977-04-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
389NGUYỄN HOÀNG TÚ UYÊN1987-10-25 00:00:00SH lại H + Đ
390NGUYỄN THỊ VÂN1983-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
391NGUYỄN MAI TƯỜNG VÂN1991-01-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
392NGUYỄN THỊ HÀ VI1999-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393PHẠM TRƯƠNG TƯỜNG VI6/27/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394CAO THANH THẾ VIỆT1990-03-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
395TẠ THỊ I VON1992-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396NGUYỄN HỒNG VŨ2000-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
397TRẦN THANH VŨ1985-01-30 00:00:00SH lại H + Đ
398NGUYỄN PHI VŨ1976-10-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
399VŨ ĐẮC VƯƠNG1985-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400LÊ MINH VƯƠNG1984-03-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ