STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN HOÀNG AN1997-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2NGUYỄN THỊ THÚY AN1991-11-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
3TRẦN VŨ AN2001-12-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
4NGUYỄN THỊ NGỌC ANH1993-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5PHAN NHỰT ANH1987-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6DƯƠNG TUẤN ANH1987-02-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
7ĐỖ QUỐC ANH1991-11-27 00:00:00SH lại H + Đ
8ĐOÀN KIM ÂN1992-11-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
9LÝ VĂN BẢO1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10HỒ THỊ BÉ1995-04-26 00:00:00SH lại H + Đ
11BẾ THANH BÌNH1982-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12TRƯƠNG CÔNG BÌNH1978-01-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
13MAI VĂN BON1995-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14TRẦN VĂN CANG1976-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15NGUYỄN VĂN CẢNH1983-07-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
16MẠCH VĂN CẦN1985-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17CAO TẤN CƯỜNG2000-10-16 00:00:00SH lại H + Đ
18LÊ THANH CƯỜNG1991-11-05 00:00:00SH lại H + Đ
19TRẦN VĂN CHÁNH1968-03-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
20NGUYỄN KIM DANH1988-04-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
21PHÙNG DẦN2000-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22HÀ NGỌC DŨNG1984-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23LƯU TIẾN DŨNG1989-04-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24TRẦN ĐỨC DŨNG1979-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25LẠI KIM DŨNG1991-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26ĐỖ TRÍ DŨNG1989-01-26 00:00:00SH lại H + Đ
27NGUYỄN NGỌC DUY1982-11-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28TRỊNH XUÂN DUY2002-05-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
29LÊ BẠCH DUY1996-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
30NGUYỄN TRUNG DƯƠNG1988-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGÔ VĂN DƯƠNG1990-05-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
32MAI VIỆT DƯƠNG1995-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
33LÊ AN DY1997-03-01 00:00:00SH lại H + Đ
34BÙI XUÂN ĐÀO1988-02-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
35TRẦN HỒNG ĐĂNG1985-10-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36NGUYỄN VĂN ĐỆ1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37MAI VĂN ĐỘ1989-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38BÙI ĐÌNH ĐÔNG1990-03-13 00:00:00SH lại H + Đ
39BÙI VĂN ĐỨC1994-12-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40ĐẶNG NGỌC ĐỨC1991-04-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
41VÕ VĂN ĐỨC1966-12-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
42LÊ VĂN HÀ2002-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43TRẦN THIỆN HAI1979-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44TRẦN THANH HẢI1983-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN HỮU HẠNH1981-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46LÊ VŨ HẢO1998-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47NGUYỄN THỊ THU HIỀN1989-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48PHẠM ĐÌNH HIẾU1982-11-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
49DƯƠNG VĂN HÙNG1983-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50PHẠM QUANG HUY1987-09-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN QUỐC HUY2000-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52PHẠM VĂN HUY1991-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53TRẦN CHÁNH HUY2001-04-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
54HÀ THỊ THU HUYỀN2002-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
55VÕ THÀNH KIỂM1993-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
56PHẠM DUY KIÊN1995-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57ĐINH THẾ KIỆT1996-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
58LÊ THỊ NGỌC KIỀU1992-08-14 00:00:00SH lại H + Đ
59HOÀNG VĂN KHÁNH1993-09-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
60LÊ ĐỨC KHIÊM1978-05-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
61HỒ NHÌ KHÌN1991-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62NGUYỄN LÊ MINH KHÔI1995-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63NGUYỄN ĐĂNG KHÔI1985-10-05 00:00:00SH lại Đ
64NGUYỄN ĐẶNG ĐĂNG KHÔI10/30/1989SH lại LT + H + Đ
65LÊ THANH KHỚI1981-06-29 00:00:00SH lại H + Đ
66NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN1992-07-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67NGUYỄN NGỌC LÂM1999-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68HUỲNH THANH LÂM1987-07-05 00:00:00SH lại H + Đ
69NGUYỄN THỊ LINH1996-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGUYỄN VĂN LINH1989-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71TRẦN NHẬT LINH1995-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72ĐẶNG THÙY LINH1990-09-30 00:00:00SH lại H + Đ
73LÝ Y LINH1994-04-18 00:00:00SH lại H + Đ
74LÊ QUỐC LONG1992-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75NGUYỄN ĐỨC LỘC2003-01-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76CAO XUÂN LỘC1997-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77ĐẶNG THANH LỘC1999-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78HOÀNG XUÂN LỘC1978-07-12 00:00:00SH lại H + Đ
79NGUYỄN VĂN LỢI1978-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80BÙI TIẾN LỰC2002-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81MÃ THỊ LỰU1987-11-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82LƯU THỊ LÝ1984-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
83LÊ THANH TRÚC MAI2002-06-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
84NGUYỄN THÀNH MAI2001-10-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
85PHẠM THÙY MAI1983-05-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
86LÊ THỊ NGỌC MAI1994-11-05 00:00:00SH lại H + Đ
87NGUYỄN VĂN MẠNH1995-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88LÊ PHÚ MINH1982-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89NGUYỄN ĐỨC MINH1988-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90NGUYỄN VĂN MINH1981-09-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
91CAO XUÂN HOÀI NAM1996-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92TRƯƠNG HOÀNG NAM1999-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93TRƯƠNG NGỌC NAM1981-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94TRẦN ĐỨC NAM1994-06-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
95BÙI QUANG NAM1999-07-09 00:00:00SH lại H + Đ
96BÙI THỊ NĂM1966-07-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
97ĐÀO THỊ HỒNG NGA1987-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98VI VĂN NGẢ1992-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99VI VĂN NGHĨA1992-12-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100NGUYỄN SỸ NGHĨA2001-04-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
101BÙI QUANG NGHIÊM1986-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102LÂM SƠN NGỌC1981-01-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
103NGUYỄN THẾ NGỌC1980-04-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
104ĐỖ PHƯỚC NGUYÊN1980-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105ĐẶNG THỊ LỆ NGUYÊN1983-08-03 00:00:00SH lại H + Đ
106PHẠM THỊ NGUYỆT1988-10-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
107NGUYỄN THÀNH NHÂN1988-10-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108TRẦN NGUYỄN PHƯỚC NHÂN1997-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109ĐẶNG NGUYỄN THÀNH NHÂN1988-11-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
110NGUYỄN MINH NHẬT1989-05-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111PHẠM THỊ HỒNG NHI2002-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112LÊ THỊ BÍCH NHI1990-02-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
113LÊ THỊ NHƠN1985-08-20 00:00:00SH lại H + Đ
114KHÂU THANH NHUNG1998-07-20 00:00:00SH lại H + Đ
115NGUYỄN MINH NHỰT2000-11-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
116ĐẶNG THÀNH PHÁT1990-10-28 00:00:00SH lại H + Đ
117VŨ HOÀNG PHI1996-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118LÊ HOÀNG PHIÊN1982-02-24 00:00:00SH lại H + Đ
119VÕ SỸ ANH PHONG1995-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120ĐẶNG QUANG PHÚ1985-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
121PHẠM MINH PHÚC2001-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122NGUYỄN VĂN PHỤNG1980-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123HUỲNH MINH PHƯỚC1992-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
124NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG1975-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125PHẠM THỊ PHƯƠNG1970-06-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
126VŨ THỊ PHƯƠNG1979-10-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
127TRẦN VĂN QUÍ1993-02-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
128MAI ANH QUỐC1992-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129LƯƠNG NGỌC QUÝ1983-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130CÚNG VĂN QUYỀN1996-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131HOÀNG BÁ QUYỀN1987-05-13 00:00:00SH lại H + Đ
132CHU THANH SANG2000-12-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
133CHÍ CÚN SÁNG1987-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134THÓNG HỨNG SẦU1990-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135KIM SÂY1990-07-07 00:00:00SH lại H + Đ
136MÔ PHÁT SINH1974-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
137NGUYỄN PHÚ SƠN1982-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGUYỄN MINH SƠN1990-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139NGUYỄN THÀNH SƠN1980-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140AN MINH SƠN1985-06-25 00:00:00SH lại H + Đ
141HỒ BÁ SỸ1988-04-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142ĐỖ TÚ TÀI1991-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143PHÙNG CHÂU ĐỨC TÀI1999-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144VŨ NGỌC TÀI1987-12-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
145ĐINH TẤN TÀI1985-04-12 00:00:00SH lại H + Đ
146TĂNG VĂN TẠI1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147NGUYỄN THỊ TÁM1991-06-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
148NGUYỄN THÀNH TÂM1989-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149VŨ THỊ THANH TÂM1989-03-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
150ĐỖ NGUYÊN TẦN1985-11-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
151PHẠM MỸ TIÊN2002-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152HỒ VĂN TIẾN2000-05-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153NGUYỄN MINH TIẾN1995-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154VÕ MINH TIẾN1987-04-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155HOÀNG MINH TIẾN1992-11-01 00:00:00SH lại H + Đ
156NGUYỄN L. H. THANH TOÀN1977-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGUYỄN QUỐC TOÀN2001-05-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
158HOÀNG VĂN TỐNG1977-07-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
159NGUYỄN DƯƠNG ANH TUẤN1997-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160PHẠM ANH TUẤN1999-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161TRẦN ANH TUẤN1989-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162ĐỖ VŨ ANH TUẤN1996-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163TRẦN TRỌNG TUẤN1995-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164LÊ CÔNG TUẤN1993-05-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
165TRẦN QUỐC TUẤN1995-01-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
166NGUYỄN THANH TÙNG1996-12-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167PHÚN QUỐC THÁI1998-10-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168NGÔ VĂN THÁI1995-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
169TRẦN ĐÌNH THÁI1996-05-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
170MAI QUỐC THÁI1995-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
171HUỲNH TRUNG THANH1983-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172TRẦN VĂN THÀNH2002-12-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173PHẠM XUÂN THÀNH1986-08-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
174HUỲNH THANH HIẾU THẢO1996-04-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
175ĐẶNG THỊ MAI THẢO1982-03-21 00:00:00SH lại H + Đ
176NGUYỄN ĐÌNH THĂNG1999-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177MAI VĂN THẮNG1991-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178LƯU HỮU THÔNG1978-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179NGUYỄN TẤN THÔNG2000-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180NGUYỄN QUANG THỚI1985-10-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
181PHẠM QUỐC THUẦN1991-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182NGUYỄN THỊ THU THỦY1978-03-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
183HỒ THỊ MAI TRANG1984-10-29 00:00:00SH lại H + Đ
184HUỲNH THỊ TRANG1979-03-24 00:00:00SH lại H + Đ
185NGÔ THỊ LỆ TRÂN1987-07-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186NGUYỄN LÊ MINH TRÍ1991-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187LÊ CÔNG MINH TRÍ1993-07-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188DƯƠNG HỮU TRÍ2000-08-18 00:00:00SH lại H + Đ
189VĂN THỊ MỸ TRINH1994-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190LÊ THÀNH TRUNG1983-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191NGUYỄN VŨ ĐỨC TRƯỜNG1989-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192TRẦN NGUYỄN HUY TRƯỜNG2000-03-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193VÕ ĐỨC TRƯỜNG1999-03-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
194ĐOÀN THỊ VĂN1991-11-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195DIỆP GIA VĨ1997-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196NGUYỄN NGÔ PHI VŨ1988-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197NGUYỄN VĂN VŨ1999-05-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
198TRẦN VĂN VƯƠNG1982-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199NGÔ ĐÌNH QUỐC VƯƠNG1997-03-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200HUỲNH NHƯ Ý2000-01-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
201NGUYỄN THỊ THÚY AN1982-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202BẠCH NGỌC TUẤN AN1993-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203LÊ TẤN ANH2003-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204TRẦN THỊ MAI ANH1981-05-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205LẠI TUẤN ANH1995-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206NGUYỄN BẢO ANH2000-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
207LƯƠNG XUÂN BẢY1983-09-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208NGUYỄN THANH BÌNH1983-06-17 00:00:00SH lại H + Đ
209NGỤY CAO BÌNH1992-09-17 00:00:00SH lại H + Đ
210VÕ ĐỨC BÌNH1971-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
211BÙI TIẾN CÔNG1994-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212HUỲNH THỊ CÚC1972-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213NGUYỄN HÙNG CƯỜNG1995-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214NGUYỄN HOÀNG MẠNH CƯỜNG1995-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215NGUYỄN MẠNH CƯỜNG2001-03-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
216NGUYỄN VĂN CƯỜNG1981-02-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
217PHẠM VĂN CHUÂN1969-12-04 00:00:00SH lần đầu
218LÊ VĂN CHÚC1983-02-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
219NGUYỄN VĂN CHUNG1998-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220VÕ VĂN CHUNG1993-12-24 00:00:00SH lại H + Đ
221NGÔ QUANG CHUNG1975-09-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
222TRẦN HỮU DANH1991-08-25 00:00:00SH lại H + Đ
223PHẠM XUÂN DIỆU1981-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224NGUYỄN ĐỨC DŨNG1977-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225NGUYỄN TRUNG DŨNG1981-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN TRUNG DŨNG1996-07-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227ĐÀO DUY1995-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228TRẦN VĨNH BẢO ĐẠI1991-04-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229VÕ PHÁT ĐẠI1992-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230NGUYỄN THÀNH ĐẠO1984-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231THÂN MINH ĐẠO1990-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232LÊ QUỐC ĐẠT1987-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGUYỄN THÀNH ĐẠT1997-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234NGÔ HÀ QUỐC ĐẠT1995-09-28 00:00:00SH lại H + Đ
235LÊ NHẬT ĐĂNG1996-01-21 00:00:00SH lại H + Đ
236NGUYỄN HOÀNG ĐỨC1994-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237ĐOÀN VĂN ĐỨC1976-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238PHAN THÀNH ĐƯỢC1992-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239HOÀNG MINH GIANG1993-03-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240NGUYỄN VĂN GIANG1986-09-07 00:00:00SH lại H + Đ
241LÊ NỮ KHẢI HÀ1994-02-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
242LÙ THANH HẢI1990-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243PHAN PHỤNG ĐỨC HẢI1989-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGUYỄN KHẮC HẢI1981-02-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
245VŨ NHẬT HÀO2000-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246HUỲNH VĂN HẬU1984-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247LÊ VĂN HẬU1986-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248NGUYỄN TIẾN HIỂN1986-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249VÕ HIỆP1999-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250NGUYỄN HOÀNG HIỆP1983-09-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
251NGUYỄN TRUNG HIẾU1995-11-09 00:00:00SH lại H + Đ
252ĐẶNG ĐỨC HIẾU1993-08-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
253NGUYỄN THỊ HIẾU1986-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
254ĐẶNG QUANG HÒA1981-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255HỨA MINH HÒA1986-07-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
256NGUYỄN SƠN HÒA1985-05-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
257PHẠM HỒNG HOAN1993-03-17 00:00:00SH lại H + Đ
258NGUYỄN LÊ THANH HOÀNG1981-07-15 00:00:00SH lại H + Đ
259NGUYỄN XUÂN HOÀNG2001-04-21 00:00:00SH lại H + Đ
260VÕ QUỐC THANH HOÀNG1985-03-28 00:00:00SH lại H + Đ
261THÁI ANH HOÀNG1983-02-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
262PHẠM VĂN HUÂN1993-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263PHẠM THỊ HUẾ1976-05-29 00:00:00SH lại H + Đ
264NGUYỄN BÁ HÙNG1989-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265NGUYỄN THANH HÙNG1970-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266NGUYỄN VĂN HÙNG1984-04-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267PHẠM VĂN HÙNG2000-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
268DƯƠNG CÔNG HUY1987-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269LÊ THÀNH HUY2000-02-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
270HỒ XUÂN HƯƠNG1991-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271NGUYỄN NGỌC LAN HƯƠNG2000-06-17 00:00:00SH lại H + Đ
272TRƯƠNG QUANG HỮU2000-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273VÒNG NHỘC KÍU1952-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
274NGUYỄN KIM KỲ1991-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275NGUYỄN HOÀNG KHOA1998-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276TRẦN ĐĂNG KHOA2000-09-04 00:00:00SH lại H + Đ
277TRẦN MINH KHOA2002-10-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
278TRƯƠNG THỊ TUYẾT LAN1978-01-14 00:00:00SH lại H + Đ
279PHAN VĂN LÂM1990-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280HOÀNG DUY LÂN1990-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281LÊ PHƯỚC LÂN1981-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282CHU THỊ LIÊN1986-05-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
283NGUYỄN KHÁNH LINH1994-01-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284MAI VŨ LINH1996-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285NGUYỄN XUÂN LINH1996-05-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286PHAN THỊ THÙY LINH1977-11-19 00:00:00SH lại H + Đ
287ĐOÀN VĂN LONG1991-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288NGUYỄN THANH LONG1993-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289TRÁC THÀNH LONG1991-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290LÊ THANH LONG1988-09-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
291NGUYỄN PHƯỚC LỘC1999-03-10 00:00:00SH lại H + Đ
292LÊ ĐÌNH LUẬN1974-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293NGUYỄN PHAN LỰC1987-08-22 00:00:00SH lại H + Đ
294NGUYỄN TRỌNG MẠNH1994-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
295VÕ HOÀNG MINH1985-06-30 00:00:00SH lại H + Đ
296NGUYỄN HOÀI NAM1996-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297NGUYỄN HOÀNG NAM1994-07-08 00:00:00SH lại H + Đ
298BÙI THANH NAM1990-03-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
299NGUYỄN KIỀU NAM1991-09-17 00:00:00SH lần đầu
300PHẠM VĂN NỘI1974-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
301NGUYỄN THỊ NGA1988-01-01 00:00:00SH lần đầu
302NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN1983-11-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
303TRẦN ĐỨC NGHỊ1976-03-24 00:00:00SH lại H + Đ
304NGUYỄN ĐẠI NGHIỆP1999-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
305TRẦN HỒNG NGỌC1994-10-17 00:00:00SH lại H + Đ
306NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH NHẬT1995-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307TRẦN VĂN NHẸ1993-07-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
308ĐINH VĂN NHƯ1979-08-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309NGUYỄN VĂN PHI1990-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310LÊ NGỌC DUY PHONG1983-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311PHẠM TRÍ PHONG1994-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312ĐÀO QUỐC PHONG1985-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN THẾ PHONG1997-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314NGUYỄN VĂN PHONG1976-10-09 00:00:00SH lại H + Đ
315VÕ THÀNH PHÚC1999-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316CAO BÁ PHƯỚC1986-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317BỐ VĂN PHƯƠNG2002-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318TRẦN VĨNH PHƯƠNG1990-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319LẠI THỊ PHƯƠNG1975-07-13 00:00:00SH lại H + Đ
320DƯ THỊ MINH PHƯỢNG1981-11-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
321PHẠM HUY QUANG1990-03-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322TRẦN MINH QUÂN1984-07-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323ĐỖ MINH QUÂN2003-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324VŨ MINH QUÂN2003-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325NGUYỄN VĨNH QUÂN1993-04-15 00:00:00SH lại H + Đ
326NGUYỄN PHÚ QUÍ1995-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327VI BẢO QUỐC4/27/1988SH lần đầu
328NGUYỄN QUỐC QUY1993-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
329PHAN HỮU QUÝ1986-05-19 00:00:00SH lại H + Đ
330ĐOÀN VĂN QUYẾT1981-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331TĂNG VĂN QUYẾT1997-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332CHU NHẬT QUỲNH1989-11-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH1988-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334PHẠM THẾ SANG1995-12-29 00:00:00SH lại H + Đ
335VŨ HOÀNG SANG2001-05-05 00:00:00SH lại H + Đ
336PHẠM THẾ SÂM2000-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337ỪNG TRỈ SỀN1987-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338VÒONG DẬU SIU1991-07-17 00:00:00SH lại H + Đ
339NGUYỄN NGỌC SƠN1997-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
340NGUYỄN BÁ SỬU1986-02-07 00:00:00SH lại H + Đ
341NGUYỄN DANH TAM1981-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
342VÕ ĐÌNH TÂM1986-11-30 00:00:00SH lại H + Đ
343NGUYỄN THANH TẤN1991-01-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344VÕ VĂN TIẾN1994-04-30 00:00:00SH lại H + Đ
345ĐẶNG CÔNG TÌNH1987-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346LƯU HỮU TÌNH1986-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347TRƯƠNG VĨNH TOÀN1987-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348CAO ĐÌNH TOẢN1970-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349ĐẶNG VĂN TỚI1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350TRẦN THANH TÚ1992-04-02 00:00:00SH lại H + Đ
351NGUYỄN NGỌC TUẤN1970-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352NGUYỄN QUỐC TUẤN1993-05-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353THẠCH TUẤN1995-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354TRƯƠNG ANH TUẤN1992-01-17 00:00:00SH lại H + Đ
355NGÔ XUÂN TÚC1993-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356TRẦN QUANG TÙNG1997-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357PHẠM NHẤT TUYÊN1990-12-21 00:00:00SH lại H + Đ
358TRẦN THỊ MỘNG TUYỀN1986-07-15 00:00:00SH lại H + Đ
359VŨ QUỐC TƯỜNG1994-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360NGUYỄN MẠNH TƯỜNG1977-10-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
361TRẦN QUỐC THÁI1995-11-26 00:00:00SH lại H + Đ
362PHAN VĂN HOÀI THANH1997-02-13 00:00:00SH lại H + Đ
363NGUYỄN TIẾN THÀNH1997-05-25 00:00:00SH lần đầu
364NGUYỄN TOÀN THÀNH2002-11-04 00:00:00SH lại H + Đ
365TRẦN VĂN THÀNH1996-03-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
366TRẦN CÔNG THẮNG1996-03-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367NGUYỄN CAO THẮNG1983-11-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
368TRẦN NGỌC THẮNG1981-05-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
369PHẠM ĐÌNH THIỆN1994-08-16 00:00:00SH lại H + Đ
370TRỊNH VĂN THIỆP1989-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
371NGUYỄN ĐỨC THỊNH1984-02-28 00:00:00SH lại H + Đ
372TỐNG HOÀNG THỊNH1997-09-23 00:00:00SH lại H + Đ
373BÙI CHÍ THOẠI1996-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374LÊ HOÀI SƠN THUẬN1994-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375PHẠM VĂN THUẬN1999-11-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
376VŨ HOÀNG VÂN THÙY2002-10-31 00:00:00SH lại LT + H + Đ
377TRẦN THỊ NGỌC THÚY1994-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
378BÙI VĂN THUYẾT1991-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379HỒ THỊ THÙY TRANG2000-04-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
380PHẠM THỊ DIỄM TRANG1996-03-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
381NGUYỄN MINH TRÍ2000-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH1999-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383VÒNG TOÀN TRINH1993-11-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
384PHẠM ĐÌNH TRỌNG1984-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385HOÀNG BÁ TRUNG1994-04-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
386TRẦN VĂN TRƯỜNG1980-04-24 00:00:00SH lại H + Đ
387CAO THANH ÚT1983-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388TRẦN THỊ LY VA1985-07-25 00:00:00SH lại H + Đ
389NHỈN SẸC VÀ1995-11-27 00:00:00SH lại H + Đ
390CHÂU NGUYỄN KHÁNH VÂN1993-02-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
391NGUYỄN QUÝ GIA VIỄN1997-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392PHẠM TRÍ VIỄN1992-09-04 00:00:00SH lại H + Đ
393PHAN QUỐC VIỆT1991-09-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
394HOÀNG ANH VŨ1988-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395ĐINH QUANG VŨ1990-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396PHẠM THỊ VUI1990-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396LÊ TẤN MINH VƯƠNG2000-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396TRƯƠNG TRIỆU VY2003-12-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
396NGUYỄN NGỌC YÊN1982-12-01 00:00:00SH lại H + Đ
396TRỊNH THỊ YẾN1985-05-17 00:00:00SH lại H + Đ