STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1VÕ THỊ KHÔI AN1990-09-22 00:00:00SH lại H + Đ
2NGUYỄN THẾ ANH1986-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3PHẠM HOÀNG ANH1986-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4PHAN KHẮC DŨNG ANH2003-08-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
5NGUYỄN THỊ KIỀU ANH1997-05-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
6ĐỖ THỊ HOÀNG ANH1997-09-30 00:00:00SH lại H + Đ
7VŨ QUỲNH ANH1985-08-12 00:00:00SH lại H + Đ
8ĐẶNG HỒNG ÁNH1992-02-09 00:00:00SH lại H + Đ
9NGUYỄN QUỐC ẤN1994-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10TRẦN MINH BẢO2002-05-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
11TRẦN QUỐC BẢO2000-09-24 00:00:00SH lại H + Đ
12TRẦN VĂN BẮC1978-02-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
13NGUYỄN VĂN BẮC1989-07-06 00:00:00SH lại H + Đ
14SỲ LỶ BẨU1987-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15VÕ THÀNH BINH1994-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN THÁI BÌNH1991-05-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
17NGÔ NHƯ BÌNH1986-11-22 00:00:00SH lại H + Đ
18TRẦN HỮU CẦN1987-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
19LÊ VĂN CÓ1993-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20ĐẶNG VĂN CÔNG1986-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21PHẠM QUANG CÔNG1997-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22NGUYỄN TIẾN CÔNG1985-05-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
23PHẠM MẠNH CƯỜNG1996-03-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
24NGUYỄN MẠNH CƯỜNG1985-08-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
25PHAN PHI CƯỜNG1997-01-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
26TRƯƠNG THỊ KIM CỨU1978-08-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
27LÊ THỊ MINH CHÂU1971-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
28NGUYỄN HOÀNG CHUẨN1994-04-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN THANH DÀN1986-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30ĐỖ CHIẾN DÂN1994-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
31LÊ THỊ MỸ SEN DEN1991-09-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
32VŨ ĐỨC DŨNG2000-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33ĐỖ TIẾN DŨNG1971-02-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
34TRẦN DUY1991-03-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
35ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH DUY2003-03-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
36NGUYỄN THÀNH HOÀNG DUY2002-11-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
37HOÀNG ANH DƯƠNG1997-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38THÓNG BẮC DƯỠNG1982-05-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
39TRẦN QUỐC ĐẠI1991-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO1978-11-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
41TRẦN VĂN ĐỆ1974-12-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
42BÙI LONG ĐỨC1984-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43NGÔ TRẦN TRÚC GIANG1996-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
44PHAN VĂN HÀ1988-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45CHÂU THỊ NGỌC HÀ1976-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
46NGUYỄN THÀNH HẢI1975-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
47MẠNH THỊ HẰNG1982-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
48NGUYỄN HÂN1975-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
49HỒ VĂN HẬU1985-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50NGUYỄN CÔNG HẬU1997-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51BÙI THỊ THU HIÊN1991-10-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
52NGUYỄN HỮU HIỀN1975-06-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
53NGUYỄN VĂN HIỆU1986-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54LỘC CHẠC HOA1997-02-20 00:00:00SH lại H + Đ
55NGUYỄN HOÀNG HÒA1983-04-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
56ĐỔNG MINH HOÀI1983-11-08 00:00:00SH lại H + Đ
57TRẦN HÙNG1991-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58VÕ MINH HÙNG1987-03-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
59NGUYỄN HÙNG HUY1993-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN TRỊNH ĐỨC HUY1999-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61HOÀNG NGỌC HUY1994-08-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
62NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN1986-02-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
63LÊ ĐÌNH HUYNH1996-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64NGUYỄN VĂN HUỲNH1992-03-10 00:00:00SH lại H + Đ
65NGUYỄN GIA HƯNG1999-05-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
66NGUYỄN XUÂN HƯNG1991-11-28 00:00:00SH lại H + Đ
67DƯƠNG THỊ HƯƠNG1978-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
68PHẠM THỊ MINH HƯƠNG2001-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
69NGUYỄN TRUNG KIÊN1991-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGUYỄN THÀNH KIÊN2001-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
71TRỊNH ĐÌNH KIÊN1986-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
72Y PHI NI KNUL1989-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
73HUỲNH NGỌC KHẢM1991-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74TRẦN VĂN KHÁNH1992-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75NGUYỄN NGỌC KHẤN1982-03-01 00:00:00SH lại H + Đ
76TRẦN VĂN KHIÊN2000-10-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
77LỮ ĐĂNG KHOA1986-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN ANH KHOA1997-06-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79NGUYỄN ĐĂNG KHOA1996-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80PHẠM HỒNG KHOA2003-09-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
81HOÀNG VĂN KHOA1986-03-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
82CA DÁ KHUÂN1993-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83NGÔ VĂN LẮM1973-11-15 00:00:00SH lại H + Đ
84HOÀNG HÒA LÂM1993-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85NGUYỄN HOÀNG QUỐC LẬP1988-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86NGUYỄN TIẾN LIÊU1979-11-18 00:00:00SH lại H + Đ
87NGUYỄN VĂN VŨ LINH1995-06-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88HUỲNH THỊ ÁI LOAN1981-11-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
89LỒNG PHI LONG1966-04-08 00:00:00SH lại H + Đ
90NGUYỄN HỮU LỘC1981-12-17 00:00:00SH lại H + Đ
91NGUYỄN VĂN LUẬN1980-08-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
92LÊ VĂN LƯỢNG2000-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93HUỲNH LƯỢNG1992-09-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
94NGUYỄN LỰU2000-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95TRẦN HÀ THẢO LY1985-08-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
96PHẠM VĂN MẪN1994-12-17 00:00:00SH lại H + Đ
97HOÀNG KIM MINH1973-02-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
98HOÀNG NGỌC MINH1995-02-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
99TRẦN THỊ QUỲNH MY1988-04-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
100PHẠM HỒNG NAM1992-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101BÙI VĂN NAM1979-05-20 00:00:00SH lại H + Đ
102CAO PHƯƠNG NAM1997-06-28 00:00:00SH lại H + Đ
103NGUYỄN XUÂN NAM1991-07-01 00:00:00SH lại H + Đ
104PHAN VĂN NGHĨA1999-03-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
105NGUYỄN VĨNH NGHIÊM1978-11-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
106NGUYỄN MINH NGUYÊN1996-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107PHẠM THỊ NHÀI1986-09-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
108VŨ THẾ NHẸ1986-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
109TRẦN THỊ NHUẨN1982-02-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
110LỶ TẰNG ÓN1999-09-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
111HỒ HOÀNG PHA1992-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112ĐỖ HOÀNG PHI1991-02-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
113NGUYỄN MINH PHI2003-06-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
114HÀ VĂN PHI1989-08-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
115LÊ NGỌC PHI1989-11-05 00:00:00SH lại H + Đ
116LÊ HỒNG PHONG1979-02-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
117TRẦN SƠN PHÚ1997-09-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
118LÊ THANH PHÚC1994-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119BÙI ĐÌNH PHÚC1986-06-21 00:00:00SH lại H + Đ
120DÍN HÌN PHÚC1997-01-13 00:00:00SH lại H + Đ
121NGÔ NGỌC PHƯƠNG1994-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122LÊ HOÀI PHƯƠNG1981-07-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
123LÊ NGỌC PHƯƠNG1990-10-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
124THÁI HỒNG PHƯƠNG1987-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
125BÙI NGỌC ANH PHƯƠNG2003-07-14 00:00:00SH lại H + Đ
126VŨ THANH QUANG1990-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
127NGUYỄN NHẬT QUANG1985-10-03 00:00:00SH lại H + Đ
128NGUYỄN VĂN QUẢNG1984-03-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
129TRẦN NGỌC QUÂN1999-09-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
130PHẠM ĐẶNG PHÚ QUÝ1999-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131PHAN THỊ HOÀNG QUYÊN1971-06-23 00:00:00SH lại H + Đ
132NGUYỄN THẾ QUYỀN1990-01-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133TRẦN KIÊN QUYẾT1992-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134VŨ VĂN QUYẾT1993-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135ĐINH VĂN QUYẾT1990-11-27 00:00:00SH lại H + Đ
136TRẦN ĐỨC QUỲNH1997-07-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
137NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH1997-05-16 00:00:00SH lại H + Đ
138NGUYỄN VĂN SANG1990-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139LÊ VĂN SANG1987-01-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
140ĐỖ THÀNH SƠN1997-08-07 00:00:00SH lại H + Đ
141LÊ XUÂN SỬ1975-10-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
142TRẦN CÔNG SỰ1988-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143NGUYỄN XUÂN TAM1990-06-03 00:00:00SH lại H + Đ
144MAI THIỆN TÁNH1997-02-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145ĐOÀN NHẬT TÂN1966-05-14 00:00:00SH lại H + Đ
146NGUYỄN VIẾT TÂN1984-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147TRỊNH VĂN TIỆP1982-03-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148NGUYỄN QUỐC TỊNH1990-02-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
149CAO PHI TOÀN1987-10-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
150NGUYỄN THỊ CẨM TÚ1991-10-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
151NGUYỄN VĂN TÚ1995-12-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
152PHẠM VĂN TUẤN1999-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153HOÀNG ANH TUẤN1985-04-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
154NGUYỄN MINH TUẤN2003-06-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
155TÔ ANH TUẤN1988-05-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
156TRẦN TRUNG TUẤN1993-03-20 00:00:00SH lại H + Đ
157BÙI THỊ TUYẾT1982-01-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
158HOÀNG VĂN TƯƠI1991-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
159TRẦN QUANG THẠCH1962-12-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
160ĐOÀN CÔNG THÁI2002-10-18 00:00:00SH lại H + Đ
161TRẦN TIẾN THANH1986-07-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
162NGUYỄN TẤN THÀNH1980-06-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
163TRẦN VĨNH THÀNH1986-02-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
164LƯƠNG CÔNG THÀNH1984-04-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
165NGUYỄN VĂN THẮNG1989-09-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166VŨ VĂN THẮNG1993-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167NGUYỄN HOÀNG THIỆN2000-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168NGUYỄN TRỌNG THIỆN1973-03-08 00:00:00SH lại H + Đ
169VÕ QUÝ THIỆN1987-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
170ĐẶNG XUÂN THỊNH1994-07-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171LÊ MINH THÔNG1998-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172NGUYỄN NGỌC THỐNG1985-11-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
173ĐINH VĂN THỦ1995-01-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174NGUYỄN THỊ THANH THÚY1989-02-26 00:00:00SH lại H + Đ
175NGUYỄN VĂN THỪA1984-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176HUỲNH VĂN THƯỞNG1998-04-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
177NGUYỄN LINH TRANG1984-07-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
178LƯU NGUYỄN PHƯƠNG TRANG1995-12-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
179NGUYỄN THỊ THUYÊN TRANG1992-02-06 00:00:00SH lại H + Đ
180ĐÀO NGỌC THANH TRANG1992-02-05 00:00:00SH lại H + Đ
181NGUYỄN XUÂN TRỌNG1999-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182HUỲNH THANH TRUNG1986-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183NGUYỄN VIẾT TRUNG1997-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184NGUYỄN HOÀNG TRUNG1987-11-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
185NGUYỄN PHẠM GIA TRUNG2003-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
186NGUYỄN TRÍ TRUNG1983-08-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
187NGUYỄN MINH TRUNG1983-06-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
188NGUYỄN THÀNH TRUNG1985-11-22 00:00:00SH lại H + Đ
189ĐOÀN MINH TRƯỜNG1985-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190HOÀNG HỒNG TRƯỜNG1995-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191BÙI ĐỨC ƯỚC1979-07-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
192VÕ ANH VĂN1986-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
193TÀO THẾ VÂN1964-03-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
194NGUYỄN THỊ VÂN1987-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
195LÊ HÙNG VĨ1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196PHÙNG VĂN VIỆT1983-06-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
197NGUYỄN NAM VIỆT1990-01-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
198NGUYỄN HUY VINH1984-02-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
199NGUYỄN XUÂN VƯỢNG1984-04-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200NGUYỄN VĂN Ý1990-09-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
201PHẠM NGUYỄN BẢO ANH1995-12-17 00:00:00SH lại H + Đ
202QUAN TUYẾT ANH1988-09-30 00:00:00SH lại M+H+Đ
203VÕ THỊ NGỌC ÁNH1992-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH1986-01-07 00:00:00SH lại H + Đ
205LƯƠNG HOÀI BẢO1999-07-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206NGUYỄN VĂN BÌNH1991-04-01 00:00:00SH lại H + Đ
207NGUYỄN NGỌC BÌNH1989-09-20 00:00:00SH lại H + Đ
208TRẦN THỊ BÔNG1987-11-24 00:00:00SH lại H + Đ
209LÊ ĐÌNH CƯỜNG1993-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210THOÒNG KỲ CHẤN1997-04-17 00:00:00SH lại H + Đ
211TRẦN THANH CHÂU1998-04-18 00:00:00SH lại H + Đ
212TRẦN THỊ QUỲNH CHI1991-03-18 00:00:00SH lại H + Đ
213ĐINH NGUYỄN KHÁNH CHI2002-01-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
214NGUYỄN THANH CHINH1996-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215HUỲNH VĂN CHINH1971-06-30 00:00:00SH lại H + Đ
216NGUYỄN THANH CHỮNG1988-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217PHẠM CHƯƠNG1993-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218VŨ HOÀNG CHƯƠNG1988-02-20 00:00:00SH lại H + Đ
219NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM1990-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
220NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG1984-08-15 00:00:00SH lại H + Đ
221ĐẬU VĂN DŨNG1978-10-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
222NGUYỄN VĂN DUY1997-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
223HÀ ĐỨC DUY1997-09-07 00:00:00SH lại H + Đ
224VÕ VĂN DƯƠNG1997-07-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
225NGUYỄN TIẾN ĐẠT2002-08-24 00:00:00SH lại H + Đ
226BÙI MINH ĐĂNG1996-01-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
227LÃ MAI ĐOÀN1978-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228LÊ VĂN ĐỚP1990-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229LƯU CÓ EM1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG2002-10-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231PHẠM THỊ NGỌC GIÀU1978-07-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
232VÕ THỊ HẢI HÀ1991-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
233NGUYỄN HỮU HÀ1984-02-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
234NGUYỄN TRỌNG HẢI1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235LÊ TRƯỜNG HẢI1998-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
236VŨ THỊ BÍCH HẢI1997-09-25 00:00:00SH lại M+H+Đ
237NGUYỄN DUY HẢI1984-10-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
238CAO THỊ HÀO1987-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
239HÀ THỊ HẰNG1990-11-16 00:00:00SH lại H + Đ
240LÊ THỊ HẰNG1989-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
241LÊ CÔNG THANH HẬU1999-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242LÊ VĂN HẬU1995-02-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243PHẠM CÔNG HẬU1997-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGUYỄN PHƯỚC HẬU1992-02-23 00:00:00SH lại M+H+Đ
245LÊ MINH HIỀN1987-01-14 00:00:00SH lại M+H+Đ
246NGUYỄN VĂN HIỆP1988-08-18 00:00:00SH lại H + Đ
247TRẦN THANH TRUNG HIỆP1984-12-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
248PHẠM VĂN HIẾU1996-11-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249ĐOÀN THỊ NGỌC HIẾU1980-01-11 00:00:00SH lại H + Đ
250NGUYỄN THÀNH HIẾU1995-02-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
251NGUYỄN THỊ HOÀI1980-04-27 00:00:00SH lại H + Đ
252QUÁCH VĂN HOÀN1992-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253LƯỜNG CÔNG HOÀNG1989-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
254TRƯƠNG XUÂN HỒNG2002-09-26 00:00:00SH lại M+H+Đ
255LÊ THANH HUẤN1986-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256NGÔ NGUYỆT HUẾ1994-02-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
257PHẠM THANH HUỆ1977-07-17 00:00:00SH lại H + Đ
258DƯƠNG THÚC HUY1995-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259TRẦN KHẮC HUY1996-02-05 00:00:00SH lại H + Đ
260NGUYỄN THANH HUYỀN1997-08-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
261VŨ NAM HƯNG1990-02-14 00:00:00SH lại H + Đ
262NGUYỄN QUỐC HƯNG1999-12-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
263SÚ NHẬT HƯNG1995-05-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
264NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG1982-01-26 00:00:00SH lại H + Đ
265NGUYỄN THỊ HƯƠNG1978-10-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
266CHAU KẾT1994-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267LÊ TRUNG KIÊN1986-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268NGÔ TRUNG KIÊN1997-09-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
269PHAN VĂN KHẢI1986-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
270TỐNG VŨ QUỐC KHANH2000-04-24 00:00:00SH lại M+H+Đ
271NGUYỄN VĂN KHẮNG1982-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272NGUYỄN ĐÌNH KHOA1997-11-27 00:00:00SH lại M+H+Đ
273TRẦN ĐĂNG KHÔI1986-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274MAI HOÀNG LAM1977-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
275LẠI THỊ LAN1988-11-05 00:00:00SH lại H + Đ
276NGUYỄN CÔNG LẬP1984-06-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277NGUYỄN LÊ HỒNG LÂU1991-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
278HOÀNG VŨ DUY LINH1974-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
279HUỲNH THỊ THÙY LINH1993-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
280NGUYỄN THỊ LOAN1997-06-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
281NGUYỄN PHI LONG1998-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282TẠI ĐÌNH LONG1956-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
283NGUYỄN VĂN LONG1986-08-18 00:00:00SH lại H + Đ
284TRẦN MINH LỘC1982-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
285ĐỖ VĂN LƯU1985-11-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286BÙI THANH MINH1985-02-28 00:00:00SH lại H + Đ
287NGUYỄN ĐÌNH MINH1984-01-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
288TRẦN NGỌC NAM1996-03-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289TRỊNH XUÂN NIÊN1991-07-14 00:00:00SH lại H + Đ
290NGÔ THỊ NGA1989-07-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
291HOÀNG MỸ NGÂN1982-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGÔ NGỌC NGÂN1992-01-21 00:00:00SH lại H + Đ
293NGUYỄN TRỌNG NHÀN1992-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
294ĐOÀN NGỌC NHẪN1984-05-30 00:00:00SH lại M+H+Đ
295LÊ THIỆN NHẬT1988-01-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
296ĐẶNG ĐÌNH NHẬT1983-05-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
297NGUYỄN THANH NHƯỜNG1986-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298LÊ THỊ KIM OANH1981-02-21 00:00:00SH lại M+H+Đ
299PHẠM NGỌC LỘC PHÁT1995-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300LÊ TRỌNG PHÁT1973-07-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
301NGUYỄN VIỆT GIA PHÚ2000-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302NGUYỄN QUANG PHÚC1993-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303TRẦN VĂN PHÚC1995-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304CAO HOÀNG PHÚC2000-08-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
305HUỲNH ĐÌNH PHỤC1997-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306ĐẶNG THỊ HỒNG PHỤNG1984-08-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
307NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG1979-07-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
308ĐINH VĂN PHƯƠNG1993-05-02 00:00:00SH lại M+H+Đ
309TRẦN HOÀI PHƯƠNG1993-11-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
310MAI HOÀNG PHƯƠNG1993-06-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
311NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG1986-12-20 00:00:00SH lại M+H+Đ
312TRƯƠNG BỬU QUANG1973-03-17 00:00:00SH lại H + Đ
313NGUYỄN HỮU QUANG1993-08-21 00:00:00SH lại H + Đ
314ĐOÀN NGỌC QUANG1973-02-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
315ĐẶNG VĂN QUÂN1989-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
316VÕ VĂN QUỐC1996-01-20 00:00:00SH lại H + Đ
317DƯƠNG TẤN QUÝ1975-03-04 00:00:00SH lại H + Đ
318NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN1994-02-02 00:00:00SH lại M+H+Đ
319NGÔ MINH QUYẾT1992-03-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
320CHAU SA RÍT1989-03-12 00:00:00SH lại H + Đ
321NGUYỄN HỮU SANG1996-04-14 00:00:00SH lại M+H+Đ
322NHỈN NHỊT SÁNG1996-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323TRẦN SĨ SƠN1996-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324ĐÀO THANH SƠN1966-04-18 00:00:00SH lại H + Đ
325LÊ HỮU SƠN1996-08-19 00:00:00SH lại M+H+Đ
326NGUYỄN VĂN SỸ1998-06-27 00:00:00SH lần đầu
327LÃ VĂN TÀI1986-04-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328PHAN PHÁT TÀI1999-08-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329HÀ MINH TẠO1997-01-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
330LÊ VÕ MINH TÂM11/19/1991SH lần đầu
331NGUYỄN THỊ TÂM1990-07-18 00:00:00SH lại H + Đ
332HOÀNG ĐÌNH TÂM1999-07-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
333HOÀNG TRỌNG TÂM1974-08-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
334LÊ THANH TÂM2000-06-20 00:00:00SH lại M+H+Đ
335TRẦN QUỐC TÂM2000-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
336HÀ MINH TÂN1989-05-27 00:00:00SH lại H + Đ
337NGUYỄN TRỌNG NHẬT TÂN1981-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
338NGUYỄN THỊ ÁI TÂN1982-06-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
339TRẦN THỊ THỦY TIÊN1985-11-22 00:00:00SH lại H + Đ
340NGUYỄN LÊ CẨM TIÊN1992-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
341LÊ VĂN TIẾN2001-06-21 00:00:00SH lại M+H+Đ
342ĐOÀN VĂN TÍN1997-01-15 00:00:00SH lại H + Đ
343PHẠM XUÂN TÌNH1980-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344TRẦN VĂN TÌNH1988-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345DƯƠNG VĂN TOÀN1998-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346TRẦN LÊ TOÀN2000-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347TRƯƠNG MINH TOÀN1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348NGUYỄN MẠNH TÚ1987-04-02 00:00:00SH lại H + Đ
349PHẠM VŨ TUÂN1983-03-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
350TRẦN VĂN TUẤN1995-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351VÕ ANH TUẤN1989-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352LÊ TUẤN1999-11-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
353PHÙNG TIẾN TUẤN1992-05-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
354NGUYỄN ANH TUẤN1987-11-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
355BÙI THANH TÙNG1984-07-16 00:00:00SH lại H + Đ
356PHẠM QUANG THẠCH1999-02-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
357BÙI TIẾN THÀNH1990-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358VOÒNG SIÊU THÀNH1985-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359ĐÀO THỊ THANH THẢO1985-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360TRẦN THỊ THANH THẢO2003-12-31 00:00:00SH lại H + Đ
361HOÀNG HỮU THĂNG1985-03-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362LÊ MINH THẮNG1991-08-14 00:00:00SH lại H + Đ
363LÊ XUÂN THẮNG1974-04-27 00:00:00SH lại H + Đ
364NGUYỄN NGỌC THẮNG1999-07-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
365NGUYỄN HỒNG THI1985-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366HOÀNG VŨ THIÊN1977-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367LÊ NGỌC THỊNH1982-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368TRỊNH VĂN THỊNH1996-09-27 00:00:00SH lại H + Đ
369LÊ TRƯỜNG THỌ1978-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370NGUYỄN HỒNG THU1987-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371NGUYỄN THỊ THỦY1991-02-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
372NGUYỄN QUANG THƯ1993-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373NGUYỄN HỮU THƯỞNG1994-12-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374NGUYỄN DANH THƯỢNG2002-12-16 00:00:00SH lại H + Đ
375LÊ THỊ THÙY TRANG12/22/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376DƯƠNG THỊ TRANG1989-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
377NGUYỄN THỊ KIM TRANG1988-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
378LÊ HUYỀN TRANG1994-03-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
379PHAN HUỲNH BÍCH TRÂM1987-04-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
380SỲ NGỌC TRÂN1995-01-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
381HOÀNG TUẤN TRÍ1996-07-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382DƯƠNG MINH TRÍ1998-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
383NGUYỄN VĂN TRIỀU1994-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384CAO THỊ PHƯƠNG TRINH2002-01-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
385NGUYỄN ĐỨC TRUNG1993-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
386TĂNG QUANG TRUNG2000-10-22 00:00:00SH lại H + Đ
387NGUYỄN VIẾT TRUNG1997-05-21 00:00:00SH lại H + Đ
388NGUYỄN TẤN TRUNG1966-09-30 00:00:00SH lại H + Đ
389PHẠM VĂN TRƯỜNG1992-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390TRẦN VĂN TRƯỜNG1990-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391TRẦN CẨM TRƯỜNG1985-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
392LÊ ĐỨC TRƯỜNG1992-04-19 00:00:00SH lại H + Đ
393VÕ VĂN TRƯỜNG1994-06-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
394NGUYỄN HƯNG TRƯỜNG2002-10-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
395VÒNG VĂN1992-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396LÊ QUANG VẬN1994-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397PHAN QUỐC VIỆT1991-09-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
398HUỲNH TẤN VŨ1995-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399TRẦN VŨ2000-09-18 00:00:00SH lại H + Đ
400TRẦN THỊ MỸ XUYÊN2000-06-28 00:00:00SH lại H + Đ