STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1LÊ VŨ BÌNH AN2003-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2LÂM GIA ANH1993-07-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NGUYỄN PHƯƠNG ANH1998-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4LÂM TUẤN ANH2000-02-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
5NGUYỄN LƯƠNG NHẬT ÁNH1991-07-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
6NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN1994-05-18 00:00:00SH lại H + Đ
7ĐOÀN VĂN BẢO1991-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8NGUYỄN VĂN CƯỜNG1994-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9ĐÀO VĂN CƯỜNG1994-09-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
10LÃ NGỌC CƯỜNG1988-10-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
11HUỲNH VĂN CƯỜNG1976-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
12NGUYỄN CÔNG DANH1993-07-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
13BÙI ĐOÀN QUANG DĨ1999-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14THẠCH QUỐC DOANH1978-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15NGUYỄN CÔNG DUÂN1995-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN VĂN DŨNG1988-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17NGUYỄN ANH DŨNG1986-02-04 00:00:00SH lại H + Đ
18NGUYỄN THANH DUYÊN2001-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19NGUYỄN MỸ DƯNG1990-06-19 00:00:00SH lại H + Đ
20NGUYỄN KHẮC DƯƠNG1994-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
21NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÀNH1981-11-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22LÊ VĂN ĐẠT1999-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23VŨ THÀNH ĐẠT1995-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24NGUYỄN THÀNH ĐẠT1997-02-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
25NGUYỄN HỮU ĐẮC1991-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26TRẦN VĂN ĐỊNH1989-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27NGUYỄN CÔNG ĐỨC1982-12-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28HUỲNH NGỌC ĐỨC1975-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29TRƯƠNG HOÀI ĐỨC1998-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30BÙI ĐÌNH GIÁP1994-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31PHẠM ĐỖ TIẾN GIÀU1997-12-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
32HOÀNG THỊ THU HÀ1991-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33ĐÀO MẠNH HÀ1962-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34NGUYỄN PHƯƠNG HẢI1998-06-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
35ĐOÀN THỊ HẠNH1978-07-06 00:00:00SH lại H + Đ
36ĐẶNG THỊ NGỌC HẰNG1994-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37PHẠM THỊ HẰNG1989-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38LÊ THÀNH HÂN1991-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
39ĐẶNG HỮU HẬU1995-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40PHẠM CÔNG HẬU1982-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41LÌU CÔNG HẬU1990-09-21 00:00:00SH lại H + Đ
42NGUYỄN THỊ HỆ1985-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43ĐỒNG THỊ NGỌC HIỀN1986-03-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
44VŨ TRÍ HIỆP1997-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN ĐOÀN TRUNG HIẾU1994-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46HỒ ĐĂNG HOÀNG1996-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47HUỲNH VĂN HOÀNG1980-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48NGUYỄN HỮU HUẤN1982-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ1989-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50NGÔ NGỌC HÙNG1991-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51TRẦN MINH HÙNG1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52LÃ NGỌC HÙNG1984-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
53PHẠM QUÝ HÙNG1993-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54LÊ PHẠM VŨ HUY1991-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55PHAN PHƯỚC HUY1989-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56NGUYỄN VŨ HUY2002-08-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
57HUỲNH TIẾN HUY1992-08-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
58NGUYỄN QUANG HUY2000-10-27 00:00:00SH lại H + Đ
59LÊ ĐÌNH HUYÊN1984-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NỀNH QUỐC HƯNG2000-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61LÊ LƯU TRUNG KIÊN1999-11-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
62NGUYỄN MINH THIÊN KIM1989-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63TRẦN ĐÌNH ANH KIM1989-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH1985-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65LÊ HOÀI KHÁNH1994-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66NGUYỄN THỊ MINH KHÁNH1992-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67LÊ THỊ KIM KHÁNH1994-10-24 00:00:00SH lại H + Đ
68ĐẶNG MINH KHOA1998-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69NGUYỄN VĂN KHOA1966-06-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGUYỄN MINH KHÔI1985-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71ĐỖ NGUYỄN ĐÌNH KHÔI1982-02-21 00:00:00SH lại H + Đ
72VŨ THỊ LAN1981-12-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73NGUYỄN VĂN LAN1983-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74VŨ THỊ THU LAN1986-04-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
75TRƯƠNG QUANG LÂM1971-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76ĐINH VĂN LÂM1977-03-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
77NGUYỄN VĂN LẬP1996-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN THỊ NGỌC LINH1994-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79NGUYỄN THỊ THÙY LINH1995-03-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
80PHAN XUÂN LĨNH1986-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN1996-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82PHẠM KIM LOAN1983-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83TRẦN DUY LỌC1979-10-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
84ĐẶNG BẢO LONG1991-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85LÊ TIỂU LONG2001-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86PHAN QUANG LONG2000-04-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
87NGUYỄN PHƯỚC LỘC2000-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88NGUYỄN THỊ LUYẾN1992-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89MAI VĂN LƯƠNG1992-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90BÙI THỊ THẢO LY1987-09-21 00:00:00SH lại H + Đ
91ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI1993-04-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
92ĐÀO QUANG MINH1998-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93NGUYỄN HOÀNG MINH1989-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94LỘC SỲ MINH1979-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95NGUYỄN THỊ NGA1981-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96ĐỖ THỊ PHƯƠNG NGÂN1991-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97NGUYỄN THỊ KIM NGÂN1999-03-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98NGUYỄN THỊ NGÂN1983-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99TÁN HỒNG NGHĨA1983-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100NGUYỄN THỊ NGỌC1988-09-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
101NGUYỄN THỊ NGỌC1993-10-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
102ĐỖ HOÀNG NGUYÊN1995-10-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103NGUYỄN CHÍ NGUYỆN1980-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104NGUYỄN THỊ NHÀI1996-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105TRÀ LÊ NHÂN1984-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106TRẦN HOÀNG NHÂN1997-12-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
107NGUYỄN HÀ YẾN NHI1995-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ1994-12-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
109PHẠM THỊ OANH1974-10-31 00:00:00SH lại LT + H + Đ
110DƯ QUANG PHÁT1982-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111ĐOÀN TRỊNH PHÁT1986-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112CHÍ NHẬT PHI2001-10-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113MA THANH PHONG1999-07-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
114PHẠM PHONG1985-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
115NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG1990-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116HUỲNH THỊ LOAN PHƯƠNG1987-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG1987-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
118TẠ VĂN PHƯƠNG1992-07-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
119THIỀU ĐÌNH PHƯƠNG1996-08-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
120HOÀNG MAI PHƯƠNG1988-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
121NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG1984-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122PHAN TRUNG BẢO QUỐC1983-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123NGUYỄN CƯỜNG QUỐC1986-10-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
124NGUYỄN TẤN QUYỀN2000-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125VƯƠNG KIM QUYẾT1992-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126ĐOÀN VĂN QUỲNH1994-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127VÕ MINH VÂN QUỲNH2002-01-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
128ĐỖ VĂN SANG1980-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
129ĐỖ THỊ SINH1984-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130NGUYỄN THỊ PHƯỚC SINH1996-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131ĐÀO THỊ SOA1983-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132TRƯƠNG VĂN SƠN1985-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133NGUYỄN MINH SƠN1995-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134THẠCH A SUA2001-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135CHÂU VIẾT SỰ1996-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136LÊ TRẠC SỸ1987-02-08 00:00:00SH lại H + Đ
137NGUYỄN VĂN TÀI2002-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGUYỄN CÔNG TÀI1992-04-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139NGUYỄN THANH TÂN1989-03-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
140PHẠM DUY TÂN1987-10-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
141VƯƠNG THỊ THUỶ TIÊN1986-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142LÊ VĂN TIẾN1980-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143NGUYỄN QUỐC TIẾN1977-03-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
144LÊ TRẠCH TỈNH1976-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145LÊ XUÂN TỈNH1977-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146NGUYỄN ĐỨC TOÀN1986-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147ĐÀO ANH TUẤN1979-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148LÊ TUẤN1995-11-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
149ĐỖ XUÂN TÙNG1985-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150ĐẶNG THANH TÙNG1990-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151NGUYỄN VĂN TÙNG2002-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152ĐỖ HOÀNG THANH TUYỀN2002-04-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153NGUYỄN MẠNH TUYỂN1983-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154TRỊNH THỊ ÁNH TUYẾT1986-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155MAI THỊ TUYẾT1966-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156LÊ VĂN TỰ1986-12-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157CAO THỊ TƯƠI1982-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158HUỲNH CÁT TƯỜNG2003-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159NGUYỄN BÁ THÁI1981-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160ĐẶNG NGỌC THÁI1997-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
161LÊ VĂN THANH1988-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162NGUYỄN HUỲNH THANH2000-12-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
163PHAN THỊ THANH1977-06-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
164VI THỊ KIM THẢO1977-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1997-12-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166LÊ THỊ THẢO1989-12-30 00:00:00SH lại H + Đ
167LÊ KỲ THẮNG2000-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
168PHẠM VĂN THÂN1960-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169NGÔ VĂN THÂN1992-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170NGUYỄN MINH THIÊN1995-11-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
171NGUYỄN THỊ HÀ CẨM THU1993-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172NGUYỄN ĐỨC THUẬN1995-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGUYỄN THỊ THUẬN1985-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174HUỲNH THỊ KIM THƯƠNG2001-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175HÀ THỊ THIÊN TRANG1995-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176PHAN THỊ TRANG1970-12-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
177QUẢN THỊ THỜI TRANG1982-03-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
178ĐINH NỮ QUỲNH TRANG1991-07-12 00:00:00SH lại H + Đ
179CAO CÔNG TRÁNG1986-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180HOÀNG THỊ HOÀI TRÂM1969-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
181NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN1989-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182NGUYỄN HÒA TRỊ1980-02-27 00:00:00SH lại H + Đ
183QUẾ MỸ TRINH1997-07-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
184TRẦN KIM TRỌNG1977-07-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
185BẠCH THANH TRUNG1987-09-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
186HUỲNH TẤN TRUNG1987-06-11 00:00:00SH lại H + Đ
187MAI THANH TRUYỀN11/23/1992SH lại LT + H + Đ
188HUỲNH QUANG TRƯỜNG2001-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189PHAN XUÂN TRƯỜNG1983-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190TẠ VĂN ÚT1979-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191NGUYỄN ĐÌNH VĂN1994-11-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
192NGUYỄN XUÂN VĂN1985-07-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
193LÊ NGUYÊN VĂN1993-07-02 00:00:00SH lại H + Đ
194VÕ HOÀNG KHÁNH VÂN2003-04-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195NGUYỄN ANH VI1989-11-05 00:00:00SH lại H + Đ
196ĐỖ QUANG VINH1996-06-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
197ĐẬU NGỌC VŨ1999-12-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198NGUYỄN TƯỜNG VY1991-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199LÊ THÁI KHÁNH VY1998-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200HOÀNG THỊ BÍCH XOAN1989-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201NGUYỄN VĂN AN1990-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202TRẦN MAI QUỐC AN2001-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203BẾ THỊ NGỌC AN1982-06-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204HỒ PHỤNG AN1979-09-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205NGÔ THỊ THÙY VÂN ANH1986-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206TRẦN ĐỨC ANH2003-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207TRẦN THỊ KIM ANH1984-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208NGUYỄN THỊ NGỌC ANH1988-01-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
209VŨ HỒNG ÂN1989-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210NGUYỄN QUỐC BẢO1996-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211NGUYỄN VĂN BẢY1997-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212PHẠM THỊ NGỌC BÍCH1990-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213NGUYỄN HỮU BÌNH1976-08-25 00:00:00SH lại H + Đ
214CHU VĂN CẢNH1990-12-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
215TRẦN DUY CẦN1988-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216MAI VĂN CÔNG1994-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217NGUYỄN VĂN CÔNG1999-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
218HUỲNH QUỐC CƯỜNG1996-07-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219NGUYỄN VĂN CƯỜNG1992-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220NGUYỄN VĂN CHĂM1997-05-19 00:00:00SH lại Đ
221NGUYỄN MINH CHÍ1996-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222LÊ ĐÌNH CHINH1983-02-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223HỒ XUÂN DŨNG1994-01-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224NGUYỄN HUY DŨNG1973-06-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225PHẠM TIẾN DŨNG6/23/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN THÙY DƯƠNG1972-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227VŨ TÙNG DƯƠNG1997-10-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
228ĐỖ THỊ PHƯƠNG DY1988-08-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229CAO ĐỖ LINH ĐAN1993-03-21 00:00:00SH lại M+H+Đ
230LÊ THỊ ĐÀO1985-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231HỒ NGỌC ĐÀO1998-11-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
232THÁI TRỌNG ĐẠT2001-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGUYỄN TIẾN ĐẠT2000-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234PHAN LÊ ĐỨC ĐẠT1994-02-27 00:00:00SH lại H + Đ
235NGUYỄN VĂN ĐẠT1990-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
236PHAN TRỌNG ĐẠT1998-03-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
237HỒ NGỌC ĐIỆP1997-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
238NGUYỄN VĂN ĐIỆP1989-11-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
239VŨ VĂN ĐỊNH1988-07-06 00:00:00SH lại H + Đ
240PHẠM PHÚ ĐỊNH1994-11-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
241VÕ ĐỨC ĐỘ1976-12-08 00:00:00SH lần đầu
242NGUYỄN VĂN ĐỘ1987-04-17 00:00:00SH lại M+H+Đ
243NGUYỄN CÔNG ĐỒNG2002-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGUYỄN THANH TRIỀU EM1992-01-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGUYỄN SỸ HÀ1979-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246NGUYỄN THỊ HÀ1971-05-10 00:00:00SH lại H + Đ
247TRẦN QUỐC HẢI1984-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248NGUYỄN THANH HẢI1996-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249LÂM HÙNG HẢI1996-10-13 00:00:00SH lại M+H+Đ
250ỨNG QUANG HẠNH1968-02-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251NGUYỄN HỮU HẠNH1985-03-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
252PHẠM NGUYỄN NGỌC HÀO1996-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
253LÊ VĂN HẢO1991-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254LÊ THỊ KIM HẰNG1983-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255NGUYỄN VĂN HÂN1976-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256PHẠM THỊ HÂN1988-08-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
257TRẦN THỊ HẬU1991-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
258TRẦN ĐỨC HIỆP1981-12-23 00:00:00SH lần đầu
259TRẦN MINH HIẾU1996-02-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260BÙI LÊ MINH HIẾU1990-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261NGUYỄN TRUNG HIẾU1991-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262PHẠM MINH HIẾU10/14/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263LÊ VĂN HIẾU1995-01-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
264NGUYỄN HOÀNG HÒA1983-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265VŨ HOÀNG HÒA1999-04-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
266HOÀNG THỊ THU HOÀI1998-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267HÀ NGỌC KHÁNH HOÀNG1997-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268NGUYỄN DUY HOÀNG1993-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269VŨ THỊ HỒNG1983-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270ĐÀO THỊ HUỆ1991-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271TRẦN VĂN HÙNG1986-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272NGUYỄN VĂN HÙNG1989-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273MAI QUANG HUY1997-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274LÊ THANH HUYỀN1997-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275NGUYỄN THỊ HUYỀN1997-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
276ĐỒNG THỊ THANH HUYỀN1987-02-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
277VÕ HỮU HUYNH1999-01-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN THẾ HƯNG1980-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279PHẠM THỊ HƯNG1968-09-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
280TRẦN XUÂN HƯƠNG1969-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG1993-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282TRẦN THỊ HƯƠNG1983-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG1973-08-16 00:00:00SH lại H + Đ
284PHẠM THỊ HƯƠNG1989-07-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
285TRẦN THỤY DIỄM HƯƠNG1995-09-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
286NGUYỄN XUÂN KẾ1986-04-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287NGÔ VĂN KIỂM1979-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288VÕ THANH THIÊN KIM1991-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289TRƯƠNG MAI XUÂN KHAI1998-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290VÕ CAO KHOA1983-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291TRẦN ĐĂNG KHOA1993-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
292BÙI MẠNH KHƯƠNG2004-01-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293ĐÀO THỊ NGỌC LAN1991-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294NGUYỄN THỊ LAN1986-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
295LÊ GIA LÂM1999-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
296NGUYỄN VĂN LIỄU1969-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297TRẦN QUANG LINH2000-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298NGUYỄN DUY YẾN LINH1994-10-29 00:00:00SH lại M+H+Đ
299DƯƠNG VŨ LUÂN1998-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300PHAN THẾ LỰC1992-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301VÕ VĂN LÝ1997-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302NGUYỄN TUẤN MẠNH2002-10-27 00:00:00SH lại H + Đ
303NGUYỄN CAO HUỆ MẪN2001-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304NGUYỄN HOÀNG MINH1972-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305VŨ QUANG MINH2001-03-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
306NGUYỄN THỊ MƠ1986-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307PHẠM HOÀI NAM1995-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308THIỀU THỌ NAM1999-05-10 00:00:00SH lại H + Đ
309MAI THỊ HỒNG NGÂN1997-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310BÙI VĂN NGHĨA1975-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311LÊ TẤN NGHĨA1981-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312LÊ THỊ ÁNH NGỌC1985-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC1994-09-20 00:00:00SH lại M+H+Đ
314NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC1993-07-29 00:00:00SH lại M+H+Đ
315TRƯƠNG THANH NGỘ1985-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316TRẦN THỊ KIM NHÀN1985-09-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
317HỒ ĐẠI NHÂN1992-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
318HOÀNG THỊ NHÂN1970-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
319NGUYỄN MINH NHẬT1992-08-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
320TRẦN HOÀI PHONG2000-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321NGUYỄN HOÀI PHONG1998-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322PHẠM ĐĂNG PHONG1976-10-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323ĐẶNG HỒNG PHONG2003-10-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
324NGUYỄN TIẾN PHÚ1999-07-18 00:00:00SH lại H + Đ
325VŨ NGỌC PHÚ1981-07-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
326UÔNG MINH PHÚC1991-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
327LÊ HỮU PHƯƠNG2002-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328NGUYỄN XUÂN QUANG1983-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329NGUYỄN VĂN QUÂN1992-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330NGUYỄN THỊ KIM SANG1986-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331MAI XUÂN SÁNG1986-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332PHẠM THANH SƠN1989-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333TRẦN VĂN SỬ1954-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
334HUỲNH HỮU TÀI1996-12-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335TRẦN ANH TÀI1990-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM1988-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337HOÀNG LINH HẠNH TIÊN1982-04-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
338KLAU TRUNG TÍN1997-06-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
339LÂM THANH TÌNH1986-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340TRẦN THANH TOÀN1997-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341HỨA THỊ NGỌC TÚ1980-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342NGUYỄN CAO TRẦN TÚ1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343NGUYỄN THỊ THANH TÚ1988-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344TRẦN MINH TÚ1996-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345TRẦN HỮU TUẤN1987-01-26 00:00:00SH lại H + Đ
346NGUYỄN THANH TÙNG1988-07-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
347NGUYỄN THANH TÙNG1991-08-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
348VŨ VĂN TÙNG2000-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
349ĐỖ NGỌC TUYẾT1973-12-01 00:00:00SH lần đầu
350ĐOÀN CÔNG THÁI2003-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351TRẦN VĂN THÁI1988-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352NGUYỄN XUÂN THÁI4/24/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353LÊ VĂN THÁI1975-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
354VŨ XUÂN THANH1996-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355NGUYỄN THỊ THIÊN THANH1980-08-14 00:00:00SH lại H + Đ
356NGUYỄN ĐẠI THANH1993-08-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
357BÙI THÁI THÀNH1986-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358ĐỖ NGỌC THÀNH1989-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359CAO QUANG THÀNH1988-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360NGUYỄN ĐÌNH THÀNH1989-12-06 00:00:00SH lần đầu
361PHẠM THỊ THU THẢO1996-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362ĐẶNG THỊ THANH THẢO1991-03-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
363NGÔ THỊ THẢO1975-02-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
364PHẠM VĂN THẢO1977-01-01 00:00:00SH lần đầu
365NGUYỄN VĂN THẮNG1985-04-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
366PHẠM HỮU THỌ2003-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367PHẠM HOÀNG THÔNG1997-05-27 00:00:00SH lại H + Đ
368VÕ THỊ THU1996-05-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369TRƯƠNG THỊ THU1992-07-04 00:00:00SH lại H + Đ
370LÊ THỊ THỦY1999-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371TRẦN THỊ BẢO THỦY1987-06-26 00:00:00SH lại H + Đ
372NGUYỄN THANH DIỄM THÚY2001-02-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
373PHẠM Đ. NG. MINH THƯƠNG1997-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374LÊ TRẦN THANH TRANG1982-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375MAI HUYỀN TRANG1996-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG1990-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377PHAN NGUYỄN THÙY TRANG1986-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378ĐÀO LÊ THÙY TRANG1997-01-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
379LÊ MAI TRANG1982-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
380NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG1991-02-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
381NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM1999-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382PHAN TRẦN HUYỀN TRÂN1995-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383HÀ MINH TRÍ2000-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384HÀ HỮU TRỌNG1997-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385LÊ ĐÌNH TRUNG1986-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
386NGUYỄN VĂN TRUNG1982-08-14 00:00:00SH lại H + Đ
387NGUYỄN VĂN TRUNG1985-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
388NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG1992-07-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG1989-06-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1981-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391TRƯƠNG VĂN VANG1956-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
392NGUYỄN HỒNG VĂN1991-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393NGUYỄN THÀNH VĂN1984-11-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
394TRẦN THỊ THÚY VI1999-05-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
395NGUYỄN HOÀNG VIỆT1988-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396ĐOÀN ĐỨC VIỆT1989-04-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
397NGUYỄN QUANG VINH1986-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398PHẠM THANH VINH1995-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399NGUYỄN VĂN VĨNH1986-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400PHẠM VĂN XIN1989-07-16 00:00:00SH lần đầu