STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1LÊ TRỌNG ÁI1989-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2LÊ ĐỨC ANH1996-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NGUYỄN TUẤN ANH1998-07-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
4PHẠM TUẤN ANH1995-07-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
5TRẦN THỊ TÂM ANH1998-04-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
6VÕ TỨ ANH1990-05-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
7PHAN HỮU ẨN1994-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8CHẠC NGỌC BẢO1993-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9PHẠM PHÚ BẢO1989-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10TRẦN QUỐC BẢO2001-09-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
11HOÀNG VĂN BẮC1985-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12ĐỖ VĂN BIÊN1979-12-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
13LÊ THANH BÌNH1989-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14NGÔ THÁI BÌNH1990-03-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
15TRẦN ĐÌNH BÌNH2001-07-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
16TRẦN HỮU THANH BÌNH1990-08-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
17LÊ VĂN CUNG1983-03-12 00:00:00SH lại H + Đ
18MẠCH VĂN CƯƠNG1972-02-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
19LÊ CƯỜNG1992-01-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
20TRẦN QUANG CƯỜNG7/21/1993SH lại LT + H + Đ
21LONG THẾ KIM CHÂU1996-12-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22NGUYỄN VĂN CHUNG1996-10-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
23BÙI VIẾT CHUNG1991-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
24TRẦN THỊ LINH DÂNG1993-01-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
25ĐINH VĂN DINH1991-06-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
26CHẮN A DÓN1993-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27NGUYỄN THÚY DUNG1988-01-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
28PHẠM ĐỨC DŨNG1988-12-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN ĐÌNH TIẾN DŨNG1991-11-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
30VÕ TẤN DUY2001-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN VĂN DUYỆN1972-01-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
32NGUYỄN MỸ DƯNG1990-06-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
33NGUYỄN HẢI DƯƠNG1988-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34NGUYỄN TẤN ĐẠT1998-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35NGUYỄN MAI ĐẠT1998-01-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
36PHẠM THỊ ĐIỆP1991-09-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
37TRẦN VĂN ĐỘ1996-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38HOÀNG MINH ĐỨC1979-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39ĐOÀN CÔNG ĐỨC1996-11-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
40PHẠM TRUNG ĐỨC1999-06-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
41LƯƠNG HOÀNG GIANG2000-12-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42VŨ TRƯỜNG GIANG1991-08-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43HOÀNG VĂN GIANG1998-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44NGÂN THỊ HỒNG GIANG1990-01-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
45VÕ ĐÔNG GIANG1973-11-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
46HUỲNH LÊ CHÂU HÀ1975-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47NGUYỄN THIỆN HÀ1983-06-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
48NGUYỄN ĐỨC HẢI1992-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
49NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH1972-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH1984-01-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
51NGUYỄN HỮU HÀO1982-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
52LỮ VĂN HAY1985-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
53TÔ NGUYỄN THÚY HẰNG1988-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
54NGUYỄN TẤN HẬU1992-11-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
55ĐẶNG THỊ THU HIỀN1988-09-16 00:00:00SH lại H + Đ
56PHẠM MINH HIỂN1997-05-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
57NGUYỄN VĂN HÒA1990-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58PHAN THỊ HOÀI1996-10-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59DƯƠNG THỊ NGỌC HOÀI1981-01-28 00:00:00SH lại H + Đ
60HOÀNG VĂN HOÀN1999-05-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
61PHẠM BÁ HOÁN1986-09-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
62VÕ MINH HOÀNG1991-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63NGUYỄN HUY HOÀNG1986-01-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
64LÊ LONG HOÀNG1982-09-25 00:00:00SH lại H + Đ
65VŨ QUANG HỢP1989-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66TRẦN HẢI HÙNG1990-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67PHẠM VĂN HÙNG1985-05-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
68TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN2000-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN1984-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN1990-09-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
71LÊ NGỌC HƯNG1992-04-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
72TRẦN QUỐC HƯNG1988-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
73LÊ THỊ HƯƠNG1994-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74TRẦN THỊ MAI HƯƠNG1982-09-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
75LĂNG THỊ HƯỜNG1977-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
76SAN LƯƠNG KIẾN1982-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77PHAN VĂN KHA1983-04-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
78TRẦN HOÀNG TRƯƠNG KHA1995-09-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
79VÕ MINH KHẢI1991-11-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
80NGUYỄN VĂN KHÁNH1995-09-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
81NGUYỄN QUỐC KHÁNH1980-04-27 00:00:00SH lại H + Đ
82NGUYỄN LÊ NHƯ KHÔI1988-09-13 00:00:00SH lại H + Đ
83NGUYỄN VĂN KHUÔNG1960-08-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
84NGUYỄN TỰ HOÀNG LIÊM2001-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85PHẠM THỊ NGỌC LINH1993-11-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86ĐỖ DOÃN LINH1988-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87KAN QUỐC LONG1979-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88VÕ HOÀNG LONG1987-12-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
89LÂM THÀNH LONG1994-09-13 00:00:00SH lại H + Đ
90VÕ VĂN LỘC1993-08-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
91NGUYỄN THỊ LUYẾN1986-12-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
92TRẦN TẤN LƯỢNG2001-07-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
93VÕ VĂN MAY1988-12-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
94LÊ THỊ BÉ MẪN1987-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95TRƯƠNG HỒNG MẬN1987-08-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
96ĐỖ TUẤN MINH2000-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97LÊ PHƯỚC MINH1999-02-08 00:00:00SH lại H + Đ
98LÊ THỊ MY1996-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
99LÊ NHỰT NAM1997-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100VÕ QUỐC NAM1986-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
101DƯƠNG THỊ KIM NGÂN1991-07-17 00:00:00SH lại H + Đ
102PHẠM VĂN NGHĨA2000-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC1997-09-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104NGUYỄN PHƯƠNG THẾ NGỌC2000-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105NGUYỄN KHẮC NGUYÊN1984-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106ĐẶNG NGUYỄN2000-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107HUỲNH PHÚ CAO NHÃ1996-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108VŨ THỊ NHẪN1983-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109NGUYỄN MINH NHẤT1992-05-07 00:00:00SH lại H + Đ
110CHÂU VĂN KHÁNH NHẬT1997-09-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111PHAN VĂN NHẬT1985-07-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
112TRẦN NGỌC NHUẬN1982-12-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
113ĐÀM THỊ KIỀU OANH1978-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114LÊ THỊ KIỀU OANH1992-07-24 00:00:00SH lại H + Đ
115CAM HOÀN PHÁT2000-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
116NGUYỄN HOÀNG PHÚ2000-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117ĐỖ HOÀNG PHÚC1999-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118PHẠM TẤN PHÚC2000-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119MAI THIÊN PHÚC1994-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120PHAN HOÀI PHÚC1979-12-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
121NGUYỄN DUY PHƯƠNG1985-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122TRỊNH XUÂN PHƯƠNG1991-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG1998-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1999-02-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
125VÕ VĂN PHƯƠNG1995-08-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
126LÝ THUÝ PHƯỢNG1984-12-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG1985-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128CHÂU SANH QUANG2000-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129LÊ ANH TRÚC QUÂN1997-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130NGUYỄN HỒNG QUÂN2001-10-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
131NGUYỄN TRUNG QUÂN2001-11-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
132ĐẶNG VỸ QUỐC2000-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133DƯƠNG VĂN QUỐC1990-04-20 00:00:00SH lại H + Đ
134LÊ THỊ HẠNH QUYÊN1980-07-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
135CHẠC THÒNG SÁM1995-11-18 00:00:00SH lại H + Đ
136LÊ THANH SANG1984-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
137HUỲNH LÊ ÁNH SÁNG2000-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGÀN NÀ SÁNG1990-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
139TRẦN TẤN TÀI1987-09-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
140NGUYỄN HỮU TÀI1986-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
141LIỀU XÂY TẮC1987-11-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
142BÙI THỊ TÂM1992-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143TRỊNH NGỌC TẤN2000-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
144VÕ VĂN TẤN2000-04-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
145NGUYỄN THỦY TIÊN1999-10-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146HỒ VĂN TIẾN1982-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147HUỲNH XUÂN TIẾN1988-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148LÊ VĂN TIẾN1966-03-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149PHẠM DUY TIẾN1995-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150NGUYỄN TẤN TIẾN1982-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
151VÕ HỮU TOÀN1996-04-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
152HUỲNH ĐỨC TOÀN1987-08-01 00:00:00SH lại H + Đ
153TRỊNH VĂN TỚI1992-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154NGÔ HOÀNG TÚ1998-11-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155NGÔ ANH TUẤN1993-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156NGUYỄN CẢNH TUẤN2000-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157TRẦN MINH TUẤN1990-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
158LÊ VĂN TUẤN1982-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
159ĐỒNG MINH TÙNG1989-12-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
160HUỲNH ĐỨC TUYỂN1973-11-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
161TRẦN VĂN TỰ1962-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
162NGUYỄN NGỌC TƯỞNG1996-10-29 00:00:00SH lại H + Đ
163LÊ VĂN THANH1997-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164PHẠM THỊ THU THANH1991-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165HUỲNH ĐỨC THÀNH1986-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166PHAN LONG THÀNH2000-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167BÙI THANH THAO1983-02-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
168PHAN THỊ THU THẢO1992-05-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
169VŨ ĐÌNH THÊU1978-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170NGUYỄN GIA THIỀU1988-10-23 00:00:00SH lại H + Đ
171BÙI VƯƠNG THỊNH1990-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172NGUYỄN TRẦN ĐỨC THỊNH1989-09-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
173HOÀNG ĐÌNH THÔNG1978-09-29 00:00:00SH lại H + Đ
174TRẦN VĨNH THUẬN1977-03-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
175HOÀNG NGỌC THƯ THƯ1984-11-22 00:00:00SH lại H + Đ
176ĐẶNG MINH THỨC1986-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177NGUYỄN THỊ MINH THY1989-04-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
178HOÀNG THỊ XUÂN TRANG2000-06-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
179HÀ HỮU TRÍ1995-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC TRÍ1995-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181NGUYỄN VĂN TRỤ1987-09-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
182NGUYỄN THÀNH TRUNG1986-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183TÔ THÀNH TRUNG1996-12-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
184LÊ QUANG TRƯỜNG2000-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185TRẦN THÀNH VĂN1996-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186ĐỖ THỊ TƯỜNG VI1987-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
187HÀ NGUYÊN VĨ1994-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188LÊ QUỐC VIỆT1976-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189NGUYỄN VĂN QUỐC VIỆT1978-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190NGUYỄN THANH VINH1985-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191TRẦN QUỐC VINH1983-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
192LÊ TẤN VŨ1997-04-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193VY ANH VŨ1993-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194NGUYỄN MINH VŨ1995-08-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
195TRẦN THỊ VUI1988-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196NGUYỄN VĂN VƯỢNG1989-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197NGUYỄN THỊ THANH XUÂN1980-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
198PHAN BÁ XUYÊN1999-12-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
199NGUYỄN PHẠM KIM XUYẾN1978-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
200PHẠM THỊ HÀ YÊN1987-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201LÊ BÌNH AN1998-06-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202PHAN THÀNH AN1993-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
203TRẦN NGỌC AN1984-10-21 00:00:00SH lại H + Đ
204CHU THỊ KIM ANH2000-06-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205PHÙNG TUẤN ANH1989-05-09 00:00:00SH lại H + Đ
206VŨ HOÀNG LAN ANH1989-01-21 00:00:00SH lại H + Đ
207THÂN VIẾT BẰNG1990-06-12 00:00:00SH lại H + Đ
208NGUYỄN THỊ BÍCH1993-03-07 00:00:00SH lại H + Đ
209LỀNH HẮM BỈN1986-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210NGUYỄN THỊ BÌNH1988-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211TRẦN THỊ CA1987-08-18 00:00:00SH lại H + Đ
212TRẦN CHÍ CÔNG1993-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213TRƯƠNG HỒ THÀNH CÔNG1995-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214TRẦN THỊ THU CÚC1988-10-29 00:00:00SH lại H + Đ
215PHẠM NGỌC CƯỜNG1986-04-10 00:00:00SH lại H + Đ
216NGUYỄN NGỌC CHÂU1988-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217TRẦN QUỐC CHÂU1995-06-09 00:00:00SH lại H + Đ
218ĐẶNG VĂN CHI1965-04-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
219TRẦN MINH CHIẾN1992-03-27 00:00:00SH lại H + Đ
220TRẦN VĂN CHUNG1991-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221VÕ MINH CHƯƠNG1995-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222BÙI THIỆN CHƯƠNG2003-01-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223NGUYỄN ĐÌNH BẢO CHƯƠNG1995-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224NGUYỄN VĂN DA1982-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
225TRƯƠNG THỊ KỲ DIỆU2001-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN VĂN DOANH1979-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227NGUYỄN VĂN DU1994-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
228TRƯƠNG THÙY DUNG1991-10-03 00:00:00SH lại H + Đ
229CÁP XUÂN DŨNG1985-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230NGUYỄN TƯỜNG DŨNG1984-04-20 00:00:00SH lại H + Đ
231PHẠM NGỌC DŨNG1989-03-26 00:00:00SH lại H + Đ
232PHẠM TIẾN DŨNG1972-09-19 00:00:00SH lại H + Đ
233NGUYỄN VĂN ĐA1982-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
234NGUYỄN VĂN ĐẠT1982-01-16 00:00:00SH lại H + Đ
235VŨ QUỐC ĐẠT2000-02-22 00:00:00SH lại H + Đ
236THỚI KHỔNG ĐĂNG2000-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
237NGUYỄN VĂN ĐỀ1976-07-15 00:00:00SH lại H + Đ
238NGUYỄN XUÂN ĐỊNH1962-01-13 00:00:00SH lại H + Đ
239LÊ THỊ GẤM1987-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240TẠ TRƯỜNG GIANG1989-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
241NGUYỄN XUÂN GIỚI1987-01-27 00:00:00SH lại H + Đ
242HOÀNG THỊ THANH HÀ1984-10-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243ĐINH THỊ THU HÀ2000-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGUYỄN THỊ HÀ1987-01-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245TRẦN THỊ HÀ1990-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
246TRẦN THỊ NGÂN HÀ1999-10-16 00:00:00SH lại H + Đ
247NGUYỄN NGỌC HẢI1984-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248NGUYỄN VĂN HẢI1986-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
249PHẠM ĐĂNG HẢI1996-10-11 00:00:00SH lại H + Đ
250NGUYỄN THỊ HẢO1983-04-28 00:00:00SH lại H + Đ
251VÕ THU HẰNG1997-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252TRẦN THỊ THU HẰNG1981-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
253TRẦN QUANG ĐẠI HIỆP1995-09-20 00:00:00SH lại H + Đ
254TRẦN VĂN HIỆP1979-06-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
255NGÔ TRUNG HIẾU1997-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256TRẦN CÔNG HIẾU1996-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257NGUYỄN VĂN HIẾU1980-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258VŨ HOÀNG ĐỨC HIẾU1999-07-10 00:00:00SH lại H + Đ
259VŨ TRUNG HIẾU1996-06-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
260TĂNG MINH HOA1983-02-02 00:00:00SH lại H + Đ
261ĐỖ THÁI HÒA2000-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262THÁI VŨ HÒA1984-09-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263VÕ QUANG HÒA1979-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264VŨ THỊ HOÀI1998-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265THIÊN SANH HOÀI1993-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
266NGUYỄN THỊ HOÀI1975-09-18 00:00:00SH lại H + Đ
267TRẦN TRUNG HOAN2000-07-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
268NGUYỄN QUỐC MỘNG HOÀNG1983-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269NGUYỄN HUY HOÀNG1996-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270TRƯƠNG VŨ HOÀNG1995-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271TRẦN MINH HOÀNG1988-11-05 00:00:00SH lại H + Đ
272TRẦN THỊ HUỆ1984-04-28 00:00:00SH lại H + Đ
273NGUYỄN PHI HÙNG1972-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274NGUYỄN THANH HUY1988-01-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275TRẦN ĐỨC HUY1995-05-21 00:00:00SH lại H + Đ
276TRỊNH HẢI HƯNG1970-11-06 00:00:00SH lại H + Đ
277VÕ QUỲNH HƯƠNG2000-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG1982-01-15 00:00:00SH lại H + Đ
279PHAN THANH KIỀU1987-07-27 00:00:00SH lại H + Đ
280NGUYỄN THỊ BẢO KHANH1990-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281TRẦN KHANH1988-02-11 00:00:00SH lại H + Đ
282NGUYỄN DUY KHÁNH1995-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283NGUYỄN QUỐC KHÁNH1999-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284VÕ THỊ HỒNG KHÁNH1999-11-14 00:00:00SH lại H + Đ
285NGUYỄN TRỌNG KHÁNH11/23/1978SH lại LT + H + Đ
286TRẦN MINH KHOA1984-04-28 00:00:00SH lại H + Đ
287TRẦN TUẤN KHÔI1981-12-08 00:00:00SH lại H + Đ
288PHẠM NGUYỄN KHƯƠNG1993-03-30 00:00:00SH lại H + Đ
289NGUYỄN THỊ NGỌC LAN1983-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290VŨ THỊ KIM LAN1977-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291TRẦN NHƯ LÀNH1994-04-20 00:00:00SH lại H + Đ
292ĐINH CÔNG LẮM1995-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293VÕ HOÀNG LÂM2002-11-19 00:00:00SH lại H + Đ
294NGUYỄN VĂN LINH1985-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
295TRẦN MỸ LINH1999-03-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
296LÊ PHƯỚC LỘC1988-09-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
297TRƯƠNG MINH LUÂN1985-08-15 00:00:00SH lại H + Đ
298PHẠM VĂN LỤC1993-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
299TRẦN MINH LƯỢNG1998-11-29 00:00:00SH lại H + Đ
300ĐẶNG THỊ QUỲNH MAI1995-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301NGUYỄN THỊ MAI1972-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302TRẦN THỊ TUYẾT MAI1985-05-07 00:00:00SH lại H + Đ
303NGUYỄN VĂN MẠNH1990-10-13 00:00:00SH lại H + Đ
304TRUNG TIẾN MINH1984-07-27 00:00:00SH lại H + Đ
305PHẠM NGỌC MINH1987-05-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
306PHAN VĂN MỸ1969-01-09 00:00:00SH lại H + Đ
307HỒ THỊ NĂM1963-08-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308TRƯƠNG HOÀI NGÂN1997-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310ĐỖ THỊ THU NGÂN1995-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311PHẠM THỊ NGÂN1987-07-10 00:00:00SH lại H + Đ
312TRẦN THỊ KIM NGÂN1998-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
313NGUYỄN THANH NGHĨA2002-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314TRẦN PHẠM QUANG NGHĨA1985-12-11 00:00:00#N/A
315TRẦN KIM NGỌC1992-03-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN VĂN KHÔI NGUYÊN2003-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317PHẠM VĂN NGUYÊN1978-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318TRẦN HOÀNG NGUYÊN1991-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319TRỊNH NGUYÊN NGUYÊN1983-03-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
320PHẠM THANH NHÂN1996-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
321VÕ HÙNG NHÂN1996-01-28 00:00:00SH lại H + Đ
322LÊ THỊ HỒNG NHI1992-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323NGUYỄN NGỌC UYỂN NHI2001-09-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324TRẦN NGUYỄN BẢO NHI2001-02-01 00:00:00SH lại H + Đ
325NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ1999-05-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ1991-04-10 00:00:00SH lại H + Đ
327VƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ1998-06-22 00:00:00SH lại H + Đ
328TRỊNH THỊ OANH1994-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT1997-06-03 00:00:00SH lại H + Đ
330VÕ TIẾN PHÁT1991-08-11 00:00:00SH lại H + Đ
331NGUYỄN VĂN PHI1985-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332PHẠM ĐỨC PHÚ2001-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333TRẦN TRỌNG PHÚC1999-03-31 00:00:00SH lại H + Đ
334NGUYỄN BÁ PHỤC1986-12-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335NGUYỄN VĂN PHƯỚC1984-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
336THÂN TRỌNG PHƯỚC1987-01-22 00:00:00SH lại H + Đ
337NGUYỄN VĂN QUANG1991-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338PHẠM HỒNG QUẤN1994-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339LÊ VĂN QUÍ1962-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340PHẠM VĂN QUỲ1984-06-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
341VŨ MẠNH QUYỀN1986-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342PHAN THANH SANG1988-02-21 00:00:00SH lại H + Đ
343NGUYỄN THỊ SEN1985-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344NGUYỄN HUỲNH HIỆP SĨ1984-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345MAI BẢO SƠN1983-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346VŨ NGỌC SƠN1983-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
347VÕ TÁ BÁ TÀI1990-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348PHẠM TUẤN TÀI1998-03-01 00:00:00SH lại H + Đ
349TRỊNH VĂN TÁM1999-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350NGUYỄN THANH TÂM1986-11-25 00:00:00SH lại H + Đ
351ĐỖ NGỌC TÂN1994-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352TRẦN THỊ THỦY TIÊN1986-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353NGUYỄN VĂN TIỀN1980-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
354NGUYỄN THỊ HOA TÍM1983-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
355NGUYỄN TIN1990-11-29 00:00:00SH lại H + Đ
356TRẦN VĂN TĨNH1975-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357NGUYỄN XUÂN TOÀN1988-10-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
358NGUYỄN THANH TÒNG1972-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359CHỬ MINH TÚ1995-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360MAI ĐỨC TÚ1986-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361NGUYỄN NGỌC TUÂN1978-03-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362NGUYỄN TRUNG TUẤN1984-04-12 00:00:00SH lại H + Đ
363PHẠM ANH TUẤN1998-10-29 00:00:00SH lại H + Đ
364TRẦN MINH TUẤN1983-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
365NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT1985-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366PHAN VĂN TƯ1992-04-18 00:00:00SH lại H + Đ
367TỐNG THỊ BÉ TƯ1982-03-19 00:00:00SH lại H + Đ
368LÊ ĐỨC THÁI1996-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369NGUYỄN Ý THANH1996-06-18 00:00:00SH lại H + Đ
370PHẠM THỊ KIM THANH1987-02-25 00:00:00SH lại H + Đ
371CHÂU HIỆP THÀNH1958-10-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372NGUYỄN VĂN THẢO1991-12-28 00:00:00SH lại H + Đ
373PHAN THỊ THU THẢO1987-04-10 00:00:00SH lại H + Đ
374NGUYỄN THANH THẮNG1994-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
375TRẦN VĂN THẮNG1988-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
376LÊ ĐẠT THỊNH2003-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377TRẦN VĂN THỌ2000-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
378BÙI KHÁNH THOẠI1983-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379TRƯƠNG NGỌC THOẠI1995-02-28 00:00:00SH lại H + Đ
380NGUYỄN HUỲNH THÔNG1999-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381PHẠM ĐỨC THUẬN1981-10-29 00:00:00SH lại H + Đ
382VÕ MINH THUẬN1995-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
383LÊ THỊ THÚY1991-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384VŨ THỊ THANH TRANG1987-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385TRẦN THỊ BẢO TRÂM1994-10-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
386LÊ THỊ TỐ TRINH1987-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387NGUYỄN XUÂN TRÌNH1984-08-22 00:00:00SH lại H + Đ
388NGUYỄN ĐÌNH TRUNG1999-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389TRẦN HOÀNG TRUNG1997-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
390TRỊNH BẢO TRUNG1991-07-22 00:00:00SH lại H + Đ
391VŨ ĐÌNH TRƯỜNG1983-02-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
392VÕ LÊ VÂN1990-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393TRƯƠNG QUANG VĨ1991-12-16 00:00:00SH lại H + Đ
394NGUYỄN THỊ VIỆT1981-01-02 00:00:00SH lại H + Đ
395PHẠM QUANG VINH1990-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396LÊ HOÀNG VĨNH1982-01-23 00:00:00SH lần đầu
397VÕ HỮU QUỐC VƯƠNG1994-09-08 00:00:00SH lại H + Đ
398NGUYỄN HOÀNG THẢO VY1994-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399NGUYỄN THỊ THANH XUÂN1999-06-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400TẠ HOÀNG YẾN1998-05-03 00:00:00SH lại H + Đ