STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN ÁI1962-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
2PHẠM THỤC ANH2001-11-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3ĐỖ LƯỞNG ANH1990-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
4LÊ ANH HUẾ ANH1998-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
5LÊ TUẤN ANH1993-01-13 00:00:00SH lại H + Đ
6NGUYỄN HOÀNG ANH2002-01-03 00:00:00SH lại H + Đ
7LÊ ĐỨC ÁNH1985-04-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
8NGUYỄN THÀNH ÂN1990-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9HOÀNG VĂN BẢO1989-04-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
10PHẠM XUÂN BỀN1978-09-24 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
11ĐINH VĂN BỘI1987-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
12TRƯƠNG VĂN CÁNH1952-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13LÊ THÀNH CÔNG1990-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
14NGUYỄN TIẾN CƯỜNG1991-11-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
15LÊ NGUYỄN QUỐC CƯỜNG1994-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
16NGÀN PHÂN CƯỜNG1988-11-11 00:00:00SH lại H + Đ
17MAI NGỌC CHÂN1983-01-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
18PHẠM THÀNH CHẤT1991-11-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
19LÂM GIA CHÂU1989-09-21 00:00:00SH lại H + Đ
20VÕ VĂN CHIẾN1987-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21TRẦN VĂN CHUNG1982-08-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
22LÊ ĐĂNG CHUNG1984-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
23HỶ QUAY DẾNH1987-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24NGUYỄN VĂN DOẢN1984-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25LÊ THỊ THÙY DUNG1981-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26NGUYỄN THỊ DUNG1976-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27HÀ VĂN DŨNG1987-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28ĐINH QUỐC DUY2000-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN KHƯƠNG DUY2002-01-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
30NGUYỄN CAO THÙY DUYÊN2002-09-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG2001-06-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
32TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG1980-11-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
33NGUYỄN HỒNG DƯƠNG1997-03-08 00:00:00SH lại H + Đ
34LÊ ANH ĐÀO1995-11-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
35DƯƠNG NGUYỄN TẤN ĐẠT1994-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
36NGUYỄN ĐĂNG1980-09-24 00:00:00SH lại H + Đ
37ĐỒNG XUÂN ĐIỆP1969-02-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
38NGUYỄN VĂN ĐIỆP1977-10-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
39PHẠM VĂN ĐỔNG1983-11-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
40QUÁCH KHOA ĐỨC2004-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41BÙI MINH ĐỨC1997-08-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
42ĐẶNG THỊ ĐỨC1984-01-07 00:00:00SH lại H + Đ
43ĐỖ LƯỠNG EM1993-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
44HỒ VĂN BỒNG EM1985-02-09 00:00:00SH lại H + Đ
45PHAN THỊ HƯƠNG GIANG1990-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46TRƯƠNG THỊ NHẤT GIANG1979-03-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
47LÊ THỊ HÀ1985-10-07 00:00:00SH lại H + Đ
48ĐỖ VĂN TRÍ HẢI1987-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49ĐÀO THỊ THU HẢI1983-10-25 00:00:00SH lại Đ
50NGUYỄN THANH HẢI1971-05-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
51ĐỖ ANH HÀO2002-11-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52LÊ THÚY HẰNG1997-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53NGUYỄN THỊ LÂM HẰNG1988-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54LÊ NHƯ HẰNG1983-11-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
55NGUYỄN THỊ MINH HẰNG1973-10-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
56NGUYỄN DUY THÚY HẰNG1985-12-14 00:00:00SH lại H + Đ
57NGUYỄN TRÍ HẬN1999-12-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
58NGUYỄN VĂN HẬU1989-08-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
59LÊ THỊ HIÊN1984-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60CAO THÁI HIỀN1985-10-20 00:00:00SH lần đầu
61NGUYỄN VĂN HIỀN1981-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62QUẾ THỊ THU HIỀN1982-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63HOÀNG NGỌC HIẾU1983-11-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
64HỒ VĂN HIẾU1988-04-25 00:00:00SH lại H + Đ
65ĐẶNG THỊ HỒNG HOA1982-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66TRẦN THỊ HOA1976-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67NGÔ THỊ KIM HOA1991-10-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
68ĐINH TRỌNG HÓA1975-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
69ĐÀM LÊ HOÀNG1984-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70LẠI VĨNH HOÀNG2000-10-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
71PHẠM THANH HOÀNG1988-01-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
72NGÔ ĐÌNH HOÀNG1992-08-20 00:00:00SH lại H + Đ
73HÀ QUỐC HUY1996-04-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
74VÕ MINH HUY1986-04-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
75TRẦN NGUYỄN NGỌC HUYỀN2003-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN1993-11-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
77GIANG QUỐC HƯNG1987-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN BẢO HƯNG2000-10-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
79NGUYỄN QUỐC HƯNG1991-04-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
80NGUYỄN KIỀU HƯNG1975-09-03 00:00:00SH lại H + Đ
81ĐẶNG THỊ HƯƠNG1991-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82BÙI THỊ THU HƯƠNG1986-07-20 00:00:00SH lại H + Đ
83DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG1974-11-04 00:00:00SH lại H + Đ
84NGUYỄN TIẾN HỮU1963-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85PHÚN VŨ BẢO KHA2003-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86DƯƠNG VÕ TRỌNG KHANG1997-04-27 00:00:00SH lại H + Đ
87BÙI XUÂN DUY KHÁNH2001-04-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88NGUYỄN VĂN KHÁNH1981-11-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
89TRẦN DƯ KHƯƠNG1990-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90NGUYỄN THỊ LAN1977-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91LƯU THỊ NGỌC LAN1981-05-05 00:00:00SH lại H + Đ
92TRẦN THỊ BÍCH LIÊN1979-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93ĐỖ THỊ MỸ LIÊN1988-12-28 00:00:00SH lại H + Đ
94QUÁCH THỊ THÙY LINH1987-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95TRẦN THỊ DIỆU LINH1994-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96BÙI CHÍ LINH1992-11-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
97ĐÀO HOÀNG LINH2001-11-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
98CAO QUỐC LINH1993-05-20 00:00:00SH lại H + Đ
99LÊ DUY LONG1981-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100TRƯƠNG VĂN LONG1987-02-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
101NGUYỄN VĂN LỘC1986-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
102HÀ ĐÌNH LUYỆN1982-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
103VÕ TẤN LỰC1992-11-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
104HUỲNH TẤN LỰC1993-04-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
105TRẦN THỊ LY LY1993-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106NGUYỄN THỊ THÙY MAI1985-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107NGUYỄN THỤY ĐỖ MAI1982-01-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI1985-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109NGUYỄN THỊ MAI1980-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
110TRƯƠNG HỒNG MINH1977-02-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
111LÂM DUY CHÍ MỸ1995-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
112NGUYỄN HOÀNG NAM1989-06-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
113HOÀNG THỊ PHƯƠNG NAM1991-10-21 00:00:00SH lại H + Đ
114NGUYỄN ĐỨC NAM1994-02-11 00:00:00SH lại H + Đ
115NGUYỄN THỊ HẰNG NI1989-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116ĐIỂU THỊ THANH NGA1992-07-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
117BÙI THỊ QUỲNH NGA1985-08-13 00:00:00SH lại H + Đ
118PHAN NGỌC LAM NGÂN1985-09-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
119ĐẶNG THỊ NGÂN1987-07-13 00:00:00SH lại H + Đ
120NGUYỄN TRỌNG NGHĨA2003-10-24 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
121TRẦN TRỌNG NHÃ1996-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122BÙI THỊ NHÀN1982-07-26 00:00:00SH lại H + Đ
123CHÍ TRẦN TRỌNG NHÂN2003-10-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
124NGUYỄN BẢO NGỌC NHI1994-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125NGÔ NỮ YẾN NHI1999-11-19 00:00:00SH lại H + Đ
126NGUYỄN QUỲNH NHƯ2001-10-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
127LÊ NGỌC PHI1984-08-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
128NGUYỄN HÀ PHƯƠNG1993-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG1994-03-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
130KHỔNG HOÀI PHƯƠNG1988-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
131MAI THẾ PHƯƠNG1985-05-01 00:00:00SH lại H + Đ
132ĐẶNG THỊ THÚY PHƯỢNG1982-07-12 00:00:00SH lại H + Đ
133BÙI VĂN QUANG1966-02-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
134PHAN TRỌNG QUANG1980-07-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
135TRƯƠNG VĂN QUÝ1971-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136ĐOÀN VĂN QUÝ1989-05-01 00:00:00SH lại H + Đ
137TRẦN NGỌC THÚY QUYÊN1990-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138CHAU RIN1982-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
139LÊ HỮU RIN1997-04-20 00:00:00SH lại H + Đ
140ĐINH VĂN SANG1991-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141PHÙNG VĂN SANG2000-02-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
142PHẠM NGỌC SƠN2002-06-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
143HOÀNG NGỌC SỰ2002-02-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
144NGUYỄN DOÃN SỸ1981-09-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
145ĐỖ THỊ THANH TÂM1989-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
146LÊ TRẦN THANH TÂM1992-09-19 00:00:00SH lại H + Đ
147TRẦN THANH TÂN1978-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148HUỲNH KIM TÂY1988-09-20 00:00:00SH lại H + Đ
149VŨ VĂN TIẾN1990-06-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
150BÙI ANH TÚ1997-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151BÙI NGUYỄN ANH TÚ2002-10-27 00:00:00SH lại H + Đ
152PHÙNG VĂN TUẤN1988-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153TRẦN THANH TUẤN1986-05-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
154VĂN TUẤN1972-01-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
155LƯƠNG MẠNH TUẤN1994-12-06 00:00:00SH lại H + Đ
156ĐẶNG ĐỨC TÙNG1994-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGUYỄN HOÀNG TÙNG1991-12-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
158NGUYỄN NGỌC TÙNG1972-02-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
159NGUYỄN VĂN TUYẾN1993-11-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160LÊ ĐÌNH TUYẾN1984-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
161HUỲNH THỊ LAN THANH1992-06-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
162LÊ ĐÌNH THANH1977-12-27 00:00:00SH lại H + Đ
163HUỲNH KIM THÀNH1997-09-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
164NÔNG TRUNG THÀNH1990-05-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
165BÙI PHƯƠNG THẢO1993-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO1998-08-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
167ĐẶNG THỊ THẮM1989-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
168MAI DIỄM THẨM1985-05-16 00:00:00SH lại H + Đ
169LÊ TIẾN THỊNH1995-10-22 00:00:00SH lại H + Đ
170BÙI THỊ THANH THOẢN1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171HOÀNG THỊ THỦY1988-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172ĐOÀN THU THỦY1983-07-05 00:00:00SH lại H + Đ
173TRẦN VĂN THUYẾT1985-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174CHÂU VĂN THƯỞNG1993-08-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
175MAI QUỲNH TRANG1988-09-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176PHAN THỊ THU TRANG1984-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177TẠ VĂN TRÍ1967-06-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
178TRẦN MINH TRÍ1992-08-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
179NGUYỄN VĂN TRIỂN1989-02-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
180NGÔ ĐÌNH TRIỀU1980-04-20 00:00:00SH lại H + Đ
181NGUYỄN LÊ HỒNG TRINH1998-03-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
182TRẦN NGỌC TRỌNG2001-04-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
183LÝ THÀNH TRUNG1991-02-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
184LÊ HIẾU TRUNG1987-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
185TRẦN BẢO UYÊN1998-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186HOÀNG VĂN ƯỚC1989-08-07 00:00:00SH lại H + Đ
187LÊ THỊ TƯỜNG VI2001-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188TRƯƠNG TRIỆU VĨ2001-07-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
189NGUYỄN QUỐC VIỆT1977-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190VŨ THỊ MỸ VINH1987-08-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191DƯƠNG QUANG VINH1989-05-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
192LƯƠNG THẾ VINH2002-10-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
193NGUYỄN VĂN VINH1987-06-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
194LÊ HỮU VINH1987-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
195HUỲNH TẤN VŨ1992-06-03 00:00:00SH lại H + Đ
196BÙI THỊ MINH VY2003-06-09 00:00:00SH lại H + Đ
197TRẦN THỊ NHƯ Ý1993-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý1990-03-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
199NGUYỄN THỊ BÌNH YÊN1995-10-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
200NGUYỄN THỊ YẾN1992-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201VÕ NGUYỄN TRƯỜNG AN1997-10-31 00:00:00SH lại H + Đ
202VŨ BẢO AN1992-01-08 00:00:00SH lại H + Đ
203NGUYỄN SƠN AN2002-07-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
204NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH1989-09-26 00:00:00SH lại H + Đ
205NGUYỄN TRỌNG BẢO1983-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
206NGUYỄN NGỌC BÌNH1985-04-18 00:00:00SH lại H + Đ
207NGUYỄN THANH BÌNH1984-06-22 00:00:00SH lại H + Đ
208TRẦN VĂN BÌNH1991-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
209HỒ VĂN CẦU1991-10-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
210DƯƠNG THỊ HỒNG CÚC1990-03-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
211PHAN ĐÌNH CƯƠNG1984-12-13 00:00:00SH lại H + Đ
212LÊ TRƯỜNG CƯỜNG2000-06-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
213PHẠM VĂN CHÁU1971-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214PHAN ĐÌNH CHƯƠNG2001-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
215NGUYỄN PHI CHƯƠNG1993-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
216NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG1987-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217NGUYỄN NGỌC DUNG1977-03-10 00:00:00SH lại H + Đ
218NGUYỄN THỊ ĐĂNG DUNG1976-02-20 00:00:00SH lại H + Đ
219TRẦN KHÁNH DUY1999-09-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
220TRƯƠNG VĂN DƯƠNG1989-10-08 00:00:00SH lần đầu
221VŨ VĂN DƯỠNG1987-08-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
222NGUYỄN VĂN ĐẠI1992-05-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
223PHẠM KINH ĐÔ1981-03-20 00:00:00SH lại H + Đ
224NGUYỄN THẾ ĐỒNG1983-04-06 00:00:00SH lại H + Đ
225TRẦN VĂN ĐỨC1973-04-10 00:00:00SH lại H + Đ
226TRƯƠNG QUANG ĐỨC1989-12-02 00:00:00SH lại H + Đ
227NGUYỄN THỊ THU GIANG1985-04-12 00:00:00SH lại H + Đ
228NGÔ TRƯỜNG GIANG2000-07-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
229VY THỊ NHƯ HÀ1982-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230TRẦN THANH HẢI1984-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
231TRẦN DỒNG HẢI1992-03-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
232NGUYỄN HỒNG HẠNH1985-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGUYỄN GIA HÂN1999-09-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
234PHÙNG THANH HẬU1998-05-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
235NGUYỄN THANH HIỀN1981-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
236TRẦN VĂN HIẾU1985-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237TRẦN VĂN HIẾU1999-05-07 00:00:00SH lại H + Đ
238NGUYỄN MINH HIẾU1997-12-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
239NGUYỄN VĂN HIẾU1989-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
240VĂN VIẾT HIẾU1999-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
241HỒ CÔNG HIỆU1994-05-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
242NGUYỄN NGỌC HOÀNG1992-04-03 00:00:00SH lại H + Đ
243NGUYỄN THANH HOÀNG1993-03-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
244NGUYỄN THỊ THU HỒNG1980-05-19 00:00:00SH lại H + Đ
245TRƯƠNG THỊ HỒNG1986-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
246NGUYỄN VĂN HUÂN1991-06-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
247TRẦN THỊ KIM HUỆ1989-04-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
248NGUYỄN MẠNH HÙNG1978-01-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
249NGUYỄN VĂN HUY1977-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250NGUYỄN VĂN HUYỀN1976-01-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
251NGUYỄN THỊ THU HUYỀN1988-12-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
252NGUYỄN NGỌC QUỐC HƯNG1999-04-11 00:00:00SH lại H + Đ
253PHẠM THỊ HƯỜNG1979-09-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
254PHAN THỊ LIÊN KIM1990-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255HOÀNG THÁI BẢO KHA2001-10-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
256CAO BẢO KHOA1993-06-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257NGUYỄN THỊ LÀI1990-02-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
258TRẦN THỊ KIM LANG1985-05-04 00:00:00SH lại H + Đ
259BÙI THANH LÂM1995-09-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
260NGUYỄN HUY LÂM1981-10-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
261ĐOÀN DUY LINH1981-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262ĐẶNG THỊ LINH1995-04-24 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
263BÙI THỊ LOAN1992-08-22 00:00:00SH lại H + Đ
264TRƯƠNG QUANG LỌC1997-08-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
265NGUYỄN THÀNH LONG1998-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
266NGUYỄN THÀNH LỘC1993-04-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
267NGUYỄN HỮU LỘC2000-01-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
268NGUYỄN THÀNH LỢI1998-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
269ĐINH THỊ NHỊ LƯƠNG1989-05-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
270NGÔ THỊ MAI1997-02-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271VÕ VĂN MẠNH1998-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
272BÙI TRẦN MINH2002-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273TRỊNH QUANG MINH1985-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274NGUYỄN THANH MINH2000-02-17 00:00:00SH lại H + Đ
275PHẠM THỊ THẢO MY2000-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276ĐINH THỊ TUYẾT MỸ1992-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277TRẦN XUÂN NAM1988-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG NAM1998-04-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279NGUYỄN SỸ NAM1982-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280PHẠM VĂN NAM1982-04-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
281PHAN THỊ MỸ NỮA1983-10-28 00:00:00SH lại H + Đ
282PHẠM THỊ BÍCH NGÂN12/23/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283NGUYỄN LÊ THIÊN NGÂN1999-02-16 00:00:00SH lại H + Đ
284TRẦN THỊ THÙY NGÂN1992-12-08 00:00:00SH lại H + Đ
285TẠ KIM NGÂN1994-12-13 00:00:00SH lại H + Đ
286TRẦN THỊ THANH NGÂN2000-08-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
287NGUYỄN QUỲNH ĐÔNG NGHI2001-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1993-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289NGUYỄN HIẾU NGHĨA1986-04-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
290TRẦN THỊ MỸ NGỌC1994-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291LÊ THỊ HƯƠNG NGUYÊN1996-09-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
292PHẠM TRUNG NGUYÊN1984-09-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
293LÊ HUY NGUYỄN1991-01-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
294NGUYỄN THÀNH NHÂN1972-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295TRƯƠNG NGUYỄN SĨ NHÂN1987-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296TRẦN NAM NHÂN1993-02-14 00:00:00SH lại H + Đ
297TRƯƠNG VŨ MINH NHẬT1991-09-18 00:00:00SH lại H + Đ
298VÕ KIM NHẬT1979-08-20 00:00:00SH lại H + Đ
299ĐẶNG THỊ YẾN NHI1990-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300HỒ LÊ YẾN NHI1993-05-28 00:00:00SH lại H + Đ
301NGUYỄN THỊ HỒNG NHỊ1998-05-03 00:00:00SH lại H + Đ
302NGUYỄN THỊ NHUNG1985-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG1983-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
304TRẦN NGUYỄN HIỀN NHƯ2003-11-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
305NGUYỄN THỊ OANH1984-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306PHẠM KIM OANH1991-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
307NGUYỄN THỊ KIM OANH1979-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
308NGUYỄN HOÀNG PHI1992-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309PHẠM THẾ PHONG1985-06-15 00:00:00SH lại H + Đ
310TRẦN BÙI THANH PHONG1995-03-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
311TRƯƠNG VỈNH PHÚ1999-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312NGUYỄN VŨ PHỤNG1988-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
313BÙI ĐOÀN ÁNH PHƯƠNG1980-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314TRẦN DUY PHƯƠNG1987-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315TRẦN THẾ PHƯƠNG1985-05-12 00:00:00SH lại H + Đ
316TRẦN XUÂN QUẢNG1993-06-23 00:00:00SH lại H + Đ
317LÊ HẢI QUÂN2004-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318TRẦN HẢI QUÂN1987-08-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
319LƯU KIM QUÝ1993-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320TRẦN VĂN QUYỀN2002-09-23 00:00:00SH lại H + Đ
321LÊ TRỌNG QUYẾT2001-01-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
322NGUYỄN TẤN SANG2003-08-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
323NGUYỄN VĂN SÁNG1985-07-28 00:00:00SH lại H + Đ
324LÊ QUỲNH SƠN1983-11-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
325TRẦN MINH SƯỚNG1992-11-26 00:00:00SH lại H + Đ
326MAI ĐÌNH TÂN1999-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327LƯƠNG THÀNH TÂN1995-03-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328PHẠM VĂN TẤN1983-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
329NGUYỄN THỦY TIÊN2001-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330PHAN THỦY TIÊN1985-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
331LÊ XUÂN TOÀN1986-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332VÕ VĂN TUẤN1988-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333TẠ HỮU TUẤN1989-05-05 00:00:00SH lại H + Đ
334TRẦN TRỌNG TUẤN1985-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
335LÊ MINH TUẤN1980-08-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
336VŨ NGỌC TUẤN1984-08-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
337TRẦN THANH TÙNG1991-10-03 00:00:00SH lại H + Đ
338LÊ THANH TÙNG1989-04-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
339NGUYỄN QUANG TUY1982-02-05 00:00:00SH lần đầu
340TRẦN LÊ THANH TUYỀN1995-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341NGUYỄN KIM TUYỀN2000-03-16 00:00:00SH lại H + Đ
342LÊ THỊ MINH TUYỀN1994-07-24 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
343NGUYỄN MẠNH TƯỜNG1997-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344ĐINH NGỌC TY1992-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345NGUYỄN VĂN THANH1991-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346HUỲNH THANH1983-07-09 00:00:00SH lại H + Đ
347TRẦN TỬ TUẤN THANH1980-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
348NGUYỄN THỊ THÀNH1986-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349NGUYỄN NGỌC THÀNH1991-11-15 00:00:00SH lại H + Đ
350NGUYỄN THỊ THẢO1987-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351NGUYỄN TRỌNG THẮNG1985-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352LƯU VŨ TIẾN THI1981-06-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
353NGUYỄN THÀNH THIỆN1994-03-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354TRẦN QUỐC THỊNH1986-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
355ÂU ĐỨC THỊNH1989-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
356VÕ TRỌNG THOẠI1999-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
357PHẠM ĐÌNH MINH THÔNG2002-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358NGUYỄN THỊ KIM THU1992-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
359TRẦN THỊ MỘNG THU1991-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
360NGUYỄN VĂN THUẬN1985-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361NGUYỄN VĂN THUẬN1983-08-02 00:00:00SH lại H + Đ
362ĐÀM THỊ MINH THÙY1990-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363NGUYỄN THỊ THÙY1986-09-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364TRƯƠNG NGUYỄN THANH THÙY2003-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365TRẦN THỊ THANH THỦY1989-11-11 00:00:00SH lại H + Đ
366NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY1986-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367CHU THỊ THÚY1976-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368ĐỒNG THỊ ANH THƯ1994-12-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369NGUYỄN ĐÌNH SONG THƯƠNG1984-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370TÔ THỊ SÔNG THƯƠNG2001-02-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
371ĐÀO THỊ TRANG1990-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG1992-11-23 00:00:00SH lại H + Đ
373TRẦN THỊ HUYỀN TRANG1991-06-14 00:00:00SH lại H + Đ
374TRẦN THỊ TRANG1990-10-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
375TRẦN THỊ BÍCH TRĂM1996-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376ĐỖ MINH TRÍ1995-11-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH1993-04-26 00:00:00SH lại H + Đ
378ĐỖ VĂN TRÌNH1981-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379ĐÀO THỊ THANH TRÚC2003-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380NGUYỄN ĐÌNH TRUNG1978-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381NGUYỄN QUỐC TRUNG1997-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGUYỄN THÀNH TRUNG1985-03-21 00:00:00SH lại H + Đ
383TRẦN MINH TRUNG1983-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
384TRẦN XUÂN TRƯỜNG1987-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385PHẠM VĂN TRƯỜNG1993-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
386PHÙNG THỊ THÚY VÂN1994-01-02 00:00:00SH lại H + Đ
387TRẦN THỊ THẢO VÂN1999-01-20 00:00:00SH lại H + Đ
388TRẦN QUANG VIỆT1998-07-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
389TRẦN VI VĨNH1990-11-06 00:00:00SH lại H + Đ
390BÙI VĂN VỌNG1989-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
391NGUYỄN LÊ HOÀNG VŨ2001-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392NGUYỄN VĂN VŨ1984-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393NGUYỄN VĂN VỮNG1977-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
394NGUYỄN VĂN VƯỢNG1983-08-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
395PHẠM THỊ THÚY VY1991-08-10 00:00:00SH lần đầu
396NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN1996-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397PHẠM THỊ NGỌC YẾN1991-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
398TRẦN THỊ YẾN1984-08-18 00:00:00SH lại H + Đ
399ĐÀO THỊ HOÀNG YẾN1990-09-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
400NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN2002-06-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ