STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1RÔ PHI A1982-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2CAO PHAN ÁI1996-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3PHẠM NGỌC THANH AN1984-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4VŨ THẾ ANH1981-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5HOÀNG VIỆT ANH1992-03-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6LÊ VIỆT ANH1999-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7HÀ PHAN HOÀNG ANH2001-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8LÊ TUẤN ANH2000-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH1985-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10VŨ THỊ NGUYỆT ÁNH1985-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11PHAN PHÙNG ÂN1993-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12HỒ LÊ QUỐC BẢO1999-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13LÝ CHÍ BẢO1995-12-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14VŨ XUÂN BẰNG1981-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15NGÔ VÕ HOÀNG CẢNH1998-11-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16HOÀNG ĐÌNH CÔNG1993-11-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17ĐIỀM NGỌC CƯỜNG1994-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU1996-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19PHẠM THỊ NGỌC CHÂU1999-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20HOÀNG HỮU DANH1964-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21NGUYỄN THANH DANH1980-04-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU1999-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23PHẠM THỊ MỸ DIỆU1995-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24BÙI THÙY DUNG1991-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25NGUYỄN ĐÌNH DŨNG1983-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26NGUYỄN QUỐC DŨNG1993-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27MAI TUẤN DŨNG1999-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28PHẠM HUY DUYỆT1985-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29HOÀNG THỊ DƯƠNG1972-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30TRƯƠNG HOÀNG MINH ĐAN1993-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31LÊ BÁ ĐẠT1997-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32LÊ XUÂN ĐẠT2000-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33NGUYỄN HUY ĐĂNG1960-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34LÊ NHẬT MINH ĐĂNG1996-06-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35NGUYỄN HỒNG ĐIỆP1997-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36NGUYỄN HÙNG ĐÔNG1988-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37HUỲNH NGUYỄN QUANG ĐÔNG1994-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38HUỲNH ĐỨC1998-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39NGUYỄN THỊ ANH ĐỨC1980-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40NGUYỄN ĐỨC2000-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41TRẦN NAM GIANG1986-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42TRƯƠNG NGUYỄN QUỲNH GIANG1999-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG2000-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44HOÀNG SƠN HÀ1992-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN TẤN HẢI1984-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46MAI THANH HÀO1987-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN1982-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48NGUYỄN VĂN HIỀN1990-03-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49NGUYỄN LƯƠNG HIẾU2001-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50ĐOÀN MINH HOÀ2000-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51VŨ VĂN HÒA1986-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52TRẦN NGỌC HÒA1987-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53CHU VĂN HÒA2000-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54ĐỖ DANH HOÀNG1997-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55LÂM MINH HOÀNG1983-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56TRẦN THỊ HỒNG1984-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG1986-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58PHẠM THỊ XUÂN HỒNG1979-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59LÊ ĐOÀN MINH HÙNG1986-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGÔ XUÂN HÙNG2000-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61PHẠM NGỌC ĐỨC HUY1997-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62NGUYỄN QUỐC HUY1985-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63VŨ KHẮC HUY1995-03-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64BÙI PHƯƠNG HUY1996-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65NGUYỄN THỊ HUYÊN1985-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66MAI LỆ HUYỀN1983-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67NGUYỄN QUỐC HƯNG1992-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68LÊ TỐNG HY1978-06-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69GIÁP VĂN KIỂM1974-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70NGHIÊM ĐỨC KIÊN1978-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71NGUYỄN HOÀNG ANH KIỆT1998-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72PHAN ĐÌNH KHẢ1979-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73NGUYỄN NGỌC KHANG1979-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
74KIM VĂN KHIÊN1998-07-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75TRẦN ANH KHOA1995-11-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76TRẦN VĂN KHOA1986-08-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77TRẦN QUANG KHÔI2001-05-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN VĂN KHUYẾN2004-01-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79HỒ KHÁNH LINH2004-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80MÃ CHÍ LINH1999-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81CAO QUANG LINH1999-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82TRẦN THIÊN LONG1987-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83NGUYỄN THÀNH LONG1999-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84MAI THÀNH LONG1999-05-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85NGUYỄN PHƯỚC LỘC1988-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86PHẠM VĂN LỰC1997-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87NGUYỄN THỊ DIỆU MI1993-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88NGUYỄN TUẤN MINH2003-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89NGUYỄN ĐÌNH MỸ1983-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90HUỲNH THANH NĂM1995-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91DƯƠNG NGUYỄN T.QUỲNH NGA1979-08-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92PHAN THỊ KIM NGÂN1989-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93VÕ TRỌNG NGHĨA1995-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94NGUYỄN VĂN NGHIỆP1992-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95ĐINH THANH NGỌC2000-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96ĐỖ HOÀNG NGỌT1986-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97LÊ TRƯỜNG NGUYÊN2003-02-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98TRẦN TRUNG NHÂN1991-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99LÊ TRÍ NHẪN1994-05-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100LÊ NGỌC THẢO NHIÊN1991-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101CAO THỊ HÀ NHUNG1984-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102TRẦN THỊ THÙY NHUNG1990-02-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103LƯU HUỲNH MINH NHỰT1998-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104NGUYỄN THANH PHONG1995-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105HUỲNH TẤN PHONG1984-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106NGUYỄN TRỌNG PHÚ1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107LÝ MỸ PHỤNG1986-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108LÊ THỊ THU PHƯƠNG1989-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109LONG TRÍ PHƯƠNG1976-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110LÊ THỊ LOAN PHƯỢNG1999-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111NGUYỄN VŨ KHÔI QUANG2003-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112NGUYỄN XUÂN QUANG1999-10-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113VŨ ĐĂNG QUANG2002-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114LÊ TÙNG QUANG1992-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115LÊ VĂN QUANG1990-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116NGUYỄN VŨ QUÂN1995-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117LÊ HUY QUÂN2000-01-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118THÂN NGUYỄN MINH QUÂN2003-04-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119HUỲNH ANH QUÂN1997-11-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120LÊ THỊ HỒNG QUÝ1991-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121TRẦN THỊ HOÀNG QUYÊN1997-02-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122NGUYỄN VĂN QUYẾT1995-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123NGUYỄN THỊ QUỲNH1985-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124NGUYỄN THÀNH SÁNG1985-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125ĐOÀN VIẾT SĨ1990-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126NGUYỄN VĂN SƠN1994-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127TRỊNH HỒNG SƠN1999-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128ĐINH TIẾN SỸ1993-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129NGUYỄN PHÁT TÀI1996-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130LÂM TÀI1995-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131NGUYỄN ĐỨC TÀI1997-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132DƯƠNG MINH TÂN1991-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133HUỲNH MINH TÂN1998-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134ĐẶNG THANH TẦN1991-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135TRẦN VĂN QUÝ TÂY2000-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN1999-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137HUỲNH BÁ LONG TIẾN1993-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138CHẾ TRUNG CAO TIẾP1982-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139CAO HỮU TÍN2001-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140NGUYỄN THANH TÍN1992-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141NGUYỄN VĂN TOÀN1986-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142BÙI QUỐC TOÀN1999-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143DƯƠNG CẨM TÚ2000-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144PHẠM HUY TUÂN1996-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145TRỊNH NHẬT QUỐC TUẤN2000-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146BÙI VĂN TUẤN1987-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147DƯƠNG MINH TUẤN1994-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148MAI THANH TÙNG1997-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149LÝ HOÀI KIM THẠCH2002-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150NGUYỄN THỊ THANH THANH1994-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151NGUYỄN VĂN THÀNH1961-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152NGÔ VĂN THÀNH2000-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153BÙI VŨ THANH THẢO1996-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154LÊ THỊ THẢO2000-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155VÕ NGỌC THẢO1992-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156HUỲNH THỊ HỒNG THẢO1994-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157LÊ THỊ THU THẢO1980-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1986-12-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159LÊ THANH THẮM1989-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160GIANG CÔNG THẮNG1999-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161TRẦN ĐỨC THIỆN2003-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162ĐẶNG ĐÌNH THÌN1988-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163NGUYỄN ĐÌNH THỊNH1988-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164VŨ THỊ KIM THOA1988-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165THIỀU THỊ XUÂN THU1990-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166PHẠM NHƯ THUẦN1996-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167ĐẶNG THUẬN1988-03-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168KIÊN NINH THUẬN1993-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169TỪ THỊ THANH THỦY1982-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170HỒ THỊ THÚY1985-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171NGUYỄN THỊ NHƯ THÚY1989-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172PHAN ĐÌNH QUÂN THỤY1995-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGÔ HOÀNG DIỄM TRANG1985-10-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174HOÀNG VĂN TRANG1984-04-20 00:00:00SH lần đầu
175PHAN NGUYỄN THÙY TRANG2001-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN THỊ TRANG1993-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177HỒ THỊ NGỌC TRÂN1987-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178PHAN TRẦN1990-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179NGUYỄN MINH TRÍ2002-10-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180TRẦN QUỐC MINH TRÍ1994-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181PHẠM QUỐC TRIỆU1991-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182ĐẶNG THỊ MINH TRINH1997-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183LÊ QUỐC TRUNG2001-01-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184NGUYỄN DUY TRƯỜNG1987-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185TRƯƠNG VŨ PHI TRƯỜNG2000-05-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
186LÊ THỊ HỒNG VÂN1987-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187TRẦN THỊ THANH VÂN1995-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188HOÀNG THỊ HỒNG VÂN1991-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189TRẦN DANH VIỆT1985-06-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190NGÔ QUANG VINH1994-09-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191NGUYỄN NGỌC VINH1995-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192CAO TUẤN VŨ1993-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193CHÂU HOÀNG VŨ1974-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194PHAN NGỌC VŨ1999-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195TRẦN THANH VŨ1997-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196TRẦN HUY VŨ2000-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197NGUYỄN MINH VƯƠNG1993-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198VÕ TẤN VỸ1981-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199MAI THANH XUÂN1986-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200NGUYỄN HOÀNG THÍCH XUẤT1994-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201NGUYỄN TIẾN ANH1999-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202VÕ HOÀNG ANH1996-07-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203TRƯƠNG KỲ ANH2000-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN THỊ VÂN ANH1990-12-08 00:00:00SH lại H + Đ
205DƯƠNG NGÔ MINH ÁNH2000-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206ĐƯỜNG HOÀI ÂN2003-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207NGUYỄN NGÔ TUẤN BẢO1998-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208NGUYỄN TIẾN ĐÔNG BÌNH2003-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209HOÀNG THANH BÌNH1994-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210NGUYỄN THANH BÌNH1999-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211NGUYỄN VĂN BỐN1997-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212PHẠM NGUYỄN DUY CẢNH2000-03-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213PHAN NHẬT CƯƠNG1994-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214HUỲNH TRUNG CƯỜNG1992-05-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215TRỊNH QUỐC CƯỜNG1984-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216ĐẶNG THANH CƯỜNG1992-04-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217ĐINH THẾ CƯỜNG2000-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218NGUYỄN BẢO CHÂU2001-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM1992-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220TRẦN THỊ THU DIỄM1989-06-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM1994-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222DƯƠNG THỊ DỊU1996-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223LƯU NỮ PHƯƠNG DUNG1991-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG2001-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225LÊ VĂN DŨNG1983-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN DŨNG1991-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227PHẠM MINH DŨNG1998-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228TẤT AN DỰ2002-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229ĐÀO KHẮC HẢI DƯƠNG1998-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230PHẠM MINH DƯƠNG1999-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231NGUYỄN CÔNG DƯƠNG1996-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN VĂN ĐẠT1984-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGUYỄN ANH ĐẠT1996-04-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234NGUYỄN TẤN ĐẠT1999-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235PHAN QUỐC ĐẠT1996-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236NGUYỄN BÁ ĐẠT1997-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237TRẦN HOÀNG VĨNH ĐỨC2000-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238PHẠM VĂN ĐỨC2000-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239HUỲNH ĐỨC1998-08-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240NGUYỄN SỸ ĐỨC1997-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
241PHẠM THU HÀ1978-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242NGUYỄN VĂN HẢI1984-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243NGUYỄN MINH HẢI1996-05-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGUYỄN XUÂN HẢI1999-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245TRƯƠNG QUANG HẢO1990-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246LÊ NGUYỄN QUANG HÂN1988-12-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247NGUYỄN CÔNG HẬU1997-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248PHẠM VĂN HẬU2000-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249ĐINH THỊ HIÊN1986-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250TRẦN MINH HIỀN1993-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251BÙI THỊ HIỀN1988-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252NGUYỄN ĐỨC TRUNG HIẾU2003-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253NGUYỄN TRỌNG HIẾU1976-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254NGUYỄN VĂN HIỆU1993-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255NGUYỄN ĐỨC HÒA1966-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256NGUYỄN PHÚ CƯỜNG HÓA1998-01-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257ĐỖ ANH HOÀNG1983-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258NGUYỄN MINH HOÀNG1994-05-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259VŨ MINH HOÀNG2000-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260NGUYỄN LONG HUY HOÀNG1998-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261LÊ HUY HOÀNG1981-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262PHẠM VĂN HỒNG1983-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263NGUYỄN QUANG HỒNG1989-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264NGUYỄN ĐĂNG HÙNG2002-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265LƯU NGỌC ÁNH HUY1998-10-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266HÀ HUY2002-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267PHÓNG CHÁNH HƯNG1992-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268TRẦN THỊ THU HƯƠNG1984-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269TRẦN QUANG HƯỚNG1999-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270VẠN TRUNG HỮU1994-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271LÊ TRUNG KIÊN1999-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272ĐIỂU THANH KHẢI2000-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273VÕ HOÀNG KHẢI1999-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274TRẦN VĂN KHIÊM2000-03-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275ĐẶNG THỊ TUYẾT CHI LAN1992-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276TÔ NGỌC LÂM2002-06-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277PHẠM THÀNH LÂM1998-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278TRỊNH TUẤN LINH1998-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279NGUYỄN HOÀNG HỒNG LOAN1992-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280TÔ THẾ THANH LONG2000-04-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281NGUYỄN PHI LONG2000-03-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282TRƯƠNG VĂN LƯỢNG1978-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283SÚ SAY MÀNH1998-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284VÕ THÀNH MINH1995-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285TRƯƠNG ANH MINH1985-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286MAI KIỀU MY1993-01-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287NGUYỄN THỊ NGA1980-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288NÔNG VĂN NGÁN1999-07-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289TRẦN ĐÌNH NGHĨA1988-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290NGUYỄN THỊ KIM NGỌC1996-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291VŨ DUY NGỌC1988-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292ĐỖ DUY NGỌC1998-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293LƯƠNG KHẢI NGUYÊN1990-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294LÊ THỊ NHÀN1980-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295BÙI TRỌNG NHÂN1997-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296NGUYỄN MINH NHẬT1992-05-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297VÕ MINH NHỰT1996-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298PHÙNG NAM PẨU1987-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299NGUYỄN ĐẠI PHÁT1989-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300NGUYỄN NGỌC PHI1988-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301LÊ HỒNG PHONG1980-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302ĐẶNG HỒNG PHONG1992-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303LÊ NAM PHONG1998-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304NGUYỄN HỮU PHONG1979-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305NGUYỄN THANH PHONG1983-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306ĐINH TIỀN PHONG1999-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307NGUYỄN THANH PHONG1997-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308LÊ HỒNG PHÚC2002-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309NGUYỄN HOÀNG PHÚC1997-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310PHẠM THẾ PHƯƠNG2000-11-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311HOÀNG THANH PHƯƠNG1999-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312TRƯƠNG THỊ HÀ PHƯƠNG1993-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313CAO VĂN QUANG1985-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314ĐỖ NGỌC QUANG1973-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315ĐOÀN VINH QUANG1986-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316VŨ ĐẠI QUANG1990-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317VÕ HỒNG QUANG1998-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318NGUYỄN BÁ QUANG1975-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319LÊ VĂN QUÂN1983-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320VÕ VIỆT QUỐC1987-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321NGUYỄN ĐỨC QUYỀN1996-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322NGUYỄN THỊ CHÂU SA1984-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323NGUYỄN THỊ NGỌC SANG1996-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324PHÚN SƠN SIÊU1996-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325MAI THÁI SƠN1983-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326NGUYỄN HOÀNG SƠN2000-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327PHẠM KIM SƠN1993-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328TRẦN NGỌC SƠN1996-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329LÊ THANH SƠN1979-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330NGUYỄN TÀI1996-05-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331LÊ CHÍ TÀI1997-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332CÙ MINH TÂM1987-05-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333PHẠM DUY TÂN1995-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334VĂN TÂN1995-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335PHẠM VĂN TẨN1997-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336NGUYỄN BÁ TẤN1994-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337LÂM THỊ NGỌC TIỀN1996-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338NGUYỄN HỮU TIẾN1991-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339PHẠM THÀNH TÍN1974-02-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340DƯƠNG ĐÌNH TÚ1994-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341CAO THANH TÚ1991-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342ĐINH VIỆT TUẤN1992-04-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343VƯƠNG QUỐC TUẤN2003-01-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344TRẦN NGUYỄN ANH TUẤN1998-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345HÀ ANH TUẤN1985-11-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346PHẠM MINH TUẤN2002-03-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347VÕ ANH TUẤN2002-07-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348HỒ VĂN TÙNG1987-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349VŨ THANH TUYỀN1996-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350TRẦN MINH THẠCH1996-01-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351NGUYỄN CHÍ THANH1997-03-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352NGUYỄN TRỊNH HÀ THANH1989-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353ĐOÀN HỮU THANH1995-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354TRẦN THANH THANH1994-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355CHU VĂN THÀNH1985-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356NGUYỄN CÔNG THÀNH1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357NGUYỄN ĐẠT THÀNH1994-03-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358HOÀNG TRUNG THÀNH1999-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359NGUYỄN GIA THÀNH1998-06-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360ĐẶNG THỊ THẢO1984-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361LÊ THANH THẢO2003-02-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362VÕ VĂN THẮNG1982-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363TRƯƠNG QUỐC THẮNG2000-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364NGUYỄN VIẾT THẾ1970-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN THỊ THI1988-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366PHAN VĂN THIỆU1993-05-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367LÊ TUẤN THÔNG1996-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368NGUYỄN THỊ THƠ1990-01-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
369TRẦN NGỌC THUẬN2000-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370NGUYỄN THỊ THU THỦY1987-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371TRẦN THỊ THỦY1976-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372NGUYỄN THỊ THANH THÚY1989-12-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373NGUYỄN VĂN THƯỞNG1957-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374TRỊNH TIẾN TRÀ1997-10-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375ĐINH NGỌC TRAI1993-07-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376HOÀNG THỊ MINH TRANG1993-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377NGUYỄN THỊ THU TRANG1996-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN HỒNG TRÍ1996-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379NGUYỄN NGỌC TRÚC1995-03-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380NGUYỄN THỊ THẠCH TRÚC1985-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381TRẦN QUANG TRUNG1979-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGUYỄN THÀNH TRUNG1987-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383MANG TRƯỜNG1993-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384LÊ QUANG TRƯỜNG2000-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385LÊ THỊ NGỌC UYỂN1987-06-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
386ĐINH THƯỢNG UYỂN1991-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387VOÒNG CHÁNH VÀ1994-04-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388LƯU THỊ ĐAN VÂN1980-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389MẠC THỊ THU VÂN1999-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390NGUYỄN THỊ VIÊN1990-03-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391VÕ TRƯƠNG HỮU VỐN2003-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392TRẦN CÔNG VŨ2000-07-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393PHAN ĐỨC VŨ1985-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394HÀ QUỐC VƯƠNG2000-04-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395NGUYỄN QUỐC VƯỢNG1982-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396ĐỖ THỊ XUÂN1987-10-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397PHAN THỊ MỸ XUÂN1990-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398LÊ THỊ YẾN1989-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399PHAN THỊ YẾN1980-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400TRƯƠNG THỊ BẢO YẾN1989-07-10 00:00:00SH lại H + Đ