STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1LÊ TẤN VIỆT ÁI22/02/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2HOÀNG NGỌC TUẤN ANH1997-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3TRẦN VIỆT ANH21/11/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4LẠI HOÀNG TUẤN ANH23/06/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5LÊ QUỐC ANH1991-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6NGUYỄN HỨA HỒNG ANH25/07/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7TRƯƠNG NGỌC ÁNH2000-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8NGUYỄN ĐỖ NGỌC BÍCH1995-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9NGUYỄN VĂN BÌNH1974-12-10 00:00:00SH lại H + Đ
10NGUYỄN THÀNH CÔNG1983-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11HUỲNH THANH CƯỜNG1977-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12ĐINH MINH CƯỜNG1991-05-03 00:00:00SH lại H + Đ
13NGUYỄN VĨNH CHÂU30/08/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14NGUYỄN CÔNG CHÍNH24/02/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15NGUYỄN ĐÌNH CHỨC23/02/1962SH lại L+M+H+Đ
16LÊ AN CHƯƠNG25/06/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17BÙI THỊ PHƯƠNG DUNG1986-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18HOÀNG THỊ MỸ DUNG18/05/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19LÝ CAO DŨNG27/07/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20ĐỖ ĐỨC DUY30/09/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21LẠI KIM DUYÊN1999-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN19/11/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23LÊ THỊ NGỌC DUYÊN1981-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24NGUYỄN VĂN ĐẠI1986-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25PHẠM NGUYỄN KIỀU ĐAN1991-02-19 00:00:00SH lại Đ
26TRẦN BÁ ĐẠT2002-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27HÀ TIẾN ĐẠT1997-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28LÊ HẢI ĐĂNG28/12/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29PHAN QUANG ĐỈNH25/01/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30VÕ NGỌC HẢI20/04/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN THỊ HẢI28/02/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32LÊ VĂN HẢI28/11/1984SH lại H + Đ
33PHẠM THỊ BÍCH HẠNH15/07/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34ĐỖ NGUYỄN ANH HÀO29/06/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35NGUYỄN THỊ HẰNG19/12/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36TÔ THỊ HẰNG15/11/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37HÀ NGỌC HÂN1966-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38NGUYỄN PHÚC HẬU2001-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39NGUYỄN PHƯỚC HẬU15/11/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40VŨ TRUNG HẬU1997-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41NGUYỄN THỊ THU HIỀN13/06/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN20/12/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43NGUYỄN TRUNG HIẾU15/08/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44PHẠM KIM HIẾU20/06/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45TRẦN VĂN HIẾU14/04/1984SH lại H + Đ
46NGUYỄN THỊ HOA1990-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47NGUYỄN THÁI HÒA27/12/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48LƯU ĐỨC HOÀI22/03/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49ĐOÀN NGỌC HOÀNG25/10/1987SH lại Đ
50TRỊNH THỊ HỒNG20/07/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51HOÀNG THANH HÙNG1986-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52LÊ CÔNG HÙNG1992-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53NGUYỄN THANH HÙNG1997-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54TRẦN PHI HÙNG1963-02-01 00:00:00SH lại H + Đ
55NGUYỄN QUANG HUY2001-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56NGUYỄN TRẦN KHÁNH HUY29/06/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57TRẦN QUỐC HUY1994-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58NGUYỄN ĐỨC HUY24/09/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59HUỲNH NGỌC HUY21/11/1990SH lại H + Đ
60ĐỖ THỊ HUYÊN1983-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61NGUYỄN QUANG HƯNG19/06/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62ĐỖ TUẤN KIỆT2003-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63BÙI THÚY KIỀU15/10/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64TÔ VĂN KỲ1969-02-05 00:00:00SH lại H + Đ
65NGUYỄN QUỐC KHÁNH28/06/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66TRỊNH QUỐC KHÁNH1975-02-09 00:00:00SH lại H + Đ
67TRẦN VĂN KHOA2002-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68NGUYỄN THỊ LAM1982-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69NGUYỄN THỊ MỸ LỆ20/02/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70LÊ THỊ KIM LIÊN1967-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71HỒ NHỤC LÌN30/06/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72BÙI NGUYỄN YẾN LINH14/07/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73PHẠM THỊ NGỌC LINH22/11/1993SH lại H + Đ
74NGUYỄN THỊ LOAN1987-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75LƯU THẾ LỌC1985-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76NGUYỄN TẤN LONG1989-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77MAI HỮU LONG16/01/2000SH lại H + Đ
78PHAN VĂN LỘC14/04/1995SH lại L+M+H+Đ
79NGUYỄN ĐỨC LỢI28/05/1977SH lại Đ
80HÀ TIẾN LUẬN1994-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81TRIỆU THỊ THANH LY1991-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82VÕ VĂN MẠNH1993-10-04 00:00:00SH lại Đ
83HỒ ĐỨC MÂN25/09/1985SH lại H + Đ
84TRẦN THỊ NGỌC MẾN21/05/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85TRẦN NHỰT MINH1989-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86NGUYỄN ĐỨC MINH14/12/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87NGUYỄN VY THẢO MY1995-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88DI QUỐC NAM1981-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89TRƯƠNG KIM NGÂN26/09/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90HÀ TRỌNG NGHĨA1984-08-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
91ĐINH QUANG NGỌC30/06/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92NGUYỄN ÍCH NGỌC20/12/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93PHẠM TRƯƠNG TIẾT NGỌC1982-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94TRẦN THỊ HỒNG NGỌC24/06/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95NGUYỄN THỊ NGỌC19/11/1986SH lại H + Đ
96ĐOÀN THỊ NHƯ NGUYỆT24/06/1991SH lại H + Đ
97NGUYỄN THANH NHÃ15/08/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98LƯU VĂN NHÂM1992-04-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
99VÕ HUỲNH NHI1995-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100NGUYỄN NGỌC THÚY NHI19/10/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101TRẦN MẠNH NHU24/09/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102BÙI THỊ HỒNG NHUNG1998-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG1993-10-06 00:00:00SH lại H + Đ
104TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ1988-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105HUỲNH ÁI NHƯ1999-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
106NGÔ YẾN OANH1996-09-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107CHÂU THÀNH PHÁT1993-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108TRẦN TẤN PHÁT24/09/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109DIỆP TRẦN PHONG1987-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110PHẠM V. N. THÀNH PHONG21/09/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111NGUYỄN HOÀI PHONG27/11/1997SH lại H + Đ
112CHAO PHÚ1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113ĐỖ DUY PHÚC25/12/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114TRẦN NGHI PHỤNG22/04/2003SH lại H + Đ
115LƯU THỊ PHƯƠNG15/07/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG1986-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117LÊ THỊ PHƯƠNG1988-10-10 00:00:00SH lại Đ
118LÊ THỊ THU PHƯƠNG1989-12-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
119HUỲNH DUY QUANG1989-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN MẠNH MINH QUANG1999-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121TRẦN THANH QUÃNG19/08/1993SH lại L+M+H+Đ
122NGÔ TIẾN QUỐC1992-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123ĐỖ HOÀNG QUỐC2001-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124HUỲNH THỊ TỐ QUYÊN1987-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125TRƯƠNG THỊ VÂN QUỲNH20/12/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126NGUYỄN THỊ SANG1977-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127PHAN ĐỨC SÁU1984-04-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
128LÊ THANH SƠN1979-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
129NGUYỄN THỊ SƯƠNG1994-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130PHẠM ĐỨC TÀI18/08/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131NGUYỄN MINH TÂM2000-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132LA THANH TÂM1991-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133LÊ THANH TÂM23/04/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134NGUYỄN THỊ THU TÂM28/07/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135TRỊNH HỒNG TÂM15/05/1993SH lại L+M+H+Đ
136NGUYỄN MINH TÂN19/04/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137NGUYỄN THỊ HOÀI TIÊN22/09/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGUYỄN CHÁNH TÍN1992-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139HỒ KIM TÌNH2001-10-16 00:00:00SH lại H + Đ
140NGUYỄN MINH TOÀN2001-05-12 00:00:00SH lại H + Đ
141ĐINH VĂN TOÀN1989-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
142ĐẶNG VĂN TỐT2000-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143NGUYỄN ANH TUẤN27/09/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144NGUYỄN HOÀNG TUẤN18/06/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145NGUYỄN THANH TÙNG26/07/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146BÙI THỊ TUYẾT1986-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
147NGUYỄN TIẾN TƯ15/12/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148NGUYỄN TẤN TƯỚNG19/06/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149LÊ TRẦN HOÀNG THẠCH25/02/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150NGUYỄN BÁ THANH16/04/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151BÙI TẤN THÀNH14/11/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152LƯƠNG PHÚC THÀNH16/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153NGUYỄN PHƯỚC THÀNH19/01/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154HỒ THỊ THẢO17/08/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155HỒ THỊ THẢO1989-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156NGUYỄN THỊ THẢO1997-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157BÙI NGUYỄN TRANG THẢO20/09/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158HỒ XUÂN THẮNG24/01/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159LÊ DUY THẮNG14/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160NGUYỄN ANH THI1994-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161NGUYỄN ĐÌNH THIỆN1991-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162BÙI VĂN THỊNH16/11/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163NGUYỄN ĐỨC THỊNH22/08/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164ĐINH THỊ THO22/05/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165ĐOÀN VĂN THỌ20/06/1992SH lại H + Đ
166HOÀNG CÔNG THOẠI1969-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
167LÊ THÀNH THU1975-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168TÔN THỊ THU15/12/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169NGUYỄN THỊ THANH THU1978-03-02 00:00:00SH lại Đ
170NGUYỄN MINH THUẬN2003-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171NGUYỄN THỊ THUỶ1990-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172PHẠM THỊ BÍCH THỦY17/02/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGUYỄN THANH THÚY14/08/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174VÕ THỊ BÍCH THÚY1995-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175ĐẶNG MINH THƯ21/02/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176PHÙNG MỘNG THƯƠNG THƯƠNG17/09/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177PHẠM THỊ HUYỀN THƯƠNG1988-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178VÕ THỊ NGỌC TRÂM1994-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN26/07/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180DƯƠNG CAO MINH TRÍ28/08/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181NGUYỄN TRẦN TRƯỜNG TRIẾT26/12/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH27/02/1982SH lại L+M+H+Đ
183NGUYỄN QUANG TRÌNH20/03/1968SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184NGUYỄN THANH TRỌNG18/08/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185THÁI VĂN TRỌNG22/04/1995SH lại L+M+H+Đ
186TỪ KIẾN TRUNG21/08/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187HOÀNG THỊ MỸ UYÊN19/06/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188LÝ NGỌC VÀNG18/12/1989SH lại Đ
189ĐỖ THỊ HỒNG VÂN20/10/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190TRẦN THỊ THANH VÂN19/08/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191LÊ THỊ HẢI VÂN27/11/1984SH lại L+M+H+Đ
192LÊ PHƯỚC VIỆT15/05/1972SH lại H + Đ
193HOÀNG MINH VŨ1992-03-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194NGUYỄN HỒNG VŨ14/01/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195ĐẶNG THỊ YÊN VUI28/12/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196NGÔ THỊ TRÚC VY1999-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197LÊ ĐĂNG THANH XUÂN1976-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198LÊ THANH XUÂN27/10/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199TRANG PHƯƠNG YẾN25/08/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200HOÀNG THỊ YẾN1978-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201NGUYỄN THỤC ANH28/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202NGUYỄN TUẤN ANH18/04/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203PHẠM THỊ LAN ANH30/10/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204TRẦN QUỲNH ANH27/05/1995SH lại L+M+H+Đ
205TRẦN THÁI ÂN1986-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206ĐỒNG THIÊN ÂN2003-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207TRẦN HOÀI BẢO19/03/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208ĐỒNG THIÊN BẢO2004-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209HUỲNH GIA BẢO23/02/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210ĐẶNG BEN1991-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211HOÀNG THỊ BÍCH1993-12-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN TRUNG BÌNH1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213CÁI VĂN BỐN17/10/1977SH lại L+M+H+Đ
214DƯƠNG LÊ PHƯỢNG CÁC15/10/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215NGUYỄN VĂN CƯỜNG1989-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216TRẦN ĐỨC CƯỜNG20/03/1969SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217NGÔ NGỌC BẢO CHÂU25/08/1998SH lại L+M+H+Đ
218SƠN NGỌC DÂN2000-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219PHAN THỊ KIỀU DIỄM25/11/1970SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220NGUYỄN QUANG DIỆN28/12/1982SH lại L+M+H+Đ
221NGUYỄN THỊ DIỆU1987-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222VŨ THỊ KIM DUNG2004-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223HỒ VĂN DŨNG24/03/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224TRẦN ĐÌNH DŨNG26/06/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225TRẦN TRUNG DŨNG24/08/1982SH lại L+M+H+Đ
226NGUYỄN THỊ DUY20/10/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227NGUYỄN TRẦN BẢO DUY27/01/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228TRẦN ĐẠI DƯƠNG21/12/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229ĐÀM NGUYÊN DƯƠNG28/06/1995SH lại M+H+Đ
230VŨ VĂN ĐẠI1981-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231VÒNG DINH ĐẠI24/11/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232PHẠM THỊ ĐÀO25/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233TRẦN HẢI ĐĂNG25/01/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234NGUYỄN THỊ LINH ĐÔNG1986-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235TRẦN MINH ĐỨC1994-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236HOÀNG TRỌNG ĐỨC25/11/1993SH lại L+M+H+Đ
237NGUYỄN MINH GẦN1984-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238PHÙNG NGUYỄN QUỲNH GIANG2003-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239PHAN THỊ HƯƠNG GIANG1998-01-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
240NGUYỄN VĂN GIAO1995-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
241NGUYỄN MINH GIÀU1998-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242ĐINH THỊ THU HÀ24/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243ĐINH THỊ HÀ1984-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244PHAN THANH HẢI13/10/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGUYỄN PHI HẢI1989-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246QUÁCH VĨ HÀO16/06/2001SH lại L+M+H+Đ
247HUỲNH THỊ KIM HẰNG15/09/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248TRƯƠNG THỊ KHẢ HÂN1984-02-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
249NGUYỄN THỊ KIM HIỀN24/01/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250HỒ VĂN HIỀN27/09/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251TRẦN THỊ HIỀN21/01/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN2000-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253ĐỖ THỊ HIỀN27/07/1984SH lại L+M+H+Đ
254NGUYỄN MINH HIẾU29/01/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255PHAN TRUNG HIẾU1993-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256VÕ HOÀNG THÁI HÒA22/11/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257NGUYỄN VĂN HOÀNG13/05/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258TRẦN HOÀNG2001-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259TRẦN THÁI HOÀNG17/12/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260TRẦN MINH HOÀNG1988-05-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
261ĐINH CAO HOÀNG1968-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262NGUYỄN VĂN HỢI29/06/1996SH lại L+M+H+Đ
263LÊ HUẤN1987-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264NGUYỄN THANH HÙNG1981-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265NGUYỄN VĂN HÙNG1994-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266LÊ VĂN HÙNG2000-03-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
267NGUYỄN THANH HUY29/01/1988SH lại L+M+H+Đ
268NGÔ VĂN HUYÊN20/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269NGUYỄN KIM HUỲNH20/09/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270ĐƯỜNG THỊ HƯỜNG1986-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271NGUYỄN CÔNG HỮU1973-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272PHAN THỊ DIỄM KIỀU26/08/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273LÊ KHA1992-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274NGUYỄN ĐỨC KHẢI1986-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275VÕ THỊ BẠCH LAN18/12/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276CAO HỒNG LÂM22/01/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277NGUYỄN THANH LÂM28/12/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN TAM LÂM25/09/1981SH lại L+M+H+Đ
279TRỊNH THỊ KIM LIỀN1982-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280ĐINH THỊ MỸ LINH22/12/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281LÊ DUY LINH1996-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282TRẦN HUỲNH LONG20/01/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283LÊ DOÃN LONG1991-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284TRẦN ĐÌNH LỘC1987-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285VÕ TẤN LỘC26/12/1978SH lại H + Đ
286TRẦN VĂN LƯỢM1985-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287ĐINH THỤY YẾN LY1986-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288NGUYỄN THỊ NGỌC MAI20/12/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI1992-03-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
290TRẦN THỊ MAI15/01/1996SH lại L+M+H+Đ
291LÊ THỊ HÒA MI25/09/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN HOÀNG DIỄM MI28/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293NGUYỄN NGỌC QUẾ MINH24/09/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294NGUYỄN HOÀNG ANH MINH24/05/1997SH lại M+H+Đ
295TRỊNH HOÀNG NAM15/07/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296TRẦN THỊ KIM NGÂN1993-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN1984-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298LÊ THỊ BÍCH NGÂN1986-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299HUỲNH MAI KIM NGÂN21/10/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300TRẦN CHÚC NGHI1996-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301NGUYỄN VĂN NGHỊ20/07/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302NGUYỄN TRỌNG NGHĨA20/04/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303NGUYỄN THÀNH NGHĨA21/07/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304TỐNG CHÂU NGỌC16/02/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305MẠC DUY NGỌC1989-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306NGÔ BẢO NGỌC1995-12-03 00:00:00SH lại H + Đ
307HUỲNH ANH NGON1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308NGUYỄN VĂN NGUYÊN2000-08-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
309NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT20/02/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310ĐOÀN MINH NHẬT2001-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311LÊ ĐỨC NHẬT29/10/1986SH lại L+M+H+Đ
312PHẠM TỐ NHI30/08/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313HÀ ĐẠT NHIỀN1993-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314NGUYỄN THỊ HỒNG NHỚ1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315LÊ TIẾN PHÁT1990-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN THẾ PHONG26/01/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317TRẦN VĂN PHONG1991-03-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
318VÕ HỒNG PHÚ18/06/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319PHẠM THU PHƯƠNG18/06/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320LÊ TẤT PHƯƠNG25/06/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321PHẠM THỊ PHƯƠNG22/08/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322TRẦN VIỆT PHƯƠNG18/12/1976SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323NGUYỄN THÚY PHƯƠNG22/12/1972SH lại L+M+H+Đ
324PHẠM VĂN QUÊ20/09/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325NGUYỄN VINH QUY25/04/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326NGUYỄN TRỊNH NHƯ QUỲNH13/02/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327VŨ NGỌC SANG17/01/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328TSẦN CÚN SẦU21/11/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329PHẠM ĐÌNH SĨ26/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330NGUYỄN TRƯỜNG SINH1980-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331ĐẶNG VĂN SƠN20/05/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332NGUYỄN NỮ DIỄM SƯƠNG1980-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333LÊ THÀNH TÀI27/05/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334NGUYỄN XUÂN TẠO13/03/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335ĐẶNG THANH TÂM1995-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336HOÀNG THỊ THANH TÂM18/01/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337MAI TÂM19/05/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338TRẦN THỊ NHẬT TIÊN28/10/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339NGUYỄN NGỌC TIÊN23/11/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340NGUYỄN HỮU TIẾN23/04/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341NGUYỄN ĐĂNG TIẾN24/09/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342NGUYỄN HOÀNG TIẾN25/09/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343PHẠM MINH TIẾN24/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344TRỊNH NGỌC TIẾN19/05/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345TĂNG VĂN TĨNH1991-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346LÊ THANH TÚ22/02/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347NGUYỄN VĂN TUÂN1989-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348PHAN VĂN TUẤN2000-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349TRẦN ANH TUẤN1992-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350LÌU KHẢI TUẤN1996-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351TRẦN VĂN TUẤN1983-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352TRẦN PHẠM ANH TUẤN20/03/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353NGUYỄN QUỐC TUẤN1995-09-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
354HOÀNG ANH TUẤN21/12/1980SH lại L+M+H+Đ
355NGUYỄN THANH TÙNG15/06/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356LÝ THỤY THANH TUYỀN29/12/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357ĐINH THỊ THANH TUYỀN22/04/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN21/04/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359BÙI ĐÌNH THÁI19/06/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360PHẠM HỒNG THANH22/04/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361NGUYỄN VĂN THÀNH1992-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362PHẠM THỊ THẢO20/10/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363LÊ THỊ THANH THẢO19/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364NGUYỄN VĂN THẢO28/12/1991SH lại H + Đ
365NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO1993-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
366LÊ THỊ THẮM18/08/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367LÊ THỊ THẮM1990-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368NGÔ THỊ THẮM1980-12-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
369NGUYỄN VĂN THẮNG1977-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370CAO MINH THIỆN27/07/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371LÊ THỊ THU1983-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372NGUYỄN THỊ LỆ THU1964-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373TRẦN NGUYỄN ANH THƯ1999-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374CAO THỊ NGỌC THƯ19/05/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375NGUYỄN NGỌC TRANG17/05/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376MAI THỊ THÙY TRANG1996-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377PHAN HỮU LINH TRANG24/03/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN PHAN BẢO TRÂM1984-03-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
379NGUYỄN CÔNG TRÍ28/01/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380VÕ NGUYỄN HẢI TRIỀU13/01/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381ĐỖ DIỄM TRINH26/01/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGUYỄN QUÝ TRỌNG1993-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383NGUYỄN THỊ THANH TRÚC27/06/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384LÊ THANH TRÚC1984-12-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
385ĐỖ THÀNH TRUNG1986-06-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
386NGUYỄN VĂN TRỨ1971-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387NGUYỄN LÊ THANH TRƯỜNG25/10/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388NINH XUÂN TRƯỜNG25/04/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389PHẠM DUY TRƯỜNG1978-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1980-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
391CHU PHƯƠNG UYÊN24/07/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392NGUYỄN THỊ KIM UYÊN1993-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393NGUYỄN ĐÌNH VĂN1995-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394PHẠM VIẾT VIỆT VĂN19/11/1998SH lại H + Đ
395ĐỖ THỊ THUỲ VÂN1995-11-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
396TRẦN THỊ NGỌC VI21/09/1997SH lại H + Đ
397LÝ QUỐC VIỆT30/10/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398TRẦN BÁ VINH29/07/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399NGUYỄN QUANG VINH30/12/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400NGUYỄN XUÂN VƯỢNG1992-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
401BÙI CÔNG YÊN18/02/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)