STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1LÊ DUY ANH1990-06-03 00:00:001090015656SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2BÙI QUANG THỤC ANH1989-11-01 00:00:0024278524SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NGUYỄN HOÀNG ANH1992-03-29 00:00:00301426087SH lại L+M+H+Đ
4LÊ TUẤN ANH1991-06-26 00:00:0091635016SH lại L+M+H+Đ
5DƯƠNG QUẾ ANH1994-12-20 00:00:00272588782SH lại H + Đ
6BÙI QUANG BA1973-03-23 00:00:00271095616SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7LÊ TRỌNG BA1987-10-19 00:00:0038087046462SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8NGUYỄN ĐỨC BẢO1983-08-15 00:00:00183362364SH lại LT + H + Đ
9DƯƠNG QUANG BÌNH1990-10-14 00:00:0075090009735SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10NGUYỄN VĂN BÌNH1976-01-15 00:00:0038076014871SH lại L+M+H+Đ
11NGUYỄN ĐỨC CẢNH1977-02-28 00:00:0034077018015SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12NGUYỄN HỮU CẢNH1994-02-14 00:00:00272356925SH lại H + Đ
13NGUYỄN VĂN CAO1979-01-01 00:00:0080079000400SH lại H + Đ
14NGUYỄN VĂN CÔNG1983-09-18 00:00:0040083037086SH lại H + Đ
15PHÙNG VĂN CƯỜNG1991-04-09 00:00:00245192322SH lại H + Đ
16PHAN VĂN CHIẾN1973-06-01 00:00:0040073005308SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17VŨ VĂN CHUNG1999-11-05 00:00:0037099002361SH lại L+M+H+Đ
18VÕ NGỌC HOÀNG CHƯƠNG1995-10-14 00:00:0025298192SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19PHẠM TIẾN DŨNG2002-10-08 00:00:00272920871SH lần đầu
20LÊ HOÀNG ANH DŨNG2001-05-21 00:00:00197382712SH lần đầu
21TRẦN HÀ KHÁNH DUY1984-06-04 00:00:0089084000270SH lại L+M+H+Đ
22LÊ CÔNG DUY1988-04-06 00:00:00211892930SH lại H + Đ
23NGUYỄN ĐỨC DUY1998-01-04 00:00:00272654421SH lại H + Đ
24PHAN NGỌC DUY1982-07-23 00:00:00183303694SH lại H + Đ
25VƯƠNG TƯ DUY1986-11-07 00:00:00221157614SH lại H + Đ
26TRƯƠNG NGỌC MỸ DUYÊN1996-11-17 00:00:00225581621SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27NGÔ VĂN ĐÀI1987-03-23 00:00:00272656350SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28TRẦN KIM ĐẠI1978-10-14 00:00:00271274113SH lại LT + H + Đ
29TRẦN HỒNG ĐẠI1995-10-09 00:00:00212669994SH lại H + Đ
30PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO1990-06-27 00:00:0075190006805SH lại L+M+H+Đ
31PHẠM THÀNH ĐẠT1983-10-17 00:00:0023760045SH lần đầu
32ĐOÀN VĂN ĐẠT1993-10-31 00:00:0068093011337SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33NGUYỄN TIẾN ĐẠT1995-08-18 00:00:00272478572SH lại H + Đ
34TRẦN THIỆN ĐẠT1995-04-18 00:00:0079095019890SH lại H + Đ
35TRẦN HỒNG ĐĂNG1985-10-13 00:00:00364057112SH lại L+M+H+Đ
36TRẦN THỊ ĐIỀU1973-02-28 00:00:00182106335SH lại LT + H + Đ
37NGUYỄN VĂN ĐÔNG1971-02-02 00:00:00125528262SH lại L+M+H+Đ
38NGUYỄN CÔNG ĐỨC1987-01-01 00:00:00273265132SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39NGUYỄN VĂN ĐỨC1955-01-29 00:00:00271445236SH lại LT + H + Đ
40VÕ MINH ĐỨC1999-01-01 00:00:0075099004659SH lại H + Đ
41TRƯƠNG PHƯỚC HÀ1996-02-02 00:00:00251033338SH lại H + Đ
42HỒ QUỐC HẢI1982-01-01 00:00:00271438606SH lại H + Đ
43NGÔ THỊ MỸ HẰNG1980-10-28 00:00:00230523893SH lần đầu
44DANH HOÀI HẬN1997-09-23 00:00:00371815238SH lại L+M+H+Đ
45NGUYỄN THỊ THANH HIỀN1988-08-16 00:00:00272971012SH lại H + Đ
46VÕ BÁ MINH HIỀN2003-10-20 00:00:0075203009381SH lại H + Đ
47LÊ TRUNG HIỂN1999-07-02 00:00:0075099009109SH lại L+M+H+Đ
48PHẠM CÔNG HIẾU1999-09-17 00:00:00272752022SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49TRẦN VĂN HIẾU1996-11-21 00:00:00272612253SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50HỒ TRUNG HIẾU1991-12-10 00:00:00272842240SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN TRUNG HIẾU1990-07-04 00:00:0079090016216SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52TRẦN THỊ HỒNG HIẾU1984-07-09 00:00:0082184002945SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53NGUYỄN THỊ ÁNH HOA2001-08-26 00:00:00272844262SH lại L+M+H+Đ
54NGUYỄN THANH HÒA1990-05-31 00:00:0075090000053SH lại L+M+H+Đ
55NGUYỄN HIỆP HÒA1991-05-13 00:00:00271954600SH lại H + Đ
56VŨ ĐÌNH HÒA1970-03-09 00:00:0060070008224SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57TRẦN DUY HOÀNG2003-09-11 00:00:00276014544SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58NGUYỄN QUỐC HOÀNG1991-05-09 00:00:00225477167SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59PHẠM MẠNH HÙNG1983-02-12 00:00:00271599256SH lại LT + H + Đ
60LÊ THANH HÙNG1991-05-25 00:00:0044091011058SH lại L+M+H+Đ
61LÊ VĂN HÙNG1995-02-18 00:00:00184039808SH lại H + Đ
62PHAN VĂN HÙNG1964-10-20 00:00:00271514325SH lại H + Đ
63NGUYỄN MẠNH HÙNG1992-04-04 00:00:00285304805SH lại H + Đ
64NGUYỄN CÔNG HUY2000-12-12 00:00:00272835232SH lần đầu
65LÊ QUANG HUY1999-06-14 00:00:0051099000434SH lại L+M+H+Đ
66TRỊNH QUANG HUY1991-03-19 00:00:0091091020716SH lại L+M+H+Đ
67TRẦN TRƯƠNG HOÀNG HUY1998-10-04 00:00:00272591944SH lại L+M+H+Đ
68NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN1982-05-20 00:00:00272910177SH lại L+M+H+Đ
69TRẦN THỊ HUYỀN1977-11-06 00:00:00171740541SH lại H + Đ
70NGUYỄN TẤN HƯNG1981-01-10 00:00:00212106003SH lại LT + H + Đ
71LƯƠNG VĂN HƯNG1982-09-09 00:00:00271457453SH lại H + Đ
72PHẠM THỊ HƯỜNG1968-01-01 00:00:00281054893SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73PHẠM VĂN KIÊN1989-06-21 00:00:00276062020SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74LƯU TRUNG KIÊN1995-12-02 00:00:001095047841SH lại L+M+H+Đ
75QUÁCH TUẤN KHANG2000-06-14 00:00:0026025834SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76NGÔ SỸ KHANG1999-07-01 00:00:00272839419SH lại L+M+H+Đ
77NGUYỄN KIM KHÁNH1989-01-08 00:00:0070089001785SH lại L+M+H+Đ
78HOÀNG VŨ GIA KHÁNH2000-09-12 00:00:00371881303SH lại H + Đ
79NGUYỄN VĂN KHÁNH1987-04-25 00:00:00172897055SH lại H + Đ
80TRẦN THỤY BÍCH KHIÊM1982-03-01 00:00:0079182002585SH lại H + Đ
81TRẦN ANH KHOA1989-02-08 00:00:00351905166SH lại H + Đ
82TRẦN ĐĂNG KHOA1982-01-15 00:00:00230597355SH lại H + Đ
83VŨ NGỌC LẠC1973-11-10 00:00:0036073007411SH lần đầu
84MAI THỊ CẨM LAI1985-03-25 00:00:0075185009423SH lại L+M+H+Đ
85HOÀNG THỊ LAN1978-10-10 00:00:00271476930SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86NGÔ VĂN LÉN1996-09-09 00:00:00272947780SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87NGUYỄN THỊ LÊN1988-04-30 00:00:00212294036SH lại H + Đ
88NGUYỄN DUY LINH1989-09-21 00:00:0079089000324SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89VÕ THỊ CẨM LINH1993-10-15 00:00:00250841692SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90HỒ THÀNH LONG2001-01-17 00:00:00272852031SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91VÕ TẤN LỘC1978-12-26 00:00:00271646425SH lại H + Đ
92NGUYỄN THẮNG LỢI1988-04-01 00:00:0079088008051SH lại LT + H + Đ
93HOÀNG MINH MẪN1994-11-29 00:00:0079094009331SH lại H + Đ
94NGÔ VĂN MỄ1987-08-10 00:00:0038087014090SH lần đầu
95HỒ QUANG MINH2001-06-17 00:00:00272987251SH lần đầu
96LÊ THỊ MỴ1999-04-03 00:00:00272806209SH lần đầu
97ĐOÀN TRUNG NAM1996-05-06 00:00:00272435352SH lại LT + H + Đ
98ĐÀO HOÀI NAM2000-09-26 00:00:00272717280SH lại L+M+H+Đ
99BÙI THANH NAM1990-03-26 00:00:00276072951SH lại H + Đ
100GỊP SÁNG NÀM1987-12-21 00:00:0075087014416SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101MAI THỊ MỸ NINH1989-06-15 00:00:00271846742SH lại H + Đ
102NGUYỄN THÀNH NGÂN1997-10-29 00:00:00221414441SH lại LT + H + Đ
103PHÙNG NGUYỄN ĐOAN NGHI1999-06-06 00:00:00272766613SH lại H + Đ
104TRẦN TRỌNG NGHĨA1994-07-03 00:00:00272467737SH lại H + Đ
105CAO MINH NGHIÊM2001-01-22 00:00:0091201010142SH lại L+M+H+Đ
106NGUYỄN QUANG NGUYÊN1993-07-14 00:00:0048093009452SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN1977-01-01 00:00:00271448721SH lại LT + H + Đ
108VÕ ĐỨC NGUYÊN2000-07-06 00:00:0049200000057SH lại H + Đ
109NGUYỄN TRỌNG NHÂN1996-03-27 00:00:00301567109SH lại H + Đ
110THIỀU HUY NHÂN1985-03-08 00:00:00371905495SH lại H + Đ
111PHAN THẾ NHẬT2002-06-08 00:00:00272889227SH lại H + Đ
112LÊ THANH NHUẬN1986-02-22 00:00:00272378159SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113VŨ HOÀNG QUỲNH NHƯ1997-01-16 00:00:00272642048SH lại H + Đ
114NGUYỄN THỊ KIM OANH1989-10-20 00:00:00271892619SH lại LT + H + Đ
115NGUYỄN THỊ KIM OANH1980-11-22 00:00:0080180001205SH lại LT + H + Đ
116KIỀU THỊ KIỀU OANH1993-04-28 00:00:00272225240SH lại L+M+H+Đ
117NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1987-08-05 00:00:00271855052SH lại H + Đ
118NGUYỄN QUANG PHÁT1987-08-03 00:00:0024167667SH lại H + Đ
119ĐÀO VĂN PHONG1998-06-12 00:00:0075098019717SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120QUÁCH HỒNG PHONG1992-05-06 00:00:00101050791SH lại H + Đ
121HUỲNH THANH PHƯƠNG1988-12-07 00:00:00271923261SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122QUẢN THỊ PHƯƠNG2000-08-06 00:00:0038300006558SH lại H + Đ
123MAI VĂN PHƯƠNG1960-11-20 00:00:0030060017754SH lại H + Đ
124NGUYỄN VĂN QUANG1982-02-10 00:00:00272759972SH lại H + Đ
125NGUYỄN HOÀNG QUÂN1997-01-31 00:00:00272462988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126BÙI MINH QUÂN1997-01-20 00:00:00272557792SH lại L+M+H+Đ
127PHẠM ĐỖ PHÚ QUÍ2000-01-02 00:00:00272767333SH lại LT + H + Đ
128TRẦN THANH QUÍ1996-02-26 00:00:00321516517SH lại H + Đ
129NGÔ THANH QUÝ1989-03-03 00:00:00311947461SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130TRẦN NGỌC QUỲNH2003-08-20 00:00:00366345114SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131PHAN VĂN QUỲNH1983-06-15 00:00:00183318529SH lại H + Đ
132LƯƠNG THANH SANG1998-01-20 00:00:00261400309SH lại LT + H + Đ
133HỒ SẸC SÁNG1992-07-11 00:00:00272191144SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134NGUYỄN VĂN SƠN1981-07-17 00:00:0075081005676SH lại L+M+H+Đ
135PHẠM HOÀNG SƠN1984-12-11 00:00:00271698539SH lại H + Đ
136NGUYỄN TẤN TÀI1990-05-10 00:00:00212754596SH lại H + Đ
137NGUYỄN VĂN TẠO1982-03-05 00:00:0036082025471SH lại L+M+H+Đ
138NGUYỄN VĂN TÂM1983-01-01 00:00:00370931356SH lại LT + H + Đ
139TRẦN THANH TÂM1982-11-21 00:00:0025295671SH lại L+M+H+Đ
140PHẠM NGỌC TÂM6/25/1997272750604SH lại H + Đ
141HUỲNH MINH TẤN2002-02-16 00:00:00272905476SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142DƯƠNG NGỌC TIẾN2000-11-11 00:00:00331880289SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143LƯU THỊ MINH TIẾN1983-05-04 00:00:00271707660SH lại L+M+H+Đ
144VÕ VĂN TÍN2001-12-28 00:00:00215559759SH lại H + Đ
145LÝ TRUNG TÍNH1996-08-06 00:00:00371695109SH lại H + Đ
146TRƯƠNG VĂN TOÀN1989-03-15 00:00:00174920331SH lần đầu
147TRƯƠNG QUÝ TOÀN1986-01-05 00:00:00271677723SH lại LT + H + Đ
148NGÔ VĂN TOÀN2000-01-02 00:00:0038200001367SH lại H + Đ
149DƯƠNG MINH TÚ2003-10-16 00:00:00272952933SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150NGUYỄN ANH TUẤN1978-09-09 00:00:001078026945SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151NGUYỄN VĂN TUẤN1988-06-10 00:00:00194285195SH lại LT + H + Đ
152ĐƯỜNG ANH TUẤN1973-04-07 00:00:001073016002SH lại H + Đ
153TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT1999-01-13 00:00:0079199010615SH lại L+M+H+Đ
154NGUYỄN VĂN THÁI1992-02-23 00:00:0075092000771SH lại H + Đ
155NGUYỄN VĂN THANH1982-07-04 00:00:00276112755SH lại L+M+H+Đ
156VŨ CÔNG THÀNH1985-04-14 00:00:00271585826SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGUYỄN CÔNG THÀNH1999-02-18 00:00:00272670401SH lại L+M+H+Đ
158TRẦN NGỌC THÀNH1986-04-12 00:00:0044086000870SH lại H + Đ
159NGUYỄN HỒNG THẢO1997-03-10 00:00:0025804199SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160NGUYỄN ĐÌNH THẢO1988-12-22 00:00:0079088036517SH lại L+M+H+Đ
161TRỊNH MINH THẾ1979-05-01 00:00:0096079000256SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162PHAN ĐÌNH THI1993-07-03 00:00:00215226066SH lại L+M+H+Đ
163DƯƠNG LÊ MINH THIỆN1999-12-14 00:00:00272638009SH lần đầu
164TRẦN THANH THIỆN1993-08-21 00:00:00272231808SH lại L+M+H+Đ
165ĐẶNG TẤN THIỆN1990-04-24 00:00:00215147923SH lại H + Đ
166PHẠM ĐÌNH THIỆN1994-08-16 00:00:00272334427SH lại H + Đ
167HUỲNH HỮU THỊNH2000-08-27 00:00:00312412450SH lại H + Đ
168LÊ THỊ XUÂN THU1972-05-23 00:00:0038172009325SH lại H + Đ
169NGÔ ĐỨC THUẬN1999-12-29 00:00:00272729473SH lại L+M+H+Đ
170NGUYỄN ĐỨC THUẬN1975-06-03 00:00:00281163270SH lại H + Đ
171LÊ THỊ MỸ THÙY1984-04-16 00:00:00221095467SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172BÙI QUỐC THỦY1977-12-14 00:00:0042077013199SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGUYỄN THỊ THU THỦY1993-06-12 00:00:0080193012054SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174NGUYỄN THỊ TRÀ1994-12-05 00:00:001194016831SH lại H + Đ
175NGUYỄN DƯƠNG NGỌC TRÂN1995-02-03 00:00:00272422878SH lần đầu
176TRẦN THÀNH TÀI TRÍ1995-10-16 00:00:0079095008226SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177NGUYỄN XUÂN TRÍ1995-06-09 00:00:0025298885SH lại H + Đ
178ĐẶNG THỊ THUÝ TRIỀU1985-07-01 00:00:00271604352SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179LÊ MAI DIỄM TRINH1986-10-01 00:00:0075186006427SH lại H + Đ
180PHẠM THỊ MỸ TRINH1984-04-01 00:00:00312557268SH lại H + Đ
181HUỲNH THỊ THANH TRÚC1993-08-21 00:00:00272389968SH lại L+M+H+Đ
182NGUYỄN QUANG TRUNG1979-08-20 00:00:0051079009935SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183NGUYỄN VĂN TRUNG1987-03-14 00:00:0075087012263SH lại L+M+H+Đ
184NGUYỄN LÂM ĐẮC TRUNG1995-04-30 00:00:00241436976SH lại LT + H + Đ
185NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG5/13/198879088004942SH lại L+M+H+Đ
186TRẦN NGỌC TRƯỞNG3/21/1986271677495SH lại LT + H + Đ
187NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN1982-06-20 00:00:0075182006885SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188PHẠM THỊ VÂN1988-11-04 00:00:0036188019099SH lại H + Đ
189NGUYỄN HỮU VĨ1997-10-10 00:00:00174911506SH lần đầu
190NGUYỄN XUÂN VIỆT1995-09-06 00:00:00285500177SH lại LT + H + Đ
191NGUYỄN XUÂN VINH1984-11-10 00:00:0075084007118SH lại L+M+H+Đ
192NGUYỄN QUANG VINH1992-11-28 00:00:0025291394SH lại H + Đ
193TRẦN MINH VŨ1992-10-09 00:00:00272157886SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194DANH VŨ1980-01-01 00:00:00385317634SH lại L+M+H+Đ
195NGUYỄN THANH VŨ1995-11-18 00:00:00272397584SH lại L+M+H+Đ
196HOÀNG VĂN VŨ1995-02-14 00:00:00285468664SH lại H + Đ
197NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY1991-09-15 00:00:0049191012582SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198NGUYỄN THANH XUÂN1983-08-01 00:00:00271483135SH lần đầu
199LÂM ĐÌNH Ý2000-07-28 00:00:00272801850SH lại L+M+H+Đ
200LÊ TIẾN YÊN1991-05-05 00:00:0040091033468SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201LÊ THỊ THÚY ÁI1988-02-20 00:00:0075188001946SH lại H + Đ
202NGUYỄN CÁT PHƯƠNG ANH2002-04-29 00:00:0079302013461SH lại H + Đ
203NGUYỄN QUANG ANH1991-05-13 00:00:001091033292SH lại H + Đ
204HOÀNG VĂN BAN1984-02-14 00:00:00230626300SH lại H + Đ
205CAO NGỌC BÍCH1989-07-26 00:00:0074189001431SH lại H + Đ
206TRẦN CAO BÌNH2002-06-29 00:00:00264548854SH lại H + Đ
207ĐÀO KHẮC BÌNH1982-06-06 00:00:00183444210SH lại M+H+Đ
208TRẦN VĂN BỈNH1982-02-27 00:00:00271447150SH lại H + Đ
209HỨA DUY CƯƠNG1976-01-02 00:00:00250369159SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210PHAN NHẬT CƯƠNG1994-08-29 00:00:00272435537SH lại L+M+H+Đ
211NGUYỄN VĂN CƯỜNG1982-09-09 00:00:00331322201SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN QUANG CƯỜNG1992-09-16 00:00:00241847074SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213NGUYỄN VĂN CƯỜNG1991-06-12 00:00:0070935326SH lại H + Đ
214LÂM QUỐC CƯỜNG2000-02-20 00:00:00261621959SH lại LT + H + Đ
215TRƯƠNG MINH CHÂU1989-01-02 00:00:0079089035328SH lại L+M+H+Đ
216TRẦN THỊ DIỄM CHI1985-07-04 00:00:0060185000525SH lại M+H+Đ
217TRẦN THỊ NHẤT CHINH1988-01-01 00:00:00272870777SH lại H + Đ
218LÊ THỊ DUNG1983-08-10 00:00:0038183004512SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219TRẦN NGỌC DŨNG2001-11-18 00:00:0077201005718SH lại H + Đ
220MAI TUẤN DŨNG1999-09-23 00:00:00272689826SH lại L+M+H+Đ
221HOÀNG TRỌNG DUY2000-07-15 00:00:00272862837SH lại H + Đ
222LÊ HẢI DƯƠNG1995-11-28 00:00:00184135415SH lại H + Đ
223NGUYỄN VĂN DƯỠNG1972-10-09 00:00:00272039369SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224NGUYỄN CHÍ ĐẠI1999-11-10 00:00:0079099003498SH lại H + Đ
225NGUYỄN NGỌC ĐAN1980-12-09 00:00:0079180002974SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN TRUNG ĐAN1993-01-20 00:00:00264412234SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227NGUYỄN TIẾN ĐẠT1998-08-15 00:00:0035098002683SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228HUỲNH TẤN ĐẠT2001-04-07 00:00:00342018283SH lại LT + H + Đ
229TRẦN HẢI ĐĂNG1992-06-15 00:00:0075092000772SH lại H + Đ
230NGUYỄN VĂN ĐỨC2002-06-05 00:00:0075202018475SH lại LT + H + Đ
231NGUYỄN THỊ GẤM1981-10-25 00:00:00271388785SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN HOÀNG GIAO1995-08-24 00:00:0079095007518SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ1974-01-22 00:00:00271117184SH lại LT + H + Đ
234NGUYỄN TUẤN HẢI1995-10-05 00:00:00272400268SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235ĐỖ VĂN HẢI1976-01-28 00:00:0026076010873SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236VŨ THANH HẢI1991-07-15 00:00:0033191007539SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237NGUYỄN VĂN HẢI1992-04-10 00:00:00197268213SH lại H + Đ
238PHẠM THỊ HẰNG1984-11-26 00:00:0033184001110SH lại M+H+Đ
239HOÀNG THỊ DIỆU HIỀN1990-02-18 00:00:00272004418SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240NGUYỄN THANH HIỀN1997-09-30 00:00:00272549611SH lại M+H+Đ
241ĐỖ VĂN HIẾN1976-03-27 00:00:0030076007301SH lại M+H+Đ
242PHẠM TRUNG HIẾU1991-03-17 00:00:00365804259SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243PHẠM THỊ MINH HIẾU1988-08-02 00:00:0075188017960SH lại H + Đ
244PHẠM CHÍ HIẾU1994-01-16 00:00:00321485401SH lại M+H+Đ
245ĐỖ CHÍ HIẾU1987-02-05 00:00:0024350209SH lại L+M+H+Đ
246DƯƠNG THỊ HỒNG HOA1996-01-22 00:00:0017196000044SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI1994-02-10 00:00:0045194010477SH lại H + Đ
248VŨ MINH HOÀNG2000-06-07 00:00:0026047684SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249NGÔ THỊ THU HỒNG1985-02-17 00:00:00272329650SH lại M+H+Đ
250NGUYỄN VĂN HÙNG1998-03-02 00:00:00272789758SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251NGUYỄN HOÀNG HUY1999-01-01 00:00:0075099018400SH lại H + Đ
252NGUYỄN VĂN THẾ HUY1988-04-24 00:00:0049088000141SH lại H + Đ
253TRẦN ĐỨC HUY1990-08-18 00:00:00271969102SH lại M+H+Đ
254BÙI PHƯƠNG HUY1996-02-03 00:00:0079096017432SH lại L+M+H+Đ
255TẠ THỊ HUYỀN1988-07-20 00:00:0068188007684SH lại M+H+Đ
256TRỊNH LÊ HUỲNH1988-05-07 00:00:00271959460SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257VŨ THỊ HƯƠNG1994-12-07 00:00:00163201952SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258ĐÀO QUỲNH HƯƠNG2001-04-04 00:00:00272848559SH lại H + Đ
259NGUYỄN HỮU KHẢI1997-09-24 00:00:00241797040SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260NGUYỄN VĂN KHẢI1996-10-20 00:00:0051096009448SH lại H + Đ
261TRẦN QUỐC KHÁNH1992-08-02 00:00:0075092012380SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262NGÔ QUỐC KHÁNH1999-08-30 00:00:00272668433SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263TRƯƠNG CÔNG KHÔI1991-06-12 00:00:0049091000691SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264TRẦN QUANG KHÔI2001-05-14 00:00:0077201005352SH lại L+M+H+Đ
265ĐỖ XUÂN LÃM1994-05-05 00:00:0060094006672SH lại M+H+Đ
266NGUYỄN THỊ THÙY LINH1994-07-25 00:00:00272285222SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267NGUYỄN NGỌC TƯỜNG LINH1997-10-25 00:00:0075197011064SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268ĐẶNG TRỌNG LONG1983-09-10 00:00:00182507981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269HÀ VĂN LONG1994-01-07 00:00:00186676712SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270VŨ THIỆN HOÀNG LONG2000-03-03 00:00:00272767888SH lại H + Đ
271NGUYỄN CAO LONG2000-01-10 00:00:0070200002899SH lại M+H+Đ
272NGUYỄN TUẤN LỘC1995-07-15 00:00:00251262555SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273HOÀNG MINH LỘC1975-10-10 00:00:00183001861SH lại H + Đ
274TRẦN LƯƠNG LUẤN1997-11-22 00:00:00272541249SH lại H + Đ
275NGUYỄN THỊ LUYẾN1988-03-29 00:00:0038188028972SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276NGUYỄN THỊ LUYẾN1992-11-29 00:00:0079192006614SH lại M+H+Đ
277LÊ VĂN LỰC1994-01-02 00:00:00164550265SH lại H + Đ
278VÕ TÁ LƯƠNG1988-05-10 00:00:00272604865SH lại M+H+Đ
279NGUYỄN VĂN LƯỜNG2000-01-14 00:00:0075200001397SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280ĐẶNG THỊ LY1996-01-01 00:00:00187362982SH lại H + Đ
281TRẦN THỊ MAI1996-01-15 00:00:00184273391SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI2002-12-29 00:00:0075302001880SH lại H + Đ
283SÚ SAY MÀNH1998-11-11 00:00:0075098000689SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284VÕ PHƯƠNG TRIỆU MẪN2003-11-14 00:00:00276026117SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285THIỀU ĐÌNH MINH1965-10-10 00:00:00276002942SH lại H + Đ
286LÊ HẢI MY2003-08-14 00:00:00276015652SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287NGUYỄN QUỐC NAM2000-02-27 00:00:00241765599SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288PHAN HẢI NAM1989-04-08 00:00:00272367746SH lại H + Đ
289NGUYỄN QUANG NAM1991-05-05 00:00:00183844371SH lại H + Đ
290NGUYỄN THỊ NGỌC NGA1997-12-02 00:00:00276089868SH lại M+H+Đ
291NGUYỄN VĂN NGHĨA2000-10-05 00:00:00272728317SH lại M+H+Đ
292NGUYỄN NGHĨA2001-09-03 00:00:00272758968SH lại M+H+Đ
293NGUYỄN VĂN NGOAN1999-02-05 00:00:0060099009863SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294NGUYỄN HOÀNG NGỌC1984-02-20 00:00:00271577049SH lại H + Đ
295PHẠM THỊ HỒNG NGỌC1992-04-20 00:00:0079192001725SH lại M+H+Đ
296BÙI XUÂN NGÔN1980-02-14 00:00:00171805204SH lại M+H+Đ
297NGUYỄN THỊ NGUYÊN1982-09-19 00:00:001182045077SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298LƯU ÁNH NGUYỆT1996-06-15 00:00:0075196004028SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG1993-06-10 00:00:00261294017SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300TRẦN THỊ THÙY NHUNG1990-02-13 00:00:0075190000028SH lại L+M+H+Đ
301PHẠM THỊ NHUNG1986-05-05 00:00:00271843964SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302ĐÀO QUỲNH NHƯ1992-05-17 00:00:00272219982SH lại M+H+Đ
303VÕ THỊ MINH NHƯ1996-09-16 00:00:00272497538SH lại L+M+H+Đ
304VĂN ĐỨC OANH1992-11-21 00:00:00272295854SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305THI PHÁT4/17/198279082008057SH lại L+M+H+Đ
306NGUYỄN THỊ HOÀNG PHÁT1993-05-26 00:00:00212364144SH lại M+H+Đ
307NGUYỄN TRẦN THANH PHONG2000-04-08 00:00:00272740827SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308NGUYỄN HOÀNG PHONG1996-10-24 00:00:00371732149SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309BÙI NGUYỄN THANH PHONG1993-12-08 00:00:0079093001244SH lại M+H+Đ
310NGUYỄN THANH PHONG1995-09-20 00:00:00272486297SH lại L+M+H+Đ
311LẦM SÌN PHU2002-06-20 00:00:0075202002231SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312HUỲNH KIM PHÚ1983-11-11 00:00:00271578566SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN HOÀI PHÚC1997-06-11 00:00:00341931728SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314NGUYỄN VĂN PHÚC1986-10-29 00:00:00201529228SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315ĐÀO DUY PHÚC2004-04-04 00:00:0079204001980SH lại L+M+H+Đ
316LÊ VĂN PHƯƠNG1987-01-01 00:00:00321234884SH lại H + Đ
317VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG1990-12-26 00:00:0052190000249SH lại H + Đ
318DƯƠNG THỊ YẾN PHƯỢNG1991-08-25 00:00:0064191005121SH lại M+H+Đ
319TRẦN ĐỨC QUANG1996-06-04 00:00:0075096001441SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320ĐỖ MINH QUANG1980-09-27 00:00:0075080001027SH lại H + Đ
321TRẦN MINH QUANG1999-03-05 00:00:00272649054SH lại H + Đ
322NGUYỄN THỊ QUY1984-12-04 00:00:00272927569SH lại H + Đ
323DƯƠNG HỒNG QUÝ2003-03-20 00:00:00272866545SH lại M+H+Đ
324NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH1990-02-11 00:00:0040190035790SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325TRƯƠNG HỒNG SANG1999-05-19 00:00:0092099011338SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326NGUYỄN MINH SANG1995-05-29 00:00:0077095001056SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327BÙI THỊ SEN1984-06-29 00:00:00271621521SH lại LT + H + Đ
328BÙI QUỐC SĨ1992-10-16 00:00:0075092004371SH lại M+H+Đ
329NGUYỄN KHẮC SINH1988-12-03 00:00:00230676637SH lại M+H+Đ
330NGUYỄN VĂN SINH1987-09-17 00:00:0024993358SH lại LT + H + Đ
331NGUYỄN VĂN SƠN1989-10-06 00:00:0075089010010SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332NGUYỄN VŨ ĐĂNG SƠN1977-06-10 00:00:00271547322SH lại H + Đ
333NGUYỄN THỊ QUỐC SỬ1979-10-19 00:00:0051179001646SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334DƯƠNG NGỌC SY1978-01-18 00:00:00272442829SH lại M+H+Đ
335PHẠM HỒNG TÀI1984-05-20 00:00:0089084022588SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336HỒ VĂN TÀI1995-06-18 00:00:00272422222SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337DƯƠNG VĂN TẤN TÀI1998-06-19 00:00:00352490917SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338ĐOÀN TRỌNG TÀI2002-03-25 00:00:00261617300SH lại H + Đ
339ĐỖ THÀNH TÀI1980-10-02 00:00:0079080003493SH lại M+H+Đ
340VŨ QUANG TẠO1991-09-08 00:00:0026091001517SH lại M+H+Đ
341NGUYỄN ĐÌNH TÂM2000-08-14 00:00:0075200010283SH lại H + Đ
342ĐIỀN MINH TÂM1985-10-14 00:00:0072085011503SH lại M+H+Đ
343VÕ ĐỨC TẤN1997-11-07 00:00:00212713496SH lại H + Đ
344NGUYỄN HỮU TÌNH1993-10-14 00:00:00215199018SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345BÙI SONG TOÀN1992-06-01 00:00:0075092001158SH lại H + Đ
346LÊ VĂN TOÁN1997-04-30 00:00:00212828809SH lại M+H+Đ
347NGUYỄN THANH TÚ1985-02-19 00:00:00271680455SH lại H + Đ
348ĐẶNG VĂN TÚ1995-11-21 00:00:0040095036268SH lại M+H+Đ
349MỘC A TÙNG2001-01-01 00:00:0077201006116SH lại LT + H + Đ
350TRẦN VĂN TỰ1962-01-01 00:00:0036062007008SH lại LT + H + Đ
351ĐÀO MINH TY1990-02-10 00:00:00271993808SH lại H + Đ
352LÊ THỊ THANH THANH1995-11-07 00:00:0075195001760SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353NGUYỄN TUẤN THANH1990-08-29 00:00:0075090025020SH lại H + Đ
354NGUYỄN HOÀNG THÀNH1994-08-09 00:00:00272409674SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355NGUYỄN DUY THÀNH10/27/1989272112652SH lại LT + H + Đ
356NGUYỄN TRUNG THÀNH1981-08-01 00:00:0072081003504SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357NGUYỄN VĂN THĂNG1992-07-10 00:00:00187081091SH lại H + Đ
358NGUYỄN VĂN THỂ1982-02-03 00:00:0034082024086SH lại M+H+Đ
359TRẦN NGUYỄN GIA THI1993-02-06 00:00:00201609975SH lại H + Đ
360NGUYỄN VĂN THÌN1988-09-28 00:00:00271868574SH lại M+H+Đ
361ĐẶNG HOÀNG THỊNH1995-12-04 00:00:0075095025328SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362ĐOÀN VĂN THỌ1992-06-20 00:00:00381528631SH lại LT + H + Đ
363TỐNG DUY THÔNG2003-05-19 00:00:00276026927SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364TRẦN THỊ HƯƠNG THU1980-02-16 00:00:00272926845SH lại M+H+Đ
365NGÔ THỊ BÍCH THUỲ1987-10-14 00:00:00271772933SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366LÊ CHÂU NGỌC THỦY1972-11-25 00:00:00270999264SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367LÊ THỊ LỆ THỦY1982-07-05 00:00:0079182009198SH lại L+M+H+Đ
368LÊ THỊ DIỆU THÚY1989-10-15 00:00:00201570730SH lại H + Đ
369NGUYỄN THỊ THANH THÚY1985-09-02 00:00:00271774365SH lại LT + H + Đ
370CAO ANH THƯ1998-03-05 00:00:0077198002859SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371NGUYỄN ĐÌNH THỰC1986-06-06 00:00:0030086018353SH lại H + Đ
372LÊ VĂN THỰC1991-06-03 00:00:00272081931SH lại LT + H + Đ
373BÙI PHÚ THƯƠNG1987-08-15 00:00:0096087012175SH lại H + Đ
374NGÔ THỊ MAI THƯƠNG1987-10-06 00:00:00271935385SH lại H + Đ
375NGUYỄN THỊ THANH TRANG1987-10-24 00:00:00271678543SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376TRẦN THỊ HUYỀN TRANG1985-08-08 00:00:00271609834SH lại H + Đ
377NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG1976-10-04 00:00:00271304817SH lại H + Đ
378NGUYỄN THỊ TRANG1993-10-24 00:00:00272912274SH lại L+M+H+Đ
379LƯƠNG CÔNG TRỌNG1998-11-28 00:00:00225683807SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380NGÔ ĐỨC TRỌNG1988-08-17 00:00:0040088037993SH lại H + Đ
381ĐOÀN MẠNH TRUNG1981-04-20 00:00:0079081009664SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGUYỄN QUANG QUỐC TRUNG1985-05-11 00:00:0080085000469SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383NGUYỄN VŨ QUANG TRƯỜNG1986-04-01 00:00:00225267367SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1987-04-01 00:00:00230636439SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385PHAN TUẤN TRƯỜNG1983-11-07 00:00:0042083007104SH lại H + Đ
386NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN1979-12-18 00:00:00271497374SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387NGUYỄN NGUYỄN BÍCH UYỂN1973-01-01 00:00:00280691557SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388PHẠM NGỌC VĂN1985-01-01 00:00:0075085022213SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389TRẦN THỊ THANH VÂN1998-02-04 00:00:00272642117SH lại H + Đ
390TẰNG VĂN VĨ1995-10-27 00:00:00272456293SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391NGUYỄN QUÝ GIA VIỄN1997-10-04 00:00:0079097000519SH lại M+H+Đ
392NGUYỄN VĂN TUẤN VIỆT1991-09-19 00:00:00272876434SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393ĐẶNG QUANG VINH1986-11-02 00:00:0079086010135SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394NGUYỄN TRẦN ANH VŨ1985-07-25 00:00:00272696627SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395LÊ TRỌNG VŨ1978-04-10 00:00:00221042861SH lại M+H+Đ
396TRẦN LÂM ANH VŨ1991-10-25 00:00:00261204210SH lại M+H+Đ
397CHÂU HOÀNG VŨ1974-10-24 00:00:0079074000986SH lại L+M+H+Đ
398TRẦN LỆ XUÂN1991-09-18 00:00:00285628285SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399TRƯƠNG GIA YÊN1992-10-06 00:00:00215189074SH lại H + Đ
400HÀ THỊ BẠCH YẾN1984-04-10 00:00:0080184013097SH lần đầu (L+M+H+Đ)
401LÊ HOÀNG YẾN2000-09-20 00:00:00272738888SH lại LT + H + Đ