STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1TRẦN THƯƠNG AN1983-03-25 00:00:00SH lần đầu
2HUỲNH HOÀNG ANH1996-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NÔNG THỊ ANH1990-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4TRẦN VĂN BẢO1998-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5TRƯƠNG VĂN BẰNG1986-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6CAO BÁ BI1983-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7VŨ VĂN BIÊN1990-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8CHÂU BÌNH1992-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9NGUYỄN ĐÌNH BÍNH1996-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10CÁI VĂN BỐN1977-10-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
11NGUYỄN THANH CÔNG1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12ĐỖ NGỌC CÔNG1989-01-01 00:00:00SH lần đầu
13NGUYỄN VĂN CÔNG1991-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14TRẦN ĐỨC CÔNG1988-05-18 00:00:00SH lần đầu
15NGUYỄN NHƯ CƯỜNG1993-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16DƯƠNG VĂN CƯỜNG1985-10-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
17TRƯƠNG PHAN NGHIÊN CỨU1998-02-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18TRẦN MINH CHÂU1991-11-11 00:00:00SH lần đầu
19VĂN CHÍ1987-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20PHÙNG MINH CHÍ1998-02-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
21TRẦN QUỐC CHIẾN1988-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22CHÂU QUỐC DIỆU1986-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23VŨ THỊ DOAN1990-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24TRẦN DUNG1974-06-19 00:00:00SH lần đầu
25PHAN VĂN DŨNG1995-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26NGUYỄN ĐÌNH DŨNG1992-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27LƯU TUẤN DŨNG1997-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28NGUYỄN HOÀNG DUY2003-03-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29PHAN HOÀNG DUY2002-06-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30QUÁCH ĐẠI PHAN DUY1994-11-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN QUỐC DUY2003-03-03 00:00:00SH lần đầu
32HÀ VĂN DUY1995-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33TRƯƠNG THỊ KIM DUYÊN1991-05-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34TRẦN VĂN DƯƠNG1989-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG1986-03-14 00:00:00SH lần đầu
36LÊ NGỌC DƯƠNG2001-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37BÀNH BÁ ĐẲN1989-12-12 00:00:00SH lại H + Đ
38TRẦN VĂN ĐỀ1993-03-20 00:00:00SH lần đầu
39NGUYỄN HOÀNG ANH ĐỨC2003-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40LỤC QUANG HẢI2002-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41TRỊNH THẾ HẢI1991-03-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42LÊ TRỌNG HẢI1996-06-02 00:00:00SH lần đầu
43TRẦN MINH HẠNH1982-12-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44NGUYỄN TRÍ HẢO1994-12-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45VÕ THỊ THU HẰNG1990-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46HỒ HOÀNG HẬU1994-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47PHẠM VĂN HẬU1992-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48NGUYỄN HỮU HIẾU HIỀN1982-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49NGUYỄN LÂM THANH HIỀN1988-05-03 00:00:00SH lần đầu
50HUỲNH QUỐC HIỆP1992-04-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51PHẠM MINH HIẾU2000-01-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52TRẦN TRUNG HIẾU1983-12-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53TỐNG VĂN HIẾU1970-12-04 00:00:00SH lại H + Đ
54TRƯƠNG VĂN HIỆU1985-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55ĐINH THỊ HOA1986-08-18 00:00:00SH lần đầu
56PHẠM VŨ HÒA2002-06-30 00:00:00SH lần đầu
57NGUYỄN TRỌNG HÒA1988-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58HUỲNH HỮU HOÀI1998-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59NGUYỄN VĂN HOÀN1992-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60PHAN XUÂN HOÀNG1995-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61TRẦN THÁI HOÀNG1976-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62NGUYỄN ĐÔNG HỒ1994-12-22 00:00:00SH lần đầu
63SÍU HỘI HÔN1997-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64TRẦN THỊ THU HỒNG1989-07-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG1986-06-02 00:00:00SH lần đầu
66PHAN VĂN HỘP2002-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67NGUYỄN THỊ HUẾ1984-11-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68CHÂU NGỌC HUỆ1965-02-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
69NGUYỄN VĂN HÙNG1976-10-01 00:00:00SH lần đầu
70TRẦN VĂN HÙNG1991-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71LÊ QUỐC HUY1999-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72ĐINH THỊ HUYỀN1998-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73NGUYỄN QUANG HUYNH1997-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74NGUYỄN THÀNH HƯNG1998-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75GIANG THIÊN HƯƠNG1989-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76NGUYỄN THỊ HOÀNG HƯƠNG1995-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77NGUYỄN THỊ HƯỜNG1982-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78TRƯƠNG QUỐC KHẢI1996-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79NGUYỄN CHÂU KHÁNH1987-02-04 00:00:00SH lần đầu
80LƯỜNG SIÊN KHIÊN1977-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81NGUYỄN LÊ KHOA1990-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82VƯƠNG ANH KHÔI1980-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83LÊ HOÀNG KHỞI1980-05-14 00:00:00SH lần đầu
84NGUYỄN THỊ DANH LAM1986-01-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85NGUYỄN THẾ LÂM1997-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86PHAN TƯỜNG LINH2003-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87NGUYỄN THỊ THÙY LINH1997-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88BÙI THỊ LOAN1995-11-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
89NGUYỄN MẠNH LỘC1999-06-12 00:00:00SH lần đầu
90VÕ THÀNH THỌ LỘC1987-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91NGUYỄN THANH LUYỆN1986-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92MAI VĂN LỰC1987-02-19 00:00:00SH lần đầu
93THỔ NGỌC MAI1991-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94ĐỖ TRÍ MẠNH1989-03-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95TRẦN MINH MẪN1999-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96ĐẶNG ĐẠI MINH1993-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97NGUYỄN THỊ KIỀU MỸ1980-07-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98DIỀNG CHẮN MỸ1982-12-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
99HOÀNG NGUYỄN NAM2002-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100LÊ PHƯƠNG NAM2000-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101LÝ VĂN NAM1999-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102NGUYỄN TRƯỜNG NAM2001-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103TRẦN VĂN NAM1989-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104ĐẶNG XUÂN NÊN1982-08-06 00:00:00SH lần đầu
105NGUYỄN NGHĨA2001-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106TÔ QUANG NGHĨA1985-08-17 00:00:00SH lần đầu
107TRẦN DANH NGHIỆP1997-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108HOÀNG MINH NGỌC1996-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109NGUYỄN THỊ NGUYÊN1991-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110TRẦN ĐÌNH NGUYÊN1982-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111NGUYỄN CHÍ NGUYỆN1979-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112NGUYỄN VŨ NHÂN1990-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113HUỲNH VĂN NHÂN1995-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114PHẠM HỒNG NHIÊN1992-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115NGUYỄN THỊ BÍCH NHU1979-08-03 00:00:00SH lần đầu
116HUỲNH LÊ NGỌC NHƯ2001-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117NGÔ NGUYỄN Ý NHƯ2002-06-05 00:00:00SH lần đầu
118LÊ VĂN NHỨT2001-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119NGUYỄN MINH NHỰT1995-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120LÊ MINH PHẨM1989-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121TRẦN TRỌNG PHI1990-11-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122DƯƠNG TRẦN THANH PHONG2001-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123NGUYỄN TẤN PHONG1992-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124HỒ THANH PHONG1994-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125NGUYỄN VĂN PHÚ1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126HÀ THỊ HỒNG PHÚC1990-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127DƯƠNG THỊ YẾN PHƯỢNG1991-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128ĐẶNG THỊ MINH PHƯỢNG1992-07-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
129THÁI NGÔ QUANG1989-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130BÙI ĐÌNH QUANG1992-10-24 00:00:00SH lại H + Đ
131TRẦN NGỌC QUẢNG1995-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132CHỀ THÍNH QUAY1999-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133PHẠM VIẾT QUÂN1990-07-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134NGUYỄN BẢO QUỐC1986-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135TRẦN LƯƠNG QUỐC1990-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136PHAN BÁ QUY1985-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137CHỀ A SÁM1989-07-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138LÊ THANH SANG1994-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139VÕ MINH SANG1989-12-03 00:00:00SH lần đầu
140CAO THANH SANG1996-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141BÙI THỊ SEN1984-06-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
142NGUYỄN VIẾT SƠN1982-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143LÊ VĂN SƠN1996-05-12 00:00:00SH lần đầu
144TRẦN SƠN1961-08-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145DƯƠNG NGỌC SY1978-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146NGUYỄN TRỌNG TÀI1985-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147TRẦN ĐẶNG THANH TÀI1994-11-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148NGUYỄN VÕ TẤN TÀI1981-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149LÊ MINH TÂM1975-02-16 00:00:00SH lần đầu
150HUỲNH THANH TÂN1990-01-01 00:00:00SH lần đầu
151NGUYỄN NHẬT TIẾN1998-05-23 00:00:00SH lần đầu
152NGUYỄN TRUNG TÍN1998-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153TRẦN THỊ TÌNH1993-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154DƯƠNG ĐỨC TOÀN1982-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155ĐỖ HỮU TỚI1996-08-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156LÊ PHÚC TÚ1995-08-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGUYỄN HUỲNH ANH TÚ2000-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158NGUYỄN CẨM TÚ1995-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159TRẦN QUANG TUÂN1977-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160NGUYỄN HỮU TUẤN2001-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161NGUYỄN THÁI TUẤN1987-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162NGUYỄN TIẾN TÙNG1996-11-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163HỒ KỲ TÙNG1969-03-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164HOÀNG VĂN TUYỀN1986-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT1985-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166NGUYỄN NHƯ THÀNH1999-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167TRẦN XUÂN THẢO1996-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM1988-06-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169LƯU VĂN THẮNG1983-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170NGUYỄN VĂN THẮNG1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171TRƯƠNG THÀNH THÂN1980-11-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172NGUYỄN XUÂN THÂN1981-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGUYỄN VĂN THỂ1982-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174PHẠM TRỌNG THIỆN2001-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175LÂM GIA THỊNH2003-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176TRẦN VĂN THỊNH1992-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177ĐẶNG THANH THOÁT1984-12-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
178TRẦN THỊ HƯƠNG THU1980-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179NGUYỄN VĂN THU1980-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180VÕ VĂN THUẬN2000-02-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181CHÂU HỒNG THUẬN1995-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182CHU GIA THUẬN2000-07-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183PHẠM NGỌC THUẬN1982-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184HUỲNH THỊ BÍCH THỦY1985-12-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185NGUYỄN THỊ THỦY1992-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186LÊ THỊ THANH THÚY1987-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187ĐOÀN VĂN THUYÊN1996-11-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
188PHẠM THANH TRÍ1986-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189ĐỖ MINH TRÍ1987-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190LÊ HUỲNH ĐỨC TRÍ1997-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191BÙI THỊ TUYẾT TRINH1980-05-02 00:00:00SH lại H + Đ
192HOÀNG VĂN TRƯỜNG1983-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193VÒNG CHỒI VÁY1997-12-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194PHAN HÀNH VIỆT1990-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195NGUYỄN VĂN VIỆT1998-04-04 00:00:00SH lần đầu
196NGUYỄN HỒNG VIỆT1981-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197ĐINH THỊ VÓC1984-03-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
198TRỊNH QUANG NAM VŨ2003-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199LÊ HOÀNG VŨ1999-04-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200LÂM XÍA1989-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201NGUYỄN HỮU AN2000-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202TRẦN THỊ THÚY AN1991-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203TRẦN TUẤN ANH1988-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204BÙI TRƯƠNG TÚ ANH1993-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
205MAI THẾ BẢO2002-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206NGUYỄN QUANG BẢO1984-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207PHẠM THẾ BẢO2003-03-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208TRẦN THIỆN BẢO1989-03-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209NGÔ HUY BÌNH1986-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210NGUYỄN THÁI BÌNH1985-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211NGUYỄN VĂN BÌNH1990-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212TẠ XUÂN CẢM1970-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213NGUYỄN THANH CẢNH1995-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214LÊ VĂN CÔNG1993-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215HUỲNH VĂN CÔNG1975-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216HỒ THỊ KIM CHÂU2000-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217HỒ THỊ KIM CHI1993-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218TRẦN THỊ DIỄM CHI1985-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219LÊ THỊ CHINH1990-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220TRẦN VĂN CHƯƠNG1995-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221PHẠM THỊ DIỄM1984-01-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222TRẦN VĂN DIỆN1982-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223NGUYỄN NGỌC DŨNG1985-04-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224PHẠM VĂN QUỐC DŨNG1998-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225LÊ QUANG DUY1992-01-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226HỒ ĐÌNH DUY1993-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227NGUYỄN NGỌC DUY1983-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228ĐỖ VĂN ĐÀN1989-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229ĐÀO THỊ BÍCH ĐÀO1996-02-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
230TRẦN TÍN ĐẠT1999-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231HỒ TRÍ ĐẠT1998-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232PHAN MINH ĐÌNH1985-10-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233TRẦN MINH ĐỨC1992-01-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234PHẠM TRƯỜNG GIANG1994-01-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG1990-07-16 00:00:00SH lại H + Đ
236TRẦN THỊ NGỌC HÀ1993-06-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237LÊ HOÀNG HÀ1990-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238PHẠM NGỌC KIM HÀ1996-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239NGUYỄN TRẦN HÀ1999-03-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
240LAI TRẦN ĐOAN HẠ2000-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
241LÊ THANH HẢI1997-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242PHẠM NGỌC HẢI1982-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243PHAN THỊ NGỌC HẠNH1989-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGUYỄN ĐỨC HẠNH1992-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245LAI TRẦN NHẬT HÀO2003-07-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246NGUYỄN THỊ THANH HẰNG1998-10-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247ĐÀO THỊ MINH HẰNG1995-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248PHẠM THỊ HẰNG1984-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249CAO THỊ MỸ HIỀN1996-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250BÙI THỊ THANH HIỂN1979-10-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251PHẠM HOÀNG HIỆP1999-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252NGUYỄN ĐÌNH HIỂU1996-01-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253PHẠM CHÍ HIẾU1994-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254VŨ KHẮC HIẾU1979-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255ĐINH TRỌNG HIẾU1989-04-01 00:00:00SH lại H + Đ
256NGUYỄN VĂN HIỆU1991-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257PHẠM ĐỨC HÒA1986-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258NGUYỄN ĐỨC HÒA1997-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259NGUYỄN HỮU HOÀNG1986-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260TRẦN VĂN HOÀNG1981-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261LÊ THỊ ÁNH HỒNG1988-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262NGUYỄN QUANG HUY2001-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263TẠ THỊ HUYỀN1988-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264LÊ KHÁNH HƯNG1994-05-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265HUỲNH THỊ THU HƯƠNG1988-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266LÊ ĐỨC HỮU1983-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267NGUYỄN TRUNG KIÊN1984-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268NGUYỄN HOÀNG KHẢI2002-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269NGUYỄN NGỌC KHANG1993-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270PHAN KHÁNH1992-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271NGUYỄN HỮU KHÁNH1993-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272BÙI QUÁCH ĐĂNG KHOA1987-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273HOÀNG VĂN KHƯƠNG1989-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274DƯƠNG BÌNH LỄ1988-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275NGUYỄN TRẦN THỊ LI LI1996-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276NGUYỄN QUANG LIÊM1979-11-26 00:00:00SH lần đầu
277HOÀNG THỊ LIÊN1985-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278CHÂU VĂN LIÊU1981-05-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
279THÁI VŨ LINH1993-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280NGUYỄN NGỌC TƯỜNG LINH1997-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281HOÀNG THỊ MỸ LINH1990-05-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282ĐỖ THỊ HỒNG LOAN1983-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283VÕ THỊ KIM LOAN1982-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284NGUYỄN BẢO LONG1992-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285BÙI XUÂN LỘC1995-06-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286NGUYỄN VĂN LỢI1989-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287NGUYỄN DOÃN LỢI2002-07-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288VI VĂN LUÂN1988-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289ĐỖ THỊ LUẬN1970-12-16 00:00:00SH lại H + Đ
290TRẦN THỊ KHÁNH LY1997-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291NGUYỄN THỊ PHƯỢNG LÝ1992-09-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292LÊ THỊ NGỌC MAI1996-10-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
293NGUYỄN ĐỨC MẠNH1992-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294VÕ CÔNG MINH1984-11-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295THÂN VĂN MINH1996-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296TRẦN NHẬT MINH1992-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297PHÙ CHÍ MINH1989-03-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298LẦU SÁM MÚI1990-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299NGUYỄN THỊ TRÀ MY1983-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300NGUYỄN HOÀNG NAM1987-04-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301TÔ VĂN NAM1991-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302TSẦN PHÁT NAM2001-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303ĐẶNG THẾ NINH1967-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304NGUYỄN THỊ NGỌC NGA1997-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305LÊ DŨNG NGHIÊM1977-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306ĐOÀN THỊ KIM NGỌC1974-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC1996-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308BÙI XUÂN NGÔN1980-02-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309PHẠM HỒNG THANH NHÀN1998-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310NGUYỄN TRỌNG NHÂN1990-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311VÕ THÀNH NHÂN2002-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312TRẦN HỮU NHÂN1995-10-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN NGỌC NHẪN1986-12-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314NGUYỄN DUY NHẤT2003-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315LÊ NGUYỄN MINH NHẬT1993-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316TRẦN VĂN ỔN1968-10-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
317TRƯƠNG THÀNH PHÁT1979-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318NGUYỄN NGỌC PHÁT1997-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319LÊ HOÀNG PHI1989-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320NGUYỄN VŨ VIẾT PHI1998-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321NGUYỄN VĂN PHONG1984-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322TRẦN VĂN PHONG1991-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323DƯƠNG TUẤN PHONG1993-01-15 00:00:00SH lại H + Đ
324NGÔ XUÂN PHÚ1991-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325NGUYỄN NGỌC PHÚ2001-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326NGUYỄN NGHIÊM PHỤNG1981-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327PHẠM HỒNG PHƯỚC1981-03-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328HOÀNG MINH PHƯƠNG1994-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329VŨ THÀNH PHƯƠNG1994-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330LÊ HOÀNG LAN PHƯƠNG2002-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331NGUYỄN AN PHƯƠNG1986-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332LÊ THỊ PHƯỢNG1969-10-01 00:00:00SH lần đầu
333VŨ THẾ QUANG1993-02-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334MAI XUÂN QUANG1993-06-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335NGUYỄN THẾ ANH QUỐC1993-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336CAO HỮU QUÝ1992-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337NGUYỄN SĨ QUÝ1985-01-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338NGUYỄN VĂN QUÝ1984-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339LẦU NGỌC QUÝ1996-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN1981-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341NGUYỄN VĂN REN1987-06-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342NGUYỄN THANH SANG1994-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343HÀ SẤM SANH1988-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344TẠ QUANG SĨ1997-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345PHAN THỊ SIM1990-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346TRƯƠNG TỪ TẠO1994-04-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347VŨ NGỌC TÂN1983-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348NGUYỄN THANH TIẾN1985-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349ĐOÀN KHẮC TIẾP1994-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350LÊ NHẤT TOÀN2000-09-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351TRẦN QUỐC TOÀN1991-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352VÕ BẢO TOÀN1993-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353NGUYỄN TẤN TÒNG1993-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354NGUYỄN ANH TÚ2003-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355ĐẶNG THẾ TUẤN1999-05-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356PHẠM VIỆT TUẤN1990-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN2000-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358NGUYỄN QUANG TUẤN1995-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359NGUYỄN VIẾT TUẤN1980-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360ĐẶNG THỊ TUYẾT1983-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361LÊ HOÀI THANH1983-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362PHÙNG VĂN THANH1983-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363ĐẶNG ANH THIỆN1992-02-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364NGUYỄN VĂN THÌN1988-09-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN PHƯỚC THỊNH1996-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366PHẠM VĂN THỊNH1971-12-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367NGUYỄN MẬU THỌ1972-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368VĂN HỮU THUẬN1987-10-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369NGUYỄN VĂN THUẬN1991-01-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370NGUYỄN THỊ THU THÙY1997-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371NGUYỄN THỊ THANH THÚY1972-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372HUỲNH THỊ THU THÚY1986-09-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373ĐIỀN XUÂN THỨC1989-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
374ĐOÀN VĂN THỨC1985-05-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
375BÙI XUÂN THƯỢNG1992-05-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
376NGUYỄN LÊ KIỀU TRANG1997-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377NGUYỄN MINH TRANG1994-03-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN THÀNH TRÍ1998-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379LÊ KIM TRIỀU1995-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380LƯU ĐÔNG TRƯỜNG1996-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381NGUYỄN THANH TRƯỜNG1984-02-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1980-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383DƯƠNG THANH TRƯỜNG1984-11-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
384NGÔ XUÂN ÚY1976-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385ĐẶNG XUÂN VĂN1966-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
386LÊ TRIỆU VĨ1989-05-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387NGUYỄN QUỐC VIỆT1990-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388NGUYỄN TRƯƠNG ANH VIỆT2002-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389NGUYỄN VĂN VIỆT1983-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390VƯƠNG XUÂN VIỆT1993-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391HUỲNH THÁI VINH1989-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392LÊ KIM VINH1986-06-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393LƯƠNG SỸ VINH1978-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394NGUYỄN VĂN VŨ1987-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395TRẦN THANH VŨ1978-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396PHẠM VIẾT VŨ1991-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397BÙI TUẤN VŨ1992-05-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
398NGUYỄN THỊ XUÂN VUI1981-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399TRẦN VĂN THIÊN Ý1983-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400TRƯƠNG HOÀNG YẾN1991-12-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
401