STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDHẠNGTÌNH TRẠNG
1LÊ HOÀNG ANH21/06/2002272906464B2LT+SH+ĐT
2BÙI TUẤN ANH20/06/1990272377164B2LT+SH+ĐT
3PHẠM PHAN GIA BẢO14/01/2003281385142B2LT+SH+ĐT
4VÕ ĐỨC BÌNH01/10/1971211478005B2LT+SH+ĐT
5LÊ NAM CAO09/04/1998272698723B2LT+SH+ĐT
6NGUYỄN VŨ DIỄM CHI25/01/1992272334725B2LT+SH+ĐT
7TRẦN VĂN CHIẾN07/08/1974272259035B2LT+SH+ĐT
8LÊ VĂN CHIỀU07/11/1981272618834B2LT+SH+ĐT
9HUỲNH THỊ BẠCH CÚC08/08/1980271406185B2LT+SH+ĐT
10NGUYỄN VĨNH ĐẠO12/6/1992272173186B2LT+SH+ĐT
11ĐÀM TIẾN ĐẠT10/12/1995272602095B2LT+SH+ĐT
12VŨ TIẾN ĐẠT8/14/1985272927464B2LT+SH+ĐT
13TRẦN VÕ BỬU ĐIỀN02/07/2000072200002684B2LT+SH+ĐT
14NGUYỄN TRUNG ĐÔ15/10/1984272728792B2LT+SH+ĐT
15TRẦN ĐỨC ĐỘ05/01/1988272011728B2LT+SH+ĐT
16PHAN VIẾT ĐỨC03/01/1990271970021B2LT+SH+ĐT
17TRẦN THỊ DUNG23/06/1984271607011B2LT+SH+ĐT
18TRẦN NGỌC DŨNG10/9/1962270094523B2LT+SH+ĐT
19NGUYỄN HOÀI DŨNG8/4/1963285449208B2LT+SH+ĐT
20NGUYỄN PHƯỚC DUY2/27/1979281336489B2LT+SH+ĐT
21LÊ THỊ HÀ08/09/1994187452642B2LT+SH+ĐT
22TRẦN THỊ THANH HẢI19/04/1986271788451B2LT+SH+ĐT
23HOÀNG ĐÌNH HẢI12/03/1994187452251B2LT+SH+ĐT
24BÙI THỊ THÚY HẬU2/28/1993205581126B2LT+SH+ĐT
25PHẠM NGỌC HIẾU27/06/1997272678263B2LT+SH+ĐT
26NGÔ ĐỨC HÒA14/07/1996272444382B2LT+SH+ĐT
27LÊ THỊ HOÀI9/20/1981272466593B2LT+SH+ĐT
28ĐỖ QUANG HỘI05/10/1970271547565B2LT+SH+ĐT
29TRẦN THANH HÙNG04/04/1986077086002548B2LT+SH+ĐT
30PHAN XUÂN HÙNG09/07/1998272809193B2LT+SH+ĐT
31NGUYỄN VIỆT HÙNG11/3/1986044086000100B2LT+SH+ĐT
32NGUYỄN VĂN HƯNG20/02/1997038097004206B2LT+SH+ĐT
33NGUYỄN HỮU PHAN HƯNG2/13/1991271969250B2LT+SH+ĐT
34HỒ THỊ HƯƠNG24/08/1995192017838B2LT+SH+ĐT
35VŨ QUỐC HUY10/3/1995272577508B2LT+SH+ĐT
36NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN08/05/1991276085342B2LT+SH+ĐT
37NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN13/03/1987271812646B2LT+SH+ĐT
38NGUYỄN HỒ VŨ KHANG16/08/2001233315956B2LT+SH+ĐT
39NGUYỄN NGỌC ĐOAN KHANH25/03/2002272895279B2LT+SH+ĐT
40HOÀNG QUANG KHI02/10/1970271191609B2LT+SH+ĐT
41HUỲNH TRỌNG KHIÊM20/03/1991221301253B2LT+SH+ĐT
42NGUYỄN ĐĂNG KHOA26/01/1989079089013489B2LT+SH+ĐT
43PHAN THỊ LÀI12/01/1985272372365B2LT+SH+ĐT
44NGUYỄN THỊ LÂM06/10/1976271397940B2LT+SH+ĐT
45ĐẶNG THỊ KHÁNH LINH08/03/1983272432663B2LT+SH+ĐT
46NGÔ TÙNG LINH30/06/1990197254634B2LT+SH+ĐT
47ĐẶNG THÙY LINH30/09/1990241106486B2LT+SH+ĐT
48KIỀU KHÁNH LINH2/1/2002272880312B2LT+SH+ĐT
49LÊ VĂN LỢI09/12/1986035086002164B2LT+SH+ĐT
50LÊ VĂN LỢI2/10/1988271966540B2SH+ĐT
51TRỊNH THẾ LỢI7/18/1987271684504B2LT+SH+ĐT
52DƯƠNG VĂN MẠNH12/07/1997272653320B2LT+SH+ĐT
53LÊ HOÀI NAM16/11/1984186445510B2LT+SH+ĐT
54NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA13/07/1988079188007512B2LT+SH+ĐT
55LÊ TRẦN TRUNG NGHĨA28/04/1991261228905B2LT+SH+ĐT
56LÊ THỊ HỒNG NGỌC30/03/1994077194002457B2LT+SH+ĐT
57LÊ THỊ BÍCH NGỌC8/6/1990363550362B2LT+SH+ĐT
58NGUYỄN VĂN NGUYÊN21/12/1985271788782B2LT+SH+ĐT
59NGUYỄN PHƯƠNG NHI22/07/1995273545041B2LT+SH+ĐT
60LÊ THỊ BÍCH NHI2/2/1990230745904B2LT+SH+ĐT
61SỲ PHỐ NHỊT25/03/1990272025259B2LT+SH+ĐT
62BÙI THỊ QUỲNH NHƯ5/8/1995272321782B2LT+SH+ĐT
63TRẦN THỊ BÍCH NHUNG04/03/1991272027039B2LT+SH+ĐT
64LÊ NGUYỄN CÔNG OANH19/07/2002272856351B2LT+SH+ĐT
65BÙI ĐÌNH PHÚC07/03/1994241290778B2LT+SH+ĐT
66LÊ HỒNG PHÚC12/27/1982271498901B2LT+SH+ĐT
67HUỲNH MAI PHƯƠNG27/09/1998272586233B2LT+SH+ĐT
68TRẦN VŨ PHƯƠNG4/16/1994381816075B2LT+SH+ĐT
69TRẦN PHONG QUÂN5/14/1980381087868B2LT+SH+ĐT
70LÊ ĐÌNH QUÍ13/01/2000272918536B2LT+SH+ĐT
71NGUYỄN DƯ QUỐC16/02/1987191607311B2LT+SH+ĐT
72HỒ MẠNH QUYẾT10/06/1990272065264B2LT+SH+ĐT
73ĐỖ CÔNG QUỲNH08/01/1990044090001650B2LT+SH+ĐT
74VŨ HỮU SÁNG23/09/1985151506007B2LT+SH+ĐT
75NGUYỄN THẾ SƠN25/09/1986025086000527B2LT+SH+ĐT
76NGUYỄN THỊ SƯƠNG12/10/1993321503722B2LT+SH+ĐT
77NGÔ ĐỨC TÂN14/07/1996272444566B2LT+SH+ĐT
78ĐẶNG QUỐC THẮNG27/07/1994272351320B2LT+SH+ĐT
79NGUYỄN TIẾN THÀNH23/09/1998037098002921B2LT+SH+ĐT
80HỒ QUỐC THÀNH23/08/1989205340798B2LT+SH+ĐT
81LÊ PHƯƠNG THẢO11/12/1991079191005400B2LT+SH+ĐT
82DƯƠNG THỊ THANH THẢO22/08/1985272800863B2LT+SH+ĐT
83VÕ THỊ THANH THẢO09/12/2002272895722B2LT+SH+ĐT
84ĐỖ THỊ THẢO07/08/1986276022738B2LT+SH+ĐT
85LƯU THỊ THẢO25/10/1987276006381B2LT+SH+ĐT
86NGUYỄN THÊ01/01/1977271938125B2LT+SH+ĐT
87NGÔ THỊ THANH THỦY10/12/1982271464548B2LT+SH+ĐT
88NGUYỄN TRẦN TIẾN28/09/2000075200000209B2LT+SH+ĐT
89NGUYỄN ĐỨC TIẾN09/11/2002272920075B2LT+SH+ĐT
90NGUYỄN THỊ TRANG19/08/1966072166000863B2LT+SH+ĐT
91ĐẶNG THÙY TRANG22/08/1999272686334B2LT+SH+ĐT
92NGUYỄN MINH TRÍ26/10/1998025673892B2LT+SH+ĐT
93NGUYỄN DUY TRÍ07/08/1994272359860B2LT+SH+ĐT
94HỒ NGỌC TRINH3/15/1995272479281B2LT+SH+ĐT
95NGUYỄN THÀNH TRUNG22/03/1985023901664B2LT+SH+ĐT
96PHAN QUỐC TÚ15/07/1989183775800B2LT+SH+ĐT
97LÊ VĂN TUẤN15/04/1990174966251B2LT+SH+ĐT
98HOÀNG VĂN TUẤN16/11/1984271938915B2LT+SH+ĐT
99PHẠM MINH TUẤN3/21/2002272883212B2LT+SH+ĐT
100NGUYỄN ANH TUẤN11/22/1984281379665B2LT+SH+ĐT
101LÊ NHẬT TƯỜNG11/05/2000371924015B2LT+SH+ĐT
102PHAN VĂN TƯỜNG1/10/1994272408997B2LT+SH+ĐT
103LÊ VĂN UY01/10/1978272339531B2LT+SH+ĐT
104TRẦN ĐẠI VŨ06/08/1996301574657B2LT+SH+ĐT
105NGUYỄN ANH VŨ1/19/1985271788985B2LT+SH+ĐT
106PHẠM TUẤN VŨ2/23/1990271966649B2LT+SH+ĐT