STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1NGUYỄN VĂN AN2003-10-25 00:00:00272985842B2LT+MP+SH+ĐT
2TRẦN THƯƠNG AN3/25/198377083000356CSH+MP
3CAO VIỆT ANH1996-07-02 00:00:0038096011185B2LT+MP+SH+ĐT
4LƯƠNG THẾ ANH2002-01-19 00:00:00272891826B2LT+MP+SH+ĐT
5VÕ PHƯƠNG ANH1985-10-17 00:00:0079185021054B2LT+MP+SH+ĐT
6NGUYỄN TUẤN ANH1979-06-16 00:00:00276023421B2LT+MP+SH+ĐT
7NGUYỄN CÁT PHƯƠNG ANH2002-04-29 00:00:0079302013461B2LT+MP+SH+ĐT
8NGUYỄN THỊ NGỌC ANH1988-09-01 00:00:0031188002085MP
9CAO THIÊN ÂN1978-09-15 00:00:0093078000573B2LT+MP+SH+ĐT
10PHẠM THÀNH ÂN1985-01-25 00:00:00271760031B2LT+MP+SH+ĐT
11NGUYỄN DUY BÁ3/30/1978272360199B11MP
12LÊ SÓNG BIÊN9/19/1986341275682B2LT+MP+SH+ĐT
13PHẠM THANH BÌNH7/13/1999272700736CLT+MP+SH+ĐT
14PHAN THANH BÌNH11/25/198179081004034B2SH+MP
15PHAN DANH BÌNH1/18/1958271115531B2MP
16NGUYỄN HỮU CẢNH2000-09-01 00:00:0075200001722CSH
17TRƯƠNG VĂN CÁNH1952-10-11 00:00:0044052000899B2LT+MP+SH+ĐT
18ỪNG NHỘC CẮM1994-05-20 00:00:00272356247B2LT+MP+SH+ĐT
19MAI CHÍ CÔNG2002-07-02 00:00:0045234266B2LT+MP+SH+ĐT
20TRẦN GIA CÔNG1990-04-21 00:00:00271905944B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN VĂN CÔNG1990-01-06 00:00:00225478347B2LT+MP+SH+ĐT
22NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG1982-10-18 00:00:0040082007655B2LT+MP+SH+ĐT
23NGUYỄN VĂN CƯỜNG1989-09-05 00:00:00271846429B2LT+MP+SH+ĐT
24LÊ VĂN CƯỜNG7/26/1988164279331CSH+MP
25TRƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG1980-01-01 00:00:00271352156B2LT+MP+SH+ĐT
26TRẦN MINH CHÂU1995-09-29 00:00:0079195003335B11LT+MP+SH+ĐT
27PHẠM NGUYỄN HUYỀN CHÂU1991-07-27 00:00:00272298636B11LT+MP+SH+ĐT
28CAO VĂN CHIÊN1976-09-25 00:00:0036076018817B2LT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN NHƯ CHIẾN1987-08-17 00:00:0040087006851B2LT+MP+SH+ĐT
30LÊ VĂN CHIÊU1998-09-20 00:00:001098014660B2LT+MP+SH+ĐT
31LÊ BÁ CHINH1974-02-24 00:00:0026018118B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN VĂN CHUNG1967-11-10 00:00:0026067008968B2LT+MP+SH+ĐT
33TÔ NGỌC DIỄM1988-10-19 00:00:00271796544B2LT+MP+SH+ĐT
34PHẠM VĂN DIỄN1987-08-11 00:00:00142280484B2LT+MP+SH+ĐT
35ĐÀO MẠNH DŨNG1998-09-21 00:00:00272599119B2LT+MP+SH+ĐT
36HUỲNH VĂN DŨNG1965-08-12 00:00:0079065005714B2LT+MP+SH+ĐT
37LÊ KHƯƠNG DUY1989-12-01 00:00:00271982227B2LT+MP+SH+ĐT
38NGUYỄN ĐỨC DUY1983-04-29 00:00:00271498111B2LT+MP+SH+ĐT
39VŨ THANH DUY1995-01-28 00:00:0075095005053B2LT+MP+SH+ĐT
40VŨ TÙNG DƯƠNG1997-10-13 00:00:001097001184B2LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN THỊ HUYỀN DƯƠNG1988-08-26 00:00:0075188007419B11LT+MP+SH+ĐT
42PHAN THỊ BĂNG DƯƠNG8/17/198356183004238B2MP
43NGÔ ĐÌNH DƯỠNG1994-04-06 00:00:00272209656B2LT+MP+SH+ĐT
44NGÔ VĂN ĐÀI3/23/1987272656350B2LT+MP+SH+ĐT
45TRƯƠNG HOÀNG MINH ĐAN1993-11-05 00:00:0025335397B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN DUY THÀNH ĐẠT1998-10-13 00:00:00187696098B2LT+MP+SH+ĐT
47LÂM MINH ĐẠT1996-04-27 00:00:00273620260B2LT+MP+SH+ĐT
48TRẦN CHIẾN ĐẠT4/17/1983331379402CSH
49NGUYỄN HẢI ĐĂNG1984-07-09 00:00:00271574940B11LT+MP+SH+ĐT
50NGUYỄN HUY ĐĂNG1960-05-12 00:00:001060038873B11LT+MP+SH+ĐT
51VÕ VĂN ĐỊNH1986-01-01 00:00:00301206203CSH+MP
52PHẠM VĂN ĐÔNG1994-10-12 00:00:0036094004525B2LT+MP+SH+ĐT
53TRẦN DƯƠNG ĐÔNG4/22/197824078000488B11LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN VĂN ĐỒNG1969-09-16 00:00:00281028446B2LT+MP+SH+ĐT
55LÊ MINH ĐỨC2/27/1980183196377B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN HÒA HỒNG ĐỨC8/29/200379203029765B2LT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN VĂN GẤM1975-03-15 00:00:00271390567B2LT+MP+SH+ĐT
58LÊ HOÀNG GIANG1996-08-27 00:00:0092096003622B2LT+MP+SH+ĐT
59NGUYỄN NGOẠI GIAO1994-02-14 00:00:0075094012903B2LT+MP+SH+ĐT
60TRƯƠNG VĂN GIÁP8/17/1986186423221CSH+MP
61LÊ THỊ NGỌC HÀ1995-07-14 00:00:00272422546B2LT+MP+SH+ĐT
62NGUYỄN THỊ THU HÀ1998-10-23 00:00:0075198017237B11LT+MP+SH+ĐT
63PHẠM HỮU HÁCH1986-01-26 00:00:00276082199B2LT+MP+SH+ĐT
64NGUYỄN PHƯỚC HẢI1978-02-20 00:00:0075078006445B2LT+MP+SH+ĐT
65TRƯƠNG QUANG HẢI1990-02-03 00:00:00215096679B2LT+MP+SH+ĐT
66LÊ TRỌNG HẢI1996-02-06 00:00:00272619176B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN TRUNG HẢI8/15/1981271425970CSH
68NGUYỄN THỊ BẢO HẠNH2000-09-06 00:00:00251162768B2LT+MP+SH+ĐT
69PHAN THOẠI HÀO2000-10-29 00:00:00272842032B2LT+MP+SH+ĐT
70VŨ KIM KHÁNH HẰNG1987-05-20 00:00:0075187002577B2LT+MP+SH+ĐT
71NGUYỄN THỊ HẰNG1971-02-23 00:00:0030171005169B11LT+MP+SH+ĐT
72PHAN THỊ HẰNG1996-07-08 00:00:0068196000537B11LT+MP+SH+ĐT
73LÊ THỊ THU HẰNG8/16/1995241514328B11LT+MP+SH+ĐT
74TRẦN THIÊN QUỐC HÂN1996-04-16 00:00:00197336432B2LT+MP+SH+ĐT
75HỒ NGUYỄN NGỌC HÂN1998-09-28 00:00:0062198005884B11LT+MP+SH+ĐT
76ĐẶNG THẾ HÂN10/13/198360083000044B2LT+MP+SH+ĐT
77TẰNG PHÍ HẦU1999-04-15 00:00:00272641125B2LT+MP+SH+ĐT
78HOÀNG LÊ HẬU2003-08-20 00:00:00272957988B2LT+MP+SH+ĐT
79LÊ THẢO HIỀN1987-01-16 00:00:00272005255B11LT+MP+SH+ĐT
80NGUYỄN THỊ THANH HIỀN1986-10-24 00:00:0075186017523B11LT+MP+SH+ĐT
81LÊ TRUNG HIỂN1982-10-06 00:00:00271499535B2LT+MP+SH+ĐT
82DƯƠNG THANH HOÀNG1985-06-01 00:00:00271751500B2LT+MP+SH+ĐT
83NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG1989-06-20 00:00:00272839847B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN QUỐC HOÀNG1991-05-09 00:00:00225477167B11LT+MP+SH+ĐT
85VŨ NGỌC HOÀNG1983-05-08 00:00:00271691301B2LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN MINH HOÀNG6/23/1994352263046B2MP
87NGUYỄN THỊ HỒNG1989-05-25 00:00:00272546674B2LT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN THỊ THU HỒNG1984-08-18 00:00:00271649551B2LT+MP+SH+ĐT
89LÊ THỊ ÁNH HỒNG1985-07-20 00:00:0079185021989B2LT+MP+SH+ĐT
90NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG1986-02-06 00:00:00271651346B11SH+MP
91DƯƠNG THANH HÙNG1975-04-30 00:00:00271166817B2LT+MP+SH+ĐT
92NGUYỄN ĐẮC HÙNG8/28/199138091000269CSH+MP
93PHẠM QUỐC HUY6/25/197825870084B2LT+MP+SH+ĐT
94ĐỖ QUỐC HUY1998-07-09 00:00:00272575493B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN HUỲNH1989-10-05 00:00:00261109084CLT+MP+SH+ĐT
96TRƯƠNG THÁI HƯNG1983-08-04 00:00:00271535726B2LT+MP+SH+ĐT
97VÕ HOÀNG PHẠM HƯNG1990-05-23 00:00:0060090000071B11LT+MP+SH+ĐT
98PHẠM XUÂN HƯNG3/21/1971125325735B2LT+MP+SH+ĐT
99NGUYỄN TOÀN HƯỞNG1984-08-30 00:00:0066084000196B11LT+MP+SH+ĐT
100PHẠM VĂN KIÊN6/21/1989276062020B2LT+MP+SH+ĐT
101CỔ HÀO KIỆT2001-08-12 00:00:0079201030196B2LT+MP+SH+ĐT
102TRẦN PHẠM TUẤN KIỆT12/27/2002281297364B2SH+MP
103ĐOÀN THỊ OANH KIỀU1988-11-02 00:00:00271989435B2LT+MP+SH+ĐT
104LƯƠNG TỐNG KỲ2003-09-01 00:00:0072203002617B2LT+MP+SH+ĐT
105ĐÀO DUY KHANG2001-09-03 00:00:00272864304B2LT+MP+SH+ĐT
106MAI QUANG KHÁNH1994-01-01 00:00:00272291237B2LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN ĐỨC KIM KHÁNH2/27/2000272712398CSH
108PHẠM ĐỨC KHÁNH2000-06-03 00:00:0068200000578CLT+MP+SH+ĐT
109TRẦN ĐÌNH KHẢO1981-10-20 00:00:0025779866B2LT+MP+SH+ĐT
110NGUYỄN ĐĂNG KHOA2000-04-06 00:00:0075200000998CLT+MP+SH+ĐT
111TRẦN VĂN KHƯƠNG1992-10-02 00:00:00272115495B2LT+MP+SH+ĐT
112PHẠM HUYỀN LAM2003-09-17 00:00:0077303002305B2LT+MP+SH+ĐT
113PHAN VĂN LÂM10/30/198879088017748CSH+MP
114TRẦN VĂN LẬP1997-09-10 00:00:00272602467CLT+MP+SH+ĐT
115ĐOÀN MINH LẸ1991-03-10 00:00:0075091011517B2LT+MP+SH+ĐT
116NGUYỄN TIẾN LÊN7/20/1995301527206CSH
117NGUYỄN THỊ LIỄU1987-04-02 00:00:00240912615B2MP
118TRẦN HOÀNG LIN11/20/1996272539141B2LT+MP+SH+ĐT
119PHAN THẢO LINH1956-08-17 00:00:00271207312B2LT+MP+SH+ĐT
120NGUYỄN THỊ THÙY LINH1997-08-01 00:00:00272550947B2LT+MP+SH+ĐT
121NGUYỄN TRẦN MỸ LINH1983-07-02 00:00:0060183003742B2LT+MP+SH+ĐT
122NGÔ THỊ KHÁNH LINH1998-03-10 00:00:0064198012012B11LT+MP+SH+ĐT
123LÊ UY LONG1978-01-17 00:00:00271273147B2LT+MP+SH+ĐT
124NGUYỄN VŨ N. PHƯƠNG LONG1989-03-28 00:00:0075189022901B2LT+MP+SH+ĐT
125HÀ VĂN LONG1984-04-04 00:00:00240708523B2LT+MP+SH+ĐT
126TRẦN THANH LONG1988-04-15 00:00:00271853199B2LT+MP+SH+ĐT
127NGUYỄN THỊ BÍCH LỘC1980-05-21 00:00:0075180015347B2LT+MP+SH+ĐT
128TRẦN LÊ MINH LUÂN7/25/1997272550871CLT+MP+SH+ĐT
129VÕ MINH LUÂN11/25/1998341883855CLT+MP+SH+ĐT
130LÊ VĂN LƯƠNG1993-01-05 00:00:00212362013B2SH+MP
131VĂN LƯU2002-11-17 00:00:00215551954B2LT+MP+SH+ĐT
132VƯƠNG THỊ KIM LÝ1999-03-14 00:00:00272688100B2LT+MP+SH+ĐT
133LÊ THỊ TUYẾT MAI1986-12-11 00:00:0025849672B11LT+MP+SH+ĐT
134ĐẶNG THỊ PHƯƠNG MAI1992-06-25 00:00:0060192002165B11LT+MP+SH+ĐT
135NGUYỄN THỊ MAI2/22/198540185003036B11LT+MP+SH+ĐT
136LÊ VĂN MẠNH1983-09-28 00:00:0030083016621B2LT+MP+SH+ĐT
137NGUYỄN THỊ KIM MINH1989-11-02 00:00:0025189001024B11LT+MP+SH+ĐT
138NGUYỄN NGỌC MINH1995-12-08 00:00:00221398938CLT+MP+SH+ĐT
139HOÀNG VĂN MINH1/23/200075200020358CSH
140LÊ VĂN MINH1992-01-02 00:00:00215206385B2LT+MP+SH+ĐT
141MAI THỊ MƠ1979-07-20 00:00:0075179000293B2LT+MP+SH+ĐT
142LÊ THANH MỴ1995-11-27 00:00:00331728637B2LT+MP+SH+ĐT
143NGUYỄN HOÀNG NAM2002-02-23 00:00:00272969796B2LT+MP+SH+ĐT
144PHẠM HOÀI NAM1994-01-11 00:00:0075094017390B2LT+MP+SH+ĐT
145MAI ĐÌNH NAM2/13/199024498684CSH+MP
146NHỮ MAI QUỐC NINH8/15/1999272732816CLT+MP+SH+ĐT
147TRƯƠNG THỊ NGỌC NƯƠNG1982-03-17 00:00:0025012497B2LT+MP+SH+ĐT
148DƯƠNG NGUYỄN T.QUỲNH NGA1979-08-21 00:00:0079179025785B2LT+MP+SH+ĐT
149LÊ THỊ MỸ NGA1993-03-15 00:00:0060193008881B11LT+MP+SH+ĐT
150HỒ THỊ KIỀU NGA1993-10-10 00:00:00272349335B11LT+MP+SH+ĐT
151NGUYỄN THỊ THÚY NGA7/16/197660176007410B2SH+MP
152BÙI THỊ YẾN NGÂN1987-07-24 00:00:0095187000121B11LT+MP+SH+ĐT
153TRẦN TRỌNG NGHĨA1993-09-22 00:00:00215200720B2LT+MP+SH+ĐT
154LÊ ĐỨC NGHĨA1995-02-24 00:00:0035095001294B2LT+MP+SH+ĐT
155TRẦN TRỌNG NGHĨA2002-01-15 00:00:0075202002374B2LT+MP+SH+ĐT
156TRẦN TRỌNG NGHĨA1988-02-20 00:00:00271976008B2LT+MP+SH+ĐT
157NGUYỄN THỊ NGỌC1987-10-30 00:00:00125173916B2LT+MP+SH+ĐT
158HUỲNH CÔNG NGỌC1987-02-07 00:00:0079087010767B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN THỊ THANH NGỌC1989-11-07 00:00:00271819861B2LT+MP+SH+ĐT
160LÊ HOÀNG NGUYÊN1984-11-18 00:00:00271747788B2LT+MP+SH+ĐT
161ĐỖ PHÚ NGUYÊN1996-05-28 00:00:00241439618B2LT+MP+SH+ĐT
162PHẠM THANH NHÃ2002-09-20 00:00:00272898574B2LT+MP+SH+ĐT
163THÁI THỊ NHÃ1986-10-30 00:00:0040186034636B11LT+MP+SH+ĐT
164BÙI THỊ YẾN NHI1992-04-18 00:00:0024707287B11LT+MP+SH+ĐT
165LÊ THỊ YẾN NHI1985-11-25 00:00:0072185003936B11LT+MP+SH+ĐT
166CHIÊNG HÍN NHÌ1977-10-06 00:00:00271249545B2MP
167NGUYỄN VĂN NHIỄU1997-05-19 00:00:001097010078B2LT+MP+SH+ĐT
168ĐOÀN HỒNG NHO1991-05-02 00:00:0054091000041B11LT+MP+SH+ĐT
169PHÙNG THỊ NHUNG1989-02-10 00:00:0091701102B2LT+MP+SH+ĐT
170TRỊNH THỊ THÙY NHUNG1982-03-30 00:00:00271437612B2LT+MP+SH+ĐT
171ĐẶNG THỊ NHUNG1989-11-01 00:00:0075189003748B2LT+MP+SH+ĐT
172VÕ ĐÔNG MỸ NHUNG1998-12-25 00:00:0052198000064B11LT+MP+SH+ĐT
173HOÀNG MỸ NHUNG2001-06-08 00:00:0075301018427B2LT+MP+SH+ĐT
174VÕ THỊ QUỲNH NHƯ1996-02-19 00:00:0075196016936B2LT+MP+SH+ĐT
175CAO THỊ QUỲNH NHƯ1997-03-04 00:00:0075197003301B11LT+MP+SH+ĐT
176TRẦN THỊ KIM OANH5/17/1997272642901B2LT+MP+SH+ĐT
177TRẦN HOÀNG OANH1978-11-08 00:00:00271309886CSH+MP
178NGUYỄN QUANG PHÁT1994-07-07 00:00:0079094014451B11LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN THANH PHONG1997-03-04 00:00:00272640869CSH
180TRẦN THANH PHÚ1993-09-23 00:00:0079093014647B2LT+MP+SH+ĐT
181LÊ VĂN PHÚC1984-10-01 00:00:0046084016238B2LT+MP+SH+ĐT
182NGUYỄN MỸ PHỤNG1994-07-30 00:00:00272338507B11LT+MP+SH+ĐT
183NGUYỄN MINH PHƯỚC1965-05-08 00:00:00270603669B2LT+MP+SH+ĐT
184NGUYỄN VÂN PHƯƠNG1984-04-18 00:00:0023489616B2LT+MP+SH+ĐT
185MẠC THỊ BÍCH PHƯỢNG1994-05-22 00:00:00272273156B2LT+MP+SH+ĐT
186NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG1989-08-31 00:00:0060189000223B11LT+MP+SH+ĐT
187TRẦN NGỌC QUANG1993-10-13 00:00:00272720517B2LT+MP+SH+ĐT
188PHẠM PHÚ QUANG2003-10-11 00:00:0079203037132B2LT+MP+SH+ĐT
189PHẠM TRỌNG QUANG1981-02-08 00:00:00272754225B11LT+MP+SH+ĐT
190HỒ VĂN QUÂN1996-06-05 00:00:00197355406B2LT+MP+SH+ĐT
191LÊ VĂN QUÂN1989-11-10 00:00:00184038422B2LT+MP+SH+ĐT
192TẠ THIỆN HIẾU QUÂN1988-05-16 00:00:00311938428B2LT+MP+SH+ĐT
193PHẠM XUÂN QUỐC1994-11-10 00:00:00272367897B2LT+MP+SH+ĐT
194HỒ NGỌC QUỐC1985-03-02 00:00:00276023942B2LT+MP+SH+ĐT
195LÊ ANH QUỐC1993-02-01 00:00:00272263897CLT+MP+SH+ĐT
196HOÀNG VĂN QUỐC4/30/1994183889396CLT+MP+SH+ĐT
197TÔ THANH QUÝ1994-07-04 00:00:00272465289B2LT+MP+SH+ĐT
198HUỲNH THANH QUÝ1993-01-01 00:00:00341711745CLT+MP+SH+ĐT
199NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN1994-11-20 00:00:00104117869B2LT+MP+SH+ĐT
200NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN1998-10-21 00:00:00312395815B11LT+MP+SH+ĐT
201VÕ TÁ QUYỀN1996-07-17 00:00:00184256211B2LT+MP+SH+ĐT
202VÕ VĂN RẶT1983-10-08 00:00:00321182744CSH+MP
203HỒ NGỌC RIN4/19/1993241291935B2LT+MP+SH+ĐT
204PHẠM NGỌC SANG8/17/1987271819768B2LT+MP+SH+ĐT
205NGUYỄN TẤN SANG2000-07-10 00:00:00272748818CSH+MP
206LÝ CỎNG SÁNG1984-01-01 00:00:00271573193B2LT+MP+SH+ĐT
207TRẦN MINH SINH1982-07-22 00:00:00272583026B2LT+MP+SH+ĐT
208ĐẶNG THỊ HỒNG SƯƠNG1990-09-17 00:00:0060190002939B11LT+MP+SH+ĐT
209ĐÀO VĂN SỬU1985-08-27 00:00:0038085022919B2LT+MP+SH+ĐT
210TRƯƠNG ĐÌNH TÀI1987-04-02 00:00:00271773386B2LT+MP+SH+ĐT
211MAI ANH TÂM1989-12-28 00:00:00191667154B2LT+MP+SH+ĐT
212NGUYỄN THỊ THANH TÂM1990-07-17 00:00:00272735435B2LT+MP+SH+ĐT
213TRẦN THANH TÂM6/24/1994272419114B2SH+MP
214LƯƠNG THÀNH TÂN1995-03-22 00:00:0079095001717B2LT+MP+SH+ĐT
215NGUYỄN MINH TỂ1980-01-01 00:00:00311570896B2LT+MP+SH+ĐT
216DIỆP PHỤNG TIÊN1988-01-02 00:00:0024114240B2LT+MP+SH+ĐT
217NGUYỄN THÀNH TOÀN1993-11-25 00:00:00272244026B2LT+MP+SH+ĐT
218ĐẶNG TRÍ TOÀN1991-03-12 00:00:00272122377B2LT+MP+SH+ĐT
219TRƯƠNG THỊ TOÁN1984-10-24 00:00:0035184000659B2LT+MP+SH+ĐT
220LÊ XUÂN TÚ1985-05-20 00:00:0042085017577B2LT+MP+SH+ĐT
221DIỆP QUỐC TÚ1999-06-20 00:00:00272679069B2LT+MP+SH+ĐT
222BIỆN VĂN TÚ7/22/2002272908000B2SH+MP
223NGUYỄN ANH TÚ1986-05-12 00:00:00271689095CLT+MP+SH+ĐT
224NGUYỄN VĂN TUẤN1988-06-04 00:00:00173114819B2LT+MP+SH+ĐT
225TRẦN ANH TUẤN1994-08-08 00:00:00272404022B2LT+MP+SH+ĐT
226NGUYỄN TUẤN1991-03-12 00:00:0079091002748B11LT+MP+SH+ĐT
227NGUYỄN VŨ SƠN TÙNG1999-05-13 00:00:0075099012095B2LT+MP+SH+ĐT
228PHẠM ĐĂNG TÙNG1986-04-07 00:00:0038086017276CSH+MP
229PHẠM THANH TUYỀN1982-11-12 00:00:0079182032516B2LT+MP+SH+ĐT
230NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN1988-01-12 00:00:0075188008577B11LT+MP+SH+ĐT
231BẠCH THỊ THU TUYỀN1992-03-10 00:00:00281154743B2MP
232NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN1983-03-12 00:00:00250521660B2LT+MP+SH+ĐT
233NGUYỄN THANH THẠCH1988-10-22 00:00:00212299283B2LT+MP+SH+ĐT
234NGUYỄN HỮU THẠCH1991-12-03 00:00:00264382906B11LT+MP+SH+ĐT
235HỒ NGỌC THẠCH7/16/1999241761264B2LT+MP+SH+ĐT
236BÙI QUỐC THANH1991-09-27 00:00:00272058336B2LT+MP+SH+ĐT
237NGÔ QUANG THANH1985-02-22 00:00:00271620338B2LT+MP+SH+ĐT
238LÊ THÁI THANH1996-12-29 00:00:0079196027930B11LT+MP+SH+ĐT
239PHẠM QUỐC THANH1988-10-30 00:00:0075188009113B11LT+MP+SH+ĐT
240NGUYỄN HÀ THANH7/24/1985271778353CSH+MP
241NGUYỄN THỊ THÀNH1991-12-13 00:00:00272774591B2LT+MP+SH+ĐT
242NGUYỄN GIA THÀNH6/19/1998272757791CLT+MP+SH+ĐT
243NGUYỄN ĐỨC THÀNH1993-04-09 00:00:00225532830B2LT+MP+SH+ĐT
244TRƯƠNG TÂN THÀNH3/19/199279092025587B2LT+MP+SH+ĐT
245BÙI VĂN THẠNH1996-11-28 00:00:00272552435B2LT+MP+SH+ĐT
246TRẦN THẢO1993-07-26 00:00:00272266303B2LT+MP+SH+ĐT
247ĐẶNG THỊ MAI THẢO1989-12-27 00:00:0075189005750B2LT+MP+SH+ĐT
248NGUYỄN ĐỨC THẮNG1980-05-22 00:00:0075080004997B2LT+MP+SH+ĐT
249NGUYỄN TẤT THẮNG2/28/1991281030087B2LT+MP+SH+ĐT
250NGUYỄN HỮU THẮNG2000-03-04 00:00:0075200004265B2LT+MP+SH+ĐT
251HỒ VĂN THẬT1990-01-10 00:00:00381625525CSH+MP
252TRẦN THIÊN THIÊN2001-11-30 00:00:00272993961B2LT+MP+SH+ĐT
253NGUYỄN ĐĂNG THIÊN1999-09-23 00:00:0075095018435B2LT+MP+SH+ĐT
254TRẦN QUANG THIỆN1987-04-04 00:00:0079087035376B2LT+MP+SH+ĐT
255NGUYỄN VIỆT THIỆN4/21/2000272733715CLT+MP+SH+ĐT
256LÊ VĂN THIỆN8/13/2000251188620CSH
257ĐẶNG PHÚ THỊNH2002-05-11 00:00:00272825310B2LT+MP+SH+ĐT
258NGUYỄN THỊ NGỌC THU1983-01-01 00:00:0024844552B2LT+MP+SH+ĐT
259NGUYỄN THỊ KIM THU1980-01-12 00:00:00271491901B2LT+MP+SH+ĐT
260NGUYỄN VĂN THUẬN2000-05-09 00:00:00352527481B2LT+MP+SH+ĐT
261TRẦN NGỌC THỦY1992-04-03 00:00:00272322212B2LT+MP+SH+ĐT
262HUỲNH THỊ BÍCH THỦY1985-12-24 00:00:0075185005743B2LT+MP+SH+ĐT
263NGUYỄN THỊ THU THỦY6/28/1993272157104B2LT+MP+SH+ĐT
264ĐƯỜNG THỊ NGỌC THÚY1990-07-19 00:00:00250805328B2LT+MP+SH+ĐT
265HOÀNG THỊ THANH THÚY2003-01-25 00:00:0075303018483B2LT+MP+SH+ĐT
266TRẦN VĂN THƯ1979-01-01 00:00:00162242944B2LT+MP+SH+ĐT
267NGUYỄN NGỌC THANH THƯ7/26/1992233181620B11LT+MP+SH+ĐT
268NGUYỄN HOÀI THƯƠNG1990-06-15 00:00:00215180964B11LT+MP+SH+ĐT
269NGUYỄN THANH TRÀ1996-11-20 00:00:0052096003056B11LT+MP+SH+ĐT
270PHAN THỊ BÙI KHÁNH TRANG1987-07-16 00:00:0058187001772B2LT+MP+SH+ĐT
271PHAN NGUYỄN THÙY TRANG1986-11-28 00:00:00276057390B11LT+MP+SH+ĐT
272NGUYỄN THỊ TRANG1993-10-24 00:00:00272912274B11LT+MP+SH+ĐT
273VÕ QUỲNH TRANG1986-07-04 00:00:0025931816B11LT+MP+SH+ĐT
274NGUYỄN MAI TRÂM6/22/198779187023388B11LT+MP+SH+ĐT
275HỒ HUYỀN TRÂN2003-01-19 00:00:00233323599B11LT+MP+SH+ĐT
276TRẦN MINH TRÍ1999-10-03 00:00:0075099001218B2LT+MP+SH+ĐT
277CHU MINH TRÍ9/20/198979089019588B2LT+MP+SH+ĐT
278LÊ THANH TRIỀU8/20/1992264366250B2LT+MP+SH+ĐT
279BÙI NHỰT TRÌNH1994-07-28 00:00:00272313320B2LT+MP+SH+ĐT
280LÊ MINH TRỌNG1986-10-22 00:00:00271721156B2LT+MP+SH+ĐT
281PHẠM THÙY TRÚC1990-02-08 00:00:00272122531B2LT+MP+SH+ĐT
282LẠI NGUYỄN KHÁNH TRUNG2002-11-02 00:00:00272887664B2LT+MP+SH+ĐT
283NGUYỄN ĐỨC TRUNG2003-09-23 00:00:00272990638B2LT+MP+SH+ĐT
284PHẠM VĂN TRUNG12/27/1979271869099CLT+MP+SH+ĐT
285NGUYỄN VĂN TRUNG8/29/199834098006974CSH
286NGUYỄN THANH TRƯỜNG1984-02-21 00:00:0025941624B2LT+MP+SH+ĐT
287NGUYỄN TẤN VÀNG4/27/1999272651154CLT+MP+SH+ĐT
288NGUYỄN HẢI VÂN1998-01-17 00:00:00272554811B2LT+MP+SH+ĐT
289MẠC THỊ THU VÂN1999-05-05 00:00:00272742774B2LT+MP+SH+ĐT
290LÂM TRUNG VIÊN1963-07-25 00:00:0056063006453B2LT+MP+SH+ĐT
291NGUYỄN ĐỨC HUY VIỄN2001-02-11 00:00:0079201033623B11LT+MP+SH+ĐT
292LƯƠNG ĐỨC VIỆT2/14/2000272764731CLT+MP+SH+ĐT
293NGUYỄN VĂN VINH1974-10-15 00:00:00271527896B2LT+MP+SH+ĐT
294NGUYỄN PHƯƠNG VINH1998-02-06 00:00:0079098009717B2LT+MP+SH+ĐT
295NGUYỄN ANH VŨ1989-07-10 00:00:00271817749B2LT+MP+SH+ĐT
296TRẦN HOÀNG VŨ1981-04-03 00:00:00341074773B2LT+MP+SH+ĐT
297ĐẶNG HỮU VŨ5/20/1990183680133B2LT+MP+SH+ĐT
298NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ1/31/1998285730952B2LT+MP+SH+ĐT
299QUÁCH VĂN VŨ1978-01-01 00:00:00365035940CLT+MP+SH+ĐT
300LÊ HOÀNG VŨ2/20/1986205169118B2LT+MP+SH+ĐT
301HOÀNG VĂN VỮNG1984-03-17 00:00:00285091485B2LT+MP+SH+ĐT
302NGUYỄN NHẬT VY2003-09-03 00:00:0075303003888B2LT+MP+SH+ĐT
303NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY1991-09-15 00:00:0049191012582B11LT+MP+SH+ĐT
304NGUYỄN ĐOÀN HẠ VY1988-12-05 00:00:00273233387B2LT+MP+SH+ĐT
305NGUYỄN ĐỖ QUỐC VỸ2001-11-04 00:00:00272830328B2LT+MP+SH+ĐT
306NGUYỄN THÀNH Ý4/20/1995272393217CSH
307BÙI THỊ HOÀNG YẾN1987-05-14 00:00:00271844795B2LT+MP+SH+ĐT
308TRẦN THỊ YẾN1985-08-10 00:00:0044185013804B11LT+MP+SH+ĐT
309ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC1998-11-07 00:00:00122266498B11LT+MP+SH+ĐT