STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1NGUYỄN VIẾT ANH1987-01-01 00:00:00183433613B2LT+MP+SH+ĐT
2NGUYỄN HOÀNG ANH2002-08-13 00:00:00276042765B2LT+MP+SH+ĐT
3TRẦN PHẠM TRÂM ANH1997-07-30 00:00:0079197006472B2LT+MP+SH+ĐT
4PHẠM THỊ MAI ANH1994-08-15 00:00:0035194007129B2LT+MP+SH+ĐT
5LƯU NGỌC ANH1985-08-29 00:00:0074185010497B2LT+MP+SH+ĐT
6NGUYỄN VĂN TUẤN ANH1996-07-21 00:00:00272580708CLT+MP+SH+ĐT
7LÊ SỸ HUỲNH ANH1989-07-27 00:00:0060089000471CLT+MP+SH+ĐT
8DƯƠNG ĐÌNH ANH1979-09-06 00:00:00271340331B2SH+MP
9TRƯƠNG QUẾ ANH1988-05-03 00:00:00271913894B11MP
10BÙI THỊ ANH1993-10-18 00:00:0025544139B11LT+SH+MP
11VÕ VĂN ÂN1996-05-23 00:00:0077096002552CMP
12TRẦN ĐẶNG HOÀI BẢO2001-09-21 00:00:0075301013626B2LT+MP+SH+ĐT
13ĐỖ QUỐC BẢO1999-04-23 00:00:00272767523CLT+MP+SH+ĐT
14TRƯƠNG CÔNG BẢO1990-11-13 00:00:00261149475CLT+MP+SH+ĐT
15NGUYỄN BÁ BẢO1999-05-04 00:00:00272698969CLT+MP+SH+ĐT
16PHẠM VĂN BẮC1998-09-07 00:00:00272655792CLT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN HỮU THANH BÌNH2000-04-08 00:00:00272799052B2LT+SH+MP
18ĐỖ CHÍ CÔNG1988-12-14 00:00:00381583438CMP
19PHẠM VĂN CƯƠNG1987-11-27 00:00:00168148377B2LT+SH+MP
20LÊ VĂN CHIẾN2000-11-12 00:00:00272763882CLT+MP+SH+ĐT
21TRẦN GIANG DIỆU1992-11-08 00:00:0091092004469B2LT+MP+SH+ĐT
22NGUYỄN THỊ MỸ DUNG1994-01-15 00:00:00261321076CLT+MP+SH+ĐT
23HOÀNG ANH DŨNG1985-05-01 00:00:0077085000799B2LT+MP+SH+ĐT
24HOÀNG NGỌC TIẾN DŨNG2003-09-11 00:00:0075203011099B2LT+SH+MP
25TRẦN Y DŨNG1979-11-10 00:00:0042079015092B2LT+SH+MP
26NGUYỄN ĐĂNG DUY1994-08-04 00:00:00197292713B2LT+MP+SH+ĐT
27NGUYỄN THẾ DUYỆT2000-09-29 00:00:00272733576CLT+MP+SH+ĐT
28PHẠM KHÁNH DƯƠNG1997-01-24 00:00:00272590092CLT+MP+SH+ĐT
29PHAN VŨ MINH DƯƠNG2000-11-11 00:00:00272725397CLT+MP+SH+ĐT
30NGUYỄN VĂN ĐẠT2000-02-29 00:00:0040200002039CLT+MP+SH+ĐT
31LÊ QUANG ĐẠT2000-11-24 00:00:0074200006649CLT+MP+SH+ĐT
32BÙI MINH ĐĂNG1996-01-25 00:00:00272581817CMP
33VÕ THỊ MỸ ĐIỆP1994-09-06 00:00:00272420458B2LT+MP+SH+ĐT
34VÕ PHÚC ĐỊNH1987-10-19 00:00:00271834192B2LT+MP+SH+ĐT
35VŨ ĐÌNH ĐÔNG1997-03-28 00:00:00281129481CLT+MP+SH+ĐT
36HOÀNG MINH ĐỨC2000-07-30 00:00:00272769428CLT+MP+SH+ĐT
37LÂM VĂN ĐỨC2000-12-29 00:00:00272776209CLT+MP+SH+ĐT
38NGUYỄN TIẾN ĐỨC2000-06-17 00:00:0092200001437CLT+MP+SH+ĐT
39PHẠM THỊ NGỌC GIÀU1978-07-08 00:00:0075178001965B11MP
40HUỲNH THỊ NGỌC HÀ1990-07-06 00:00:0060190011433B2LT+MP+SH+ĐT
41VŨ NHẬT HÀ2000-07-14 00:00:00272969188CLT+MP+SH+ĐT
42MAI ĐỨC HẢI1991-08-28 00:00:0075091006088B2LT+MP+SH+ĐT
43NGUYỄN THỊ HẢI1988-10-15 00:00:00186663358B2LT+MP+SH+ĐT
44TRẦN THỊ HẢI1986-05-15 00:00:0038186024526B2LT+MP+SH+ĐT
45HOÀNG KIM HẢI1992-03-30 00:00:00197265594CLT+MP+SH+ĐT
46ĐẬU KHẮC HẢI1983-06-04 00:00:00272975745CMP
47TRẦN NGỌC HẢO1997-11-23 00:00:00272706817CLT+MP+SH+ĐT
48PHẠM THỊ THU HẰNG1986-05-18 00:00:0025376940B11LT+SH+MP
49LÊ THỊ HẰNG1989-10-09 00:00:00276054755B2LT+SH+MP
50NGUYỄN TUẤN HOÀNG HÂN2000-12-10 00:00:00281216920CLT+MP+SH+ĐT
51TRẦN VĂN HẬU1994-11-29 00:00:00272578396CLT+MP+SH+ĐT
52TRẦN ĐỨC HẬU1999-01-24 00:00:0044099003033CLT+MP+SH+ĐT
53PHẠM NGỌC HIỀN1979-11-09 00:00:0075079004383B2LT+MP+SH+ĐT
54NGÔ XUÂN ĐỨC HIỀN1991-08-07 00:00:00272940179B2LT+MP+SH+ĐT
55BÙI CÔNG HIỀN1974-07-07 00:00:0052074018033CLT+MP+SH+ĐT
56TRẦN QUỐC HIỀN1999-09-12 00:00:0075099000549CLT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN VĂN HIỂN1999-03-17 00:00:00221468962CLT+MP+SH+ĐT
58TRẦN KIẾT HIỆP1996-09-12 00:00:0092096006427B2LT+MP+SH+ĐT
59NGUYỄN KHẮC HIẾU1994-05-05 00:00:00264411679B2LT+MP+SH+ĐT
60TRẦN CÔNG HIẾU1996-11-11 00:00:00272766377CLT+MP+SH+ĐT
61NINH TRUNG HIẾU2000-02-07 00:00:00272835373B2LT+SH+MP
62NGUYỄN MINH HIẾU2000-11-13 00:00:0075200019112B2LT+SH+MP
63HOÀNG VĂN HIẾU1983-10-03 00:00:00271470610CLT+SH+MP
64TRƯƠNG NGỌC HÒA1977-05-20 00:00:0075177017992B2LT+MP+SH+ĐT
65VŨ HUY HOÀNG2003-12-21 00:00:0079203008276B2LT+MP+SH+ĐT
66LÊ MINH HOÀNG1996-08-16 00:00:00261366189B2LT+MP+SH+ĐT
67MAI ĐẠI HỌC1993-03-05 00:00:0075093015765B2LT+MP+SH+ĐT
68LƯƠNG THỊ NHƯ HỒNG1981-10-29 00:00:0075181015688B2LT+MP+SH+ĐT
69BÙI VĂN HUẤN2000-11-01 00:00:00272780662CLT+MP+SH+ĐT
70NGUYỄN QUÝ HUÊ1984-01-06 00:00:00186257759CMP
71NGUYỄN LƯU ANH HÙNG1979-11-05 00:00:0075079006332B2LT+MP+SH+ĐT
72HỒ SỸ HÙNG2000-02-02 00:00:0038200004459CLT+MP+SH+ĐT
73ĐẶNG THẾ HÙNG2000-12-18 00:00:00272769366CLT+MP+SH+ĐT
74TRẦN GIA HUY2002-03-24 00:00:00272908030B2LT+MP+SH+ĐT
75NGUYỄN LÊ HUY1994-10-25 00:00:0087094009237B2LT+MP+SH+ĐT
76PHẠM QUỐC HUY1999-01-17 00:00:0075099017249CLT+MP+SH+ĐT
77LÊ HOÀNG HUY2001-01-25 00:00:0075201008704B2LT+SH+MP
78ĐỖ THỊ THU HUYỀN1993-01-06 00:00:00272459755B2LT+MP+SH+ĐT
79NGUYỄN VĂN HUYỀN1986-09-06 00:00:00142184251CMP
80HUỲNH THỊ BÍCH HUYỀN1989-05-10 00:00:0067189004813B11LT+SH+MP
81VŨ NHẬT HUYNH1999-01-02 00:00:00272710300B2LT+MP+SH+ĐT
82PHẠM THANH HƯNG1989-12-12 00:00:0051089000543B2LT+MP+SH+ĐT
83LÊ QUANG HƯNG2000-11-13 00:00:00272975564CLT+MP+SH+ĐT
84LÊ QUỐC HƯNG1987-04-26 00:00:0075087002390CLT+MP+SH+ĐT
85ĐINH QUỐC HƯNG1998-05-05 00:00:00272546762B11LT+SH+MP
86NGÔ TRUNG KIÊN1998-10-27 00:00:00281191992CLT+MP+SH+ĐT
87PHẠM ANH KIỆT2000-01-08 00:00:00261580396CLT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN THỊ THUÝ KIỀU1990-12-16 00:00:00272044954B2LT+MP+SH+ĐT
89HỒ SẮM KỲ2000-04-30 00:00:0075200001284CLT+MP+SH+ĐT
90ĐOÀN QUANG KHẢI2000-09-30 00:00:00281237900CLT+MP+SH+ĐT
91VÕ PHÚC KHẢI2000-12-11 00:00:00272765919B2LT+SH+MP
92PHẠM DUY KHANG1995-05-10 00:00:0075095008861B2LT+MP+SH+ĐT
93NGUYỄN HOÀNG GIA KHANG1995-09-07 00:00:0079095019892B2LT+MP+SH+ĐT
94HUỲNH NGÔ QUỐC KHÁNH1994-04-11 00:00:00281025812CLT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN DUY KHÁNH2000-05-20 00:00:0075200004006CLT+MP+SH+ĐT
96NGUYỄN DUY KHIÊM1973-04-12 00:00:0056073000046B2MP
97BÙI TẤN KHOA1986-11-03 00:00:00221166802B2LT+MP+SH+ĐT
98NGUYỄN ĐĂNG KHOA1994-01-04 00:00:0075094023295B2LT+MP+SH+ĐT
99PHẠM ĐĂNG KHOA1997-07-29 00:00:0075097022074CLT+MP+SH+ĐT
100VÒNG HỒNG LAN1992-04-21 00:00:0075192009527B2LT+MP+SH+ĐT
101DIỆP VĂN TUYẾT LÀNH1982-07-25 00:00:0086082000247B2LT+MP+SH+ĐT
102ĐÀO VĂN LẬP1989-06-06 00:00:0033089008784B2LT+MP+SH+ĐT
103TRẦN LINH1991-03-10 00:00:00261188960CLT+MP+SH+ĐT
104TỐNG CẨM LINH1992-04-12 00:00:0037192007827B11LT+SH+MP
105TRẦN THỊ HỒNG LĨNH1982-09-23 00:00:0052182008967B2LT+MP+SH+ĐT
106NGUYỄN THÀNH LONG2000-08-22 00:00:00281222170CLT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN DƯƠNG TRƯỜNG LONG1994-12-15 00:00:00272383792B2LT+SH+MP
108VỎ MINH LUÂN1981-03-27 00:00:0083081002123B2LT+MP+SH+ĐT
109PHẠM VĂN LUẬN1998-09-30 00:00:00272698063CLT+MP+SH+ĐT
110BÙI CÔNG LÝ1997-07-17 00:00:00272492218CLT+MP+SH+ĐT
111PHAN THỊ NGỌC MAI1995-10-10 00:00:0056195012396B2LT+MP+SH+ĐT
112NGUYỄN VIẾT MẠNH1998-10-10 00:00:00272709344CLT+MP+SH+ĐT
113NGUYỄN TIẾN MẠNH1994-03-09 00:00:0075094008479B2LT+SH+MP
114NGUYỄN THỊ NGỌC MINH1983-06-05 00:00:00272579812B2LT+MP+SH+ĐT
115HOÀNG NGỌC THANH MINH1993-01-02 00:00:00272082765B2LT+MP+SH+ĐT
116NGUYỄN ĐÌNH MINH1984-01-09 00:00:0040084032543B2LT+MP+SH+ĐT
117ĐÀO NHẬT MINH1993-12-28 00:00:00272248804B2LT+MP+SH+ĐT
118NGUYỄN VĂN NAM1996-08-09 00:00:00285524715CLT+MP+SH+ĐT
119TRẦN HOÀI NAM2000-09-24 00:00:00272734291CLT+MP+SH+ĐT
120MAI NGUYỄN PHƯƠNG NAM1997-05-10 00:00:00251077327B2SH+MP
121TRẦN ĐẠI NGHĨA1996-01-13 00:00:0075096015683B2LT+SH+MP
122NGUYỄN THỊ NGỌC1996-10-03 00:00:0036196011378B2LT+MP+SH+ĐT
123NGUYỄN PHƯƠNG THẾ NGỌC2000-08-10 00:00:0092200002108CLT+MP+SH+ĐT
124LÊ DUY NHẤT NGUYÊN1993-07-03 00:00:00201609035B2LT+MP+SH+ĐT
125VŨ HOÀNG NGUYÊN1987-05-02 00:00:00271944558B2LT+MP+SH+ĐT
126LÊ THÀNH NHÂN1998-06-10 00:00:00272885192CLT+MP+SH+ĐT
127ĐẶNG ĐÌNH NHẬT1983-05-10 00:00:00276106329B2LT+MP+SH+ĐT
128TÔN THẤT MINH NHẬT1987-06-29 00:00:0046087014993B2LT+MP+SH+ĐT
129TRẦN NGUYỄN YẾN NHI1989-03-05 00:00:00271898762B2LT+MP+SH+ĐT
130VÕ THỊ NGỌC NHI1997-03-08 00:00:00272698014B2LT+MP+SH+ĐT
131LAN CÚN NHÌN1996-09-21 00:00:0075096016687B2LT+MP+SH+ĐT
132LÊ QUỲNH NHƠN1981-06-01 00:00:00272421487B2LT+SH+MP
133VŨ THỊ NHUNG1988-05-25 00:00:00272592756B2LT+MP+SH+ĐT
134LÊ THANH PHONG2000-01-06 00:00:00281201947CLT+MP+SH+ĐT
135TRẦN THANH PHONG1998-10-08 00:00:0075098015849CLT+MP+SH+ĐT
136VÕ KHẮC PHÚ1995-05-10 00:00:00251021876B2LT+MP+SH+ĐT
137ĐOÀN THANH PHÚC1988-11-03 00:00:0074088001627B2LT+MP+SH+ĐT
138BẾ VĂN PHÚC1999-11-24 00:00:0070099001646CLT+MP+SH+ĐT
139TẠ THỊ PHƯƠNG1988-11-07 00:00:00285187148B2LT+MP+SH+ĐT
140NGUYỄN ĐÔNG PHƯƠNG1999-01-16 00:00:0075099014152CLT+MP+SH+ĐT
141NGUYỄN ĐÌNH QUÝ1997-03-28 00:00:00272735187B2LT+MP+SH+ĐT
142DƯƠNG THANH SANG1990-10-11 00:00:00271961685B2LT+SH+MP
143VÕ VĂN SANH1976-10-17 00:00:0075076017822B2LT+MP+SH+ĐT
144HOÀNG CỎNG SẦU1995-03-31 00:00:00272411911B2LT+MP+SH+ĐT
145NGUYỄN TRUNG HỢP SINH1991-06-17 00:00:00230756630B2LT+MP+SH+ĐT
146ĐỖ NGỌC SƠN1969-05-07 00:00:00270769931B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN THANH SƠN1999-01-01 00:00:00272804235CLT+MP+SH+ĐT
148LÊ TRUNG SƠN1999-10-04 00:00:0038099027003CLT+MP+SH+ĐT
149PHẠM VĂN SỸ1998-01-07 00:00:00272716920CLT+MP+SH+ĐT
150TRẦN VÕ TẤN TÀI1990-12-18 00:00:00212651843B2LT+MP+SH+ĐT
151VŨ NGUYỄN ĐỨC TÀI2000-04-03 00:00:00272916086CLT+MP+SH+ĐT
152PHẠM THỊ THANH TÀI1995-09-28 00:00:00272458385B2LT+SH+MP
153NGUYỄN THIỆN TÂM1995-06-30 00:00:0075095015263B2LT+MP+SH+ĐT
154PHÍ THỊ THANH TÂM1989-06-18 00:00:00271994158B2LT+SH+MP
155NGUYỄN LỰC TÂN1995-07-10 00:00:00261321322CLT+MP+SH+ĐT
156NGUYỄN THỊ ÁI TÂN1982-06-20 00:00:00272541705B2SH+MP
157TỐNG MẠNH TÂN2001-01-28 00:00:00272763541B11LT+SH+MP
158PHAN MINH TẤN1997-05-08 00:00:00362478308CLT+MP+SH+ĐT
159VÕ HỒNG TỊCH1988-05-10 00:00:00230743062CSH+MP
160VŨ NGỌC TIÊN2002-09-03 00:00:0075202017807B2LT+MP+SH+ĐT
161HUỲNH THỊ TIẾN1982-01-01 00:00:00271539559B2MP
162NGUYỄN THÀNH TÍN1999-10-13 00:00:00312403001CLT+MP+SH+ĐT
163VÕ DUY TÌNH1980-07-04 00:00:00183943761B2LT+MP+SH+ĐT
164VÕ PHÚC TOÀN1995-03-08 00:00:00272434148B2LT+MP+SH+ĐT
165NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC TOÀN2003-09-11 00:00:0052203000448B2LT+MP+SH+ĐT
166TRƯƠNG VĂN TOÀN1989-03-15 00:00:00174920331CMP
167CHUNG MINH TÚ1988-10-20 00:00:00321311160B2LT+MP+SH+ĐT
168BÙI THANH TÚ2000-12-29 00:00:00272702939CLT+MP+SH+ĐT
169LÊ HUỲNH ANH TUẤN2002-11-18 00:00:0056202009706B2LT+MP+SH+ĐT
170NGUYỄN THANH TUẤN2000-05-25 00:00:00272736881CLT+MP+SH+ĐT
171PHẠM VĂN TUẤN1990-12-12 00:00:00272016157CMP
172TRẦN LÂM THANH TÙNG1990-10-10 00:00:00280949685B2LT+MP+SH+ĐT
173PHẠM THANH TÙNG1985-11-07 00:00:00271743258B2LT+MP+SH+ĐT
174HUỲNH VĂN TÙNG1994-02-12 00:00:00215372326CLT+MP+SH+ĐT
175NAY Y TÙNG2000-04-01 00:00:00221464634CLT+MP+SH+ĐT
176LÊ VĂN TUYẾN1991-01-13 00:00:00186933727B2SH+MP
177TRẦN THỊ HỒNG TỰ1986-07-22 00:00:0075186007377B2LT+MP+SH+ĐT
178NGUYỄN VĂN THÁI1984-11-11 00:00:00272682065B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN QUỐC THÁI2001-05-08 00:00:00312488471B2LT+MP+SH+ĐT
180PHẠM VIẾT THANH1975-11-21 00:00:00272883230B2LT+MP+SH+ĐT
181VƯU TRƯỜNG NHẬT THANH2002-01-28 00:00:00272889275B2LT+MP+SH+ĐT
182NGUYỄN TRỊNH HÀ THANH1989-07-07 00:00:00271866513B11LT+SH+MP
183PHAN LONG THÀNH2000-12-20 00:00:0052200008970CLT+MP+SH+ĐT
184NGUYỄN TẤN THÀNH1998-01-28 00:00:0075098005210CLT+SH+MP
185LÊ THỊ THẢO1978-01-02 00:00:0045178008508B2LT+MP+SH+ĐT
186THÁI NHƯ THẢO1995-10-03 00:00:0075195016359B2LT+MP+SH+ĐT
187PHAN THỊ THU THẢO1997-03-16 00:00:0075197003448B2LT+SH+MP
188TRỊNH THANH THẢO2004-01-03 00:00:0075304025014B11LT+SH+MP
189NÔNG QUANG THẮNG2001-03-02 00:00:00285752131B2LT+MP+SH+ĐT
190NGUYỄN TOÀN THẮNG1990-09-07 00:00:00272012429B2LT+MP+SH+ĐT
191ĐOÀN QUAN THẮNG1986-03-28 00:00:00271621270B2LT+MP+SH+ĐT
192PHAN MINH THẮNG1998-01-14 00:00:0079098000350CLT+MP+SH+ĐT
193NGUYỄN QUỐC THẮNG1995-01-01 00:00:00371647531CMP
194PHÙNG THỊ NHÃ THI2001-01-23 00:00:0042301003369B2LT+MP+SH+ĐT
195TRẦN LÂM THIỆN1987-03-20 00:00:0095087006459B2LT+MP+SH+ĐT
196NGUYỄN ĐỨC THỊNH1995-03-28 00:00:0025311163B2LT+MP+SH+ĐT
197PHAN GIA THỊNH2000-06-13 00:00:0079200041778CLT+MP+SH+ĐT
198TRẦN PHẠM THÀNH THUẬN1995-04-27 00:00:00272760241CLT+MP+SH+ĐT
199NGUYỄN THỊ THUỲ1991-10-14 00:00:0067191002586B11LT+SH+MP
200NGUYỄN THỊ THÙY1986-09-25 00:00:0040186036572B2LT+MP+SH+ĐT
201ĐẶNG THỊ KIM THÙY1998-01-05 00:00:0075198000439B2LT+SH+MP
202ĐẶNG BÁ THỦY1990-04-01 00:00:00186981677CLT+MP+SH+ĐT
203LÊ VĂN THUYẾT1981-09-12 00:00:00272607018B2LT+MP+SH+ĐT
204VI THỊ ANH THƯ2003-03-24 00:00:00272989918B2LT+MP+SH+ĐT
205NGUYỄN VŨ ANH THƯ1987-11-14 00:00:0025268669B2LT+MP+SH+ĐT
206LẠI VĂN THƯƠNG1998-05-27 00:00:0042098010105CLT+MP+SH+ĐT
207ĐINH HOÀI THƯƠNG1990-07-08 00:00:00272155026B11LT+SH+MP
208VÕ THỊ HUYỀN TRANG1993-09-04 00:00:00261301680B2LT+MP+SH+ĐT
209NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG1978-05-09 00:00:00271416843B2LT+MP+SH+ĐT
210THÂN HUYỀN TRÂN1990-11-01 00:00:0075190000886B2LT+SH+MP
211TRẦN ĐÌNH TRIỆU1988-06-22 00:00:00272938706B2LT+MP+SH+ĐT
212HỒ PHƯỚC TRỌNG1997-11-29 00:00:00261394255CLT+MP+SH+ĐT
213PHẠM NGỌC TRỖI1981-05-17 00:00:00151441883B2LT+SH+MP
214NGUYỄN PHẠM HỒNG TRÚC1990-08-03 00:00:0079190009642B2LT+MP+SH+ĐT
215NGÔ THỊ THANH TRÚC1984-06-29 00:00:00271610831B2LT+MP+SH+ĐT
216ĐẶNG VÕ THANH TRÚC2001-10-01 00:00:0068301009582B2LT+MP+SH+ĐT
217HUỲNH THỊ TRÚC1983-01-01 00:00:00334225883B2LT+SH+MP
218TRIỆU VĂN TRƯỜNG2000-01-23 00:00:00285842499CLT+MP+SH+ĐT
219VŨ DUY TRƯỜNG2000-06-02 00:00:00272843478CLT+MP+SH+ĐT
220LÊ HOÀNG VÂN1980-01-01 00:00:00351802783B2SH+MP
221LÊ ĐÌNH VIÊN1991-10-01 00:00:00187075244CLT+SH+MP
222TRẦN VĂN VIỆT1998-05-03 00:00:0038098030096CLT+MP+SH+ĐT
223LÊ QUỐC VIỆT1976-08-07 00:00:0045076000158CLT+MP+SH+ĐT
224ĐỖ NGỌC ANH VINH1997-03-12 00:00:00272621765CLT+MP+SH+ĐT
225ĐINH HOÀNG VŨ1996-04-20 00:00:00272451190B2LT+MP+SH+ĐT
226LÊ TUẤN VŨ1986-11-11 00:00:0024058024B2LT+MP+SH+ĐT
227TRẦN HOÀNG VŨ1992-04-01 00:00:0091092005799B2LT+MP+SH+ĐT
228NGUYỄN HUỲNH ANH VŨ1997-01-01 00:00:0025954320CLT+MP+SH+ĐT
229NGUYỄN HOÀNG VŨ2000-04-25 00:00:00272790797CLT+MP+SH+ĐT
230PHẠM HOÀI VŨ1997-01-23 00:00:00272645113CLT+MP+SH+ĐT
231PHAN ĐỨC VŨ1985-02-28 00:00:00271601526B2SH+MP
232TRƯƠNG QUANG VŨ1977-02-26 00:00:0023235084B2SH+MP
233LÊ ANH VŨ1996-09-06 00:00:00272463511B2LT+SH+MP
234NGÔ TUẤN VŨ1997-12-11 00:00:00225759897B2LT+SH+MP
235VŨ PHẠM ĐOAN VY2000-08-05 00:00:00272692940B2LT+MP+SH+ĐT
236NGUYỄN THỊ THÚY VY1997-04-13 00:00:00272602004B2LT+MP+SH+ĐT
237VŨ UYÊN VY1990-11-21 00:00:00272050313B2LT+SH+MP
238LÂM ĐÌNH Ý2000-07-28 00:00:00272801850CLT+MP+SH+ĐT
239LÝ KIM AN1979-08-30 00:00:0074179004968B2LT+MP+SH+ĐT
240NGUYỄN TIẾN AN1994-08-22 00:00:00272241380CLT+MP+SH+ĐT
241LÊ KIỆN AN1999-02-17 00:00:00272635405CLT+MP+SH+ĐT
242TRẦN TUẤN ANH1997-12-20 00:00:00163336142B2LT+MP+SH+ĐT
243HÀ PHAN HOÀNG ANH2001-11-12 00:00:0075201009784B2LT+MP+SH+ĐT
244TẠ HOÀNG ANH2003-05-12 00:00:00241789200B2LT+MP+SH+ĐT
245HỒ THỊ NGỌC ANH1997-08-14 00:00:00291166376B2LT+MP+SH+ĐT
246TRƯƠNG TUẤN ANH2000-07-26 00:00:00272719272CLT+MP+SH+ĐT
247LÊ ĐỨC ANH1996-01-07 00:00:00281063516CLT+MP+SH+ĐT
248NGUYỄN THỊ BÉ BA1993-07-13 00:00:0087193017791CLT+MP+SH+ĐT
249TRẦN QUỐC BẢO1996-11-07 00:00:00205801323CLT+MP+SH+ĐT
250TRẦN THIỆN QUỐC BẢO7/28/1994301551621B2MP
251TRƯƠNG HOÀNG BIL2000-12-24 00:00:003720003889B2LT+MP+SH+ĐT
252PHẠM TẤN CƯƠNG2003-08-06 00:00:0052203005746B2LT+MP+SH+ĐT
253DƯƠNG BÁ CƯỜNG1982-06-13 00:00:001082052383B2LT+MP+SH+ĐT
254PHẠM QUỐC CƯỜNG1997-03-29 00:00:00281185711CLT+MP+SH+ĐT
255TRẦN QUYẾT CHIẾN1996-11-18 00:00:00272471846CLT+MP+SH+ĐT
256NGÔ QUANG CHỈNH1994-10-15 00:00:0037094001491B2LT+MP+SH+ĐT
257TRẦN DOÃN CHÍNH1963-09-12 00:00:00271945027B2LT+MP+SH+ĐT
258HOÀNG ĐỨC CHƯƠNG1998-05-12 00:00:00272599262CLT+MP+SH+ĐT
259VÕ MINH CHƯƠNG1995-09-12 00:00:00272400835CLT+MP+SH+ĐT
260HỶ VĂN CHƯỞNG1998-09-06 00:00:00272700365CLT+MP+SH+ĐT
261HỨA THÀNH DANH1988-02-06 00:00:0075088002470B2LT+MP+SH+ĐT
262THẠCH DIỆP1999-12-11 00:00:00334991311CLT+MP+SH+ĐT
263PHAN VĂN DỈNH1994-10-01 00:00:00215323638B2LT+MP+SH+ĐT
264NGUYỄN THÙY DUNG1999-11-12 00:00:0062199004428B2LT+MP+SH+ĐT
265PHẠM VĂN QUỐC DŨNG1998-04-05 00:00:00281170028CLT+MP+SH+ĐT
266NGUYỄN MẠNH DŨNG1999-08-25 00:00:00272626919CLT+MP+SH+ĐT
267CHU TIẾN DŨNG1985-03-20 00:00:0075085015306CLT+MP+SH+ĐT
268VŨ ĐÌNH DŨNG1997-01-09 00:00:00272557500CLT+SH+MP
269CÙ MINH DUY1996-05-09 00:00:0075096009543B2LT+MP+SH+ĐT
270HÀ VĂN DUY1995-03-16 00:00:0050965391B2LT+MP+SH+ĐT
271TRƯƠNG NGỌC MỸ DUYÊN1996-11-17 00:00:00225581621B2LT+MP+SH+ĐT
272NGUYỄN VĂN DƯƠNG1981-10-20 00:00:0038081000540B2LT+MP+SH+ĐT
273NGUYỄN LÊ THÁI DƯƠNG2003-05-06 00:00:0079203012382B2LT+MP+SH+ĐT
274NGUYỄN THỊ HUYỀN DƯƠNG8/26/198875188007419B11LT+SH+MP
275TRẦN VĂN ĐANG2000-01-12 00:00:0074200001444CLT+MP+SH+ĐT
276NGUYỄN TẤN ĐẠT1998-05-20 00:00:00272969534CLT+MP+SH+ĐT
277TRÀ VĂN THÀNH ĐẠT1996-10-24 00:00:00272560178CLT+MP+SH+ĐT
278TỐNG TIẾN ĐẠT2000-10-25 00:00:00272734406CLT+MP+SH+ĐT
279NGUYỄN TẤN ĐẠT1997-08-04 00:00:0079097019000CLT+MP+SH+ĐT
280TRẦN VŨ THÀNH ĐẠT1997-05-10 00:00:00272609475CLT+SH+MP
281LÊ BÁ ĐẠT1990-01-06 00:00:00271948351B2LT+SH+MP
282TRANG VĂN ĐẤU2003-09-07 00:00:00382019556B2LT+MP+SH+ĐT
283LĂNG MINH ĐOÀN1995-01-10 00:00:00272395209B2LT+MP+SH+ĐT
284HOÀNG VĂN ĐỘ11/18/1985272937740CLT+SH+MP
285TRẦN VĂN ĐỨC1999-12-15 00:00:00184360007CLT+MP+SH+ĐT
286PHẠM NGUYỄN MINH ĐỨC1999-03-23 00:00:0075099001224CLT+MP+SH+ĐT
287NGUYỄN MINH ĐƯƠNG1992-12-12 00:00:00381619818CLT+SH+MP
288DANH NGÂN GIANG1990-09-11 00:00:00371495768B2LT+MP+SH+ĐT
289HOÀNG VĂN GIANG1998-09-23 00:00:00187624363CLT+MP+SH+ĐT
290BÙI QUỐC TRƯỜNG GIANG2000-05-22 00:00:00206246601CLT+MP+SH+ĐT
291NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI HÀ1995-07-06 00:00:0092195009269B2LT+MP+SH+ĐT
292NGUYỄN THỊ HÀ1989-08-22 00:00:0038189046039B2LT+MP+SH+ĐT
293ĐẶNG TIẾN HÀ2000-06-28 00:00:00272873742CLT+MP+SH+ĐT
294BÙI ĐĂNG HÀ1994-03-09 00:00:00241393366CLT+MP+SH+ĐT
295TRẦN BÁ HẢI1998-01-25 00:00:0079098016420CLT+MP+SH+ĐT
296NGUYỄN NGỌC HẠNH1975-04-21 00:00:0074075005086B2LT+MP+SH+ĐT
297PHẠM THỊ THÁI HẰNG1986-09-11 00:00:00271727812B11LT+SH+MP
298HOÀNG THANH HẰNG6/19/1996272879688B11LT+SH+MP
299MAI THỊ CẨM HẰNG10/13/2001272848659B2MP
300PHẠM VĂN HẬU2000-06-25 00:00:0094200007573B2LT+MP+SH+ĐT
301NGUYỄN HUY HẬU3/27/1976276006835B2MP
302NGUYỄN CHÍ HIỀN2000-12-04 00:00:00272690773CLT+SH+MP
303PHẠM LÊ HIẾU1999-03-20 00:00:00272699779CLT+MP+SH+ĐT
304VI TRUNG HIẾU1995-02-23 00:00:0075095014295CLT+MP+SH+ĐT
305NGUYỄN ĐỨC TRUNG HIẾU2003-12-01 00:00:0045203000034B2LT+SH+MP
306NGUYỄN ĐỨC HÒA1997-06-02 00:00:00241568559B2LT+MP+SH+ĐT
307BÙI MINH HÒA1997-10-05 00:00:0075097004177CLT+MP+SH+ĐT
308TRẦN VĂN HÒA1994-02-09 00:00:00272275319CLT+SH+MP
309NGUYỄN ĐÌNH HOÀI1996-01-03 00:00:0075096008931CLT+MP+SH+ĐT
310ĐINH HUY HOÀNG1998-07-25 00:00:00251142342B2LT+MP+SH+ĐT
311NGUYỄN VĂN HOÀNG1991-11-13 00:00:0042091000305B2LT+MP+SH+ĐT
312HOÀNG VĂN HỢP1999-10-29 00:00:0070099001156CLT+MP+SH+ĐT
313LÊ THỊ BẠCH HUỆ2000-11-05 00:00:00366161683B2LT+MP+SH+ĐT
314PHAN PHI HÙNG2000-04-16 00:00:0075200007004B2LT+MP+SH+ĐT
315HỒ ĐĂNG HÙNG1994-05-25 00:00:0040094007022B2LT+MP+SH+ĐT
316PHAN VĂN HÙNG10/20/1964271514325B2LT+SH+MP
317NGUYỄN QUANG HUY2002-03-23 00:00:0075202006739B2LT+MP+SH+ĐT
318TRƯƠNG HOÀNG HUY2000-02-02 00:00:0092200000262CLT+MP+SH+ĐT
319LÊ VĂN HUY5/30/2003281331200B2LT+SH+MP
320LÊ XUÂN HƯNG1995-05-05 00:00:0075095020482B2LT+MP+SH+ĐT
321HOÀNG TUẤN HƯNG1997-02-27 00:00:00281101782CLT+MP+SH+ĐT
322NGÔ THỊ HƯỜNG1991-02-01 00:00:00271995577B2LT+MP+SH+ĐT
323CAO LÊ HƯỚNG1998-05-12 00:00:00191964276CLT+MP+SH+ĐT
324TRẦN QUỐC KIÊN1990-09-29 00:00:00250845998B2LT+MP+SH+ĐT
325NGÔ QUANG KIÊN1991-03-08 00:00:00241117263CLT+MP+SH+ĐT
326VŨ TUẤN KIỆT2002-10-11 00:00:0075202012662B2LT+MP+SH+ĐT
327BÙI ANH KIỆT2003-11-07 00:00:0075203001931B2LT+SH+MP
328MAI CÔNG MỸ KIM2003-05-01 00:00:0077303003488B2LT+MP+SH+ĐT
329TẠ VĂN KHOA1975-03-05 00:00:00285389150B2LT+MP+SH+ĐT
330PHẠM XUÂN KHOA2003-05-09 00:00:0068203000778B2LT+MP+SH+ĐT
331NGUYỄN AN KHƯƠNG1998-06-22 00:00:00272615961CLT+MP+SH+ĐT
332PHAN THÚY QUỲNH LAN1999-09-26 00:00:0075199009884B2LT+MP+SH+ĐT
333TRẦN THỊ LANH1987-10-02 00:00:00271699554B11MP
334ĐINH CÔNG LẮM1995-04-11 00:00:0072095003458B2LT+MP+SH+ĐT
335HÀ GIA LÂM2003-08-17 00:00:0075203006292B2LT+MP+SH+ĐT
336TRẦN NGUYỄN HỒNG LÂM1999-08-24 00:00:0079099011131CLT+MP+SH+ĐT
337PHAN ĐẠI LÂM2000-10-31 00:00:00272736368CLT+MP+SH+ĐT
338HOÀNG THANH PHONG LINH1998-08-19 00:00:0042098007836B2LT+MP+SH+ĐT
339NGUYỄN THỊ LINH1986-08-20 00:00:00272639492B2LT+MP+SH+ĐT
340NGUYỄN DIỆU LINH1988-04-01 00:00:00321264658B2MP
341NGÔ HỮU LINH7/17/1994241446585B2LT+SH+MP
342HOÀNG VĂN LONG2000-04-28 00:00:00272873587CLT+MP+SH+ĐT
343NGUYỄN HUỲNH LONG2000-01-09 00:00:00272712408CLT+MP+SH+ĐT
344PHAN THÀNH LONG2000-02-06 00:00:0075200010396CMP
345TRẦN KHÁNH LỘC1992-01-18 00:00:0089092000156B2LT+MP+SH+ĐT
346NGUYỄN ÍCH LỢI1995-09-06 00:00:00272413826CLT+MP+SH+ĐT
347ĐỖ TIẾN LỰC2000-05-05 00:00:00272712197CLT+MP+SH+ĐT
348TRẦN VĂN LƯƠNG1982-10-03 00:00:00194124071B2LT+MP+SH+ĐT
349TRẦN THỊ LƯƠNG9/29/1999187890918B2LT+SH+MP
350NGUYỄN BÁ LƯU1999-10-20 00:00:00264516319B2LT+MP+SH+ĐT
351DƯƠNG THỊ THÙY MAI1986-08-30 00:00:00271802984B2LT+MP+SH+ĐT
352NGUYỄN THỊ MAI10/16/1975272589692B2LT+SH+MP
353NGUYỄN XUÂN MẠNH1994-05-26 00:00:00187305796B2LT+MP+SH+ĐT
354NGUYỄN HỮU MẠNH1987-10-11 00:00:00272759257B2LT+SH+MP
355TRẦN HOÀI NAM1995-01-23 00:00:0075095025244B2LT+MP+SH+ĐT
356LÊ THỊ HOÀI NAM2000-04-25 00:00:0075300009673B2LT+MP+SH+ĐT
357NGUYỄN THẾ NAM2000-10-14 00:00:0038200032115CLT+MP+SH+ĐT
358NGÔ HOÀI NAM1994-05-11 00:00:0080094001825CLT+MP+SH+ĐT
359NGUYỄN QUANG HOÀI NAM2000-03-11 00:00:00272787562CLT+SH+MP
360NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN1989-06-19 00:00:0075189012755B2LT+MP+SH+ĐT
361NGUYỄN VĂN NGHĨA2000-09-20 00:00:0038200015419CLT+MP+SH+ĐT
362LÊ ĐẶNG NGHĨA1993-07-09 00:00:0079093004241B2LT+SH+MP
363NGUYỄN VĂN NGOAN2000-06-05 00:00:0096200011190B2LT+SH+MP
364PHẠM THỊ HỒNG NGỌC2000-04-13 00:00:0079300013546B2LT+MP+SH+ĐT
365HỒ VĂN NGỌC2000-03-20 00:00:00272725839CLT+MP+SH+ĐT
366LÊ TẤN NGUYÊN1998-05-15 00:00:00206089994CLT+MP+SH+ĐT
367LÊ THỊ NHÀN1980-10-24 00:00:0040180018011B2LT+MP+SH+ĐT
368NGUYỄN TRỌNG NHÂN1994-06-09 00:00:0079094011776B2LT+MP+SH+ĐT
369LƯƠNG GIA NHÂN2000-04-10 00:00:0079200025138CLT+MP+SH+ĐT
370LÊ THỊ HỒNG NHI1992-10-15 00:00:00225530004B2LT+MP+SH+ĐT
371TRẦN THỊ THÙY NHUNG1990-02-13 00:00:0075190000028B2LT+MP+SH+ĐT
372NGUYỄN MINH NHỰT1992-10-15 00:00:00371401672B2LT+MP+SH+ĐT
373NGUYỄN VĂN NHỰT1999-04-24 00:00:00301675954CLT+MP+SH+ĐT
374NGUYỄN HỒNG PHÁT1995-04-22 00:00:0025170698CLT+MP+SH+ĐT
375LÝ VÀ PHÍ1976-02-10 00:00:00271196839CMP
376THÂN VĂN PHONG1995-10-10 00:00:0075095020516CLT+MP+SH+ĐT
377PHẠM HÙNG PHONG12/26/1998272614285B2LT+SH+MP
378TRẦN ĐỨC PHÚ1987-12-19 00:00:00321258855B2LT+MP+SH+ĐT
379LƯƠNG VĂN PHÚC1990-06-11 00:00:00271920796B2LT+MP+SH+ĐT
380MAI VĂN PHÚC2000-04-06 00:00:00352530231CLT+MP+SH+ĐT
381NGUYỄN DUY PHÚC1996-04-30 00:00:0026048832CLT+MP+SH+ĐT
382BÙI VĂN PHỤNG1993-09-26 00:00:00272269161B2LT+MP+SH+ĐT
383NGUYỄN VĂN PHƯỚC1980-03-28 00:00:0025940111B2LT+MP+SH+ĐT
384NGUYỄN DUY PHƯƠNG2001-08-13 00:00:00272877946B2LT+MP+SH+ĐT
385VŨ MINH PHƯƠNG1998-08-06 00:00:00272654826CLT+MP+SH+ĐT
386NGUYỄN PHỤNG MINH QUANG1999-04-18 00:00:0079099014964B2LT+MP+SH+ĐT
387NGUYỄN TIẾN QUANG2000-12-17 00:00:00272892564CLT+MP+SH+ĐT
388LÊ VĂN QUÂN1983-02-17 00:00:0030083001283B2LT+MP+SH+ĐT
389ĐỖ ĐÌNH QUÂN6/21/1998272564962CMP
390NGÔ PHÚ QUỐC2000-04-04 00:00:0070200010064CLT+MP+SH+ĐT
391ĐẶNG VỸ QUỐC2000-01-09 00:00:00272725791CLT+MP+SH+ĐT
392VÒNG ANH QUYỀN1995-05-10 00:00:00272432664B2LT+SH+MP
393NGUYỄN VĂN QUYẾT1962-10-30 00:00:0038062027461B2LT+MP+SH+ĐT
394TRẦN MINH SANG1996-05-13 00:00:00215336266CLT+MP+SH+ĐT
395HỒ SẸC SÁNG1992-11-07 00:00:00272191144B2LT+SH+MP
396LẦU A SIU2001-09-27 00:00:0075201004241B2LT+MP+SH+ĐT
397ĐÀO THỊ SOA1983-09-09 00:00:0040183004959B11LT+SH+MP
398NGUYỄN TẤN TÀI2000-08-19 00:00:0075200000901CLT+MP+SH+ĐT
399TRỊNH VĂN TÁM1999-07-15 00:00:00281191000CLT+MP+SH+ĐT
400NGUYỄN TRƯƠNG HUỲNH TÂM2003-09-21 00:00:0075203001337B2LT+MP+SH+ĐT
401NGUYỄN VĂN TÂM2000-01-21 00:00:00184360031CLT+MP+SH+ĐT
402TRẦN QUỐC TÂM2000-01-01 00:00:00272930786CLT+SH+MP
403VÕ NHẬT TÂN1977-03-20 00:00:0075077000554B2LT+MP+SH+ĐT
404TRẦN MINH TÂN1996-12-16 00:00:00273573244CLT+MP+SH+ĐT
405NGUYỄN TÂN TẤN2003-01-12 00:00:0079203041781B2LT+MP+SH+ĐT
406VÕ DUY TIẾN2003-07-20 00:00:00225724821B2LT+MP+SH+ĐT
407ÔN VĨNH TIẾN2000-06-29 00:00:0075200021963CLT+MP+SH+ĐT
408NGUYỄN THÀNH TIẾN1996-02-24 00:00:00272413683CLT+MP+SH+ĐT
409LÊ NHẬT TIẾN2000-07-23 00:00:0079200001979CLT+MP+SH+ĐT
410LÊ THANH TOÀN1981-05-24 00:00:0075081013718B2LT+MP+SH+ĐT
411NGUYỄN THANH TOÀN1999-10-26 00:00:0079099000687CLT+MP+SH+ĐT
412NGUYỄN THANH TOÀN1999-11-20 00:00:00225681327CLT+MP+SH+ĐT
413TRẦN THANH TOÀN1997-11-27 00:00:0074097000182CLT+MP+SH+ĐT
414TRẦN KHÁNH TOÀN2000-09-25 00:00:00212465731CLT+MP+SH+ĐT
415NGUYỄN ANH TÔN1998-02-02 00:00:0068098000137CLT+MP+SH+ĐT
416LÊ CÔNG TUẤN1994-02-10 00:00:0038094038639B2LT+MP+SH+ĐT
417NGUYỄN MINH TUẤN1993-08-11 00:00:00215198983B2LT+MP+SH+ĐT
418VÕ ANH TUẤN2002-07-13 00:00:0075202010957B2LT+MP+SH+ĐT
419NGÔ TUẤN1990-06-30 00:00:0083090012593B2LT+MP+SH+ĐT
420VÕ DUY TUẤN1999-06-02 00:00:0075099004994CMP
421NGUYỄN CẢNH TUẤN2000-09-11 00:00:0075200000865CLT+SH+MP
422TRẦN LÊ MINH TUẤN7/31/1998272635307B2LT+SH+MP
423NGUYỄN THANH TÙNG12/21/1994272344980CMP
424ĐẶNG CẨM TUYÊN1993-03-16 00:00:00352259045B2LT+MP+SH+ĐT
425NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN1988-12-01 00:00:0075188008577B11LT+SH+MP
426TỐNG TUYÊN TUYẾN1999-10-25 00:00:00272688123CLT+MP+SH+ĐT
427NGUYỄN NGỌC THÁI1995-08-02 00:00:00272457689B2LT+MP+SH+ĐT
428PHÙNG NHẬT THÁI2000-06-09 00:00:00272763594CLT+MP+SH+ĐT
429PHẠM NGỌC THANH1993-11-23 00:00:00163256476B2LT+MP+SH+ĐT
430PHẠM QUỐC THANH10/30/198875188009113B11LT+SH+MP
431PHẠM MINH THÀNH8/20/2002272872423B2LT+SH+MP
432NINH QUANG THẢO1988-02-26 00:00:00271824424B2LT+MP+SH+ĐT
433NGUYỄN TRUNG THẢO1999-12-04 00:00:00272794443CLT+MP+SH+ĐT
434MÃ THỊ THẮM1992-03-10 00:00:0073380463B2LT+MP+SH+ĐT
435TRỊNH HÙNG THẮNG1984-01-15 00:00:00271852644B2LT+MP+SH+ĐT
436CHU MINH THẮNG2003-06-04 00:00:0075203009204B2LT+MP+SH+ĐT
437LÊ VIỆT THẮNG1996-02-29 00:00:0074096005581CLT+MP+SH+ĐT
438TRẦN NGỌC THẮNG1995-10-05 00:00:00215347799CMP
439ĐỒNG DUY THÂN1993-01-02 00:00:00272151120CLT+MP+SH+ĐT
440VÕ KIM THẬT1980-12-08 00:00:0083180009317B2LT+MP+SH+ĐT
441HOÀNG THIÊM1980-04-03 00:00:00186062665B2LT+MP+SH+ĐT
442NGUYỄN VĂN DUY THỊNH1995-01-20 00:00:0075095018121B2LT+MP+SH+ĐT
443NGUYỄN XUÂN THỊNH1991-02-05 00:00:00221290159B2LT+MP+SH+ĐT
444LÊ BÁ THỐNG1982-06-02 00:00:0038082035819B2LT+MP+SH+ĐT
445TRẦN THỊ HỒNG THU9/18/198775187008111B11LT+SH+MP
446NGÔ VĂN NHƯ THUẦN1999-08-19 00:00:00184290115B2LT+MP+SH+ĐT
447BÙI THỊ THANH THÚY1987-05-21 00:00:0075187019780B2LT+MP+SH+ĐT
448LÂM THỊ THÙY TRANG1998-10-28 00:00:00272626896B2LT+MP+SH+ĐT
449NGUYỄN MINH TRÍ1994-10-02 00:00:0079094026020B2LT+MP+SH+ĐT
450PHAN QUỐC TRIỆU1999-07-31 00:00:0082099003314B2LT+MP+SH+ĐT
451NGUYỄN QUỐC TRIỆU2000-03-17 00:00:00331911561CLT+MP+SH+ĐT
452LẦU BẮC TRINH1998-12-28 00:00:0075198016069B2LT+MP+SH+ĐT
453GIANG THANH TRÚC1999-02-20 00:00:00272719186CLT+MP+SH+ĐT
454NGUYỄN QUỐC TRUNG1997-10-09 00:00:0079097017192CLT+MP+SH+ĐT
455NGUYỄN QUỐC TRUNG1998-02-23 00:00:0025839868CLT+MP+SH+ĐT
456NGUYỄN DOÃN TRƯỜNG10/30/2000272819533CLT+SH+MP
457PHẠM TRỌNG TRƯỞNG1990-11-07 00:00:0060090003229B2LT+MP+SH+ĐT
458ĐINH THƯỢNG UYỂN1991-12-08 00:00:00241155129B2LT+MP+SH+ĐT
459PHẠM TRƯƠNG TƯỜNG VI1982-06-27 00:00:00271481280B2LT+MP+SH+ĐT
460NGUYỄN QUÝ GIA VIỄN1997-10-04 00:00:0079097000519B2LT+SH+MP
461LÊ ĐÌNH VIỆT1986-09-22 00:00:00276107843B2LT+MP+SH+ĐT
462NGUYỄN VINH1982-06-10 00:00:0051082001664B2LT+MP+SH+ĐT
463ĐỖ NGUYỄN ANH VŨ2000-11-11 00:00:0079200003334B2LT+MP+SH+ĐT