STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1NGUYỄN HOÀNG ANH1981-11-09 00:00:00271736852B2LT+MP+SH+ĐT
2QUẾ TUẤN ANH1989-12-27 00:00:0075089001911B2LT+MP+SH+ĐT
3PHAN DUY ANH1991-07-05 00:00:00272069610B2LT+MP+SH+ĐT
4LÊ HỒNG ÂN1990-03-08 00:00:00271920254B2LT+MP+SH+ĐT
5ĐỖ ĐĂNG BAN1994-09-28 00:00:00241592911B2LT+MP+SH+ĐT
6TĂNG QUỐC BẢO1982-01-01 00:00:00272770465B2LT+MP+SH+ĐT
7BÙI THỊ NGỌC BÍCH2000-06-21 00:00:0079300025584B2LT+MP+SH+ĐT
8PHẠM CÔNG BÌNH1977-01-21 00:00:0075077009437B2LT+MP+SH+ĐT
9NGUYỄN ĐÌNH BÍNH1996-09-11 00:00:0077096001480B2LT+MP+SH+ĐT
10NGÔ GIA CÁT2001-01-02 00:00:00272835826B2LT+MP+SH+ĐT
11ĐẶNG MINH CƯỜNG1994-11-11 00:00:00363804119B2LT+MP+SH+ĐT
12BÙI ĐÌNH CHUNG1987-08-28 00:00:0040087021137B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN HỮU DŨNG1999-09-19 00:00:00272743208B2LT+MP+SH+ĐT
14PHẠM TIẾN DŨNG1985-10-17 00:00:00183424032B2LT+MP+SH+ĐT
15NGUYỄN ĐÌNH DŨNG1992-10-27 00:00:00272107228B2LT+MP+SH+ĐT
16TRẦN ANH DUY1992-01-01 00:00:0079092016730B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN NHẬT DUY1999-02-01 00:00:00272675067B2LT+MP+SH+ĐT
18PHẠM HUY DUYỆT1985-03-09 00:00:0093085000070B2LT+MP+SH+ĐT
19THÁI BÌNH DƯƠNG1984-08-03 00:00:00121493828B2LT+MP+SH+ĐT
20HOÀNG THỊ DƯƠNG1972-10-15 00:00:0040172028397B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN TRẦN MẠNH ĐAN2001-06-03 00:00:0079201018970B2LT+MP+SH+ĐT
22LÊ TRÚC ANH ĐÀO1983-12-02 00:00:00271523491B2LT+MP+SH+ĐT
23TRƯƠNG VĂN ĐẠT2003-04-22 00:00:00272866557B2LT+MP+SH+ĐT
24PHAN LÊ ĐẠT1986-10-14 00:00:0075086002535B2LT+MP+SH+ĐT
25LÊ VĂN ĐẠT1986-05-25 00:00:00271701123B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN MINH ĐĂNG2002-01-01 00:00:00276013025B2LT+MP+SH+ĐT
27PHAN THÀNH ĐOÀN1986-03-03 00:00:00271636203B2LT+MP+SH+ĐT
28BÙI VĂN ĐỨC1982-07-26 00:00:0034082021420B2LT+MP+SH+ĐT
29TRẦN DUY ĐỨC2002-07-12 00:00:00272992148B2LT+MP+SH+ĐT
30TRẦN CÔNG ĐỨC1994-03-07 00:00:00371601074B2LT+MP+SH+ĐT
31PHAN MINH ĐỰC1984-01-01 00:00:00352347551B2LT+MP+SH+ĐT
32LÊ CÔNG GIANG1983-03-25 00:00:0038083006498B2LT+MP+SH+ĐT
33NGUYỄN THỊ VÂN GIANG1986-05-08 00:00:0038186034305B2LT+MP+SH+ĐT
34HỒ THANH HÀ1985-08-14 00:00:0075085024810B2LT+MP+SH+ĐT
35LƯƠNG THỊ THU HÀ1984-06-26 00:00:0025184011021B2LT+MP+SH+ĐT
36TRẦN MINH HẠNH1982-12-28 00:00:00271526299B2LT+MP+SH+ĐT
37NGUYỄN KHÁNH HẰNG1999-06-30 00:00:0075199004116B2LT+MP+SH+ĐT
38TRẦN THẾ HIỂN2000-03-29 00:00:00272686412B2LT+MP+SH+ĐT
39ĐẶNG TRỌNG HIẾU1979-05-31 00:00:00271468242B2LT+MP+SH+ĐT
40TRẦN QUANG HIỆU1982-09-25 00:00:0036082004125B2LT+MP+SH+ĐT
41TRẦN NGỌC HÒA1987-07-02 00:00:00230650284B2LT+MP+SH+ĐT
42ĐẶNG THỊ THU HỒNG1969-10-06 00:00:0074169007637B2LT+MP+SH+ĐT
43LÊ VĂN HỜN1983-06-06 00:00:00385322774B2LT+MP+SH+ĐT
44VŨ MẠNH HÙNG1993-08-06 00:00:00272266688B2LT+MP+SH+ĐT
45TRẦN VĂN HÙNG1991-02-10 00:00:0040091091620B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN QUỐC HUY1985-05-05 00:00:00250619142B2LT+MP+SH+ĐT
47LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN1995-09-12 00:00:0038195000545B2LT+MP+SH+ĐT
48LÊ KHÁNH HUYỀN2003-11-30 00:00:0040303008761B2LT+MP+SH+ĐT
49PHÙNG HƯNG1988-03-19 00:00:0075088023166B2LT+MP+SH+ĐT
50NGÔ PHƯỚC HƯNG1997-11-22 00:00:00272592676B2LT+MP+SH+ĐT
51TRẦN QUỐC HƯNG1981-07-11 00:00:0040081001049B2LT+MP+SH+ĐT
52NGUYỄN QUANG HƯNG1995-08-31 00:00:00301598357B2LT+MP+SH+ĐT
53LÊ NGUYỄN DUY HƯNG2002-11-20 00:00:00272927006B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG1996-08-03 00:00:00272561088B2LT+MP+SH+ĐT
55LƯƠNG THỊ HƯỜNG1990-11-26 00:00:0040190027997B2LT+MP+SH+ĐT
56LÊ ĐỨC HỮU1983-04-18 00:00:00272635119B2LT+MP+SH+ĐT
57VƯƠNG TRUNG KIỆT1993-03-28 00:00:0079093030527B2LT+MP+SH+ĐT
58TẠ MINH QUỐC KHÁNH2001-08-07 00:00:0077201003409B2LT+MP+SH+ĐT
59TRẦN VĂN KHÁNH1981-09-02 00:00:008081004553B2LT+MP+SH+ĐT
60NGUYỄN Q.N. TRƯỜNG KHÁNH1993-03-10 00:00:00272282732B2LT+MP+SH+ĐT
61TRẦN ĐĂNG KHOA1993-11-24 00:00:00272267068B2LT+MP+SH+ĐT
62ĐỒNG ANH KHOA1990-05-06 00:00:00371319399B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN BÁ KHÔI1992-01-01 00:00:0040092044937B2LT+MP+SH+ĐT
64NGUYỄN THỊ LAN1995-07-19 00:00:0080195000004B2LT+MP+SH+ĐT
65NGUYỄN VĂN LÂM1984-01-01 00:00:00341464950B2LT+MP+SH+ĐT
66ĐỖ ĐĂNG LÂM1992-08-21 00:00:0075092001514B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN HỮU LÂM1985-05-09 00:00:00271618192B2LT+MP+SH+ĐT
68DƯƠNG BÌNH LỄ1988-08-11 00:00:00371081835B2LT+MP+SH+ĐT
69NGUYỄN LIÊN1972-10-12 00:00:00260682211B2LT+MP+SH+ĐT
70LÊ THỊ DIỆU LINH1998-11-29 00:00:0075198003196B2LT+MP+SH+ĐT
71HỒ THỤY LINH1990-12-05 00:00:00272069807B2LT+MP+SH+ĐT
72LÊ THỊ THANH LONG1971-06-25 00:00:00270908892B2LT+MP+SH+ĐT
73PHẠM MINH LUÂN1990-02-03 00:00:0060090012352B2LT+MP+SH+ĐT
74PHẠM ĐỨC LƯƠNG2003-12-27 00:00:00276048142B2LT+MP+SH+ĐT
75HỒ THỊ MẾN1984-10-02 00:00:0052184012986B2LT+MP+SH+ĐT
76CAO VĂN MINH1983-03-07 00:00:00271486551B2LT+MP+SH+ĐT
77VŨ VĂN NAM1976-09-16 00:00:0036076011535B2LT+MP+SH+ĐT
78NGUYỄN HỮU NGHĨA1993-09-17 00:00:0091093014237B2LT+MP+SH+ĐT
79NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT1982-06-20 00:00:0092182006434B2LT+MP+SH+ĐT
80TRẦN THỊ MINH NGUYỆT1992-05-15 00:00:00187222181B2LT+MP+SH+ĐT
81NGUYỄN HỮU NHÀN1994-10-15 00:00:00241346184B2LT+MP+SH+ĐT
82TRẦN HỮU NHÂN1995-10-23 00:00:00312269180B2LT+MP+SH+ĐT
83DƯƠNG VĂN NHÂN1991-01-20 00:00:00271954605B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN NGỌC NHẪN1986-12-05 00:00:00271624146B2LT+MP+SH+ĐT
85ĐINH VĂN NHẤT2002-09-11 00:00:001202034284B2LT+MP+SH+ĐT
86LÂM THUỲ UYỂN NHI1999-03-26 00:00:00272588786B2LT+MP+SH+ĐT
87HÀ MINH NHỰT1996-08-21 00:00:00352262196B2LT+MP+SH+ĐT
88TRỊNH THỊ OANH1994-06-11 00:00:0038194012402B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1985-11-15 00:00:00271673352B2LT+MP+SH+ĐT
90NGUYỄN TRƯỜNG PHÁP1980-12-28 00:00:0060080006730B2LT+MP+SH+ĐT
91LỀNH THANH PHONG1999-01-19 00:00:00272686790B2LT+MP+SH+ĐT
92NGÔ XUÂN PHÚ1991-05-01 00:00:00272260256B2LT+MP+SH+ĐT
93PHẠM MINH PHÚC1992-10-22 00:00:0080092009145B2LT+MP+SH+ĐT
94LONG TRÍ PHƯƠNG1976-10-11 00:00:0075076010835B2LT+MP+SH+ĐT
95HUỲNH VĂN PHƯỜNG1989-02-19 00:00:00381564144B2LT+MP+SH+ĐT
96ĐỖ THỊ PHƯỢNG1987-07-25 00:00:00272957249B2LT+MP+SH+ĐT
97PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG1993-11-23 00:00:00272216740B2LT+MP+SH+ĐT
98TIÊU VĂN QUANG1991-02-16 00:00:00230783701B2LT+MP+SH+ĐT
99NGUYỄN HỮU MINH QUANG1994-09-23 00:00:0075094015632B2LT+MP+SH+ĐT
100ĐỖ XUÂN QUANG1974-04-09 00:00:00271211581B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN DUY QUANG1999-06-02 00:00:0075099016496B2LT+MP+SH+ĐT
102LÊ THẾ QUÂN1990-02-11 00:00:00173087056B2LT+MP+SH+ĐT
103TRẦN HOÀNG QUÂN1976-12-13 00:00:0075076014347B2LT+MP+SH+ĐT
104TRẦN THỊ HOÀNG QUYÊN1997-02-21 00:00:00272547542B2LT+MP+SH+ĐT
105BÙI VĂN QUYỀN1989-11-25 00:00:00271984532B2LT+MP+SH+ĐT
106TRẦN NHẬT DIỄM QUỲNH1995-11-10 00:00:0025337014B2LT+MP+SH+ĐT
107BÙI THỊ NHƯ QUỲNH1999-06-28 00:00:0075199014776B2LT+MP+SH+ĐT
108TRẦN SƠN1992-10-11 00:00:00261245926B2LT+MP+SH+ĐT
109TÔ VĂN SỸ1973-12-26 00:00:00272651763B2LT+MP+SH+ĐT
110LONG ĐỨC TÀI2003-12-06 00:00:0075203001688B2LT+MP+SH+ĐT
111TRƯƠNG TRUNG TÁNH1995-10-09 00:00:00352777053B2LT+MP+SH+ĐT
112NGUYỄN HOÀNG THANH TÂM2001-12-03 00:00:0038301028869B2LT+MP+SH+ĐT
113LÊ PHƯƠNG TÂM1984-05-03 00:00:0079184001305B2LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN CHÂU HẢI TÂM1996-10-16 00:00:00352238653B2LT+MP+SH+ĐT
115VŨ NGỌC TÂN1983-01-01 00:00:0075083010404B2LT+MP+SH+ĐT
116PHAN NGỌC TỈNH1991-04-27 00:00:0068091000836B2LT+MP+SH+ĐT
117TRẦN VĂN TĨNH1975-02-25 00:00:0036075019004B2LT+MP+SH+ĐT
118PHẠM ANH TÚ1996-11-21 00:00:00272499786B2LT+MP+SH+ĐT
119TRẦN QUỐC TUẤN1974-12-03 00:00:00271192829B2LT+MP+SH+ĐT
120BÙI MINH TUẤN2000-12-17 00:00:0075200002199B2LT+MP+SH+ĐT
121MAI THANH TÙNG1990-10-09 00:00:00271917866B2LT+MP+SH+ĐT
122NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT1985-06-27 00:00:0080185013620B2LT+MP+SH+ĐT
123NGUYỄN ĐỨC THÁI1986-12-02 00:00:00271743794B2LT+MP+SH+ĐT
124TRẦN MINH THÁI1999-05-26 00:00:00352545637B2LT+MP+SH+ĐT
125NGUYỄN VĂN THANH2002-01-16 00:00:0075202017132B2LT+MP+SH+ĐT
126PHAN NHƯ NGUYỆT THANH1988-12-15 00:00:00311955376B2LT+MP+SH+ĐT
127TRƯƠNG VIỆT THÀNH1991-02-15 00:00:00272029467B2LT+MP+SH+ĐT
128NGUYỄN HOÀNG THÀNH2003-12-22 00:00:0038203029757B2LT+MP+SH+ĐT
129HỒ THỊ THẢO1986-05-20 00:00:0040186013734B2LT+MP+SH+ĐT
130LÊ PHƯƠNG THẢO1988-03-31 00:00:0075188016039B2LT+MP+SH+ĐT
131ĐOÀN HỮU THẮNG2000-11-02 00:00:0075200001715B2LT+MP+SH+ĐT
132PHÙNG THỊ THẾ1991-06-24 00:00:0038191002038B2LT+MP+SH+ĐT
133LÊ ĐẠT THỊNH2003-01-01 00:00:0079203000216B2LT+MP+SH+ĐT
134NGUYỄN HƯNG THỊNH2001-02-13 00:00:00272780949B2LT+MP+SH+ĐT
135ĐỖ THỊ ÁNH THU1992-12-03 00:00:0079192021274B2LT+MP+SH+ĐT
136NGUYỄN THỊ THỦY1992-05-06 00:00:00273490372B2LT+MP+SH+ĐT
137LÊ THỊ NGỌC THỦY1982-04-08 00:00:0075182001861B2LT+MP+SH+ĐT
138PHẠM THỊ THUYẾT1978-03-15 00:00:0030178008440B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ2000-03-23 00:00:00272772344B2LT+MP+SH+ĐT
140TRỊNH DUY THỨC1989-06-27 00:00:0038089008033B2LT+MP+SH+ĐT
141ĐỒNG PHÚ THỨC1998-05-27 00:00:0024098000861B2LT+MP+SH+ĐT
142TRẦN THƯƠNG1977-02-02 00:00:00271273266B2LT+MP+SH+ĐT
143NGÔ PHÁT TRIỂN1988-09-28 00:00:0075088007421B2LT+MP+SH+ĐT
144PHÙNG VĂN TRƯỜNG1983-08-20 00:00:0036083023749B2LT+MP+SH+ĐT
145NGUYỄN HƯNG TRƯỜNG2002-10-17 00:00:00272871010B2LT+MP+SH+ĐT
146NGUYỄN MINH TRƯỜNG2001-08-10 00:00:0075201006667B2LT+MP+SH+ĐT
147QUÁCH HẢI TRƯỜNG1995-07-22 00:00:00352345644B2LT+MP+SH+ĐT
148NGUYỄN LÊ UYÊN1999-06-01 00:00:00272743757B2LT+MP+SH+ĐT
149NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN1999-10-15 00:00:00272778720B2LT+MP+SH+ĐT
150PHẠM QUỐC VIỆT1984-04-22 00:00:00341161702B2LT+MP+SH+ĐT
151PHẠM ĐỨC VINH1991-09-23 00:00:0075091009899B2LT+MP+SH+ĐT
152THÂN THẾ VINH1995-05-28 00:00:0075092024896B2LT+MP+SH+ĐT
153TRẦN THANH VŨ1989-08-25 00:00:0075089012756B2LT+MP+SH+ĐT
154LÊ THỊ VỮNG1986-08-29 00:00:00385383523B2LT+MP+SH+ĐT
155TRẦN CÔNG VƯƠNG1986-11-03 00:00:0048086002293B2LT+MP+SH+ĐT
156PHẠM THỊ TƯỜNG VY1987-12-14 00:00:00271956659B2LT+MP+SH+ĐT
157VÕ HOÀNG THÚY VY1999-11-09 00:00:00272702631B2LT+MP+SH+ĐT
158HUỲNH NHƯ Ý1999-03-16 00:00:00352621425B2LT+MP+SH+ĐT