STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1VŨ ĐỨC ÂN24-05-199527236****SH lại H + Đ
2TRẦN TUẤN ANH02-10-200207520200****SH lần đầu
3NGUYỄN ĐỨC ANH20-01-199427221****SH lại LT + H + Đ
4TRƯƠNG TUẤN ANH31-12-198727181****SH lại LT + H + Đ
5NGUYỄN MAI TƯỜNG ANH24-11-198127141****SH lại H + Đ
6NGUYỄN HỒNG BÀNG28-10-199325093****SH lần đầu
7NGUYỄN VĂN BẰNG20-09-199524527****SH lại H + Đ
8ĐẶNG THỊ BÍCH02-09-197918233****SH lần đầu
9PHAN DUY BIÊN13-02-198719157****SH lại H + Đ
10NGUYỄN PHÚ BÌNH11-07-198927185****SH lần đầu
11MAI HÒA BÌNH01-01-197828075****SH lần đầu
12NGUYỄN TRỌNG BÌNH07-04-198924138****SH lại LT + H + Đ
13NGÔ THỊ THANH CANG30-03-198427292****SH lại H + Đ
14ĐÀO KHAI CHÂU13-05-196602221****SH lần đầu
15PHẠM MINH CHÂU23-03-199926453****SH lần đầu
16TRẦN THIỆN CHÍ20-09-199234174****SH lần đầu
17ĐÀO VĂN CHUẨN02-07-199115186****SH lại H + Đ
18VŨ ĐÌNH CHƯƠNG05-11-198718360****SH lần đầu
19MAI THỊ CẨM CHƯỚNG21-09-198527170****SH lại LT + H + Đ
20TRẦN PẨU CÓNG17-08-198827178****SH lại LT + H + Đ
21NGUYỄN THÀNH CÔNG29-10-199628566****SH lần đầu
22NGUYỄN CHÍ CÔNG06-08-199727265****SH lại H + Đ
23DƯƠNG QUỐC CƯỜNG20-04-199127196****SH lại LT + H + Đ
24NGUYỄN TIẾN ĐẠT19-05-200128573****SH lại H + Đ
25HỒ PHƯỚC ĐỨC01-01-197836229****SH lần đầu
26HUỲNH VĂN ANH ĐỨC08-11-199827269****SH lần đầu
27TRẦN VĂN DUNG15-02-199118710****SH lại LT + H + Đ
28TRẦN ĐẠI DƯƠNG06-04-198802436****SH lần đầu
29TRẦN VĂN DUY01-01-198527165****SH lại LT + H + Đ
30VÕ AN DUY21-03-199119725****SH lại LT + H + Đ
31HOÀNG KHẮC GIANG23-08-198927187****SH lại H + Đ
32LÊ THỊ CẨM HÀ28-08-198707918700****SH lần đầu
33ĐINH QUỐC HẢI28-08-199624169****SH lần đầu
34TRẦN MINH HẢI02-11-199702609700****SH lần đầu
35TRẦN ĐÌNH HẢI20-11-199118393****SH lại H + Đ
36DƯƠNG HOÀNG HẢO26-06-198527227****SH lần đầu
37TRƯƠNG THANH HẢO23-03-197121130****SH lại H + Đ
38NGUYỄN QUỐC HẬU01-01-199237138****SH lần đầu
39VÕ HIỀN20-09-198820543****SH lại H + Đ
40TRỊNH TRỌNG HIẾU26-05-197227301****SH lần đầu
41NGUYỄN THÀNH HIẾU16-06-198929098****SH lần đầu
42LÊ TRUNG HIẾU24-11-198227181****SH lần đầu
43ĐỖ VĂN HIẾU10-11-198727177****SH lại H + Đ
44NGUYỄN MINH HỒ10-10-198327165****SH lần đầu
45NGUYỄN NGỌC HÒA09-09-198427167****SH lại H + Đ
46VÕ VĂN HOAN21-07-198809208800****SH lại LT + H + Đ
47ĐỖ THỊ HOÀN18-02-197917262****SH lại H + Đ
48NGUYỄN XUÂN HOÀNG22-04-199521535****SH lần đầu
49TRỊNH ĐÌNH HOÀNG06-09-200127279****SH lại LT + H + Đ
50NGUYỄN ĐÌNH HUẤN15-06-198327275****SH lại H + Đ
51NGUYỄN PHI HÙNG26-05-199127206****SH lại LT + H + Đ
52HUỲNH VŨ HÙNG09-01-199438169****SH lại H + Đ
53HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG11-04-199627245****SH lần đầu
54NGUYỄN THỊ HƯỜNG14-04-197328130****SH lần đầu
55NGUYỄN HUY15-08-198506608500****SH lại LT + H + Đ
56LÊ MINH HUỲNH14-08-198519453****SH lần đầu
57BÙI VĂN KHANH23-10-199135211****SH lần đầu
58NGUYỄN ĐÌNH KHOA29-12-198328505****SH lần đầu
59VÒNG MỸ KIM16-03-199127200****SH lại H + Đ
60NGUYỄN VĂN KỲ27-02-199426134****SH lại LT + H + Đ
61NGUYỄN THỊ NGỌC LAN10-09-197627124****SH lại H + Đ
62NGUYỄN ĐỨC LẬP15-04-199718758****SH lại LT + H + Đ
63THẠCH LÊ01-01-199436590****SH lần đầu
64PHẠM THỊ MỸ LINH18-04-199837193****SH lại H + Đ
65NGUYỄN HOÀNG LĨNH25-05-198521186****SH lại H + Đ
66TRẦN THỊ LOAN25-07-198612152****SH lần đầu
67VÕ HỮU LỘC11-01-198127312****SH lại H + Đ
68PHẠM VÕ PHÚC LỢI18-11-199927267****SH lại H + Đ
69PHẠM VĂN LONG04-04-198525063****SH lần đầu
70NGUYỄN THANH LONG10-09-199127213****SH lại LT + H + Đ
71HỒNG CÓNG LỒNG15-04-198427156****SH lần đầu
72PHAN THẾ LUÂN12-09-198802405****SH lần đầu
73HUỲNH QUỐC MẠNH03-01-199621537****SH lại LT + H + Đ
74HOÀNG VĂN MẠNH19-05-197728125****SH lại LT + H + Đ
75NGUYỄN LÊ HẰNG MINH22-09-198427171****SH lần đầu
76NGUYỄN THÀNH MINH23-03-200107520100****SH lại LT + H + Đ
77LÊ VĂN MINH30-12-197427236****SH lại H + Đ
78PHAN QUỐC NAM02-07-198524083****SH lần đầu
79LÊ MINH NAM09-06-198327241****SH lại H + Đ
80ĐÀO THỊ NGÀ10-06-199427602****SH lần đầu
81NGUYỄN VŨ NGHĨA20-02-199927262****SH lần đầu
82NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC28-12-199927265****SH lần đầu
83NGUYỄN ĐÌNH NGỌC27-02-198402381****SH lần đầu
84PHẠM VĂN NGỌC12-11-199103709100****SH lại LT + H + Đ
85ĐỖ ĐỨC PHÁT09-10-199327227****SH lần đầu
86LÀU SỪNG PHÁT02-11-200027281****SH lần đầu
87TƯ ĐÔ PHÁT26-11-199102454****SH lại H + Đ
88NGUYỄN PHÁT DUY PHONG27-02-198230104****SH lần đầu
89PHẠM VŨ QUỐC PHONG18-07-199827274****SH lần đầu
90TRƯƠNG VĂN PHÚ01-01-198036544****SH lần đầu
91CAO ĐÌNH PHÚ17-02-199227213****SH lại H + Đ
92LÊ HIẾU PHÚC24-09-200238197****SH lần đầu
93NGUYỄN HỮU PHƯƠNG23-12-198327601****SH lần đầu
94VÕ THANH VŨ PHƯƠNG04-10-198728140****SH lần đầu
95THÁI HỒNG PHƯƠNG10-10-198721509****SH lại LT + H + Đ
96NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG21-10-197827134****SH lại LT + H + Đ
97NGUYỄN THÁI SĨ01-03-199522575****SH lần đầu
98NGUYỄN VĂN SƠN11-08-198727171****SH lần đầu
99NGUYỄN THÀNH SƠN24-01-198022507****SH lần đầu
100NGUYỄN VĂN SỬ05-09-198927285****SH lại LT + H + Đ
101NGUYỄN TIẾN SỸ25-05-198418349****SH lần đầu
102NGUYỄN VĂN TÁ04-02-199003809002****SH lần đầu
103NGỤY THÀNH TÂM02-01-199226435****SH lần đầu
104NGUYỄN VĂN TÂM06-04-198822535****SH lần đầu
105VŨ THANH TÂM02-01-199727258****SH lại LT + H + Đ
106NGUYỄN ĐẮC MINH TÂM02-08-198827176****SH lại H + Đ
107NGUYỄN THIỆN TÂN10-06-197627192****SH lại LT + H + Đ
108HÀ VĂN TẤN01-02-198909208900****SH lại H + Đ
109NGUYỄN VĂN THÀNH20-07-199304819100****SH lần đầu
110LÊ PHƯƠNG THẢO20-07-199127269****SH lần đầu
111TỐNG HOÀNG THỊNH23-09-199727212****SH lại H + Đ
112ĐẶNG HOÀNG THỊNH15-10-199135225****SH lại LT + H + Đ
113DƯƠNG HỮU THỌ05-05-199627182****SH lại LT + H + Đ
114LẠI THỊ KIM THOA12-12-198927206****SH lần đầu
115NGUYỄN VIỆT THÔNG09-12-198927220****SH lại LT + H + Đ
116TRƯƠNG VĂN THÔNG10-09-197427297****SH lần đầu
117TRẦN TUẤN THUẦN24-12-200228139****SH lần đầu
118LÊ VĂN THUẬN11-12-198318640****SH lần đầu
119NGÔ TRÍ THỰC06-05-198627171****SH lần đầu
120HÀ THANH THƯƠNG13-08-198727607****SH lại H + Đ
121VÕ THỊ THUYẾT22-07-198809209100****SH lần đầu
122LÊ QUANG TỈNH10-10-199118407****SH lại LT + H + Đ
123PHAN THẾ TOẠI27-04-199427126****SH lần đầu
124NGUYỄN VIẾT TOÀN15-10-197627280****SH lần đầu
125TÔ THỊ THIỆN TOÀN11-03-198219453****SH lại H + Đ
126TRƯƠNG VĂN VŨ TOÀN29-05-199626135****SH lại LT + H + Đ
127NGUYỄN QUỐC TOẢN09-09-199327196****SH lần đầu
128TRẦN THỊ THÙY TRÂM24-06-199027273****SH lần đầu
129TRẦN THỊ THÙY TRANG21-11-199627285****SH lần đầu
130NGUYỄN ĐỨC TRỌNG20-10-200207708300****SH lần đầu
131NGUYỄN VĂN TRUNG20-12-198302367****SH lại H + Đ
132VÕ THÀNH TRUNG09-09-198328089****SH lại LT + H + Đ
133VƯƠNG QUỐC TRUNG19-12-198627142****SH lại H + Đ
134TRẦN ĐÌNH TRUNG01-01-197327198****SH lại H + Đ
135NGUYỄN VŨ TRƯỜNG25-02-199127229****SH lại LT + H + Đ
136NGUYỄN VĂN TỨ01-01-197227265****SH lại H + Đ
137TRỊNH VĂN TUÂN15-06-198203607800****SH lại LT + H + Đ
138ĐOÀN VĂN TUẤN20-08-197827195****SH lại H + Đ
139DƯƠNG THANH TÙNG15-09-199018425****SH lần đầu
140PHẠM VĂN VĨ12-10-199727126****SH lại LT + H + Đ
141PHẠM HOÀNG VINH02-09-197512151****SH lần đầu
142PHƯƠNG VĂN VĨNH15-06-198427178****SH lại LT + H + Đ
143NGUYỄN HỮU HIẾU VŨ02-11-198727608****SH lần đầu
144PHẠM VĂN VƯƠNG02-11-197718731****SH lần đầu
145CAO THỊ VƯỢNG01-04-199327288****SH lần đầu
146PHAN GIA VỸ26-03-200227218****SH lại LT + H + Đ
147PHẠM HỒNG XIÊM06-11-197428122****SH lần đầu
148ĐẶNG THỊ XUYÊN25-12-198427205****SH lần đầu
149LƯƠNG PHI YẾN20-11-199127197****SH lần đầu
150LÊ THỊ YẾN17-07-197027197****SH lần đầu