CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

I) PHẠM VI ÁP DỤNG:
Tuân thủ đúng nội quy Công ty và quy định về bảo mật thông tin của Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Sài Gòn và các đối tác, khách hàng của công ty mà tôi tiếp cận được trước, trong và sau khi làm việc cho công ty bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
Điều 1: Thông tin mật
Phù hợp với mục đích của bản cam kết này, tôi biết rằng: Thông tin mật là thông tin thuộc tài sản bảo mật và độc quyền của Công ty TNHH Giáo dục Nghề nghiệp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là thông tin mật) bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể sau đây:
a) Tất cả các bí mật thông tin thương mại, thông tin kỹ thuật, kinh tế tài chính, marketing của công ty trong quá khứ, hiện tại hoặc các kế hoạch mà các đối thủ cạnh tranh liên quan muốn có hay có ảnh hưởng đến Công ty:
– Doanh thu: doanh thu bán hàng tổng, doanh thu bán hàng từng dòng dịch vụ.
– Chi phí kinh doanh các loại;
– Chiến lược kinh doanh, hệ thống thông tin marketing, ngân sách marketing;
– Các hoạt động marketing, PR, khuyến mại, quảng cáo, các hoạt động hỗ trợ bán hàng trước khi được công bố và triển khai;
– Các thông tin tài liệu liên quan đến dự án đầu tư, phát triển kinh doanh;
– Danh sách khách hàng và các đối tác;
– Thông tin về danh sách cổ đông, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông (ngoại trừ những thông tin đã được công bố theo quy định của pháp luật);
– Báo cáo Tài Chính (trước khi được công bố thông tin theo quy định của pháp luật);
– Thông tin về tình hình tài chính, các hợp đồng bảo lãnh, thế chấp, bảo hiểm….;
– Thông tin liên quan đến Hồ sơ pháp lý của Công ty;
– Thông tin về chính sách lương, thưởng, bậc lương, mức lương, phụ cấp áp dụng cho CBCNV, phụ cấp của bản thân và người khác nếu vô tình biết được, các chế độ phúc lợi, đãi ngộ đặc biệt dành cho CBNV;
– Thông tin hồ sơ và các quyết định nhân sự;
– Các quy định, quy chế nội bộ;
– Thông tin về quy trình làm việc; các nội dung huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ;
– Các số điện thoại di động/nhà riêng của cán bộ lãnh đạo Công ty;
– Thông tin về các mối quan hệ ngoại giao của ban lãnh đạo Công ty;
– Thông tin về sự việc đang được điều tra nội bộ mà chưa có kết luận.
b) Các thông tin mật trên có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên giấy tờ, bản in, thẻ nhớ, phim, băng từ, đĩa, thông tin trên địa chỉ email, các file trên máy tính. Qua lời nói và những vật mang tin khác.
Điều 2. Nghĩa vụ không tiết lộ thông tin và giữ bí mật
a) Trừ trường hợp theo quy định tại Điều 4 dưới dây, tôi xin cam kết không tiết lộ hay sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa thông tin mật của công ty cho bất cứ người nào khác (bao gồm cả các nhân viên khác trong cùng Công ty) mà không phải là người có thẩm quyền tiếp nhận những thông tin đó hoặc không cần thiết phải biết thông tin đó.
b) Trừ trường hợp theo quy định tại Điều 3 dưới đây, tôi xin cam kết không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc theo một cách thức thức bất kỳ nào đó tiết lộ thông tin mà mình đã thu thập hoặc biết được do quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ ba nào, đặt biệt là các đối thủ cạnh tranh của Công ty để làm lợi cho bên thứ ba hoặc đối thủ cạnh tranh nói trên gây thiệt hại cho Công ty .
c) Tôi xin cam kết không lưu giữ tập hợp các thông tin mật ngoài phạm vi công việc và trách nhiệm được Công ty TNHH Giáo dục Nghề nghiệp Sài Gòn giao cho mình. Không thảo luận những vấn đề nhạy cảm hay những thông tin mật ở những nơi công cộng trong và ngoài Công ty.
d) Tôi đồng ý rằng Cam kết áp dụng đối với tôi và tất cả nhân viên của Công ty, kể cả sau khi tôi đã chấm dứt làm việc tại Công ty vì bất cứ lý do gì, trừ các trường hợp sau:
– Công ty chấm dứt hoạt động.
– Các thông tin mật đã được phổ biến rộng rãi trước công chúng và thời hạn bảo mật thông tin đã hết.
Điều 3. Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty:
Trước khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng cộng tác với Công ty, tôi cam kết bàn giao lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ có chứa thông tin mật mà bản thân đã được bàn giao hoặc thuộc quản lý của mình kể cả các file trong máy tính. Nghiêm cấm việc khóa mã hoặc xóa các file trong máy tính có chứa thông tin mật trước khi thôi việc cho Công ty nếu không được phép của cán bộ lãnh đạo cấp trên trực tiếp.
Điều 4. Những trường hợp được tiết lộ thông tin mật:
Tôi hiểu và cam kết chỉ được tiết lộ thông tin mật trong các trường hợp sau:
Việc tiết lộ là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của Pháp luật áp dụng cho Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
2. Cấp trên trực tiếp được tiết lộ thông tin cho nhân viên thuộc quyền quản lý của mình liên quan trực tiếp đến công việc được giao cho nhân viên đó.
3. Thông tin mật được nhân viên tiết lộ cho nhân viên khác Công ty hoặc cho một người nào khác của Công ty theo yêu cầu hoặc sự phân công Giám Đốc Công ty
II) CAM KẾT CỦA NGƯỜI CỘNG TÁC
Ngoài nghĩa vụ bảo mật thông tin nêu trên, bằng văn bản này, tôi cam kết không thực hiện các hành động sau đây trong thời gian làm việc cho Công ty
Không đồng thời làm việc hay cộng tác dưới bất cứ hình thức nào với tổ chức, cá nhân có quyền lợi đối lập hoặc có khả năng cạnh tranh với Công ty
Không lợi dụng quan hệ giữa khách hàng với Công ty, đối tác của Công ty hoặc lợi dụng uy tín của Công ty để thiết lập quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác vì mục đích cá nhân hay bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự chấp thuận của lãnh đạo Công ty.
III) MỨC ĐỘ XỬ LÝ KHI NGƯỜI CỘNG TÁC VI PHẠM:
Trường hợp tôi vi phạm nội quy và cam kết này là một trong những lý do để Công ty xử lý kỷ luật đối với tôi, ngoài ra tôi cam đoan còn phải bồi thường mọi thiệt hại cho Công ty, bao gồm không giới hạn những tổn thất về vật chất, uy tín, hình ảnh, chi phí để khắc phục thiệt hại, chi phí tố tụng, chi phí luật sư…Tôi hiểu rằng công ty hoàn toàn thực hiện các biện pháp sau đây:
Yêu cầu bồi thường thiệt hại do những tổn thất mà Công ty phải gánh chịu do hậu quả của việc tiết lộ thông tin mật đã gây ra;
2. Kết thúc quá trình cộng tác giữa hai bên.
3. Chịu mọi trách nhiệm trước phán quyết của Tòa án và pháp luật